Tải bản đầy đủ (.pdf) (167 trang)

Giáo trình thực tập động cơ xăng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (18.19 MB, 167 trang )

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
---  ---

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP ĐỘNG CƠ XĂNG

Tài liệu lưu hành nội bộ×