Tải bản đầy đủ (.pdf) (47 trang)

Tổ chức và hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai từ thực tiễn tại một số tỉnh đồng bằng sông cửu long (luận văn thạc sỹ luật học)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.24 MB, 47 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM QUỐC NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 60380102

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Nhật Thanh
Học viên: Phạm Quốc Nam
Lớp: Cao học Luật, Sóc Trăng khóa 2

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Luật học với đề tài “Tổ chức và hoạt
động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ thực tiễn tại một số tỉnh Đồng bằng
Sơng Cửu Long” là cơng trình nghiên cứu khoa học của cá nhân tôi dưới sự
hướng dẫn của PGS.TS. Phan Nhật Thanh. Các tài liệu, số liệu trong luận văn
trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, những nội dung của tác giả khác được trích
dẫn, ghi chú theo đúng quy định.


Tác giả

Phạm Quốc Nam


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1. THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỪ THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ
TỈNH ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG ......................................................... 7
1.1. Tổ chức Văn phịng Đăng ký đất đai ......................................................... 7
1.1.1. Khái niệm ................................................................................................. 7
1.1.2. Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 7
1.1.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức ..................................................................... 9
1.2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong cơng tác tổ chức của Văn phịng
Đăng ký đất đai................................................................................................. 15
1.2.1. Thuận lợi ................................................................................................ 15
1.2.2. Khó khăn ................................................................................................ 16
1.3. Đề xuất một số giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức của Văn phòng
Đăng ký đất đai................................................................................................. 18
CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG
KÝ ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỪ THỰC TIỄN TẠI MỘT
SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ................................................ 20
2.1. Vị trí, chức năng của Văn phịng Đăng ký đất đai................................. 20
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai ......................... 20
2.3. Thực tiễn hoạt động Văn phòng Đăng ký đất đai của một số tỉnh Đồng
bằng Sông Cửu Long và tỉnh Bạc Liêu .......................................................... 21
2.4. Đánh giá hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ thực tiễn một
số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long ................................................................. 24
2.4.1. Về thẩm quyền ........................................................................................ 24

2.4.2. Về thủ tục hành chính ............................................................................ 27
2.4.3. Về thời gian trả kết quả.......................................................................... 28


2.4.4. Về cơ chế tài chính ................................................................................. 29
2.4.5. Về cơ chế phối hợp ................................................................................. 32
2.5. Giải pháp hoàn thiện trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai .
............................................................................................................................ 34
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 37
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là
nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn
hóa, xã hội, an ninh và quốc phịng, là loại tài sản có giá trị lớn và có tầm quan
trọng đối với chủ sử dụng trong việc duy trì, đảm bảo và phát triển cuộc sống.
Do đó, đất đai cần phải được xác lập quyền sử dụng một cách rõ ràng, hợp pháp
nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ sử dụng
trong quá trình sử dụng đất. Để đạt được mục đích này, việc đăng ký và cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất là rất cần thiết.
Luật đất đai năm 2013 đã quy định 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất
đai, trong đó có cơng tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thông thường được gọi
là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Thực chất đây là thủ tục hành chính
nhằm mục đích bổ sung vào hệ thống hồ sơ địa chính đầy đủ về mặt pháp lý
cũng như về mặt kỹ thuật, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước và đối

tượng sử dụng đất và là cơ sở để Nhà nước quản lý được tồn bộ diện tích đất
đai và người sử dụng đang quản lý theo pháp luật.
Thông qua việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng là cơ sở đảm bảo chế độ quản lý
Nhà nước về đất đai và việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học. Do
đó, hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm
an tồn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, ngăn ngừa tranh chấp và cung cấp
chứng cứ để giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực này thông qua cơ chế công
khai và minh bạch quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát
triển lành mạnh của thị trường quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất
động sản nói chung.
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất


2
đai, Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4
năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, năm
2015 Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường (thông thường được gọi là Văn phòng Đăng ký đất
đai một cấp) trên cơ sở hợp nhất giữa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng
đất trực thuộc phịng Tài ngun và Mơi trường cấp huyện (theo Quyết định số
2251/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015).
Sau gần ba năm hoạt động, Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được nhiều
kết quả tích cực như: Hoạt động đăng ký đất đai thường xuyên được duy trì ổn
định; hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai từng bước được xây dựng, hồn thiện, thể
hiện tính chun nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, viên

chức và người lao động được bố trí theo nhóm chun mơn và gắn với vị trí
cơng việc chun sâu; quy trình giải quyết cơng việc được đơn giản hóa, cắt,
giảm những khâu trung gian khơng cần thiết, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ,
cơ bản góp phần cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trong hoạt động hệ thống Văn
phịng Đăng ký đất đai một cấp cũng gặp khơng ít khó khăn như: Tổ chức bộ
máy chưa thống nhất, hồn thiện; số lượng biên chế cịn ít chưa đáp ứng được
u cầu cơng việc; cơ chế hoạt động cịn bộc lộ một số bất cập; quy chế phối hợp
chưa rõ ràng, chồng chéo và lúng túng do nhận thức dẫn đến chưa thống nhất
trong thực hiện các quy định pháp luật để xử lý hồ sơ; chưa đáp ứng nhu cầu
trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.
Tình hình hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai còn hạn
chế, do số lượng hồ sơ nhiều nên giải quyết không kịp thời làm tồn đọng hồ sơ,
thời gian thực hiện thủ tục hành chính chậm trễ kéo dài; sự phối hợp giữa các
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với Phịng Tài ngun và Mơi trường
các huyện, thị xã và thành phố và cán bộ địa chính các phường, xã cịn nhiều hạn
chế, gây bức xúc trong người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký
đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản


3
khác gắn liền với đất. Vấn đề này không chỉ xảy ra tại tỉnh Bạc Liêu mà hầu hết
các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sơng Cửu Long đều gặp phải.
Chính vì những vẫn đề “nổi cộm” trên mà tác giả quyết định chọn đề tài
“Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai từ thực tiễn tại một số
tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long” được thực hiện nhằm để góp phần hồn thiện
tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng
ký đất đai một cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường, là tổ chức mới được hình thành theo quy định của Luật
Đất đai 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014) trên cơ sở hợp nhất Văn phòng
Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phịng Tài ngun và Mơi trường
hiện có ở địa phương, được tổ chức lại với cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm
vụ có nhiều điểm mới để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng mơ hình quản lý đất đai
hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp. Do mới hình thành được hơn hai năm nên các
cơng trình nghiên cứu khơng nhiều. Trong q trình nghiên cứu xây dựng đề tài
tác giả đã tìm thấy một số tác phẩm, cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
của mình. Điển hình là luận án tiến sỹ Luật học “Hệ thống đăng ký đất đai theo
pháp luật đất đai Việt Nam và Thụy Điển” của tác giả Đặng Anh Quân (năm
2011). Với luận án này, tác giả đã khái quát về hệ thống đăng ký đất đai theo
pháp luật Việt Nam và hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật Thụy Điển. Đây
là một dạng cơng trình nghiên cứu đánh giá. Kết luận của luận án là những kiến
nghị rút ra từ kinh nghiệm Thụy Điển nhằm áp dụng cho Việt Nam trong việc
xây dựng hệ thống đăng ký đất đai. Năm 2013, tác giả Lê Văn Tân cũng đã hoàn
thành Luận văn Thạc sỹ với đề tài “Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng
ký quyền sử dụng đất” (năm 2013). Với đề tài này, tác giả đã tập trung nghiên
cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Văn phòng
Đăng ký quyền sử dụng đất. Qua luận văn này, tác giả cũng đã đưa ra những bất
cập của pháp luật về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính… cũng như phương hướng giải quyết


4
những bất cập này. Gần đây nhất là Luận văn Thạc sỹ Luật học của Phạm Thị
Thanh Hương nghiên cứu về “Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất
đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường” (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh 2017). Luận văn này tập trung nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của
Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Mơi trường tỉnh Khánh Hịa.

Ngồi ra cũng có một số bài viết khác như “Một số yêu cầu đối với hệ
thống đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” (Hồ Quang Huy, năm
2016); “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai” (Tổng cục
Quản lý đất đai, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm
vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016); Phương Hiếu (năm 2012), “Thực trạng
quản lý và sử dụng đất đai hiện nay”; Phùng Văn Nghệ (năm 2012), “Công tác
quản lý đất đai - Những vấn đề đang đặt ra”.
Nhìn chung, cách tiếp cận của các cơng trình hay bài viết này tập trung
vào những vấn đề cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên
chưa nghiên cứu một cách có hệ thống về tổ chức và hoạt động của Văn phòng
Đăng ký đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, đặc biệt là nghiên cứu về các tỉnh
Đồng bằng sơng Cửu Long nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.
Do vậy, Đề tài “Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
từ thực tiễn một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long” mà tác giả chọn làm luận
văn tốt nghiệp là rất mới và khơng trùng lặp với các đề tài khác.
3. Mục đích, đối tượng, giới hạn phạm vi nghiên cứu
3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu đề tài là những vấn đề thực tiễn trong tổ chức và
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai để xác định
những vấn đề bất cập và phương hướng khắc phục.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai của
một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (đặc biệt chú trọng về Văn phòng Đăng
ký đất đai tỉnh Bạc Liêu).


5
3.3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tổ chức và hoạt động của Văn phòng
Đăng ký đất đai từ thực tiễn tại một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long dựa trên

cơ sở các quy định của Luật Đất đai năm 2013, các nghị định của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài
ngun và Mơi trường và các Bộ có liên quan.
Ngồi số liệu chung của cả nước từ nguồn Bộ Tài nguyên và Môi trường,
do hạn chế về nguồn số liệu từng địa phương nên để minh họa cho các nội dung
nghiên cứu về mặt thực tiễn, đề tài tập trung chủ yếu vào tổ chức bộ máy và kết
quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tại một số tỉnh Đồng bằng Sông
Cửu Long.
4. Các phương pháp tiến hành nghiên cứu
Phương pháp luận: đề tài được trình bày dựa trên quan điểm nhận thức
của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và các cơ sở lý luận
của Chủ nghĩa Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật. Đây là phương pháp luận
khoa học được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ đề tài để giúp tác giả nhận
thức rõ hơn về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.
Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở vận
dụng nhiều phương pháp khác nhau tùy thuộc vào từng vấn đề gồm phương
pháp logic và phương pháp phân tích, tổng hợp. Phương pháp logic được tác giả
sử dụng trong toàn bộ luận văn như là một phương pháp nhằm đảm bảo cho việc
xem xét và đánh giá vấn đề một cách toàn diện. Phương pháp này thể hiện trong
cả Chương 1 và Chương 2. Phương pháp phân tích, tổng hợp được tác giả chủ
yếu sử dụng trong toàn bộ luận văn nhằm làm rõ hơn những vấn đề thực tiễn. Từ
đó có cái nhìn khách quan, toàn diện về tổ chức và hoạt động của Văn phòng
Đăng ký đất đai.
5. Giá trị ứng dụng của đề tài
Qua việc khảo sát thực tiễn, kết hợp những kinh nghiệm rút ra từ thực tế
công tác, đề tài chỉ ra được những bất cập, hạn chế và đề xuất giải pháp hoàn
thiện tổ chức và hoạt động của Văn phịng Đăng ký đất đai. Đề tài có khả năng
áp dụng trong thực tiễn q trình hồn thiện tổ chức và hoạt động Văn phòng6
Đăng ký đất đai tại tỉnh Bạc Liêu, các tỉnh, thành phố khác; cũng có thể dùng
làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và những người làm
công tác chuyên môn trên lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, nhất là liên quan
đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa
chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cung cấp thơng tin về đất đai.
6. Bố cục của Luận văn
Ngoài Phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
có 2 Chương:
Chương 1: Thực tiễn về tổ chức của Văn phịng Đăng ký đất đai và giải
pháp hồn thiện từ thực tiễn một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.
Chương 2: Thực tiễn về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và
giải pháp hoàn thiện từ thực tiễn một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.


7
CHƯƠNG 1
THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC CỦA
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
TỪ THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
1.1. Tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai
1.1.1. Khái niệm
Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại
trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực
thuộc Phòng Tài ngun và Mơi trường hiện có ở địa phương; có tư cách pháp
nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy
định của pháp luật.
Văn phịng Đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài

sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy
định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và
cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo
quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên
cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật1.
1.1.2. Cơ cấu tổ chức
Theo quy định của Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNVBTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ
và Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và
cơ chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài ngun và
Mơi trường về việc chuẩn hóa hồ sơ và cơ sở dữ liệu địa chính tồn thành phố để
được cập nhật và thường xuyên chỉnh lý biến động nhằm đáp ứng yêu cầu cung
cấp thông tin trong công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản.
1

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.


8
Bên cạnh đó, Văn phịng Đăng ký đất đai là đơn vị thực hiện dịch vụ công
về đất đai ở Việt Nam, tức là những hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết
yếu của người dân vì lợi ích chung của xã hội, do nhà nước chịu trách nhiệm
theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo ổn định và công bằng xã hội2 hay
nhằm phục vụ, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, đa dạng những quyền, nghĩa vụ
của cá nhân, cơ quan, tổ chức vì lợi ích cơng cộng khơng vì mục tiêu lợi nhuận3.
Cơ cấu tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai gồm Giám đốc và khơng q
02 Phó Giám đốc; khơng quá 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và
Phó Giám đốc Văn phịng đăng ký đất đai phải theo phân cấp của Ủy ban nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh
theo quy định.4
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh
trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng
phịng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng Đăng ký đất đai và Giám đốc, Phó
Giám đốc Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật và
theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý viên chức, phù hợp
với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
Các phòng, chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai gồm: Phịng
Hành chính - Tổng hợp; Phịng Kế hoạch - Tài chính (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
xem xét quyết định thành lập đối với Văn phòng Đăng ký đất đai có từ 15 chi
nhánh trở lên); Phịng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận; Phịng Thơng tin - Lưu
trữ; Phịng Kỹ thuật địa chính; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bao gồm các bộ phận chuyên môn (Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai). Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ,

2

Bộ Nội Vụ-Học viện Hành chính Quốc gia (2014), Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, NXB Bách
khoa Hà nội, tr 264
3
Lê Văn Tân (2013), Tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tr13.
4
Khoản 1 Điều 3 Thông tư Thông tư số 15/2015/TTLT BTNMT- BNV –BTC ngày 04/4/2015 của liên bộ Bộ
Tài ngun và Mơi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.


9

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh
trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.5
Đối với tỉnh Bạc Liêu, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai
gồm các phịng chun mơn, nghiệp vụ trực thuộc:
- Phịng Hành chính - Tổng hợp
- Phịng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận
- Phịng Thơng tin - Lưu trữ
- Phịng Kỹ thuật địa chính
- Các Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành
phố. Cơ cấu tổ chức các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm:
+ Giám đốc, khơng q 02 Phó Giám đốc chi nhánh và các Tổ, Bộ phận
chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Các Tổ, Bộ phận nghiệp vụ chuyên môn thuộc Chi nhánh Văn phịng
Đăng ký đất đai: Tùy vào tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được thành lập
theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh
theo quy định.
Biên chế, số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai được
giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt
động và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.6
1.1.3. Đánh giá về cơ cấu tổ chức
1.1.3.1. Cơ cấu chung
Nhìn chung, Văn phịng Đăng ký đất đai ở các địa phương đều được thành
lập theo mơ hình Văn phịng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài ngun và Mơi
trường và có các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh. Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có tên gọi:
5

Khoản 2 Điều 3 Thơng tư liên tích số 15/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên Bộ Tài ngun và Mơi
trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

6
Khoản 3 Điều 3 Thơng tư liên tích số 15/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của liên Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.


10
“Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai + tên (quận, huyện, thị xã và thành phố)
và đặt tại các quận, huyện, thị xã và thành phố7 (ví dụ: Văn phịng Đăng ký Đất
đai tỉnh Cà Mau có 09 chi nhánh đặt tại 09 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cà Mau; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang có 15 Chi nhánh đặt tại 13
huyện, thị xã Hà Tiên, thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang; Văn phịng
Đăng ký đất đai tỉnh Bến Tre có 09 Chi nhánh đặt tại 09 huyện, thành phố thuộc
tỉnh Bến Tre; Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng có 11 Chi nhánh đặt tại
11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng).
Việc thành lập Văn phịng Đăng ký đất đai theo mơ hình một cấp góp
phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất
đai; quy trình giải quyết được thực hiện thống nhất; hoạt động đăng ký có sự
quản lý, điều hành tập trung, thống nhất; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt
động, rút ngắn thời giản giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, góp phần quan
trọng thực hiện tốt u cầu cải cách thủ tục hành chính cho nhân dân.
1.1.3.2. Về lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh
Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và khơng quá 02 Phó
Giám đốc; các Chi nhánh Văn phịng Đăng ký đất đai có Giám đốc và khơng quá
02 Phó Giám đốc. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn
về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh lãnh đạo Văn phòng Đăng
ký đất đai các tỉnh, thành phố, điều này có thể thấy thực tế thơng qua Văn phòng
Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định
số 2251/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc
thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

tỉnh Bạc Liêu, trong đó quy định Lãnh đạo Văn phịng Đăng ký đất đai có Giám
đốc và khơng quá 02 Phó Giám đốc. Nhiệm vụ quyền hạn được thực hiện theo
quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Bạc
Liêu do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cụ thể: Giám đốc
Văn phòng Đăng ký đất đai là người có thẩm quyền cao nhất, điều hành hoạt
7

Phạm Thị Thanh Hương (2017), Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường Luận văn thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, tr.41.


11
động của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường về hoạt động của đơn vị; các Phó Giám đốc Văn phịng Đăng ký đất đai
là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng
Đăng ký đất đai về nhiệm vụ được giao, phân công.
1.1.3.3. Về tổ chức bộ máy
Nhìn chung, Văn phịng Đăng ký đất đai các tỉnh đều được cơ cấu thành
lập theo các lĩnh vực, nhiệm vụ chun mơn như: Phịng Hành chính - Tổng hợp;
Phịng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận; Phòng Kỹ thuật địa chính; Phịng
Thơng tin - Lưu trữ; một số tỉnh, thành phố có thêm Phịng Kế hoạch - Tài chính
(tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), cụ thể như sau:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp: kiêm nhiệm việc tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả đăng ký; thu phí, lệ phí; cơng tác quản trị, kế toàn, tài chính; kế hoạch;
- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận: thực hiện kiểm tra hồ sơ; lấy ý
kiến các cơ quan có liên quan trong trường hợp cần thiết; cung cấp thơng tin cho
cơ quan thuế; chuẩn bị hồ sơ trình duyệt; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Hồ sơ do
Chi nhánh chuyển lên thì thẩm định lại hồ sơ và in giấy chứng nhận trước khi
trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận; quản lý việc cập nhật
dữ liệu thuộc tính địa chính của các Chi nhánh;

- Phịng Kỹ thuật địa chính: thực hiện thủ tục chỉnh lý bản đồ, trích đo
thửa đất; kiểm tra sơ đồ tài sản gắn liền với đất; quản lý việc cập nhật dữ liệu
không gian thửa đất của các Chi nhánh; tổ chức xây dựng, hoàn thiện hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu địa chính; thống kê, kiểm kê;
- Phịng Thơng tin - Lưu trữ: thực hiện việc quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ
sơ địa chính dạng giấy; cung cấp thông tin đất đai dạng giấy.
Đối với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành lập các bộ phận
chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Bộ phận tổng hợp: kiêm nhiệm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng
ký; thu nghĩa vụ tài chính.
- Bộ phận đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất: thực hiện thủ tục kiểm
tra hồ sơ; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan trong trường hợp cần thiết; cung


12
cấp thông tin cho cơ quan thuế; chuẩn bị hồ sơ trình duyệt; cập nhật cơ sở dữ
liệu đất đai.
- Bộ phận Kỹ thuật: thực hiện thủ tục chỉnh lý bản đồ, trích đo thửa đất;
kiểm tra sơ đồ tài sản gắn liền với đất; tham gia xây dựng, hoàn thiện hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu địa chính; thống kê, kiểm kê.
- Bộ phận lưu trữ: thực hiện việc quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa
chính dạng giấy; cung cấp thông tin đất đai dạng giấy.8
Đối với Bạc Liêu, Văn phòng Đăng ký đất đai được tổ chức như một đơn
vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được thành lập
trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và 07 Văn
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc các Phòng Tài nguyên và Mơi
trường các huyện: Đơng Hải, Hịa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi; thị
xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu để thực hiện chức năng đăng ký đất đai và tài
sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ
địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin

đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai gồm: Lãnh đạo (01
Giám đốc, 02 Phó Giám đốc); các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các chi
nhánh trực thuộc. Các phịng chun mơn nghiệp vụ thuộc Văn phịng Đăng ký
đất đai có Trưởng phịng và các Phó Trưởng phịng được thành lập cụ thể sau:
- Phịng Hành chính - Tổng hợp: Tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Đăng
ký đất đai về tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, nghiệp vụ xây dựng kế
hoạch hoạt động và thực hiện cơng tác văn thư, lưu trữ.
- Phịng Kỹ thuật địa chính: Tham mưu Lãnh đạo Văn phịng Đăng ký đất
đai dự thảo các quy định, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt
động đo đạc của Văn phịng Đăng ký; phụ trách hồ sơ địa chính, trích đo, tích
hợp dữ liệu, đo hiện trạng nhà ở, cơng trình phục vụ cơng tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
thực hiện các dịch vụ về kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận.
8

Phạm Thị Thanh Hương (2017), tlđd (7) tr.43.


13
- Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận: Tham mưu Lãnh đạo Văn
phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm
quyền ký duyệt.
- Phịng Thơng tin - Lưu trữ: Tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký
đất đai thực hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cập nhật, chỉnh
lý biến động về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc cập, chỉnh lý biến động về đất
đai các Chi nhánh các huyện, thị xã, thành phố.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã và thành

phố, (gồm 07 Chi nhánh: thành phố Bạc Liêu; thị xã Giá Rai; 05 huyện: Đơng
Hải; Hịa Bình; Phước Long; Hồng Dân; Vĩnh Lợi). Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai về
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký trên địa bàn các huyện,
thị xã, thành phố liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, cộng đồng dân cư. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được sử
dụng con dấu riêng và thực hiện hạch toán phụ thuộc.
Chi nhánh có Giám đốc Chi nhánh và khơng quá (02) hai Phó Giám đốc Chi
nhánh. Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh thực
hiện theo phân cấp hiện hành và theo quy định của pháp luật; giúp việc cho chi
nhánh có các tổ chuyên môn. Việc thành lập các tổ và việc phân cơng Tổ trưởng,
Tổ phó do Giám đốc Văn phịng Đăng ký đất đai quyết định, trên cơ sở đề nghị của
Giám đốc các Chi nhánh. Các tổ chuyên môn bao gồm: Tổ Hành chính -Tổng hợp;
Tổ Thơng tin - Lưu trữ; Tổ Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận; Tổ Đo đạc bản đồ.
1.1.3.4. Về đội ngũ viên chức
Số lượng người làm việc (biên chế) của Văn phòng Đăng ký đất đai được
Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm trong tổng số lượng người làm việc của
các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Mơi trường (ví dụ: số
lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kiên Giang là số chỉ
tiêu biên chế được giao của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường và số chỉ tiêu biên chế của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký


14
đất đai các huyện, thị xã, thành phố); Số lượng người làm việc của Văn phòng
Đăng ký đất đai Kiên Giang được kế thừa của Văn phòng Đăng ký quyền sử
dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 13 huyện, thị xã Hà
Tiên, thành phố Rạch Giá là 260 người, trong đó: Văn phịng Đăng ký đất đai
tỉnh: 63 người; 15 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã,
thành phố: 197 người. Số lượng cụ thể của từng huyện, thị xã, thành phố do Sở

Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đối với số lao động hợp đồng
làm việc tại 15 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành
phố do Văn phòng Đăng ký đất đai ký hợp đồng lao động.
Ở Bạc Liêu, Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập trên
cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường và 07 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phịng
Tài ngun và Mơi trường hiện có ở địa phương, khi mới thành lập (năm 2015)
Văn phòng Đăng ký đất đai được giao 50 biên chế (Văn phòng Đăng ký đất đai
tỉnh là 15 biên chế; 07 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện là 35
biên chế), đến đầu năm 2016 được giao bổ sung 20 biên chế, nâng tổng số biên
chế được giao là 70. Hiện nay, tổng số viên chức và người lao động của Văn
phòng Đăng ký đất đai là 109 người, trong đó có 64 biên chế (cịn 06 biên chế
chưa tuyển dụng) và 45 hợp đồng lao động.
Về trình độ chun mơn, nhìn chung hầu hết viên chức, người lao động
của Văn phòng Đăng ký đất đai đều đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó:
- Trình độ trên Đại học: 0,86%
- Trình độ Đại học: 85%
- Trình độ Cao đẳng: 2%
- Trình độ Trung cấp: 12,14%
Về trình độ tin học, hầu hết cơng chức đang cơng tác tại Văn phịng Đăng
ký đất đai đều có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính, trong đó có các phần


15
mềm phục vụ chuyên môn nghiệp vụ như: MicroStation; Mapinfo; phần mềm
quản lý đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phục vụ công tác.
1.2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong cơng tác tổ chức của Văn

phòng Đăng ký đất đai
1.2.1. Thuận lợi
- Khi hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài
ngun và Mơi trường với Văn phịng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị
xã, thành phố thành Văn phòng Đăng ký đất đai “một cấp” trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực
hiện nhiệm vụ; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; quy trình giải quyết công việc
được thực hiện thống nhất, đồng bộ về chuyên môn khi thực hiện thủ tục đăng
ký, cấp giấy chứng nhận.
- Văn phịng Đăng ký đất đai là mơ hình tập trung, thống nhất, do đó việc
tổ chức triển khai, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện một cách
thống nhất toàn tỉnh, đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất
đai. Các thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện có nhiều đổi mới, chuyên
nghiệp, có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, bảo đảm giải quyết thủ
tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất một cách đơn giản, thuận tiện theo cơ
chế “một cửa”. Qua đó kịp thời phát hiện những sai sót, nhũng nhiễu trong cấp
Giấy chứng nhận được trực tiếp giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết đúng theo quy
định pháp luật.
- Đội ngũ cơng chức, viên chức có chun mơn vững vàng, có kinh
nghiệm trong hướng dẫn, xử lý những vướng mắc kịp thời; cán bộ tiếp nhận hồ
sơ và trả kết quả tại chi nhánh thường xuyên được tập huấn và kiểm tra về
chun mơn nghiệp vụ, từ đó giảm đáng kể tình trạng hướng dẫn hồ sơ nhiều
lần. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, quản lý
tốt việc biến động đất đai, nhất là việc tách thửa đất, sử dụng đất khơng đúng
mục đích hoặc phân lơ, “xẻ nền” đất nơng nghiệp không đúng quy định.
- Chủ động hơn về thẩm quyền và lực lượng chuyên môn; thường xuyên
hơn trong việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thời gian và thủ tục đăng ký,
chất lượng Giấy chứng nhận về tính thẩm mỹ, tiêu chuẩn kỹ thuật được bảo đảm16
đúng quy định và giảm bớt thủ tục rườm rà (người dân chỉ phải đến Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai ba lần, một lần nộp hồ sơ hợp lệ và một lần vừa nộp
thuế nếu có, và một lần nhận Giấy chứng nhận).
1.2.2. Khó khăn
Thời gian đầu, tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai chưa ổn
định, việc luân chuyển hồ sơ giữa các Chi nhánh về Văn phòng Đăng ký đất đai
còn nhiều bất cập, hồ sơ tồn đọng với số lượng lớn nên xảy ra tình trạng trễ hẹn.
Bên cạnh đó, do khoảng cách địa lý giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và một số
chi nhánh (Huyện: Hồng Dân, Đông Hải, Phước Long và thị xã Giá Rai) khá xa
nên khó khăn trong việc phối hợp trao đổi chun mơn và trình ký, trả kết quả.
Trong quá trình hợp nhất các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
huyện, thị xã, thành phố thành các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất
đai, nhân lực được chuyển về còn thiếu, hạn chế về chuyên môn hoặc không
đúng ngành nghề, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành nên gây không ít
khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho
người dân.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bộ máy hệ thống Văn phòng
Đăng ký đất đai lúc thành lập cũng còn hạn chế, lúng túng, chưa kịp thời. Do số
lượng cán bộ đông, nhiều đơn vị trực thuộc và cán bộ quản lý chưa có kinh nghiệm.
So với một số Văn phịng Đăng ký đất đai của một số tỉnh Đồng bằng
Sông Cửu Long thì Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu có số lượng cán bộ
ít hơn nhiều nên gặp nhiều khó khăn trong cơng tác giải quyết hồ sơ cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với
đất, giải quyết không kịp thời, chậm trễ gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
Thực tế, Văn phịng Đăng ký đất đai thuộc các tỉnh, thành phố (thường
được gọi là Văn phịng Đăng ký đất đai “một cấp”) chưa được hồn thiện về mặt
tổ chức, dẫn đến chất lượng hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai còn hạn
chế. Khi được gọi là Văn phòng Đăng ký đất đai “một cấp” được hiểu là một
chuỗi hệ thống từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Như vậy, Văn phòng Đăng ký

đất đai “một cấp” phải bao gồm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện và cơng chức địa chính cấp xã. Trong khi


17
đó, cơng chức địa chính hiện nay thuộc biên chế của Ủy ban nhân dân cấp xã, giúp
Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai ở địa phương9, thực hiện nhiệm
vụ cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao; chỉ chịu sự hướng dẫn về chun
mơn nghiệp vụ của Phịng Tài ngun và Mơi trường và Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai cấp huyện. Do đó, ngồi việc thực hiện nhiệm vụ cơng chức địa
chính (đo đạc địa chính; kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thực hiện
niêm yết công khai; thống kê, kiểm kê; quản lý dấu mốc địa chính,...). Tùy theo địa
phương và yêu cầu nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể giao thực
hiện nhiệm vụ khác (tham gia hội đồng hòa giải cơ sở, ban chỉ đạo xây dựng nông
thôn mới, ban chỉ đạo vận động làm giao thông nông thôn,...) hoặc do nhu cầu
nhiệm vụ chính trị của địa phương có thể được điều sang làm nhiệm vụ khác,
khơng cịn cơng chức địa chính như: cơng chức xây dựng, cơng chức văn phịng,...
Mặt khác, có những địa phương bố trí những cơng chức làm địa chính khơng đúng
với chun mơn, nghiệp vụ được đào tạo, không hiểu và nắm được các quy định
pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.
Chính từ những bất cập trên, đã phát sinh những khó khăn trong q trình
tổ chức, vận hành mơ hình Văn phịng Đăng ký đất đai “một cấp” các tỉnh Đồng
bằng Sơng Cửu Long nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.
Văn phịng Đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu hoạt động theo loại hình đơn vị
sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Do đặc thù là đơn vị sự
nghiệp tự chủ một phần kinh phí nên việc thu phí các loại hình dịch vụ đối với
Văn phòng Đăng ký đất đai là rất quan trọng, vừa đảm bảo trích lập các quỹ của
đơn vị sự nghiệp theo quy định, nhất là quỹ phát triển sự nghiệp, vừa là yếu tố
quyết định nguồn nhân lực của đơn vị thông qua việc hợp đồng thêm lao động
theo yêu cầu nhiệm vụ và lấy kinh phí từ nguồn thu phí cử đơn vị để chi trả

lương hợp đồng và đảm bảo các điều kiện làm việc cho người lao động, đặc biệt
trong điều kiện hiện nay, do u cầu cải cách thủ tục hành chính, trong đó thời
giản giải quyết của nhiều thủ tục được cắt giảm rất nhiều thi yêu cầu đặt ra đối
với Văn phòng Đăng ký đất đai là rất lớn, một trong các giải pháp giải quyết vấn
đề này là cần có đội ngũ cán bộ đảm bảo về chất lượng và số lượng, tương ứng
9

Khoản 2 Điều 25 Luật Đất đai 2013


18
với yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên khi các quy định về thu phí, lệ phí khi thực
hiện thủ tục hành chính về đất đai chưa phù hợp như: Mức thu một số khoản phí,
lệ phí thấp hơn rất nhiều so với chi phí thực tế, trong khi đó nhiều thủ tục hành
chính đất đai đã được giảm, miễn lệ phí khi thực hiện cho người dân nên nguồn
thu của đơn vị giảm rất nhiều, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Văn phòng
Đăng ký đất đai cũng như việc giải quyết nhu cầu nguồn nhân lực cho đơn vị.
1.3. Đề xuất một số giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức của Văn
phịng Đăng ký đất đai
Một là, hồn thiện các quy định pháp luật liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai
Phải “Luật hóa” quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn
phòng Đăng ký đất đai trong thực hiện công tác đăng ký đất đai, đăng ký biến
động, quản lý hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. Từ đó, nâng cao
tính chun mơn “hóa” của Văn phịng Đăng ký đất đai trong thực hiện thủ tục
hành chính ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử
dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật đất đai. Các cơ quan
chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phịng Tài ngun và Mơi
trường), cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) tiến hành kiểm tra, giám sát và
hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cơng tác này.

Hai là, hồn thiện các quy định pháp luật liên quan đến cơ cấu tổ chức
của Văn phòng Đăng ký đất đai
Để phát huy hiệu quả và thực hiện đúng theo mơ hình Văn phịng Đăng ký
đất đai “một cấp” như đã phân tích trên, tác giả kiến nghị Luật Đất đai sửa đổi
cần quy định cụ thể theo hướng cơng chức địa chính cấp xã là một bộ phận của
Văn phòng Đăng ký đất đai “một cấp”.
Ba là, nâng cao trình độ đội ngũ viên chức và người lao động
Tiến hành rà sốt lại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ viên
chức, người lao động để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
chuyên môn nghiệp vụ. Cần tăng cường lực lượng cán bộ trẻ có trình độ chun
mơn cao qua công tác thi tuyển viên chức hàng năm để bổ sung kịp thời. Để làm


19
tốt điều này, ngoài chú trọng khâu tuyển chọn đầu vào nên có những lớp bồi
dưỡng chun mơn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin đủ để đáp ứng
cho nhu cầu công việc.
Định kỳ hàng tháng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ thẩm tra hồ
sơ ở các chi nhánh nhằm trao đổi, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc
trong giải quyết hồ sơ, thủ tục để có sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện.
Về nhân sự, tác giả kiến nghị nên sắp xếp, kiện tồn và có kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng cũng như luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong hệ thống Văn phòng
Đăng ký đất đai nhằm nâng cao chất lượng cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”;
khích lệ cán bộ tự nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ,
“dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm” tạo đột phá, có cách suy nghĩ
mới trong công tác điều hành hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất
đai trong thời gian tới hoạt động tốt hơn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai và các
Chi nhánh cần tập trung xây dựng mơ hình “Chính quyền thân thiện, cơng sở
thân thiện”, trong đó chú ý xây dựng phong trào “Nụ cười công sở”, các quy

định về quy tắc ứng xử, văn hóa cơng sở, có thái độ tơn trọng, phong cách làm
việc dân chủ, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự khi tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân.
Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của viên chức và người
lao động, chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của viên chức và người
lao động trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật Nhà nước về cơng tác chính quyền trong tình hình mới. Mặt khác,
thường xun triển khai và quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động
thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng.


20
CHƯƠNG 2
THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỪ THỰC TIỄN TẠI MỘT SỐ TỈNH
ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG
2.1. Vị trí, chức năng của Văn phòng Đăng ký đất đai
Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài
ngun và Mơi trường, Văn phịng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con
dấu riêng; được Nhà nước đảm bảo các điều kiện làm việc và mở tài khoản theo
quy định của pháp luật; đồng thời, cũng là cơ quan được giao thực hiện một số
nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về đất đai.10
Văn phịng Đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp
thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có
các chi nhánh trực thuộc được bố trí theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố; hiện
tại mỗi chi nhánh phụ trách một huyện, thị xã, thành phố.
Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chịu sự quản lý, chỉ đạo trực
tiếp, tồn diện của Văn phịng Đăng ký đất đai và được hạch toán theo cơ chế

phụ thuộc vào Văn phòng Đăng ký đất đai thống nhất quản lý. Chi nhánh có con
dấu, tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo thẩm quyền. Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với tên gọi: Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (thị xã, thành phố); (ví dụ: Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký Đất đai thành phố Bạc Liêu, hay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai huyện Vĩnh Lợi).
2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai
Văn phòng Đăng ký đất đai được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện các
công việc như sau:
10

Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.


×