Tải bản đầy đủ (.docx) (90 trang)

đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần kim Khí Bắc thái đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần kim Khí Bắc thái

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (451.39 KB, 90 trang )


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

 !"#$%&'()*+
,-$%&'(()*"%.
')*/0/'&
1+2.'/'3/'4"
5 678/'5"9%:;<#-
#<&'(()*+
=7>5?6@
$ *A':5#6B 68%1
B+=68%:"%;/'.'%6B
%C /;+
DE@FAG1HIJKLMNKOKNPMQ-=F
E@OO'RN%(@5#S-/'#T
 "%'U&?'%6VWXB
?'%6VW+=*</E@%Y/;%5"%
/'.'%Y%%6B*E"%&+N7%:
'<Z6@1(DE@@%6B;+
=@@;/(//'.
'[\"8+=-5%:'6)-8
/'%(DE@+=68@A%F8%:%W*
E67@I;/'.
'#*"%5W"5%$8E@+
=9-5%:%]^Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty
cổ phần kim Khí Bắc thái_%Y%6B#-0W+
`
2. Mục đích nghiên cứu
aNW*"%#T#?V '/'.'
(+


ab;1%-/'.'DE@F
AG1HI+
a,4"';/'.'DE@
FAG1HI+
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a,$6BW]O/'.'*'-
(+
abW]O/'.'(E@FA
G1 I=%9<`ccd%5<`cce+
4. Phương pháp nghiên cứu
f-6V#?((S@? W(
S@?#&.6V%6B./5#?
<]b6V$6V;16VFB
6V%W6V0[+
5. Kết cấu luận văn
,]^Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần kim
Khí Bắc thái_
NA)%A5#?##'#?
<%6B5"g6V6]
Chương 1]DV)#T#?/'.'(+
Chương 2]=-/'.'DE@FA
G1HI+
Chương 3]h';/'.'DE@F
AG1HI+
g
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN
CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm, phân loại doanh nghiệp

f#(5%#?:6;
%&67i#<&(()*+
jRNkl?]f#FW5
::':)&F%&%6B%<T
k/@%&(#?i%1-%
+G#-#$C"'E
%(/%A69'4"%5'mCW
&&67i%1#B+
D)RN ]fN68E
@FAE@*E@BE@#
6;+
=5&67 (
] GG:$DE@+
Kinh doanh cá thể]l#%6B#?%V'"E
A':%#1W1&-/'#T(N68+f
@E''5?"'#B? &1
5?;+N(&E
%$8S'BE:- *'
;'(+=7%(
d
F0(67(+=@'<3$ &5
)'<(67(+
Kinh doanh góp vốn]R#?@n
1#?"+=kW@
1W:E8'B+X:
%$8A 6VW8A $:+N5 6
E'B(A\#o
'+fp
1W5@3$+N#Y9%
('&5?;+G'<

$(@5+
Công ty]l#)%::-5B ##B
1]#B1(F%EJ()*Q(%/'&(
/'#T+=k@$F%E 6V68
1%(E@+DF%E A%/'&
%:%/'&#-0 /'#T+D/'#T/'#T%
(E@kW##B1$"F%E+R7
/@)*q/'#T#E@658
:$]
ar@)*:n@F%E8+
a2-(E@E-@%F$#6BF%E+
a=(F%Es8)A$F%E:
E@J*Q+
X#:*66B%!B
8/@E%"%&+OA5#8
t
%86#E@+,;@##"(
+
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm tài sản của doanh nghiệp
Tài sản củadoanh nghiệp#"'#-:-*
CE?"@7:/@'(
7%"%&:'<##B1
%:+
1.1.2.2.Phân loại tài sản của doanh nghiệp
='(67%6B`#]='I
'+
uTài sản ngắn hạn
='I#*'7.#;
@<C>+='I]

Tiền và các khoản tương đương tiền+=%6B#C
.;%@+D'6V%6V#'
%A6IE/g:'<@%Fn
E:(@%F+
Tài sản tài chính ngắn hạn] '%A6W:
768<C>J6]1
5H>5;vQCW JF
55Q%5#7#%A61E/
<+
Các khoản phải thu ngắn hạn]l''I(
' I''I:
7C68<+
e
Tồn kho]H?6'm'm)+
Tài sản ngắn hạn khác ]D1'68I5
h=h=%6B"95''N68'I
+
*Tài sản dài hạn
="'''I%6B45#
'+=' '''$
%& "%'%A6''1'
+
Các khoản phải thu dài hạn:#''(
' '':7
C<+
Bất động sản đầu tư:#* "%']/@.
%"CA(C'%"V)A
67()*C67%'kB%1
I*i%1#B9C7<
E'%.'4""&@

%1/'#TC  >%E
67+
 "%'%A6%6B?#'''Y%
7%]
aDII%6B#B156V#+
aN@( "%'%A6'%6B4%&
%?@+
N@( "%'%;6 1
#/-56]1&6"#?#/568 
1&#/+
w
Tài sản cố định]l*':&#8:7.
%(''Y%7"'
m]
aDII%6B#B156V#9.
'%:+
aN@''%6B4%&?@+
aD:7.9<)#+
aD:&9c+ccc+ccc%J67%Q)#+
=%@%A6%F8'$%&#
@5$/@5%&%5<#-( )]
a='$%&#@5$/@5%&<#-'4"x
(+
aN7%F8'$%&8:%6B<""#6B
'm&$1'm&"%
%m@'m&%:#<%:
8:%(W&67+yz:%@%A6
%F8'$%&&7B#T)"%$\%$8X
+
ayz:%1-@'%A6%F

8'$%&#;$/0%'16]D1
.*#8'$%&"1<#6B'1 5
%F%'m# "/0%5\E
%0{?6
@+
='$%&%6B;#-W"%&i
*@A/'#T(+=E67:
$W;#(@5]
|
}b;#'$%&k :
=k6V@ '$%&(%6B
#]='$%&*'$%&E
='$%&*]l*'$%&:?"
.%6]N.?
53@:5 &6V;'5 &@[v
='$%&E]l*'E:?"
64%&%6B&/'#T.
%'4""&C%$6B
!B8m'$%&E+=E67'$
%&E ]r@.%":7Y
/@A@1 '/@ i5v
b6V;#@367/'#T"@%6BV"
%A6'$%&k  #<W%/@5%&
%A6C%sV"%A6!B: 
/'#T!B8X#'$%&+
}b;#'$%&k%1.]
f-kW@ '$%&(%6B
##]
='$%&!%1]l*'$
%&%!%'4"V '%'

4"(+
='$%&!%13#B-/$
\]l*'$%&E1"'4"
/'#T.%3#B-
%%' '/$\+
~
D;#@367/'#T"@%6B5
"'$%&k%1.9%:%?#B
/'#T1"'$%&:1"'4": 
/'#T!B8X#'$%&+
}b;#'$%&k.]
D<W.'$%&: '
$%&(#]
a='$%&%!+
a='$%&6A!+
a='$%&EA!7#T+
f-;#@67/'#TI%6BF/
.'$%&+=V)%:%
.$%'$%&:
':'$%&EA!7#T%
$+
Tài sản tài chính dài hạn]l'%A6 
W:7<C:$# i
 i?F5:7$7
<#%A66B/7<+D::
'1#'$%A6
#S-%'4"(
7<i#BW#;
+
D'1 ]

aDW]b'&'%A6
 F55:7<: 
"W#38%15#B?+H]
c
}DF5]lWs4?$:(()
*%%C I%A#?+f
FA%6B6)#BWFAJFWQ<W%'
4"(6%7()*$Z
'&(%: &#X'C'k
,#(#?'(+DFA
::FA67FA6%Y+XF%E:
CFA+
}=5]#Ws@B:>:#YN68C
@FW;i@%$
%A6+D:g#5]
=5D1(]#Ws@B(D1(H=
168W]=5H5E
54;@-=F/$+
=5%&6V]#Ws@B(1/@=s
=$+
=5DE@]#Ws@B
i@$%)/@E'4"%F85
&E(+h&W%A6%6B4
%&#-5J$Q i}1J5:Q
6]D1E8&#151;+
aD':$#]:$##%
%A61%A6$%
?5/'!&(J5:k•#$:Q+R$
:#( "'#'?6
$/@)*('$@!

:$+

Tài sản dài hạn khác ]D1'68'5
?Y#'+
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
O/'%6B#?*%s$/*5/'
-((1( q%:5/'
%:%"%&+N6?@/''5/'-
%/81 q/'%6B4k
4z $'@%"%&%7Z%6B4k4z68
/%%((W+
D%V5&676
@%'/;8/'5+,:#V)%
:+
O/'5%6B#!5'%
.#-(%%%6B4%&
/'4"x+
X
6]=$%#B?$%$%%*1
(#Y%v"'%:%
i !"#$%&'()*+
,%%6B@"'%'X#-
%.:/''(+
N6?@/'.'('%
<#-.'(/'
4"a5 678/'5"+
lB?685#Y@
=F' /;>
fA

=2NO /;>
`
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản

-Hiệu suất sử dụng tổng tài sản:

=%:]=F' /;># /;$0(F
':)%A>$>+
Ds@ 5%V&'%6B %V&
A+Ds@#8/'.'+
aHệ số sinh lợi tổng tài sản]
O$#BF'JLPKQ€
O$#BF''%V&' 
%V&#B?685#Y@+Ds@%6B.%%
/'(BA'( i$(
)*$@+N5s@#8V1B%A6 iB:
#BV%A6 i$(+
1.2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
aHiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn

=%:]=2NO /;># /;$0(=2NO:
)%A>$>+
fA
O".F'€

=F' /;>
O".=2NO€
lB?5
=2k$ON+,NO /;>

fA
=2fO /;>
g
Ds@ 5X%V&&=2NO.>%k#
%V&A+Ds@#8Wq/'.
=2NO+
aHệ số sinh lợi tài sản ngắn hạn
Ds@''<#B(=2NO+N: 5X
%V&&=2NO:>%k# %V&#B?5+
1.2.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
aHiệu suất sử dụng tài sản dài hạn
=%:]=2fO /;># /;$0(=2fO:
)%A>$>+
Ds@ 5%V&&=2fO> 
%V&+Ds@#8Wq/'.=2fO
+
aHệ số sinh lợi tài sản dài hạn
Ds@''<#B(=2fO+N: 5X
%V&&=2fO:>%k# %V&#B?5+
O$#B=2NO€
O".=2fO€
lB?5
O$#B=2fO€
=2fO /;>
d
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI
SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
,%/'.'1;
1sZA•;$%
8/'.'+=V)%:o%6

5#6B5!B89%%:@
/'.'$%3%%6B*
%Y%+
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân
D::67#;$/0 "W%+
=%'4"xZ?@67%:\
/@5%&%5/'%:/'.':
%C #% /'#T@67E;+
Trước hết, về trình độ cán bộ quản lý]=% /'#T
)%@E"%&'<FW/'#T/@5%&+
N5 /'#T:%@E*'<
FW/'#T$%7%6*/@5%&%3%I!B8
(&67/'.
'##B1+N5'<FW/'
#Tz/@5%&#A'oE%6B.
/'[%5:#X?1'+N6?@%
 /'#T%:\5W/0%$8;/'
.'+f%:@A%$8 ?@#"
0A:@E*:A
t
<%i%6/@5%&%3%I&7
+
Thứ hai, về trình độ tay nghề của công nhân] ?E;# 
?-5'm&-55438
#;$-5.'(+,$8E;'
4":@:'<5E8@%6B1
-(E:TW* '/''
/?'o%6B./'V%7o
'm&"#6B:A;/'

+N6B#5%@67E
;"EI I%6B{?TW '/'@
:zo[%5.#Y1@?#'F
0(@:#<'"#6B'm+,%::
#'#B?([%5/'.
''+
1.3.1.2. Tổ chức sản xuất - kinh doanh
/@'4"xB#ToI%6B
zW<*;:A5
#-<<"#%'1 "B#T
'm;/'.'/'%(
+
H%::5#6B$:
'-5#6B!B8%'(
97>!B8A&67/'.
'o+
N-5 (0EZ%:\/
0;/'.'(+N5
e
5?&78-5 (0E%%F
85 &o'%6B\E('$%&;
"#6B%F8'm;W
+
1.3.1.3. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh
,;@#;$:'6)Eq%5/'.'
(+f:%C%
o%A6'I'+=•
0'I'$#B(
'Z+f:%C%
%$6B116VZ

[%5•0''+N6?@%C%
'4"a(%/0%5/'
.''6)-5%5V"'\/@$
#B('+
1.3.1.4. Năng lực quản lý tài sản của doanh nghiệp
r'#T'0Coo:A#<
/'.'(+
r'#T'(%6B(@5
]
uQuản lý tiền mặt
r'#TC#/@5%&W/{C#%
$6%/@5%&W/{CF1
%$[%(%@% 67(+
R4%&#6BC-*143
%WA]&-\?%6B*V
?#B(%%'+
w
,7:%6 1B%A6*
'Xi#B?6%A6WI+
,@%\q/'#T':<#-;1%
&67-



1(9
%::-#-0%%6/@5%&.;/{%3%I#
'$%(#Y"C•$%$6%@
I</'.'+
r'#TC/':A;/'.'
I:/'.':+

uQuản lýdự trữ, tồn kho
=/#;@$I'4"x
:-*:TS"#8%(
:6"%*%
>'4"x(%@n
E% +OV*-*3
'68* 5%(&67+=@5-*
/o#<1#61 '/';@W%0$+R
?@<W5'4"x('<
ƒW("!8*-% 5%(
&67A4%&WB#Ti;
/'.'I:A;
/'%(+
uQuản lý các khoản phải thu
=5&67 &@\0#1
6V#%E5%$80+f
%:''+
|
=16V3%m@$%
'm3< '1
(::A#</'.'$%&5
\E+=@16VZ:%k%5*
(6#<1/'#T1%\B1
!%I$5#<15E'%6BB+
f?@/'#TA*?1<
%/@5%&:"16VEZ6'/'#T
'1@65%%' '%6B/'"+
N(@5(1/'#T'' ]
b;1'<1(;1%'1
%6B%&k•''+

uQuản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn
G5/'1$!(%%A61
1#FW#B?+=FW#B?#A#*
FF1%%A61(+
Nk684%&W 5%@%$W 5
%6V%$sFW#B?%6B9%%A6
1\;1- 5%FW#B?'6)
(g;$]
a=F%%A61+
aW11%%9%%A6
1+
aW#B?%6B9%1%%A6
1+
=9$/:4;@-6V5]
~
=FW#B?%%A61€=F
%%A61uW1%9
%%A61uW#B?%6B9%
1%%A61+
R?6V#9:;1-'6)#A#6B
9;$%5sFW#B?%6B9%%A6
1(+=V)%:%;
14k4z$%%A61%
##B15"i#-068%A6#%A6/@
E%A6%A6B#T"%5/'"
(+
uQuản lý tài sản cố định
,%%6Bs/'.'$%&
'4%&/@E(#'A5/'
4"x+,;@#"%%A64;@-V '%\q

';I{/@5%&%A6-V)
@I/@;1-%A6+N5'$%&
E.5o;@-#Y1$56VE
%(8#-#6B#%<"o'+=V)#6B
'$%&%YIC'?$%7
"(@-5?@$
I"%8%F85 0{
?5%+,%:o%#E#E
%6B%F8k681-%"*'m&
!B8A(&671+
`c
R%/'.'$%&"@":
%#8%5s+f%:A4%&6V
1"'$%&1B+
=/%'4"x&
% )@;'$%& &'
A&@\0#\+D:#\=2D,#\
*\E+
aO\*##\/.
%(E67?"(=2D, &\ 5
Y@pqv
aO\E##\5 (0E
#@:5 &8%76V#=2D, &'C
#X7+
f=2D, &\6?@A#?/{%
%A6'8A1"=2D,+
=1"=2D,#1@A&(=2D,6V
W8A\'mo%6BA&
%:E/'m+
R4%&W1"#E6V%$W+

=68'4%&$%\('+,@
":<4%&\*%Y:4%&\E
\:V:%\q- 5'<-%(+G
%Y4%&%6BW%\A';I%5
@5$]
a='m=2D,%:5&67+f
%-5%5 'm%7 5
`
#6BA'm(# %(=2D,
o)WE"zk:\)W%+
aN$%A6=2D,#$()*@$@+
a„6)(5%51"+f1"
'6)-5%5'm'6)%5#B?(
'6)%55?'+
ar@%&(N681"]N68:/@
%&/'#T1"=2D,66V1"
7.%&W(=2D,%-5%5W1"
>(+
R#-0%6B6B1"=2D,1B#
/0% '$$%&Z#<W/
0%4%&7$%A6'$%&9
B+=E67:6V"(@5]
ab6V"%67…]
b6V@:6%#1%V'n+W"
%6B1'mF%&%F%&
'm+N66V@E'14W%
\-5(=2D,'m7>.
=2D,'<$%A6?#=2D,(
&'6) "#B(\E+


Τ

NG
kh

=%:]


]2$"<
Nh]N@(=2D,
=]=7.%&W(=2D,
ab6V"k$6'A
``
=-"(6V@#%m@W"=2D,
*<%A.'AW"k7.
+b6V@:6%#'14VW%
\=2D,&'m:$%A6I
=2D,*<%A.5'6)(\E
+b6V@!B8:=2D,&'6)
(\E65 &5 &%.v


€=
u
JNhx
a
Q
=%:]]2$"< Nh]N@(=2D,

a
]

2$"<a =

]=•#"<
=:#%1(#?/{"#%%A6@
5%F8=2D,+G=2D,6%6B"56%6B@5
i=2D,8"%6B1#{:/@.
$"#{5%'4"x(+
L%$8N68.$"#{5A
;(%3/@%&5%/'#T1(N
68+
,$8=2D, 4%&6V"1
B%;/'.'ZA67
4@5%=2D,+,@3/'#TI
%6B14$=2D,(.Z6
&-5('%:+
,=2D,#4%&#&(=2D,7%
"%&+R%14&(=2D,#<W%1"
i$+r%%#=2D,\3
67/'#TI%6B 5%$(%:
%s1B6]0W"!B
#T6B '%':$v
`g
,=2D,*]
ay%& %A(=2D,] %A(=2D,#
*1†k+

D%@3"@%6B$$%A6
I=2D,)7% %A#<W%4%&$'"
%'4"'%V=2D,+
ay%&%#=2D,]%#=2D,#(
'7%%+h%#(=2D,:V
C:"V %A(:+
D<W5/';16] 5%
&67/A&67#'%:4
685 {?v67/'#T%6/@5%&4.
#T'm46%sW"C6V
"#T6B %%F8=2D,%=2D,
E/.*#8v
1.3.1.5. Công tác thẩm định dự án
DEm%&-%C #m%&1-:
\"/0%$8/'%A6('6)
-58/'.'(+
N5Em%&1-%6B-k/@
Co8%Z m%&:%@E*
-o%6B%14W%A5(
-%$8/@E(-1#B1(-
#'*(:C'6V#+,@3
:*/@5%&%A6%3%I:A;
W)&67<<#B
`d
?#".F'$#BF'
<+N6B#Em%&1-E/'o[
%5*/@5%&%A6#AC: q/V
%A6- &%+r@5%&%A6#Ao[%5
/'0+N5%A6/E%368C%A6
E% o[%5#Y1$#'/'

%(+N5%A6/1E%W%(A&
679%:: &"&67''<+="'
%@%[%5'E%6B%#
'/'.'+
1.3.1.6. Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
R$#%E5%6B%%6B
#?5%'4"x+R$#
'+R?@'<@%$Z6"%V"$
o:'6)#8%5/'.'(+
N5:'<@%$#8o#V%)
/@E'4"x%%%A6#
<9%:#<".F
'+H%:5@%6BV"$B#T1
$o':A#'1<#B?%:
$#BF'o<+
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
N;$@%C6($5%:
5%'4"x6]>
`t
5<6)5$1a#
•#"11x1(N68+
N5i%(>5<
6)5o/@5%&%5A'mZ6'<
%'4"x(+
O$1a#"1
(1(:%#88//@5%&'4"x
5/'%(+N5•##
/'.'-(o::%6B-"
(%+N11aZ%#8

%5%@%$Z6/'.$'(
+
=%5).\&%
(&67/$5+2-@%F16V(68-
"F(568%-5%5&67%A
%A(+
N6?@*@%F(E675@:%
%5%'4"x(
*?#B%7'*:<+f%:
'#E%- *@%F%:%:%6* 
1Bi(*V5*%
-9-@%F(E675+
1.3.2.2. Chính trị - pháp luật
=5&67\(N68#5W/
0+2-)W%B#T(N68%'4"x
(#A5?)6]
@-F%&51&U%&68511

×