Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết về sự phân hóa lãnh thổ việt nam trong chương trình địa lý lớp 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (533.27 KB, 40 trang )


0


PHÒNG YÊN L
N TI







 
 

Môn/ nhóm môn
 
Mã: 36
 
01262293248 Email:
Vn Tin, nm 2013


1


STT

Trang
Ghi chú
1

Tr 1

2

Tr 2 - 3

3

A. M s v  c b
B. Th tr nghiên c c  tài
C.  dung th ti vào công tác
gi d

Tr 4
Tr 4 - 5
Tr 5 - 32


4

Tr 33


5

Tr 34-35

6

Tr 36* Chú thích: + Skg - sách giáo khoa.
+ THCS - 

2




-  






- 
bài lí .  
v
ôn m cách
 át lát
am.
- 
 
kênh  
rèn áá

vào phòng thi m á
 .
- 


- Lí do tôi ch  tài này b vì tôi th ki th lí thuy môn  lí là r quan
tr, v làm th nào  h sinh n b  ki th m cách sâu s nh
 h ng giáo viên ph có phng pháp gi d phù h  v t n
dung ki th. Trong th tê ph l giáo viên  tìm ra cho mình phng
pgáp d h  lí thông qua vi khai thác ki th t kênh ch và kênh hình
b các câu h th hi m liên quan gi kênh ch và kênh hình t  rút ra
n dung kiên th m cách sáng t. tuy nhiên trong th t cúng có nh
giáo viên còn r lúng túng trong vi gi d ki bài lí thuy ch khai thác
ki th m cách n thu t kênh ch mà không chú ý t vi khai thác
ki thc t kênh hình và b s li khi cho gi h tr nên n i, không
phát huy  kh nng t duy sáng t c h sinh. Chính b l  mà tôi
ch bút vi sáng ki kinh nghi Đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý
thuyết về sự phân hóa lánh thổ Việt Nam trong chương trình địa lý lớp 9
-  tài nghiên c này tôi i sâu vào vi s d ph h các phng pháp
gi d trong t ph n dung ki th b cách a ra cách d chung
cho ki bài lí thuy vùng mi thông qua vi so th ra các câu h c khai

3
thác trong t n dung ki th c t bài h; M s câu h c lu ý và
h d tr l.

- Đổi mới phương pháp dạy
học kiểu bài lý thuyết về sự phân hóa lánh thổ Việt Nam trong chương trình
địa lý lớp 9 b môn  lí m cách  l, sáng t và

3
- Ph ki th s phân hóa lãnh th trong chng trình sgk  lí l 9 c
THCS, l  t nhiên Vi Nam, l  kinh t Vi Nam, l  kinh t
vùng mi và át lát  lí Vi Nam.
4. Ph

-              ,
ph
hành và ph
5. G
-
6. 
-s phân hóa lãnh th trong 9

-.4

A. M s n dung lí lu c b.
-  lí là m môn khoa h r g g v cu s  th, thông qua
môn h các em có th l h  m kh l tr th phong phú v t
nhiên, kinh t xã h, nh k nng, k s c thi  v d các ki th
khoa h  lí vào th ti và làm quen v các phng pháp nghiên c quan
sát, i tra, làm vi v b , v tranh  và các s li th kê sau
này các em không b ng tr nh h  ph t và a d c cu
s . Qua b tranh toàn c v t nhiên và kinh t xã h c các vùng khác
nhau trong c n, h sinh s n  ki th và bi cách gi thích các
hi t, các m quan h  t nên s thay  và phát tri trong môi
tr t nhiên c nh trong n kinh t xã h,  bi là trong giai o
chuy h kinh t c  n ta hi nay
B. Th tr nghiên c c  tài.
-  v chuyên  này tôi a ra cách d chung nh v t vùng min c
th nh sau:
* Qui mô:




:
- 

- 
 

-



-
   
i vùng.

1. 
- 



2. 
- 
 â

5
- 



- 



-  lí


- 

C.  d th ti vào công tác gi d.


VÙNG 
A. Ki :
*Qui mô :
* Giáo viên yêu c h sinh quan sát l  hành chính Trung Du Mi Núi
B B trong sgk hình 17.1 ho át lát  lí Vi nam trang 26, sau  lên ch và
 tên các t thu Trung Du Mi Núi B B ?
? D vào thông tin kênh ch sgk ph  c bài 17 cho bi di tích và s
dân c Trung Du Mi Núi B B.
Ki th c  :
-  :
+   : Hà Giang,       Giang, Thái
Nguyên,   Bái, Lào Cai
+ : Hòa Bình,   Lai Châu
-  : 100965km
2

-  : 
I.

Trung Du Mi Núi B B ?
- H sinh lên b xác  trên l  treo t gi h lãnh th c vùng.
? Cho bi ý ngh  lí c vùng.
II. 

trang 26.
* Giáo viên treo l  t nhiên vùng Trung Du Mi Núi b B sau  h
d h sinh xác  hai ti vùng Tây B và ng B lu ý cho h sinh tìm
hi sâu v i ki t nhiên (  hình, khí h, sông ngòi, khoáng s ). Yêu
c h sinh tr l câu h.


6
? Nêu s khác bi v i ki t nhiên và th m kinh t u vùng
Tây B và ng B.
? H sinh lên xác  trên b  treo t các m ( than, s, thi, apatít )
và các dòng sông có ti nng phát tri th i ( Sông , sông Lô, sông
Gâm, sông Ch ).
? Nh khó khn v i ki t nhiên  Trung Du Mi Núi B B g ph.
* Giáo viên nh m Trung Du Mi Núi B B là vùng có tr l
khoáng s l nh c n và là vùng có ti nng th i l c c n.
III. , 
* Giáo viên yêu c  thông tin kênh ch m 3 sgk trang 63 tr l câu h.
? Cho bi  i c trú c ng dân  Trung Du Mi Núi B B
* Giáo viên yêu c h sinh  s li trong b 17.2, tr l câu h.
? Nh xét s chênh l v dân c xã h gi hai ti vùng Tây B và ng
B.
? So sánh ch ti phát tri dân c xã h  Trung Du Mi Núi B B so v
c n.
? t sao Trung Du Mi Núi B B là  bàn ng dân mà kinh t xã h cao
hn mi núi B B.
IV. T:
.
* Giáo viên h d hc sinh quan sát và phân tích các y t kinh t trên
hình 18.1 hay át lát  lí Vi Nam trang 26 sau  lên ch trên l  treo
t các nhà máy th i, nhi i, các trung tâm công nghi luy kim,
c khí, hóa ch ?
? Nêu ý ngh c các nhà máy th i Hòa Bình.
* Giáo viên nh m v nghành công nghi c vùng là phát tri m công
nghi nng l, khai thác khoáng s, luy kim, v li xây d.
2. Nông 

* Giáo viên yêu c h sinh c thông tin kênh ch m 2 sgk trang 67 k h
v hình 18.1 tr l câu h.
? K tên các cây tr, v nuôi chính  Trung Du Mi Núi B B.
? xác  trên l  kinh t c vùng  bàn phân b các cây công nghi lâu
nm và cây công nghi hàng nm.
? Nh nh i ki thu l gì mà cây chè chi t tr l v di tích và
s l so v c n, k tên các thng hi chè n ti  n ta mà em
biêt.
? Ngh R  Trung Du Mi Núi B B phát tri nh th nào.
? T sao  trâu  Trung Du Mi Núi B B chi t tr l so v c
n.
? Trong sn xu nông nghi  Trung Du Mi Núi B B còn g nh khó
khn gì.

7
* Giáo viên và h sinh ch l các c i c b v ngành nông nghi ca
vùng.
3. 
* giáo viên chú ý kh sâu cho h sinh ki th v m l giao thông.
* Giáo viên yêu c h sinh xác  trên hình 18.1 các tuy  s, 
ô tô xu phát t th  Hà N i t các thành ph th xã c các t biên gi
Vi trung, Vi lào.
? Xác  các c kh quan tr biên gi Vi Trung ( Móng Cái, H Ngh,
lào cai ).
? Xác  các i du l ( B Bó, Tân Trào, Ba B, Sa Pa,  Hùng, Tam
, H Long ) trong át lát  lí Vi Nam trang 26.
V. Các trung tâm kinh t:
* Giáo viên yêu c h sinh quan sát hình 18.1 tr l câu h.
? Xác  các trung tâm kinh t  Trung Du Mi Núi B B, nêu các ngành
công nghi  trng c m trung tâm.

? Xác  thành ph Thái Nguyên, Vi Trì, H Long.
? Cho bi ý ngh trung tâm kinh t c vùng.
B. M s cc lu ý và h d tr l.
Câu  






Câu 

                

Câu 3: 



1995
1995
2002

320,5
541,1
696,2

6179,2
10657,7
14301,3



- 

Câu 4: bàn -
 


8
-    
  ít màu m
-  P khai thoáng, 
  
-  

- Nà  Thác Bà.
Câu 5
?

,  tìm

              
 
-ao-
   
        
,  
 
Câu 6

Vì:

a)  
, rác, 

b)Khai thác tài ngu    
  
n 

 nâng 

-   không khai
 tràn lan.
-  ,
 
9


*Qui mô:
? 
ng.


* :

-  : ,    Hà Tây,  
D  Hà Nam, N Thái Bình, Ninh Bình
- 
- 
I.

          u




- 

- 
- - 
II. .






III.  - 





t 




 


10


IV. .
1.
 
? Nh - 



? Cho 


* sgk 





1995-2002 )






 


- 


V. 


 



B. 
Câu 1:  

a. 
-  

11
- 


 M  Hà Nam
(Ninh Bình), sét cao lanh 

  

 
n  

b. 
-  hay có ,  rét
     các công

- 

Câu 2

- ông 
.
- 
òng 
- 

Câu 3              B
Sông H ?
-  

- a sông.
- 
-   rù phú,   nông n    Công
 d 
- 
 B Sông H 
-
Câu 4            
-2002?
 -
sau:
-   

 - 
-  

12
-      C    
  dùng, 
-  
  
- Tuy ,  

Câu 5          
 

 
- BS
 
- 
-  

* 
- 


- 
- 

- C s v ch k thu 

- 
- 

* 
- 

- 
 
- ,  
-   
kh
Câu 6           

-           
  Ngô
ông, khoai tây,  su hào,  
 
 


13


*Qui mô:
. 




-: Thanh Hóa,      -

- tích:51513 km
2


-)
I.
*G
 
?  nh dáng
.
? 
.
-  
am.
- 
+ 
ng Mê Kông.



*   

? 
? 

* 
Nam Hoành S
? 
.
?                

 


và 

14


*   
?   


IV. 
? Nêu 
* Giáo viê

? 
-2002.
*               

? 
? 
2. .
* 
? .
?                


* 

? Quan sát hình , 8, 

? 

V. 
* a

? Hãy  Thanh Hóa, Vinh, 
? .

Câu 1:  
- ?
a.
- 
 Có núi, 
gia súc (Trâu,
  hàng
 
- Kh

15

- 
+ phía tây là núi, gò, 
 

- K -
 
   
, 
+ Phía tây vào mùa hè có gió nóng tây nam (gió Lào) làm khô cháy mùa


*  

- 
kinh.
- 
 
+ Phía tây: M


-  
  có
 
- 

-  
phát 
             
?
* 
-  V 
 thâm c
   

- 
+  -

+ Các ngành       
  

*
-


16
+ 

+  
.   
                

+  
vùng phía tây, 
-
+ C 
 
Câu 5: 

-    

-  
phong Nha-
- 
 


  
  Quãng Nam, ng
                 
c 
 
 thúc  vùng.

17


* Quy mô:
* Giáo viên s d l  hành chính Vi Nam, hc sinh quan sát hình 25.1
sgk.
? K tên các t thu vùng Duyên H Nam Trung B.
? D vào thông tin kênh ch ph m , cho bi di tích và s dân c
vùng Duyên H Nam Trung B.
* Ki th c :
- 

- 
2

- 


* Giáo viên treo l  t nhiên vung Duyên H Nam Trung B. Yêu c h
sinh tr l câu h.
? Xác  v
SGK)
? Xác  h
? Ý ngh v trí  lí và gi h lãnh th c vùng có  gì t phát tri kinh
t xã h và an ninh qu phòng.
ài nguyên thiên nhiên.
*Giáo viên yêu c h sinh quan sát hình 25.1 sgk, h d h sinh phân
tích các yu t t nhiên  th hi trên l  t nhiên c vùng.
? Vì sao màu xanh c các  B Duyên h Nam Trung B không rõ nét
nh B Trung B và không liên t nh  B Sông H,  b
Sông C Long.
? Xác  v trí c các v Dung Qut, Vân Phong, Cam Ranh trên lc 
treo t.
? Xác  v trí các bãi t và các  i du l n tng ( Non N, Sa
Hu, Quy Nhn,  Lãnh, Nha Trang, M Né ).
? Nh xét v i ki t nhiên và tài nguyên thiên nhiên c vùng.
? Nh khó khn v i ki t nhiên c vùng Duyên H Nam Trung B.
? T sao v  b v và phát tri r có t quan trong  bi  các t
c Nam Trung B.
â
- 

- 
-  
18

1. Nông nghi.
* Giáo viên g ý h sinh gi vào b 26.1  phân tích nh  và gi
thích câu h vì sao chn nuôi bò và nuôi tr  b th s là th m
c vùng.
? Xác  các bài tôm, bãi cá trên l  treo t.
? Vì sao vùng bi Nam Trung B n ti v ngh làm mu,  b và nuôi
tr h s.
* Giáo viên và h sinh ch l ki th v tình hình phát tri nông nghi
c vùng.
? K nh khó khn trong s xu nông nghi mà vùng Duyên H Nam
Trung B g ph.
2. Công nghi.
* Giáo viên yêu c h sinh quan sát b 26.2 tr l câu h.
? hãy nh xét s tng tr giá tr s xu công nghi c vùng Duyên H
Nam Trung B so v c n giai o 1995  2002.
? D vào thông tin kênh ch sgk cho bi c c công nghi c vùng Duyên
H Nam Trung B.
3. D v.
* Giáo viên t chung s chú ý c h sinh vào v trí  lí thu l c vùng
 v ho  giao thông v t và lu ý t các i du l c vùng.
? Hãy rút ra  i c b c ngành d v.

- 
Trang.
- 
.
- 
.

- 
 ?
a. 
-  

- 
 
-  Nha Trang, 


-   ông
nghi 
- 

19
- Vùng còn 
 Khai   
b. 
-  
-  t
 
- 


- 
và Tây Nguyên.
-  K

-  S
 



a.  

-  
kinh, 
- Phía tây: Là gò,          
 Ban a, 
b. 
-  
 
 V





a. 
- Phía tây: M gò, 
- 
-  
b. 

       
      
       
 này

     


 (Phú Yên), 
      

20


      
      
c
         

 
-  tôm,  nuôi tôm trên

-  
bãi tôm, 

- 
- 
-  


21
VÙNG TÂY NGUYÊN

Quy mô:
* Giáo viên s d l  hành chính Vi Nam, hc sinh s d l 
hình 28.1 sgk.
? Xác  các t thu Tây Nguyên.
? D vào thông tin kênh ch phn m  cho bi di tích và s dân c Tây
Nguyên.
* Kiên th c .
- : Kon Tum, Gia Lai,   .

- : 54475km.
- :  (2002).

* Giáo viên yêu c h sinh d vào hình 28.1 sgk. Lên ch trên l  treo
t gi h lãnh th c vùng Tây Nguyên.
? 
? 

* Giao viên yêu càu h sinh d vào hình 28.1 sgk.
? 
? Hãy tìm các dòng sông b ngu t Tây Nguyên ch v các vùng ng Nam
B, Duyên H Nam Trung B, phía ng B Cam-pu-chia.
? 
? 
?  
gì ?

? 
? Trong xây 
gì.
? Trong xây d kinh t xã h Tây Nguyên có i ki thu l và khó khn
gì.


? 
? 
       

ét nông nghi 
? 




22

? 
? 
? Xác  trên hình 29.1 v trí c nhà máy th i Y-A-Ly trên sông XêXan.
? Nêu ý ngh c vi phát tri th i  Tây Nguyên.

? 
V. Các tru
? 
? Xác nh v trí c thành ph Plây-Ku, Buôn Ma Thu,  L.
? Nh qu l n thành ph này v thành ph H Chí Minh và các c bi
c vùng Duyên H Nam Trung B.
B. :
-

a. 
-   
  cao su, 
-   có

-  
lo.
-  

-  
 

-     thác

- 


b. 
- 

- 

- 
-   


- 
-   
2
)

23
-   
- 
 
-  
 
Câu 3: 

- Vùng Tây  

- 

 
- 
-
Câu 4:            
a cho vùng Tây Nguyên là gì ?
-  ,  

- 

Câu 5

- 
quanh nh

 n
 


24


*Qui mô:
* Giáo viên 

- Ki th c .
+  - và 1 thành

+ 2350 km
2
+ Dân nm 2002).

I. 
- 
- am.
? Hãy xác 
II. 
- C
? Hãy nêu ông

- 
 ?
? Vì sao vùng 
? Vì sao 
- 
? Xác 


ông Nam B
III. 
 ông
m 2002.
        dân c 
vùng 
t Nam trang 25. xác 

IV. 
1. 

  ông
m 2002.
?  ông Nam
m 2007?
* Giáo viên c          ông


×