Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Giáo án bài Sự phát triển và phân bố nông nghiệp - Địa 9 - GV.N M Thư

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.42 KB, 4 trang )

Giáo án địa lý lớp 9
BÀI 8. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
I - Mục tiêu bài học: Sau bài học, HS cần:
- Nắm được đặc điểm phát triển và phân bố một sô loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu
và những xu thế mới trong nông nghiệp nước ta.
- Nắm được sự phân bố sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích lược đồ về vùng nông nghiệp; phân tích số liệu về sản lượng nông
nghiệp.
II - Đồ dùng dạy học:
- Bản đồ kinh tế chung Việt Nam hoặc bản đồ phân bố nông nghiệp.
- Một số tranh ảnh về sản xuất và phân bố nông nghiệp.
III - Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ:
H. Trình bày những thuận lợi và khó khăn của các yếu tố tự nhiên đối với phát
triển và phân bố nông nghiệp?
3. Bài mới:
Hoạt động dạy học Nội dung
H. Ngành nông nghiệp gồm
những ngành nhỏ nào?
H. Quan sát bảng 8.1, choi biết cơ
cấu ngành trồng trọt gồm những
nhóm cây nào?
? Điều đó thể hiện xu thế gì?
- Gồm: Trồng trọt và chăn nuôi. NN nước ta
phát triển vững chắc, sản phẩm đa dạng, tuy
nhiên trồng trọt vẫn là nghành chính.
I. Ngành trồng trọt:
• Cơ cấu ngành trồng trọt: Đa dạng
1. Cây lương thực
- Gồm: Lúa và hoa màu (ngô, khoai, sắn )


- Lúa vẫn là cây trồng chính, chiếm vị trí
Giáo án địa lý lớp 9
? Cây lương thực gồm những loại
cây nào? Kể tên?
GV treo bảng 8.2
? Nhận xét về sự thay đổi của một
số chỉ tiêu của cây lúa?
- Năng suất
- Diện tích
- Sản lượng
- Sản lượng bình quân
? Quan sát hình 8.1 nêu một số
đặc điểm về sản xuất và thu hoạch
lúa?
? Chỉ ra trên bản đồ những vùng
trồng lúa chủ yếu?
? Quan sát bảng 8.3 kể tên các
loại cây công nghiệp chủ yếu?
? Chỉ ra những vùng trồng cây
quan trọng và sản lượng cao nhất trong
trồng cây lương thực
- Năng suất lúa tăng gấp 2 từ 20.8
tấn/ha/năm (1980) lên 45.9 tấn/ha/năm
(2000)
- Diện tích cũng tăng từ 56 000ha lên 7.5
triệu ha (2000)
- Sản lượng tăng gấp 3 lần: từ 11.6 triệu tấn
(1980) lên 34.4 triệu tấn (2002)
- Phân bố: ĐBSH, ĐBSCL
-> Ngành trồng cây lương thực tăng trưởng

liên tục trong đó đặc biệt là cây lúa
2. Cây công nghiệp
- Cây công nghiệp ngắn ngày và cây công
nghiệp dài ngày
- Miền đông Nam bộ là vùng trông fcây
công công nghiệp nhiều nhất: Đậu tương,
cao su. Hồ tiêu, điều
Đồng bằng sông Cửu long: dừa,, mía
Tây nguyên: cà phê. Ca cao. Cao su
Bắc trung bộ: lạc
- Việc phát triển cây CN ở các vùng miền có
nhiều điều kiện thuận lợi nhằm khai thác
tiềm năng của vùng và nâng cao năng suất
phục vụ cho xuất khẩu
- Cà fê, cao su, đay, cói, hồ tiêu, điều
3. Cây ăn quả
- Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu
long là những vùng trồng cây ăn quả chuyên
Giáo án địa lý lớp 9
công nghiệp chủ yếu, kể tên các
loại cây công nghiệp ở đó?
? Nhận xét gì về sự phát triển diện
tích và sản lượng caya công
nghiệp ở nước ta?
(chỉ ra trên bản đồ)
? Nêu những sản phẩm cây công
nghiệp xuất khẩu hàng đầu của
nước ta?
? Quan sát trên bản đồ và chỉ ra
những vùng trồng cây ăn quả

chính?
? Kể tên một số loại cây ăn quả
chủ yếu?
? Trình bày cơ cấu ngành chăn
nuôi (qua bảng số liệu)?
? Tìm trên bản đồ những vùng
chăn nuôi trâu bò?
? Đặc điểm và số lượng?? Xác
định các khu vực chăn nuôi chủ
yếu?
canh
- Miền Đông Nam bộ: sầu riêng, chôm
chôm, mãng cầu, măng cụt
Bắc bộ: mận, đào, lê, quýt, táo
II. Chăn nuôi:
- Gồm: chăn nuôi gia súc lớn, gia súc nhỏ và
gia cầm
- Chăn nuôi còn chiếm tỉ lệ thấp trong sản
phẩm nông nghiệp vì mới chỉ chiếm 1/4 sản
lượng nông nghiệp. Phát triển chưa tương
xứng với tiềm năng của ngành mặc dù sản
phẩm của nó có ý nghĩa với đời sống (thịt,
trứng, sữa )
1. Chăn nuôi gia súc lớn
- Bắc trung bộ, Duyên hải Nam trung bộ,
Tây nguyên, Tây bắc bắc bộ
- Số lượng đàn trâu bò hiện nay khoảng 6 - 7
triệu con (Trâu 3 triệu, bò 4 triệu)
- Chăn nuôi bò sữa đang rất phát triển ven
các đô thị lớn

2. Chăn nuôi lợn
- ở các vùng đồng bằng: sông hồng, sông
Cửu long để tận dụng tối đa nguồn sản phẩm
của trồng trọt
- Số lượng hiện có khoảng 23 triệu con
(2002)
3. Chăn nuôi gia cầm
- Theo hình thức nhỏ trong gia đình và
hinhg thức trang trại, hiện nay đang phát
triển mạnh hình thức chăn nuoi gia cầm theo
hướng công nghiệp
- Số lượng khoảng 230 triệu con
Giáo án địa lý lớp 9
? Hãy nói về các hình thức chăn
nuôi gia cầm chủ yếu mà em biết
(ở địa phương em, có những hình
thức nào)?
4. Củng cố: Hướng dẫn HS làm BT vở BT và tập BĐ.
5. Dặn dò:
- Học bài.
- Làm bài tập.
- Chuẩn bị bài thực 9.

×