Tải bản đầy đủ (.pdf) (21 trang)

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.57 MB, 21 trang )

Chương 6
Báo cáo kế tốn
trong đơn vị hành chính sự nghiệp
6.1. Những vấn đề chung về báo cáo
kế toán
6.2. Phương pháp lập và trình bày
báo cáo tài chính
6.3. Phương pháp lập và trình bày
báo cáo quyết tốn
6.4. Phương pháp lập và trình bày báo
cáo kế tốn quản trị

154


6.1. Những vấn đề chung về báo cáo kế
toán
6.1.1

Khái niệm và bản chất của BCKT

6.1.2.

Phân loại BCKT

6.1.3

Mục đích của lập BCKT

6.1.4


Nội dung của hệ thống BCKT

155


Khái niệm và bản chất báo cáo kế toán

Báo cáo kế toán là sản phẩm của kế toán, phản ánh kết
quả hoạt động của đơn vị kế toán theo các chỉ tiêu kinh
tế tài chính nhất định để đáp ứng cho việc ra các quyết
định kinh tế phù hợp

156


Là bảng tổng hợp thơng tin về tình
hình tài chính, kết quả hoạt động,
các luồng tiền, tình hình tiếp nhận,
sử dụng kinh phí NSNN tại đơn vị

Là cơng cụ kiểm tra, giám sát của
cơ quan quản lý NN

Là phương tiện giúp nhà quản lý ra
quyết định điều hành hoạt động
đơn vị

BẢN CHẤT CỦA BÁO CÁO
KẾ TOÁN ĐVHCSN


157


Phân loại báo cáo kế tốn
• Theo phạm vi cung cấp thơng tin của báo cáo
- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán (Báo cáo kế toán
bắt buộc )
- Báo cáo quản trị (Báo cáo kế tốn khơng bắt buộc )

• Theo mức độ tổng hợp, chi tiết của thông tin cung cấp:
- Báo cáo tổng hợp
- Báo cáo chi tiết
158


Mục đích của lập báo cáo kế tốn
trong đơn vị hành chính sự nghiệp
• Tổng hợp thơng tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt
động tài chính, các luồng tiền, KP ngân sách của NN đã
sử dụng trong kỳ kế tốn .
• Cung cấp thơng tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc
đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động của đơn vị
• Cung cấp thơng tin chi tiết về tình hình hoạt động của
đơn vị làm cơ sở cho việc ra quyết định quản lý
• Nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp
nhận và sử dụng các nguồn lực
159


Hệ thống báo cáo kế toán trong ĐVHCSN

- Báo cáo tài chính
- Báo cáo quyết tốn

+ Báo cáo quyết tốn kinh phí hoạt động
+ Báo cáo quyết tốn vốn đầu tư XDCB
- Báo cáo quản trị
160


BCTC cung cấp thơng tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính
và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có
liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính,
ngân sách của đơn vị

Ngun tắc
lập và trình
bày

6.2.
Phương
pháp lập
và trình
bày Báo
cáo tài
chính

Phương
pháp lập và
trình bày


161


Ngun tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
- Phải căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế tốn
- Lập đúng ngun tắc, nội dung, phương pháp theo quy
định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế tốn
- Phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ
trưởng của đơn vị kế tốn
- Phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm theo
quy định của Luật Kế toán

162


Báo cáo
kết quả
hoạt động
Báo cáo
tình hình
tài chính

Báo cáo
LCTT
Phương
pháp lập
và trình
bày BCTC

Thuyết minh báo

cáo tài chính
163


BCQT dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh
phí NSNN của đơn vị HCSN, được trình bày chi tiết theo mục lục
NSNN để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan
có thẩm quyền khác

Ngun tắc
lập và trình
bày

6.3.
Phương
pháp lập
và trình
bày Báo
cáo quyết
tốn

Phương
pháp lập và
trình bày

164


Ngun tắc lập và trình bày báo cáo quyết tốn
• Nguyên tắc lập báo cáo

Đối với báo cáo quyết toán
nguồn khác: Số liệu quyết toán
bao gồm số thu, chi từ nguồn
khác không thuộc ngân sách nhà
nước mà đơn vị đã thực hiện từ
đầu năm đến hết ngày 31/12
hàng năm.

* Đối tượng lập báo cáo
- Đơn vị HCSN sử dụng
NSNN phải lập báo cáo
quyết tốn ngân sách đối
với phần kinh phí do NSNN
cấp
- Đơn vị HCSN phát sinh
các khoản thu, chi từ nguồn
khác, nếu có quy định phải
quyết tốn thì phải lập báo
cáo quyết toán đối với các
nguồn này.
165


Trách nhiệm của đơn vị kế tốn
Cơ quan Tài chính,
Cơ quan Thống kê
KBNN đồng cấp

ĐV cấp dưới
ĐV cấp trên


Cơ quan Tài chính,
Cơ quan Thống kê,
KBNN đồng cấp

Kiểm tra

Lập BCTC
tổng hợp, báo
cáo quyết toán

166


Trách nhiệm của các cơ quan Tài chính, KBNN,
Thuế
1
2
3

• Kiểm tra
• Đối chiếu
• Điều chỉnh số liệu
• Cung cấp
• Khai thác

Tình hình sử
dụng
kinh phí,
quản lý

sử dụng
TS và
thu, chi
NSNN

167


Kỳ hạn lập báo cáo
ĐV HCSN
có sử dụng
NSNN

Năm

Các đơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt
động phải lập BCTC tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp
nhập, chấm dứt hoạt động

168


Thời hạn nộp báo cáo quyết toán
ngân sách năm
- Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung
ương, thời hạn cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài
chính chậm nhất vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau
- Đối với các đơn vị dự toán cấp II, cấp cơ sở (III): do
đơn vị dự toán cấp I qui định cụ thể


169


Phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết tốn
- Báo cáo quyết tốn kinh phí hoạt động ( B01-BCQT)
- Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí
được khấu trừ, để lại (F01-01/BCQT)
- Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (F0102/BCQT)
- Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán,
thanh tra, tài chính (B02/BCQT)
- Thuyết minh báo cáo quyết tốn (B03/BCQT)
170


Báo cáo kế tốn quản trị cung cấp thơng tin phục vụ việc điều
hành hoạt động trong hiện tại và tương lai của đơn vị

Nguyên tắc
lập và trình
bày

6.4.
Phương
pháp lập
và trình
bày Báo
cáo
kế tốn
quản trị


Phương
pháp lập và
trình bày

171


Ngun tắc lập và trình bày báo cáo
• Báo cáo xây dựng phù hợp với yêu cầu cung cấp thông
tin phục vụ quản lý nội bộ của từng đơn vị cụ thể.
• Các chỉ tiêu trong báo cáo cần phải được thiết kế phù
hợp với các chỉ tiêu của kế hoạch, dự tốn và báo cáo tài
chính nhưng có thể thay đổi theo yêu cầu quản lý của các
cấp.
• Thời gian lập báo cáo phụ thuộc vào yêu cầu của người
quản lý các cấp trong đơn vị.

172


Báo cáo định
hướng hoạt
động
Báo cáo
chứng minh
quyết định
quản trị

Báo cáo chi
tiết tình hình

hoạt động

Các loại
báo cáo kế
tốn quản
trị
173


Phương pháp lập và trình bày báo cáo
- Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động: Báo cáo chi tiết doanh
thu, chi phí hoạt động; Báo cáo kiểm sốt chi hoạt động theo
nhóm mục chi; Báo cáo phân tích biến động doanh thu, chi phí
theo bộ phận;…
- Báo cáo định hướng hoạt động: phản ánh các thông tin về
doanh thu, thu nhập, chi phí, chênh lệch thu chi, tài sản, nguồn
vốn
- Báo cáo chứng minh quyết định quản trị: báo cáo phân tích, so
sánh các phương án hoạt động; Báo cáo phân tích năng lực kinh
tế của tài sản; Báo cáo phân tích giá trị, kết cấu dịng tiền,…
174×