Tải bản đầy đủ (.pdf) (89 trang)

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH Techcombank-phòng GD 32

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 89 trang )

HUTECH

B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM
KHÓA LUN TT NGHIP
MT S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU
HOT NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - PGD 3/2Ngành: K TOÁN
Chuyên ngành: K TOÁN – KIM TOÁN


Ging viên hng dn: ThS. PHM HI NAM
Sinh viên thc hin: H TH KIU LAN
MSSV: 0854030135 Lp: 08DKT3


TP. H Chí Minh, nm 2012

HUTECH
BM05/QT04/T
Khoa: K Toán – Tài Chính – Ngân Hàng

PHIU GIAO  TÀI  ÁN/ KHÓA LUN TT NGHIP
(Phiu này đc dán  trang đu tiên ca quyn báo cáo A/KLTN)

1. H và tên sinh viên/ nhóm sinh viên đc giao đ tài (s s trong nhóm……):
(1) MSSV: ………………… Lp:
Ngành :
Chuyên ngành :
2. Tên đ tài :


3. Các d liu ban đu :4. Các yêu cu ch yu :

5. Kt qu ti thiu phi có:
1)
2)
3)
4)


Ngày giao đ tài: ……./…… /……… Ngày np báo cáo: ……./…… /………
TP. HCM, ngày … tháng … nm ……….
Ch nhim ngành Ging viên hng dn chính
(Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)Ging viên hng dn ph
(Ký và ghi rõ h tên)
HUTECH


LI CAM OAN

Tôi cam đoan đây là đ tài nghiên cu ca tôi. Nhng kt qu và các s liu
trong khóa lun tt nghip đc thc hin ti Ngân Hàng Thng Mi C Phn K
Thng Vit Nam – Phòng giao dch 3/2, không sao chép bt k ngun nào khác. Tôi
hoàn toàn chu trách nhim trc nhà trng v s cam đoan này.

TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 7 nm 2012
Sinh viên


H TH KIU LAN


HUTECH


LI CM N

u tiên em xin gi li cm n đn các thy cô trng i hc K Thut Công
Ngh TP.HCM, đc bit là các thy cô khoa K toán – Tài chính – Ngân hàng đã dìu
dt và truyn đt nhng kin thc b ích cho em trong sut nhng nm hc va qua.
Vi nhng kin thc mà thy cô đã truyn đt, nhng ch dn trên ging đng, nhng
ch bo tn tình đã giúp em rt nhiu trong quá t
rình hc tp cng nh trong công vic
sau này, mc dù nhng tháng nm sp ti còn rt nhiu khó khn.
Em xin gi li cám n chân thành đn thy Ths. Phm Hi Nam.Vi nhng li
khuyên, s ch bo, hng dn tn tình ca thy đã giúp em rt nhiu trong quá trình
thc hin và hoàn thành đ tài tt nghip ca mình.
Em cng xin gi li cm n đn Ban lãnh đo cùng
tp th các anh ch cán b
Ngân Hàng Thng Mi C Phn K Thng Vit Nam – Phòng giao dch 3/2 đã giúp

đ tn tình cho em trong sut quá trình thc tp, to điu kin cho em tip cn đc
vi nhng công vic thc t và hoàn thành tt báo cáo ca mình .
Do thi gian thc tp cng nh kin thc còn hn ch nên không th tránh đc
nhng sai sót. Em rt mong nhn đc nhng ý kin đánh giá và nhn xét chân tình
ca Ngân hàng và
Quý Thy Cô v cun báo cáo này.
Sau cùng em xin kính chúc quý Thy cô trng i hc K Thut Công Ngh
TP.HCM và các anh, ch cán b Ngân hàng Techcombank – Phòng giao dch 3/2 luôn
di dào sc khe và thành công trong công tác.

Sinh viên thc hin
H Th Kiu Lan


HUTECH


i
MC LC
trang
MC LC i
DANH MC CÁC T VIT TT v
DANH MC CÁC BNG vi
DANH MC CÁC BIU , S  vii
LI M U 1
I. Lý do chn đ tài 1
II. Mc tiêu ca đ tài 2
III.i tng và phm vi
nghiên cu 2
IV.Phng pháp nghiên cu 2

V. Kt cu ca đ tài 2

CHNG 1: C S LÝ LUN
1.1. Ngân hàng thng mi 3
1.1.1 Khái nim 3
1.1.2 Chc nng ca NHTM 6
1.1.2.1 Chc nng trung gian tài chính 6
1.1.2.2 Chc nng to tin 7
1.1.2.3 Chc nng huy đng tin gi 7
1.
1.2.4Chc nng làm trung gian thanh toán và qun lý phng tin thanh toán8
1.1.3 Các yu t nh hng đn hot đng kinh doanh ca NHTM 8
1.1.3.1 S gia tng nhanh chóng trong danh mc sn phm dch v 8
1.1.3.2 S gia tng cnh tranh 9
1.1.3.3 S gia tng chi phí vn 9
1.1.3.4 S gia tng các ngun vn nhy cm vi lãi sut 10
1.
2. Cho vay tiêu dùng 10
1.2.1 Cho vay tiêu dùng là gì ? 10
1.2.2 c đim và li ích ca CVTD 11
HUTECH


ii
1.2.2.1 c đim ca CVTD 11
1.2.2.2 Li ích ca CVTD 11
1.2.3 Các hình thc CVTD 12
1.2.3.1 Cn c vào mc đích vay 12
1.2.3.2 Cn c vào phng thc hoàn tr 12
1.2.3.3 Cn c vào ngun gc khon n 13

1.2.4 Quy trình cho vay và k thut phân tích tín dng tiêu dùng trc tip 15
1.2.4.1 Quy trình cho vay 15
1.2.4.2 K thut
phân tích tín dng tiêu dùng trc tip 17
1.3 Các ch tiêu đánh giá hiu qu hot đng CVTD 18
1.3.1 Doanh s cho vay 18
1.3.2 Doanh s thu n 18
1.3.3 D n cho vay 18
1.3.4 N quá hn 18
1.3.5 T l n xu 19
1.3.6 Vòng quay vn tín dng 19
1.3.7 Li nhun 19
1.4 Các nhân t nh hng
hot đng CVTD 20
1.4.1 Nhân t ch quan 20
1.4.1.1 T phía Ngân hàng 20
1.4.1.2 T phía Khách hàng 21
1.4.2 Nhân t khách quan 21

CHNG 2: VÀI NÉT V NGÂN HÀNG VÀ THC TRNG CHO VAY TIÊU
DÙNG TI NH TECHCOMBANK – PGD 3/2
2.1 Gii thiu v ngân hàng Techcombank 23
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin ca NH Techcombank 23
2.1.2 Lch s hình thành và phát trin ca NH Techcombank - PGD 3/2 28
2.
1.3 S đ t chc và chc nng ca TCB-PGD 3/2 29
HUTECH


iii

2.1.3.1 C cu t chc 29
2.1.3.2 Chc nng hot đng ca các b phn 30
2.1.4 Tình hình hot đng kinh doanh ca TCB- PGD 3/2 33
2.2 Thc trng hot đng CVTD ti TCB – PGD 3/2 39
2.2.1 Hot đng CVTD ti TCB – PGD 3/2 39
2.2.1.1 Quy trình cho vay 39
2.2.1.2 Mt s sn phm cho vay tiêu dùng ti TCB 3/2 46
2.2.2 Thc trng hot đng
CVTD ti TCB 3/2 53
2.2.2.1 Doanh s cho vay tiêu dùng 53
2.2.2.2 Doanh s thu n 57
2.2.2.3 D n cho vay 59
2.2.2.4 N quá hn CVTD 60
2.2.2.5 T l n xu 61
2.2.2.6 Vòng quay vn tín dng 62
2.2.2.7 Li nhun 63
2.2.3 Nhn xét v tình hình CVTD ti TCB – PGD 3/2 63
2.2.3.1 Kt qu đt đc 64
2.2.
3.2 Mt s hn ch tn ti và nguyên nhân 65

CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG
CHO VAY TIÊU DÙNG TI TECHCOMBANK –PGD 3/2
3.1 nh hng và mc tiêu phát trin ca NH 69
3.2 Mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng CVTD ti TCB –PGD 3/2 70
3.2.1 a dng hóa và nâng cao tính cnh tranh ca các hình thc cho vay
tiêu dùng ti TC
B 3/2 70
3.2.2 Áp dng chính sách lãi sut hp lý 71
3.2.3 y mnh hot đng marketing cho PGD 71

HUTECH


iv
3.2.4 Thm đnh cn thn trc khi đ xut đnh giá TSB 72
3.2.5 Nâng cao cht lng nghip v huy đng vn 73
3.3 Các kin ngh m rng hot đng cho vay tiêu dùng ti TCB 3/2 74
KT LUN 76
TÀI LIU THAM KHO 78

HUTECH


v
DANH SÁCH CÁC T VIT TT

CN/PGD : chi nhánh/phòng giao dch
CMND : chng minh nhân dân
CVKH : chuyên viên khách hàng
CVTD : cho vay tiêu dùng
CV T : chuyên viên thm đnh
HL : hp đng lao đng
HTD : hi đng tín dng
KH : Khách hàng
KS & HTKD : kim soát và h tr kinh doanh
NH : Ngân hàng
NHTM : Ngân hàng thng mi
NHNN : Ngân hàng Nhà nc
NHTW : Ngân hàng Trung ng
PGD 3/2 : Phòng giao dch 3 tháng 2
QLRRTD : qun lý ri ro tín dng
TCB : Ngân hàng Thng mi c phn K Thng Vit
Nam

TSB : tài sn đm bo

HUTECH


vi
DANH MC CÁC BNG BIU


trang
Bng 2.1:Ngun vn huy đng qua các nm t 2009-2011 35
Bng 2.2:Doanh s cho vay qua các nm 2009-2011 37
Bng 2.3:Li nhun ca NH t 2009-2011 38
Bng 2.4: Bng chm đim và xp hng tín dng 40
Bng 2.5: Bng xp hng tín dng 41
Bng 2.6: Bng phân loi n 45
Bng 2.7:Doanh s cho vay qua các nm 2009-2011 53
Bng 2.
8: Doanh s thu n t 2009-2011 57
Bng 2.9: D n CVTD t 2009-2011 59
Bng 2.10: T l n quá hn t 2009-2011 60
Bng 2.11: T l n xu t 2009-2011 61

Bng 2.12: T trng li nhun CVTD 63

HUTECH


vii
DANH MC CÁC BIU , S 

trang
Biu đ 2.1: Doanh s cho vay theo thi gian 54
Biu đ 2.2:Doanh s cho vay theo mc đích vay 55
Biu đ 2.3: C cu thu n t 2009-2011 57
Biu đ 2.4: D n CVTD t 2009-2011 59
Biu đ 2.5: T l n quá hn so vi tng doanh s cho vay 60

S đ 1.1:S đ CV
TD gián tip 13
S đ 1.2: S đ CVTD trc tip 14
S đ 2.1: S đ c cu t chc TCB 3/2 29
S đ 2.2: S đ quy trình cho vay 39
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam

SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


1
LI M U
I. Lý do chn đ tài:

Cùng vi xu hng hi nhp kinh t quc t đã gây áp lc ln đi vi các Ngân
hàng trong nc v kh nng tn ti và cnh tranh nh hin nay, đ to cho mình
mt “sc khe” đ mnh thi gian qua các Ngân hàng thng mi trong nc
không ngng ci tin, nâng cao cht lng qun tr hat đng Ngân hàng. Bên cnh
vic huy đng vn, cho vay là hot đng c bn ca các Ngân hàng Thng mi.
Tuy nhiên, t xa ti nay, các ngân hàng mi ch quan tâm đn cho vay các doa
nh
nghip sn xut kinh doanh hàng hóa mà cha thc s chú ý ti nhu cu vay tiêu
dùng ca ngi dân. Trong khi trên thc t, nu ch cho vay sn xut nhiu mà hàng
không tiêu th đc do ngi dân không có nhu cu v hàng hóa đó hoc có nhu
cu nhng li không có kh nng thanh toán thì tt yu s dn ti cung vt quá
cu, hàng hóa b tn kho và  đng vn.
Hin nay, cuc sng ngà
y càng phát trin, nhu cu tiêu dùng ca con ngi
ngày càng đòi hi cao hn, vay tiêu dùng gia tng mnh m gn lin vi nhu cu v
hàng tiêu dùng lâu bn nh nhà, xe, đ ni tht sang trng, nhu cu du lch,… Vì
vy, các Ngân hàng phát trin hot đng cho vay tiêu dùng đ đáp ng nhu cu ca
ngi dân là mt điu cn thit, mt mt tng t
hu nhp cho Ngân hàng, mt khác
m rng phm vi và gim ri ro cho hot đng kinh doanh ca Ngân hàng
.
Trong môi trng cnh tranh khc lit nh ngày nay, vic hoàn thin và m
rng các hot đng là hng đi và gn nh là phng châm cho các ngân hàng tn

ti và phát trin. Thc t cho thy, nhiu doanh nghip ln khi thiu vn đã không
tìm đn ngân hàng đ vay tin mà h t tài tr ch yu bng phát hành c phiu và
trái phiu. Thêm vào đó nhiu công ty tài chính hoc gia các ngân hàng cnh tranh
vi nhau trong cho vay, làm cho th phn cho vay các doanh nghip ca ngân hàng
b gim sú
t buc ngân hàng phi đa dng hóa phm vi hot đng ca mình, c gng
khai thác li th mi. Th trng cho vay tiêu dùng là mt thì trng đy tim nng
phù hp cho hng đi nh th.
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


2
Trên c s đó, vi nhng kin thc trên gh nhà trng kt hp vi thc tin
trong quá trình thc tp ti Ngân hàng Techcombank – PGD 3/2 nên em đã chn đ
tài “Mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân
hàng Techcombank - PGD 3/2 “

II. Mc tiêu ca đ tài :

- H thng hóa nhng vn đ c bn v CVTD ca NHTM.
- ánh giá thc trng hot đng CVTD ti NH Techcombank – PGD 3/2.
-  xut mt s gii pháp nhm nâng cao cht lng CVTD ti NH
Techcombank – PGD 3/2.

III. i tng và phm vi nghiên cu:

Báo cáo tp trung nghiên cu v hot đng CVTD và t đó đa ra gii pháp
nâng cao hiu qu hot đng cho vay, da trên s liu thc t ti Ngân hàng

Techcombank - PGD3/2 đ làm c s chng minh.

IV. Phng pháp nghiên cu:

Kt hp các phng pháp nghiên cu nh: phng pháp thu thp thông tin,
phng pháp phân tích, so sánh, đánh giá,… theo s liu có đc trong quá trình
thc tp ti phòng giao dch 3/2.

V. Kt cu ca đ tài:

Ni dung ca khóa lun tt nghip gm 3 chng:
Chng 1: C s lý lun.
Chng 2: Vài nét v NH và thc trng hot đng Cho vay tiêu dùng ti NH
Techcombank – Phòng giao dch 3/2.
Chng 3: Mt s gii pháp nâng cao hiu qu hot đng CVTD ti Techcombank
– PGD 3/2.

HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


3
CHNG 1: C S LÝ LUN
1.1 Ngân hàng thng mi:
1.1.1 Khái nim:
Lch s hình thành và phát trin ca ngành Ngân hàng gn lin vi lch s phát
trin ca nn sn xut hàng hoá. S phát trin ca nn kinh t là điu kin cho
ngành Ngân hàng phát trin. n lt mình, s phát trin ca h thng Ngân hàng
tr thành đng lc thúc đy phát trin kinh t.

Hot đng Ngân hàng đã bt ngun t khong 2000 nm trc Công nguyên
nhng c
h là các nghip v thô, đn gin là đúc tin và đi tin ca các th vàng.
Vic lu hành tng đng tin ca mi quc gia và vùng lãnh th kt hp vi thng
mi và giao lu quc t đã to ra nhu cu đi tin và đúc tin ti các ca khu hoc
trung tâm thng mi. Ngi làm ngh đi tin hoc đúc tin thc hin kinh doanh
tin t bng cách đi ngoi t ly bn t và
ngc li, li nhun thu đc là chênh
lch gia giá mua và giá bán. Bên cnh các nghip v trên, ngi làm ngh đi tin
hoc đúc tin còn thc hin c nghip v ct tr h. Vic ct tr h ngi khác là
điu kin đ thc hin thanh toán h và tha
nh toán không dùng tin mt, vi u
đim ca thanh toán không dùng tin mt đã thu hút khách hàng gi tin nhiu hn.
Trong điu kin lu thông tin kim loi, các ch ca hàng vàng bc va đi tin va
ct tr h và thanh toán h. Các ca hàng vàng bc loi này gi là Ngân hàng ca
nhng th vàng. Ban đu các Ngân hàng hot đng bng vn t có đ tài tr cho
các hot đng ca mình nhng điu đó không kéo dài. T thc tin, các Ngân hàng
nhn thy t
hng xuyên có ngi gi tin và rút tin. Song tt c nhng ngi gi
tin li không đng thi rút tin nên luôn có mt lng tin tn khon khá ln nm
ti Ngân hàng. Do tính cht vô danh ca tin, ch Ngân hàng có th s dng tm
thi mt phn tin gi ca khách hàng đ cho vay. T đó, các hot đng c bn ca
Ngâ
n hàng phát trin.
Hình thc Ngân hàng đu tiên là Ngân hàng ca các th vàng hoc nhng k cho
vay nng lãi, thc hin cho vay đi vi cá nhân, ch yu là nhng ngi giàu nhm
phc v mc đích tiêu dùng. Nhiu ch Ngân hàng ln còn m rng cho vay đi vi
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 08540301354
vua chúa, hình thc cho vay ch yu là thu chi. Sau này, khi sn xut phát trin
hn, quan h trao đi – mua bán sn phm gia các vùng, các quc gia din ra sôi
đng hn thì các nhà buôn nhn thy rng các Ngân hàng th vàng không đáp ng
đc nhu cu ca h. Do vy, mt s nhà buôn đã t thành lp Ngân hàng và gi là
NHTM. Nh vy, NHTM ra đi t t bn thng nghip và gn lin vi quá trình
luân chuyn ca t bn thng nghip. Các NH
TM này va phát hành tin va kinh
doanh nên tn ti nhiu loi tin khác nhau, gây khó khn trong lu thông. Các
nghip v Ngân hàng thi k này đã bao gm hu ht các nghip v ca Ngân hàng
đng đi. Tuy nhiên, đim khác bit gia NHTM và Ngân hàng th vàng là
NHTM ch yu cho các nhà buôn vay di hình thc chit khu thng phiu. ây
là các khon cho vay ngn hn da trên quá trình luân chuyn hàng hoá vi lãi sut
thp hn so vi li nhun đc to ra do s dng tin vay.  đm bo an toàn tài
sn, ban đu N
gân hàng không cho vay đi vi ngi tiêu dùng và không cho vay
trung dài hn.
n cui th k XIX, cuc Cách mng Khoa hc K thut cn đi din ra 
Châu Âu đã nh hng đn nhiu nc trên th gii, làm phát sinh mnh m các
nhu cu v m rng sn xut và phát trin thng mi. Do đó, đã thúc đy s phát
trin nhanh chóng ca h thng
NHTM trên toàn th gii. Nhng mt khác, vic
nhiu Ngân hàng phát hành nhiu loi giy bc khác nhau đã cn tr quá trình phát
trin kinh t. c bit sau cuc khng hong kinh t 1929 – 1933, s phá sn ca
nhiu Ngân hàng đã gây tn tht ln cho ngi gi tin nói riêng và nn kinh t nói
chung. Vì vy, xu hng chung trên toàn th gii lúc này là quc hu hoá các Ngân
hàng phát hành. Các N
gân hàng này không đc phép phát hành k phiu, giy bc

Ngân hàng, chuyn chc nng v NHTW. NHTW không ch phát hành giy bc mà
còn thc hin chc nng qun lý Nhà nc v Tin t – Tín dng – Ngân hàng, đó
là s ra đi ca NHTW. Còn các NHTM khác ch thc hin chc nng nhn tin
gi, cho vay, đu t và làm dch v thanh toán.
Trong giai đon hin nay, cùng vi s phát trin ca khoa hc k thut, hi nhp
quc t th
ì h thng NHTM đã phát trin ngày càng đa dng v loi hình, phm vi,
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


5
quy mô, cht lng hot đng,… Nh vy, NHTM ra đi do s phát trin ca nn
kinh t, nó đc hình thành và phát trin mt cách khách quan.
Mc dù tri qua lch s phát trin lâu dài nhng cho đn nay, vic đa ra mt khái
nim c th v NHTM vn là điu gây ra nhiu tranh cãi. Bi ti mi thi đim
khác nhau thì khái nim này li có nhiu thay đi. ây cng là mt đc thù ca
ngành Tài chính - Ngân hàng.
Theo
các nhà kinh t hc th gii thì : “NHTM là mt loi hình doanh nghip
hot đng và kinh doanh trên lnh vc tin t và tín dng.”
 nc ta, trong bc chuyn đi sang nn kinh t th trng đnh hng XHCN có
s qun lý ca Nhà nc, đ tng cng qun lý, đnh hng hot đng cho các
Ngân hàng và các t chc tính dng khác, đng thi to s thun li cho phát trin
kinh t, bo v li ích hp pháp ca các t chc, cá nhân, Lut Ngân hàng Vit Nam

xác đnh: “NHTM là mt doanh nghip hot đng kinh doanh tin t vi ni dung
thng xuyên là nhn tin gi và s dng s tin này đ cp tín dng và cung ng
các dch v thanh toán.”

Theo iu 1, Khon I, Pháp lnh Ngân hàng, Hp tác xã tín dng và Công ty tài
chính Vit Nam: “NHTM là t chc kinh doanh tin t mà hot đng ch yu và
thng
xuyên là nhn tin gi ca khách hàng vi trách nhim hoàn tr và s dng
nó đ cho vay, thc hin nghip v chit khu và làm phng tin thanh toán.”
Da vào các đnh ngha trên thì NHTM cng là mt doanh nghip nh các doanh
nghip khác, nhng khác nhau c bn là các NHTM kinh doanh tin t. ây là mt
hình thc kinh doanh đc thù. Mt t chc kinh doanh tin t đc gi là NHTM
phi hi đ ba yu t (nu t
hiu mt trong ba yu t thì ch là t chc phi Ngân
hàng):
-Nhn tin gi ca công chúng;
-Cp tín dng;
-Cung cp các dch v thanh toán.
Ngày nay, khi mà nn kinh t phát trin sôi ni, quan h kinh t mang tính toàn
cu thì hot đng ca NHTM không ch bó hp trong phm vi lãnh th mà còn m
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


6
rng ra trng quc t và ngoài hot đng chính ca mình, các NHTM còn thc
hin đa dng các dch v khác nh giao dch hi đoái, kinh doanh vàng, bc, đá
quý,… nhm ti đa hoá li nhun.
1.1.2 Chc nng ca NHTM:
1.1.2.1 Chc nng trung gian tài chính:
ây là chc nng c bn và đc trng nht ca NHTM. Nó có ý ngha đc bit
quan trng trong vic thúc đy nn kinh t phát trin.Tr
ong nn kinh t th trng,

các giao dch kinh t din ra sôi ni đã to nên nhng khon thu nhp, chi tiêu và
tích lu bng tin ca các tng lp trong xã hi. Quá trình đó hình thành nên nhng
ngi có kh nng cung cp tín dng và nhng ngi có nhu cu tín dng đ đáp
ng nhu cu đu t phát trin.Vy làm th nào đ tho mãn nhng nhu cu vn ln
và đa dng trong khi ngun tit kim đang nm phân tán trong xã hi, mà mi
khon tit kim li có mt mc đích riêng?

Nh có th trng tài chính và c ch chuyn giao vn nng đng, mà trong đó
h thng NHTM gi vai trò ch đo, NHTM hot đng nh chic cu ni gia kh
nng cung ng vn và nhu cu vn trong xã hi. Là trung gian tín dng, Ngân hàng
đóng vai trò nh ngi môi gii gia mt bên là ngi có
tin cho vay và mt bên
là ngi có nhu cu chi tiêu cn vay vn, góp phn to li ích trng vn cho c 3
bên: ngi gi tin, ngi đi vay và Ngân hàng.
- i vi ngi gi tin: h thu li t vn tm ti nhàn ri bi lãi tin gi mà
Ngân hàng tr cho h. Ngân hàng cung cp phng tin thanh toán và to cho h s
an toàn.
- i vi ngi đi vay: tho mãn
đc nhu cu vn ca mình mt cách hp l vi
lãi sut hp lý.
- i vi NHTM: kim đc li nhun t khon chênh lch gia lãi sut tin gi
và lãi sut cho vay. Li nhun đó là c s tn ti và phát trin ca Ngân hàng. Ngân
hàng chu trách nhim pháp lý đi vi ngi gi tin và ngi đi vay, phi hoàn tr
c gc ln lãi cho ngi gi tin và s dng tin gi đó quyt đnh cho ai va
y.
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 08540301357
Nh vy, Ngân hàng va là ngi đi vay va là ngi cho vay, hay nói cách
khác, nghip v ca Ngân hàng là đi vay đ cho vay. Thông qua c ch th trng
bng nhng bin pháp, chính sách và áp dng nhng phng pháp k thut theo
hng hin đi, Ngân hàng có kh nng thu hút hu ht nhng khon tin t nhàn
ri trong xã hi đ phân b vn cho nhu cu sn xut kinh doanh và tiêu dùng. Nh
vy, Ngân hàng đã bin nhng đng tin tm ti nhàn ri thành nhng đng tin
hot đng, bin nhng đng tin nm
phân tán thành ngun vn tp trung phc v
cho nhu cu sn sut kinh doanh và tiêu dùng, qua đó phát trin hot đng kinh
doanh ca Ngân hàng.
Cá nhân
nhn tin gi cho vay Cá nhân
Doanh nghip NHTM Doanh nghip
T chc tín dng
u thác đu t đu t T chc tín dng

1.1.2.2 Chc nng to tin:
Mt trong nhng chc nng ch yu ca NHTM là kh nng to tin. Quá
trình to tin ca NHTM đc thc hin thông qua hot đng tín dng và thanh
toán trong h thng Ngân hàng, trong mi quan h cht ch vi NHTW.
Nh hot đng chuyn khon trong h thng Ngân hàng mà các NHTM đã
to ra bút t và ch to bút t trong mt gii hn nht đnh di s kim so
át ca
NHTW. Quá trình to tin là h qu tng hp ca hot đng nhn tin gi, thanh
toán h và cho vay ca NHTM trong mi liên h và luôn có s tr giúp ca
NHTW.
Chc nng to tin ca NHTM ch đc thc hin nu vn ca NHTM huy
đng đã cho vay đc và s tin vay đó phi đc luân chuyn trong h thng
NHTM.


1.1.2.3 Chc nng huy đng tin gi:
ây là chc nng quan trng ca NHTM nhm to điu kin cho ngi gi
tin có đc khon thu nhp danh ngha thông qua lãi sut huy đng tin gi.
Ngân hàng dùng vn huy đng đó đ đáp ng nhu cu vay vn ca các cá nhân,
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


8
doanh nghip, t chc có nhu cu m rng sn xut, phc v sinh hot hay mc
đích khác.
1.1.2.4 Chc nng làm trung gian thanh toán và qun lý phng tin thanh
toán:
Trong cuc sng hàng ngày din ra rt nhiu giao dch. Nu nh mi khon
thanh toán đu bng tin mt trao tay thì s kéo theo hàng lot các công vic
phc tp và tn kém mà đôi khi còn gp ri ro không lng trc đc. Khi
NHTM ra đi và phát trin, hu ht các khon chi tr v hàng hoá – dch v gia
các ch th kinh t đu chuyn giao cho N
gân hàng thc hin bng cách các ch
th m tài khon ti Ngân hàng và yêu cu Ngân hàng thc hin các khon chi
tr hoc u nhim cho Ngân hàng thc hin vic thu nhn các khon tin tr vào
tài khon ca mình. Khi tin hành nghip v này Ngân hàng trích s d tin gi
trên tài khon ca ngi mua chuyn sang tài khon ca ngi bán. Thc cht
chc nng này là NHTM làm th qu thc hin các dch v u t
hác và b máy k
toán đáng tin cy ca khách hàng trong vic làm trung gian nhn và tr tin theo
yêu cu. Do đó, trong quá trình thc hin chc nng này, h thng Ngân hàng đã
góp phn quan trng trong vic gim bt khi lng lu thông tin mt, tit kim

chi phí lu thông thun tuý, giúp vic thanh toán tr nê
n thun li, nhanh chóng,
an toàn. V phía Ngân hàng, có th duy trì và nâng cao kh nng thanh toán,
qun lý đc tình hình thu chi ca khách hàng. Qua đó, có các quyt đnh kp
thi nhm nâng cao hiu qu s dng vn và an toàn tài sn cho khách hàng và
Ngân hàng.
Trong khi làm trung gian thanh toán, Ngân hàng to ra nhng công c lu
thông tín dng và đc quyn qun lý các công c đó nh séc, th thanh toán, giy
chuyn ngân đã tit kim cho xã hi rt nhiu chi phí v lu thông, đy nhanh tc
đ luân chuyn vn, thúc đy quá trình lu thông hàng hoá.
1.1.
3 Các yu t nh hng đn hot đng kinh doanh ca NHTM
1.1.3.1 S gia tng nhanh chóng trong danh mc sn phm dch v
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


9
Ngày nay, các ngân hàng đang m rng danh mc sn phm dch v tài chính
mà h cung cp cho khách hàng. Quá trình m rng danh mc sn phm dch v
đã tng tc trong nhng nm gn đây di áp lc cnh tranh gia tng t các t
chc tài chính khác, t s hiu bit và đòi hi cao hn ca khách hàng, và t s
thay đi công ngh. Nó cng làm tng chi phí ca ngân hàng và dn đn ri ro
phá
sn cao hn. Các sn phm dch v mi đã có nh hng tt đn ngành công
nghip này thông qua vic to ra nhng ngun thu mi cho ngân hàng – các
khon l phí ca dch v không phi lãi, mt b phn có xu hng tng trng
nhanh hn so vi các ngun thu truyn thng t lãi cho vay.
1.1.3.2 S gia tng cnh tranh

S cnh tranh trong lnh vc dch v tài chính đang ngày càng tr lên quyt
lit khi ngâ
n hàng và các đi th cnh tranh m rng danh mc sn phm dch
v. Các ngân hàng đa phng cung cp tín dng, k hoch tit kim, k hoch
hu trí, dch v t vn tài chính cho các doanh nghip và ngi tiêu dùng. ây là
nhng dch v đang phi đi mt vi s cnh tranh trc tip t các ngân hàng
khác, các hip hi tín dng, ngân hàng đu t, các công ty tài chính và các t
chc bo him. Áp
lc cnh tranh đóng vai trò nh mt lc đy to ra s phát
trin dch v cho tng lai.
1.1.3.3 S gia tng chi phí vn
S ni lng lut l kt hp vi s gia tng cnh tranh làm tng chi phí trung
bình thc t ca tài khon tin gi – ngun vn c bn ca ngân hàng. Vi s ni
lng các lut l, ngân hàng buc phi tr lãi do th trng cnh tranh quyt đnh c
ho
phn ln tin gi. ng thi, Chính ph yêu cu các ngân hàng phi s dng vn
s hu nhiu hn – mt ngun vn đt đ - đ tài tr cho các tài sn ca mình. iu
đó buc h phi tìm cách ct gim các chi phí hot đng khác nh gim s nhân
công, thay th các thit b li thi bng h thng x lý đin t hin đi. Các ngân
hàng cng buc phi tìm các ngun vn mi nh chng khoán hóa
mt s tài sn,
theo đó mt s khon cho vay ca ngân hàng đc tp hp li và đa ra khi bng
cân đi k toán; các chng khoán đc đm bo bng các món vay đc bán trên
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


10
th trng m nhm huy đng vn mi mt cách r hn và đáng tin cy hn. Hot

đng này cng có th to ra mt khon thu phí không nh cho ngân hàng, ln hn
so vi các ngun vn truyn thng (nh tin gi).
1.1.3.4 S gia tng các ngun vn nhy cm vi lãi sut
Các qui đnh ca Chính ph đi vi công nghip ngân hàng to cho khách hàng
kh nng nhn đc mc thu nhp cao hn t tin gi, nhng ch có công chúng
mi làm cho các c hi đó tr thà
nh hin thc và công chúng đã làm vic đó. Hàng
t USD trc đây đc gi trong các tài khon tit kim thu nhp thp và các tài
khon giao dch không sinh li kiu c đã đc chuyn sang các tài khon có mc
thu nhp cao hn, nhng tài khon có t l thu nhp thay đi theo điu kin th
trng. N
gân hàng đã phát hin ra rng h đang phi đi mt vi nhng khách hàng
có giáo dc hn, nhy cm vi lãi sut hn. Các khon tin gi “trung thành” ca
h có th d tng cng kh nng cnh tranh trên phng din thu nhp tr cho
công chúng gi tin và nhy cm hn vi ý thích thay đi ca xã hi v vn đ phâ
n
phi các khon tit kim.
1.2 Cho vay tiêu dùng :
1.2.1 Cho vay tiêu dùng là gì ?
Cho vay tiêu dùng là sn phm tín dng h tr ngun tài chính cho các nhu cu
mua sm vt dng gia đình, sa cha nhà , sa xe c gii, làm kinh t h gia đình,
thanh toán hc phí, đi du lch, cha bnh, ma chay, ci hi và các nhu cu thit
yu khác trong cuc sng .
Trên th trng hin có nhiu gói sn phm cho vay tiêu dùng đ khách hàng la
chn. N
goài loi hình Cho vay tr góp sinh hot, tiêu dùng và cho vay trn gói đn
khách hàng ngay ti đim bán hàng (các siêu th, trung tâm mua sm ln), bn có
th chn Vay th tín dng (quc t, ni đa). Nu bn là ch th tín dng quc t
hay ni đa, đã s dng s tin trên th nhng cha th hoàn tr khi đn hn thanh
toán, đây là sn phm tín dng dành cho bn. Bên cnh đó còn c

ó sn phm Thu
chi tài khon th (vay nhanh qua th), đc xem là mt gii pháp hu hiu nhm
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


11
gii quyt nhanh chóng nhng khó khn v tài chính khi cha đn k nhn lng
hoc cha nhn đc các ngun thu nhp khác…
1.2.2 c đim và li ích ca CVTD:
1.2.2.1 c đim ca cho vay tiêu dùng:
c đim ca cho vay tiêu dùng th hin:
- Quy mô ca tng hp đng vay thng nh, nên chi phí t chc cho vay cao. Vì
vy lãi sut cho vay tiêu dùng thng cao hn so vi lãi sut ca các loi cho vay
trong lnh vc thng mi, công nghip.
- Nhu cu tiêu dùng ca khách hà
ng thng ph thuc vào chu k kinh t.
- Nhu cu tiêu dùng ca khách hàng hu nh ít co giãn vi lãi sut. Ngi đi vay
quan tâm đn s tin phi thanh toán hn là lãi sut mà h phi chu.
- Mc thu nhp và trình đ hc vn là hai bin s quan h rt mt thit ti nhu cu
vay tiêu dùng ca khách hàng.
- Cht lng các thông tin tài chính ca khác
h hàng vay thng không cao.
- Ngun tr n ca ngi đi vay có th bin đng ln, ph thuc vào quá trình làm
vic, k nng, kinh nghim ca nhng ngi này.
- T cách ca khách hàng là yu t khó xác đnh song li rt quan trng quyt đnh
s hoàn tr ca khon vay.
1.2.2.2 Li ích ca cho vay tiêu dùng :
+i vi Ngân hàng:

Ngoài hai nhc đim là ri ro và chi phí, cho vay tiêu dùng có li ích nh sau:
- Giúp NH m rng quan h vi khác
h hàng t đó tng kh nng huy đng các loi
tin gi cho NH.
- To điu kin cho NH đa dng hóa hot đng kinh doanh nh vy nâng cao thu
nhp và phân tán ri ro cho NH.
+i vi ngi tiêu dùng:
- Thông qua hot đng cho vay tiêu dùng ca NH h đc hng các tin ích trc
khi tích ly đ tin, hn na giúp h đáp ng đc nhu cu chi tiêu bc thit
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


12
(thng là y t và giáo dc). Tuy nhiên, nu quá lm dng đi vay đ tiêu dùng thì s
nh hng đn kh nng tit kim và gp khó khn trong tng lai.
+ i vi nn kinh t: kích thích ngi dân mua sm hàng hóa, dch v (kích
cu) to điu kin thúc đy tng trng kinh t.
1.2.3 Các hình thc cho vay tiêu dùng:
1.2.3.1 Cn c vào mc đích vay:
- Cho vay tiêu dùng c trú: đây là các khon cho vay nhm tài tr cho nhu cu mua
sm
, xây dng ci to nhà .
- Cho vay phi c trú: đây là các khon cho vay tài tr cho vic trang tri các chi phí
mua sm xe c, đ dùng sinh hot, chi phí y t, hc hành, gii trí, du lch, …
1.2.3.2 Cn c vào phng thc hoàn tr:
- Cho vay tiêu dùng tr góp: đây là hình thc cho vay mà ngi đi vay tr n gc và
lãi cho NH nhiu ln theo nhng k hn nht đnh trong thi hn vay (đi vi món
vay ln, thi gian vay dài).

- Cho vay tiêu dùng phi tr góp: đây là hình thc va
y mà khách hàng thanh toán n
cho NH ch mt ln khi đn hn (đi vi món vay nh, thi gian vay ngn).
i vi loi cho vay này khách hàng cn chú ý đn mt s ni dung sau:
Loi tài sn đc tài tr.
S tin phi tr trc hay nói cách khác NH ch nên cho vay mt phn tài sn. S
tin cho vay nhiu hay ít so vi giá tr tài sn ph thuc vào loi tài sn, tính th
trng ca tài sn đó, môi trng kinh t và nng lc tài chính ca ngi đi va
y.
 Chi phí tài tr: là khon chi phí mà ngi vay phi tr cho NH bao gm lãi vay
và các chi phí khác có liên quan.
S tin thanh toán mi ln phi phù hp vi kh nng v thu nhp và hài hòa vi
các nhu cu chi tiêu khác ca khách hàng.
 Giá tr ca tài sn tài tr không đc thp hn s tin tài tr cha thu hi.
 K hn tr n phi thun li cho khách hà
ng, thng theo tháng đ phù hp vi
thu nhp t lng ca khách hàng.
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 0854030135


13
 Thi hn tr n không nên quá dài thng gii hn bi thi gian s dng ca tài
sn tài tr.
 Tin lãi đc tính theo các phng pháp nh lãi đn, lãi kép.
 Vn đ tr n trc hn, cách x lý ca NH nh th nào.
- Cho vay tiêu dùng tun hoàn: đây là hình thc cho vay mà NH cho phép khách
hàng s dng th tín dng hoc phát hành các loi Séc đc phép thu chi da trên
tài khon vãng lai. Vi phng thc này, thi hn tín dng phi đ

c tha thun
trc cn c vào nhu cu chi tiêu và thu nhp kim đc tng k. Khách hàng đc
NH cho phép vay và tr n nhiu k mt cách tun hoàn theo mt hn mc tín dng
nht đnh.
- Cho vay theo th tín dng: NH cung cp th tín dng cho khách hàng. Khách
hàng đc vay tin qua vic mua hàng bng th tín dng vi hn mc ti đa đc
NH cho phép. S tin này đc tr mt ln hoc tr dn vi lãi sut tng đi cao.
1.2.3.
3 Cn c vào ngun gc ca khon n:
- Cho vay tiêu dùng gián tip: đây là hình thc cho vay trong đó NH mua các khon
n phát sinh do nhng công ty bán l đã bán chu hàng hóa, dch v cho ngi tiêu
dùng. Các hình thc mua n áp dng trong trng hp này có th là truy đòi toàn
b, truy đòi hn ch, min truy đòi, tài tr có mua li.
(1) (4)
(5)

(2)
(6) (3)


S đ 1.1: S đ CVTD gián tip

(1) Ngân hàng và đi lý bán l ký kt hp đng mua bán n. Trong hp đng NH
thng đa ra các điu kin v đi tng KH đc bán chu, s tin bán chu ti đa
và loi tài sn bán chu,…
Ngân hàng Công ty bán l
Ngi tiêu dùng
HUTECH
Khóa lun tt nghip GVHD: ThS. Phm Hi Nam
SVTH: H Th Kiu Lan MSSV: 085403013514
(2) Công ty bán l và ngi tiêu dùng ký hp đng mua bán chu hàng hóa, thng
ngi tiêu dùng phi tr trc mt phn giá tr tài sn .
(3) Công ty bán l giao tài sn cho ngi tiêu dùng.
(4) Công ty bán l đem chng t bán chu hàng hóa đn NH.
(5) NH thanh toán tin cho công ty bán l.
(6) Ngi tiêu dùng thanh toán tin tr góp cho NH.
- Cho vay tiêu dùng trc tip: đây là khon cho vay mà NH tip xúc trc tip vi
khách hàng đ cho vay và thu n. Vic cho vay đc thc hin thông qua s đ 1.2:
(3)


(1) (2)
(5) (4)S đ 1.
2: S đ CVTD trc tip
(1) Ngân hàng và ngi tiêu dùng ký hp đng tín dng.
(2) Ngi tiêu dùng tr trc mt phn s tin mua hàng cho công ty bán l.
(3) Ngân hàng thanh toán s tin còn thiu cho công ty bán l.
(4) Công ty bán l giao hàng cho ngi tiêu dùng.
(5) Ngi tiêu dùng thanh toán tin vay cho NH.
+ u, nhc đim ca cho vay trc tip và gián tip:
- Cho vay gián tip cho phép NH tng doanh s cho vay d dàng, tit kim chi phí
cho vay, m ra kh nng qua
n h rng vi khách hàng đ phát trin các hot đng

khác ca NH. Tuy nhiên, NH không tip xúc trc tip vi khách hàng nên thiu s
kim soát đi vi công ty bán hàng. Hn na nghip v khá phc tp nên ít NH m
rng cho vay tiêu dùng theo phng thc này. Nhng NH tham gia vào hot đng
này thng đu có các c ch kim soát tín dng rt cht ch.
Ngân hàng Công ty bán l
Ngi tiêu dùng

×