Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

giáo án bài 34 thực hành so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi - địa lý 8 - gv. ng văn tình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (107.41 KB, 3 trang )

Giáo án Địa lý 7
Bài 34: Thực hành
SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC
CHÂU PHI
***
A. Mục đích yêu cầu:
Giúp cho HS hiểu biết căn bản về:
- Nắm vững sự khác biệt trong thu nhập bình quân đầu người giữa các
quốc gia ở châu Phi .
- Nắm vững sự khác biệt trong nền kinh tế của 3 khu vực châu Phi.
B. Đồ dùng dạy học:
- Lược đồ thu nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (phóng to).
C. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Ổn định lớp. (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Nêu những đặc điểm của khu vực Nam Phi?
3. Giảng bài mới: (33’)
Giới thiệu : (1’)
Bài mới: (32’)
TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
1. Bài tập 1
Chia lớp thành 3 nhóm
- Nhóm 1: Tên các quốc
gia ở châu Phi có thu
nhập bình quân đầu
người trên 1000
USD/năm. Các quốc gia
này chủ yếu nằm ở khu
vực nào của châu Phi?
- Nhóm 2: Tên các quốc
gia ở châu Phi có thu


- Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di,
Li-bi, Ai Cập (khu vực Bắc
Phi). Ga-bông (khu vực Trung
Phi). Na-mi-bi-a, Bốt-xoa-na,
Nam Phi, Xoa-di-len (khu vực
Nam Phi).
- Ni-giê, Sát (khu vực Bắc
Phi). Xi-ê-ra Lê-ông, Buốc-ki-
na Pha-xô, Ru-an-da, Ê-ri-tơ-
- Khu vực Bắc Phi và
Nam Phi có thu nhập
bình quân đầu người
cao hơn khu vực
Trung Phi.
Giáo án Địa lý 7
nhập bình quân đầu
người dưới 200
USD/năm. Các quốc gia
này chủ yếu nằm ở khu
vực nào ở châu Phi?
- Nhóm 3: Nêu nhận xét
về sự phân hóa thu nhập
bình quân đầu người giữa
ba khu vực kinh tế của
châu Phi.
ri-a, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li (khu
vực Trung Phi). Ma-la-uy (khu
vực Nam Phi).
- Từng khu vực có thu nhập
khác nhau. Những nước có

nhiều khoáng sản thì thu nhập
cao hơn.
2. Bài tập 2
Chia lớp thành 3 nhóm:
- Nhóm 1: Đặc điểm
chính của nền kinh tế Bắc
Phi.
- Nhóm 2: Đặc điểm
chính của nền kinh tế
Trung Phi.
- Nhóm 3: Đặc điểm
chính của nền kinh tế
Nam Phi.
- Khai thác – xuất khẩu dầu
mỏ, khí đốt, phốt phát và phát
triển du lịch.
- Trồng trọt và chăn nuôi theo
lối cổ truyền, khai thác lâm
sản và khoáng sản, trồng cây
công nghiệp xuất khẩu.
- Trình độ phát triển kinh tế
rất chênh lệch, phát triển nhất
là Cộng hòa Nam Phi.
(Hoàn thành bảng
mẫu).
4. Củng cố – luyện tập: (5’)
- Nêu nhận xét về sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người ở các nước châu
Phi.
- Nêu một số đặc điểm chính về kinh tế của ba khu vực châu Phi.
5. Dặn dò: (1’)

Giáo án Địa lý 7
- Về nhà học bài, xem trước bài 35: “Khái quát châu Mĩ”.

×