Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bai on tap - Toán học 3 - Lê Thanh Hà - Thư viện Giáo án điện tử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.6 KB, 5 trang )

Trng Tiu hc bỡnh Minh
Họ và tên:
Lớp: 3A
Bài ôn tập- kiểm tra (số 2)
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút
Phần A_ Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
1) Số 7932 đọc là:
A. Bảy chín ba hai

B. Bảy nghìn chín trăm ba
mơi hai
D. Bảy nghìn chín ba hai

C. Bảy nghìn chín trăm
ba chục đơn vị
2) Số lớn nhất trong các số 4783, 7834, 8473, 8743, 7843 lµ:
A. 7834
B. 8437
C.8743
D.7843

3/ 10 km 9876 m. Dấu cần điền vào chỗ trống là :
A. >
B. <
C. =
D.
kh«ng cã dÊu
4/ x : 9 = 1013 (d 10). VËy x lµ:
A. x = 9127
C. x = 9217B. x = 9117
D.không tìm đợc x

5/ Mai có 4 tờ giấy bạc, trị giá tất cả là 10000 đồng. Mai mua sách hết 5600 đồng.
Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tiền?

A. 8000 đồng
C. 7600 đồng

B. 4400 đồng
D. 3600 đồng

6/ IX + XI XX. Cần điền vào ô trống dấu:
A. >
B. =
C. <
D. không có dấu nào
7/ Câu nào sai?
A.
MN là đờng kính
B.
OQ là bán kính
C.
OP là đờng kính
D. O là tâm của hình tròn
8/ Số gồm chín nghìn và 1 đơn vị là:


A. 90001

C. 91

B. 9001
D. 901
Phần B: Làm các bài tập:

1) Tính giá trị các biểu thức sau: (2đ)
a. 2634 + 4848 - 2927
= ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
b. 9763 - 4032 : 8
= ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2) Buổi sáng mẹ mẹ bán rau muống đợc 7500 đồng.
Buổi chiều số tiền bán giảm đi 3 lần. Hỏi cả hai
buổi mẹ bán đợc bao nhiêu tiền rau muống? (2đ)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3) Để bọc 28 quyển vở cần 7 tờ giấy hoa. Hỏi muốn bọc

36 quyển vở thì cần bao nhiêu tờ giấy hoa? (2 đ)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Chúc các em làm bài tốt

Trng Tiu hc bỡnh Minh
Họ và tên:
Lớp: 3A
Bài ôn tập- kiểm tra (số 3)
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút
Phần A_ Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng:
1/ Số liền trớc của số 8080 là :

A. 8081

B. 8079

C. 7999


D. 7979

2/ Số gồm 9 nghìn và 1 đơn vị là:
A. 90001
B. 9001
C. 91
D. 901
3/ O giữa 2 điểm M và P là các điểm:

A. R và Q
C. O vµ Q

B. O vµ N
D. R vµ O

4/ 75 : y = 9 (d 3 ). VËy y là:

A. Không tìm đợc y
C. y = 10

B. y = 9
D. y = 8

5/ XXI – XIV + VIII =.......
A. 15
B. 17
C. 16
D. 146/ Số tháng có 30 ngày trong một năm là :

A. 5
C. 6

B. 4
D. 3

7/ Ngày 29 tháng 8 là thứ t. Vậy ngày Quốc Khánh năm
đó là :
A. Thứ hai
B. Thø b¶y
C. Chđ nhËt
D. Thø ba
8/ 900 + 8000 9000 + 800

A. >
C. =

B. <
D. Không có dấu
Phần B: Làm các bài tập:

1/ Tính giá trị các biểu thøc sau: (2®)
a. 3551 + 2135 x 3 =
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

.....
b. 9073 - ( 468 + 1532 ) =
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
.....
2/ Mét « t« chạy từ Hà Nội lúc 7 giờ, đến Hải Phòng
lúc 10 giờ. QuÃng đờng từ Hà Nội đến Hải Phòng dài
102 km. Hỏi ô tô chạy đợc bao nhiêu ki lô mét trong 1
giờ ? (2đ)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................


.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.................................................................

3/ 1 kg cà chua giá 3200 đồng. Mẹ mua 3 kg cà chua .
Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền, biết
rằng mẹ đa cho cô ấy tờ giấy bạc
10 000 đồng ? (2 đ)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.................................................................

Chúc các em lµm bµi tèt×