Tải bản đầy đủ (.pdf) (12 trang)

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (394.45 KB, 12 trang )

Tip cn h th
dy h n Giuc"
ca Nguyh Chiu (Ng -Tp 1)


Li Th 


i hc
Lu ThS.  y hc (B  
: 60 14 10
ng dn: TS. Nguyc
o v: 2010


Abstract. Tt tip cn h thu
mi  gi chuy
u thc trng ging dc t
n Giu ng ph n nay. Ti chc cho hc
sinh tip c n Giut k
 nghim dy h n Giu
khoa Ng  Tng tip c

Keywords. Ng ; y hc; Lp 11; Tip cn h thng; 


Content
M U
 
1.1. E.






: 






















. ! 



















. Nhi s, mi th  b lp thi gian ph m 























.












  












, 














 , 



,  
pht ni dung v i v p c
phu dy hng hiu bit v t
ng cn thi tip cng tip cc gi tr v
m nng thi vc c
phm.  














 , 





















. ,








 , 





 , 

, 




, 














 .
1.2. Tip cn h thng tip c trong tay nhi
u trong thng ph  c 
huy.
1.3. 













 , 








 . 




























 . 





 


















 n khoa hc v cui
 nghi t nhiu song nh

cu m  thng v " n Giuc"  . 



























 (), 






 " o"  ,
""  .
Mu chim mt v 
quan trng trong n  c t ging d c t
Nguy " n Giuc" n ti
nhiu v ng mc cng m , ln lao ca
Nguyu, song mt b ph c sinh chng my h
c ph.  

































. 

 - mt
th lo bi vi s n mc
ph nhn mt mi thn phi.

























 ? 
 







 ? 





? 










.
Vi tt c nhnh ch p cn h thng
y hm  n Giuc ca Nguy
Chi u c
2. Lch s u v
 phm " n Giuc"
Nhng u v m c Chiu l

ra tin kho cu v t lot hc gi 
 thc Nam k 
vit v   t Vi yu
vit v   qua mn 
 n Giuy tc.
Phan Vi Ving   khoa h xem
m ca Nguyu kh m. V Chi
m mu trin vng trong viu
Nguyu c v ng hc thu n hc.
p k nit Nguyu, th
ng Ph mi ting v u,
 cnh v a Nguyu.
Tip theo phi k u c Mai Quc  











 , 









 , 











 ,  , 








 

.






 30/6/1972, 

















.











.
2.2. 
















, 














4 : 

, , 



. 






, 
 . 


, , 






, 













 , 




, 




.




 


















, 

.  :  
 , 














Nam, 






















 ,
nh



.
it c- mi, mt
i thm ging du, in trong cun
u bi I xut bc s u
 kit thc gi m mng dy hu hiu cn thit cho
 ng dn hc sinh tip c n Giu nghip
    i vi
n Giu hc tng Vit
lp 11, t






 11 


1(





 ), 
 



  






. 



 ,  .






, 









 4 



 :1.  . 2. 










, 








.


 
























. 






(






").  ng
.
   p c   i v       i trong
  u Tr
i tr s c gi t s kinh nghi ging d
t t hiu qu m cn mt s
v n c loc bin vi 
c him.
Gng dn h
chi thu n Giuc - Nguy 
hiu qu dc Phm Th p c
n Giu chi thut c. T ng dy
cc hc tp ca hc sinh thun l
3. Nhim v u
- t tip cn h thng 
- u m gi chuy

- u thc trng ging d c t n Giu 

ng ph n nay.
- T chc cho hc sinh tip c n Giu.
- Thit k  nghim dy h n Giung tip
c.
4. 






- a Nguychi n Giuc 
- u v cu nghic ca Nguyu.
- Thc trng d n Giu ng ph 
u








 ,   dn



 sau: P
t; u tra;  ng tin; 



, 



, , 

.
6. Ca lun v
n m n kt lun, lu
: 







.
: 












 "





 " 




.
: T chc hc sinh tip cc ph n Giua Nguy
Chi

1: 






1.1. 

















1.1.1. .
H thmt t hp nhng yu t ng mi quan h nht
nh vt t n c th t ca s v
quan h v t ca Bu K gi c, th
i. H thng s vng v nn
tng nh
1.1.2. 
















.
  thng, bao g n:
- H th thn t
- H th thng do quan h ng b phn)
vc (bao gu t trong mt bi cng c
th).
1.1.3. 










1.1.3.1. T tha hc.
1.1.3.2. Tip cn h thng, mt mi tip c
khoa h u i. M
c phc hn ch  p phi.
1.1.3.3. p cn h thng m ra s t do  mc trong tip nh
hc, tp nhc ca hi s
 c
1.2. 








- 

















.
1.2.1. 
1.2.1.1. 
 a Unessco, Ch
tch H n Qung, GS Phan Ngc, GS Trn Ng
1.2.1.2. 
V








; 

























; 









; 













.
1.2.1.3. 







V







i; 

; 





.
1.2.1.4. 





















1.2.1.5. 

, 














1.2.2. 






 


1.2.2.1. 










1.2.2.2.




















 , 
,  
1.2.2.3. 





, 






1.2.2.4. 












 , 




































1.2.3. 







 







1.2.3.1. Tip c
Tip cu qu trong vi
 c b ng tip cy h
  ht hiu qu c s hay, hp d
em hc sinh.  hiu tip cng hiu l m
n nhc 
my h ng ph 
 cp ti. Tip cch mp ci
  h tr, b sung cn thi vic tip nhc trn vy
 
1.2.3.2. ng tip c Vit Nam
 Ving tip c rt sm.
c ht phi k t Namu). K  Trn
u vi cuc Vit Nam trung c
c Via ngua GS. Trn Ng Trn
i Vit t
u cp cn Truyn Kiu t 


2: 









"





" TRONG

2.1. 

, 





2.1.1. 















Ch u gn voc:
c Vit Nam.
p truy"L" " u".
 n th hai    c r ca s nghi
Nguyu, ch c th hi  hin
, mu y thut v
2.1.2. "









 " 












 .
Nguyt Nam trong th
y bin cn phi khnh rng Nguyt
 khy b nghi
th hin thn thc cc. Chng th t
th u th k n nay, truy"L"  i dung
di    g sinh ho
truyn th - Kiu Nguyt Nga sm th hiu ca
kch, c a mng Nam B "Lc
", " n Giuc" m mt v t sc bii sng
i Vit. Vi " n Giuc" li
i hin vy.
2.2.  "









 " 



 

2.2.1. 

ng khc sinh, u tham kho v m
 ngn Giu
2.2.2. 








* V 
Kt qu tng hp
ng Bc

S   n n thut ca
m trong khi d n Giu
12/15 (80%)
S n yu t n
10/15 (66,7%)
S      u t    
phm
13/15 (86,7%)
S u t y
h n Giun thit
11/15 (73,3%)
* V   u tra hai lp 11A1 (ban T
i) di sau:
   n Giua Nguyu



 n Giuy lp?
c l B. 1 ln
C. 2 ln D. 2 ln tr 
 ni dung th nht:
Lp
Tng s
phiu

h

h
11A1 (ban T 
50
20/50 (40%)
30/50 (60%)
i)
52
30/52 (57,7%)
22/52 (42,3%)
Tng s
102
50/102 (49%)
52/102 (51%)

 ni dung th hai:
Lp
Tng s
phiu


1 ln
2 ln
3 ln
tr 
11A1
50
8/50 (16%)
31/50 (60%)
12/50 (24%)
0
11A3
52
0
25/52 (48,1%)
20/52 (38,5%)
7/52 (13,4%)
Tng s
102
8/102 (7,8%)
55/102 (53,9%)
32/102 (31,4%)
7/102 (6,9%)
2.2.3. 











* V 
- u) trong khi d n Giu
n n thut cm.
- Kt qu ho thp nhm t 

- n yu t  
thi khc lch s ng dch s
- u t m.
* V c sinh:
- t thc tr ng hc sinh h ph.
- t tn tt ng
phm. T l hm mt lt ln. Lp 11A1: 60%, lp 11A3: 48,1%.
Ngay trong s c mt ln i vim mi
ht, thi
2.
2.3.1. 





 n Giu
2.3.2. 









2.3.3. 








2.3.4. 















: T CHC HC SINH TIP C 
CN GIUA NGUY
3.1. Nhc
3.u chung
3.u chung khi ging dng ph 
Khi ging dng ph t
cu Trn tic:
- c b tr cho nhng kin thn c 
- Vn d gim.
3.m bc tip cng b ng
m tip cn lch s  vn dng mp nhng hiu bit
bn  cm.
m tip cn
m tip cng hc sinh
3.t h th cm th
3.p kch s c n Giu
3.i c
nh ln nh nh
3.       n Giu  ch ngu    c ca
Nguyu
3.2. Truyn thc th hi n Giu
3.2.1. Th lo
- V n Giui ta thy xut hin   mng
mi m n.
-  t n Giu 
tia c mc.
-  n Giu p cc Vit Nam t


3.
- c vn mc bng tr 
c t quy
s chuyn bin v ng c chuyn bin i do b
n th i Vit.
-  xung trn mnh mng
ng nhu mh
- c tinh thn ching,
s lng li.
3.
- S dng h th gin d, gn gn t c
th d hiu.
3.3    p dy h  n
Giu 
3.n t  
3.c  n
3.u t  hin trong th lo
ng
Phn Lung khi: cc vi ging trang trng, nhn mng t ch nh rng
l t ri t i bt suy
ngm v l sng  i.
Ph c: gi c h ng, bi hi khi dng l  
ngun gn nhn m p phng, vng l
ng t mn c i lp gi  bit, vn
ng ph bn
cc vi ging nhanh, dn dp, t n mng t.
Pht: tr v vc chm, thng thi
k
3.3.2. S dng nh y h 
n Giu

Chng hn khi d n Giu t ra nh
v 
- t c b   
  t Nam?
-  chuyn bin v m. S chuyn bin
y th hi
- Quan nin sng nhi cho em nh
u.
- C   bi lng c 
 hii Vit?
3.3.3. Bing  s dm
V n Giu mt th loi c i nha thi
 vi hi
n thit n Giu
 loi c c th hin trong
 
3.3.4. Phi hi tho lun, vn  
 ng c i nhin phi
 ng    n c 
 u hi v c bit trong khi
di dy cn ph 
hii cc t
c Nguyu gi gng ngh thuc cn
c t nguyn nhm cu kh
 c n cu bm
  gi nhn tria m
c Him -
gn v  -i gn v        
n Giuc ch n thuc h
  ng sn

xut quen thu c thic vn
mnh c-  
x u kh bo v tng tt ngn c cc.
nh bii d s dng bii, tho lu
hc sinh hi.
3.4. Thit k c nghim "V n Giuc" ng tip c
3.4.1. 











"V









" 









3.4.2. Thuyc nghim
3.4.3. Thc nghim m
3.4.3.1. T chc thc nghim
 ng thc nghim:  c sinh lp 11 c  ng THPT B  
- c Oai - ng
c nghip, tng s p.
V  chc thc nghim thit k, n nh
tui ngh thu tt nghii hm, h 
ng i ngh i n
thc nghim.
3.4.3.2. Kt qu thc nghim
Sau gi thc nghip hng tht qu 
 ng thc nghing kt l thng b
i tm s: m gii  xut sc: 8  10;  8; 
5  6; m yi 5
3.4.3.3. t qu thc nghim
* Qua gi dy h n Giu t  c sinh thc s
hm nhc tii tt
c cm. Kt qu thc nghi
- S hm gii  xut sc chim ti 38,6%
- S h
* Hu h chc gi hc theo thit k t
k  ng dng cao trong thc t ging dy  ng ph 


KT LUN
1.Trong xu th n nay, gi n st v
lc mi rB
t b phn c thiu ca
y vic tip c
cn thic dt hiu qu  gii tr 
hin sc.
2. Truyn thch ngun chng ngh 
 ch ngun 
t bi th lo nh cao mi vi
c    ng Nai  Nguy      n Giu 
nh hay nht cng
ng tn cc, khnh tinh thc bt dit ct
Nam qua bao cuc chin chng li k o v  t ngn
la tinh th hm ca mc
vn mnh ca T qun sn gi 
3. Tip cn h thy h n Giu
p cn mt mt d loi c, mt m
i kt hp v th s c d
ht hiu qu ng thp cc hc ti
hc thu nhn mt khng kin thc nh i hc suy ngm v
nhng v cn lch sy, s tip nht
n mc cao: t t n t n thc chuyn,
nhn thng ti:
.
4.m rng ln vi nh
 lung tip ci v 
Cn Giua Nguyn nhn m
c bic  mt trong nhng truyn thp ci Vit Nam.

T viu chung v ip ci vn vic
khc trng d n Giung ph 
 xut mt s  th sau nh 
c bii u qu dy h 
- n t  
- S d y h n
Giu
- S dng bic th him.
- Phi hi tho lun, v
c phi hng thi, linh ho gi ht hiu qu
cao nhn kho n 
 h kin th c
gi g th  lo
phm.
i m ng ph    bc thit
  
 xut mp cn mi cho mt v 
h du bt cp. Vi tinh thn cu
thc s  bo c b sung,
n lu


References
1. Nguyn Th Mai Anh . ng dy h lp 10 THPT t 
. Lu
2. Nguyn Duy Bc. V mi quan h gicgh s 24 ra

3. B o. Ng p 1c Vit Nam, 1  2010.
4. B o. Ng c, 8- 2007.
5. n. Tip cn Truyn Kiu t . Nxb Gic, H, 2008.

6. Nguyn Vit Ch. y hc 
7. Nguy, p cc b Tc
s 11/2004, tr21.30.
8. Nguy. c Vit NamH, 2002.
9. Ph. T c. Vi
tin, H, 2002.
10. L i. Dy hc truy  Trng Thng
tip c. Lu
11. Phng. My v v cup k
nit ca Nguyu. Nxb Khoa hc, H, 1964.
12. L  .   y hc s        n tt
nghip (1188), H, 2007.
13. . Nguy  cc. Nxb
Tr, Hng dc TPHCM, 2001.
14. Tr.  truyn thng cc Vit Nam. Nxb Khoa hi, H,
1980.
15. Tr.  c Vic. Nxb
 TPHCM, 1983.
16. Nguynh.  v . Nxb Khoa hi,
2002.
17. Nguyn Tr. Tip cc. Nxb Khoa hi, H, 2002.
18. Nguyc.  thng trong dy hc Vit
Nam, 2010.
19. Nguyn Th Hng. Dy hn  ng THPT t  .
n tt nghip, 2008.
20. Nguyp nh c, 2002.
21. Phm Th . ng dn hm lnh chiu
 thut c    n Giua Nguy u
nhu qu dc. Lu
22. . Nguyc min Namc  Thi

i, 1955.
23. . Nguyu (1822 - 1888). 
24. Phan Trng Lun. y hp 1). 
25. Phan Trng Lun. y hp 2). 
26. Phan Trng Lun. Thit k  c Ng   p 1   c Vit Nam,
10/2009.
27. . 
28. Nguyn Th . ng t chc dy h n Giu
t hiu qu cao nht. BCKH, H, 2009.
29. Phan Ngc. Mp c. Nxb 
30. Nguy. p cn t v ngc,
H. 2000.
31. Nguy. Tip cng lch sy h
 Ngng, BCKH Ng 4-2009.
32. Tr. Hc tt Ng p 1
33. .  t Nami hm, H, 2009.
34. Nguyn Th Thu Tho. Dy hc truyn ng nhc sinh
THPT t  . Lu
35. ng. c
36. Nguyn Th  .           n
u t n nay. Luc Ng 
37. Trn Ng.  t Namc, 1999.
38. Trn Ng. t Nam truyn thu c
 
39. Nguyn Ngc Thin (tuyn chi thiu). Nguyu v 
phmc, 8- 2003.
40. Tr. i Vic
Vit Nam, 11/2009.
41. Tr   Tip c   i v       i trong
  n). Ti tr, s 9/2007, tr.

31  33.
42. Nguy n. Nguy-m-u. ng Nai,
2002.
43. Nguyn Th ng. ci hm, H, 2008.
44.  Hng Tip. Dy hng tip c.
BCKH, H, 4/2009.
45. Nguyn. Nguyu: tuyn chn nh
luc cu Vit Nam TPHCM,
2000.
46. . c. Nxb ng, H, 2004.
47. Trn Qung.  t Namc, H, 1999.
48. A.A.Radugin. T  c. Nxb Vi  
thut, H, 2001.

×