Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ BÀI 10 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (561.13 KB, 28 trang )

QUY HOẠCH GIAO
THÔNG
ĐÔ THỊ

BÀI 10
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

TS.KTS LÊ ANH ĐỨC – THS.KTS. TRẦN THỊ VIỆT HÀ – THS. KS. TRẦN THỊ SEN


QUY HOẠCH LÀ GÌ?

Quy hoạch là 1 quá trình
nhằm đạt được sự phát
triển trong tương lai
Bối
cảnh
Thực tại

Tầm
nhìn
Tương lai

Đán
Thự
h
c thi
giá,
giám
sát


Quy hoạch là một quá trình dựa trên các yếu tố hiện
tại nhằm ra con đường để đạt được những kết quả
Giả
i
phá
p

Chính
sác
h


QUY HOẠCH LÀ MỘT QUY TRÌNH

Quy trình quy hoạch:
Chính sách

Lập quy hoạch

- Xác định mục tiêu
– kết quả

- Phát triển chiến
lược, lập kế hoạch
nhằm đạt được mục
tiêu

- Xác định vấn đề
và những khó
khăn


Thực hiện – giám
sát

Đánh giá
- Thử nghiệm và
đánh giá

- Thực hiện chiến
lược, giát sát quản
lý dựa trên những
tiêu chí đã được
xác định
The cyclical planning process
(Field and MacGregor, 1987)

Đây không
phải là một
nhóm
những
hoạt động tuỳ
chọn
Giúp đỡ nhà
quy hoạch thực
hiện công việc
có cơ sở
Mỗi giai đoạn
đều có tương
tác với nhauQUY HOẠCH GIAO THÔNG - URBAN
TRANSPORTATION
Phát
mạng lưới
Phát trtrieiểånnm
ạng lưới

- Đầu tư mạng
lưới
- Gia tăng chỉ
tiêu

PhP
ahùa
tùtt
riter
iåen
ån
GTG
- Phát triển đầu
CTCC
tư phương tiện
- Chính sách gia
tăng GTCC, hạn
chế PTCN

Quản lý & Tổ chức
Quản lý & Tổ chức


- Chính sách và
biện pháp kinh
tế

- Các giải pháp QH
và gia tăng quy mô
mạng lưới

ùiùi
ơ
v vơ
p
ï
ơ ợpthịhị
h
áiái Đhôô t
o
C
- Sử dụng đất,
PhPhQoH H Đ
QH
Giao
thông
Q
cấu trúc đô thị
QH Giao thông

g
ânâng
o

ththo
o
a
gigiao
h
c
áách
s
íníhnh s
h
C Ch

- Chính sách – định
hướng phát triển

- Phối hợp tăng hiệu
quả SD đất

- Giải pháp quy
hoạch

KiKe
iåem
åm
- Thiết kế đô thị
sos
aóa
tùnt
hnuh
uca

càa
u
- Công cụ quản

- Giải pháp ngắn
hạn


A

CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN
CHÍNH SÁCH ( POLICY)
QUY HOẠCH (PLANNING) VÀ CHIẾN LƯC (STRATEGY)
+ Chiến lược phát triển là định hướng quy hoạch ở
các cấp vó mô
+ Chính sách là các yếu tố giữa định hướng và
quản lý
+ Chính sách vừa bao hàm ý nghóa quy hoạch và bao
hàm ý nghóa quản lý việc thực hiện quy hoạch
Định
hướn
g

Thực
thi
Chín
h
sác
hCÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

Khái niệm cụ thể của chính sách
+ Chính sách là công cụ trong việc lập kế hoạch, quy
hoạch, quản lý quy hoạch và thực thi quy hoạch
+ Chính sách đảm bảo việc thực thi và có ý nghóa
quan trọng trong việc sự phát triển của quốc gia, vùng
lãnh thổ, đô thị và các địa phương
+ Chính sách thuộc trách nhiệm của quản lý nhà
nước
+ Chính sách có tính đa cấp, đa ngành
+ Chính sách là một quá trình
+ Trên thực tế chính sách có thể của nhiều cấp
quản lý thậm chí là thuộc phạm vi tư nhaân


CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

Chính sách phát triển chủ yếu là trách nhiệm của
quản lý nhà nước
Phạm vi của chính sách trong quản lý nhà nước
+ Quản lý nhà nước (Governance)
+ Xây dựng các chính sách
+ Các quy định, thể chế, khung pháp lý,
+ Các công cụ quy hoạch và thực thi quy hoạch
+ Quy trình quy hoạch, giám sát đánh giá thực hiện
quy hoạch
+ Các nguồn lực tham gia vào quá trình quy hoạch
+ Quy định Sự tham gia vào các lónh vực quy hoạch, thực

thi và quản lý…
+ ...


CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

CHÍNH SÁCH CÓ TÍNH ĐA NGÀNH - ĐA CẤP
+ Chính sách và quy hoạch là 2 khái niệm gắn liền
nhau do vậy cũng có tính chất đa ngành
+ Chính sách có nhiều cấp độ, cấp độ trên bao hàm
những quy định cho cấp thấp hơn
+ Chính sách là một quá trình


CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN


B

CHÍNH SÁCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

+ Là một lónh vực của chính sách phát triển đô thị
+ Chính sách giao thông đô thị có phạm vi từ vó mô đến
vi mô
+ Chính sách giao thông đô thị bao gồm 1 số yếu tố:
- Định hướng quy hoạch phát triển giao thông
- Nhu cầu giao thông đô thị và việc đáp ứng nhu cầu
giao thông đô thị, quy luật hệ thống trong mạng lưới
- Quản lý nhu cầu giao thông.
- Vai trò các bên tham gia vào chính sách phát triển giao

thông đô thị
- Cân đối lợi ích của các bên tham gia
- Nguồn lực phát triển giao thông
- Công cụ quy hoạch và các công cụ quản lý
- ..


CHÍNH SÁCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Là một lónh vực của chính sách phát triển đô thị
- Chịu sự quyết định của các thể chế chính tró và
luật pháp
- Chính sách giao thông đô thị quyết định định
hướng chiến lược giao thông đô thị, giải pháp quy
hoạch đô thị
- Gắn liền với quản lý nhà nước
- Chịu sự tác động qua lại với các chính sách khác
của phát triển đô thị, đặc biệt: Chính sách đất
đai, Tài chính đô thị, chính sách lao động,…


CHÍNH SÁCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Phạm vi quản lý và tầm ảnh hưởng
- Chính sách giao thông đô thị có phạm vi từ vó
mô đến vi mô
- Thời hạn và phạm vi của các chính sách tùy
thuộc theo từng cấp quản lý
- Chính sách giao thông đô thị bao gồm: chiến lược
dài hạn và các biện pháp ngắn hạnCHÍNH SÁCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ


QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH
-QUY LUẬT CUNG CẦU


QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH


QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH


CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT


CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
×