Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VINACONSULT.DOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (258.42 KB, 34 trang )

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................ 2
PHẦN I:
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY VINACONSULT .................................................................. 4
1.1 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
VINACONSULT. ........................................................................................ 4
1.1.1 - Thông tin chung về Tổng công ty Vinaconex. ................................ 4
1.1.2 – Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty VINACONSULT. . 6
1.2 – CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ. ................................. 11
1.3 – CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH. ................................................. 16
PHẦN II:
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VINACONSULT ....... 18
2.1 – ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2004 – 2008. ...................................... 18
2.2– ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI
ĐOẠN 2004 – 2008. ................................................................................... 20
2.3 - ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. ................... 21
2.3.1 - Quản lý doanh thu. ........................................................................ 21
2.3.2 - Quản lý chi phí : ............................................................................. 23
2.3.3 - Thuế VAT,thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân: 25
2.3.4 - Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức: ...................... 26
2.3.5- Quản lý công tác giáo dục, chính trị tư tưởng: .............................. 27
2.3.6 – Quản lý Công tác phong trào thi đua khen thưởng : ................... 28
Phần III:
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VINACONSULT
MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP ................................................................ 29
3.1 – MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI
GIAN TỚI. ................................................................................................. 29
3.2 – GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. ............................... 31
SV: Lê Hồng Ngọc 1 Lớp: Công nghiệp 47B


KẾT LUẬN ........................................................................................... 34
LỜI NÓI ĐẦU
Quá trình học tập của sinh viên trải qua 4 năm, dưới sự truyền đạt một
khối lượng kiến thức khổng lồ của các thầy, các cô. Điều đó đã giúp cho mỗi
sinh viên đều trang bị riêng cho bản thân một hành trang vững chắc trước khi
bước vào đời. Nhưng những kiến thức đó khi áp dụng trong xã hội của mỗi
người sẽ như thế nào? Có đạt hiệu quả hay không? Giai đoạn thực tập là một
phần rất quan trọng mà nhà trường và khoa đã tạo điều kiện để mỗi sinh viên
có thể thử sức mình trong môi trường doanh nghiệp. Nó giúp cho sinh viên có
thể hiểu rõ hơn về công việc mà sau này họ phải làm. Do đó trong giai đoạn
này sinh viên cần phải cố gắng tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt hoạt
động của đơn vị nơi mình thực tập. Đó cũng là một phần rất quan trọng để
sinh viên viết bài báo cáo thực tập tổng hợp của mình, đồng thời cũng chuẩn
bị cho viết chuyên đề thực tập sau này.
Trải qua 5 tuần thực tập, với sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của các anh,
các chị phòng dự án tại đơn vị thực tập – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
Vinaconex - VINACONSULT. Đặc biệt cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo
viên hướng dẫn: Th.s Mai Xuân Được nên em đã hoàn thành bài báo cáo thực
tập tổng hợp của mình gồm 3 phần:
Phần I – Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng Vinaconex – VINACONSULT.
Phần II – Tình hình hoạt động của Công ty VINACONSULT.
Phần III – Định hướng phát triển của Công ty VINACONSULT – Mục
tiêu và giải pháp.
SV: Lê Hồng Ngọc 2 Lớp: Công nghiệp 47B
SV: Lê Hồng Ngọc 3 Lớp: Công nghiệp 47B
PHẦN I:
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY VINACONSULT
1.1 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

VINACONSULT.
1.1.1 - Thông tin chung về Tổng công ty Vinaconex.
Tổng công ty Vinaconex được thành lập theo quyết định số 1118/BXD-
TCLĐ ngày 27/9/1988 của bộ trưởng Bộ xây dựng, tiền thân là Công ty dịch
vụ và xây dựng nước ngoài, sau 20 năm phát triển và trưởng thành, toàn Tổng
công ty Vinaconex có 42.220 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 5.531
người đang trực tiếp lao động tại nước ngoài, 96 đơn vị trực thuộc, gồm 45
Công ty cổ phần, 4 Đơn vị hạch toán phụ thuộc, 5 trường đào tạo, 7 văn
phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài, 12 ban quản lý dự án, 27 Công ty
liên doanh. Doanh thu không ngừng tăng lên, chỉ tính 6 tháng đầu năm 2008
đã đạt 4.031 tỷ đồng, lợi nhuận 241 tỷ đồng. Đảng bộ Tổng công ty là Đảng
bộ trên cấp cơ sở trực thuộc thành ủy Hà Nội với 2.700 Đảng viên, với 81
Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc. Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Công
đoàn ngành xây dựng Việt Nam, với tổng số 71 công đoàn cơ sở và 15.000
đoàn viên công đoàn. Tổ chức Đoàn thanh niên Tổng công ty trực thuộc thành
Đoàn Hà Nội, gồm 59 cơ sở, 307 chi đoàn, với 2.877 đoàn viên. Hiện tại
Tổng công ty là Tổng công ty cổ phần đầu tiên của nhà nước, với vốn điều lệ
1.500 tỷ đồng, hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/12/2006.
Đã được tặng danh hiệu anh hùng lao động năm 2008, được bình chọn là một
trong 30 thương hiệu quốc gia năm 2008, và rất nhiều huân chương, huy
chương bằng khen của Đảng, nhà nước và chính phủ.
SV: Lê Hồng Ngọc 4 Lớp: Công nghiệp 47B
Qua website của , chúng ta còn có thể tìm
hiểu thêm được những thông tin về sơ đồ tổ chức, quá trình phát triển và nền
tảng của Tổng công ty, chẳng hạn như :
SỨ MỆNH
• Phấn đấu xây dựng VINACONEX trở thành tập đoàn kinh tế đa doanh
hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam, hoạt động có hiệu quả, tăng
trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày
càng nhiều cho sự phát triển đất nước.

GIÁ TRỊ CƠ BẢN CỦA VINACONEX
• Con người là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của VINACONEX.
• Đoàn kết, hợp tác trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong công
nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của VINACONEX.
• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải tiến, đáp
ứng yêu cầu của khách hàng.
• Lợi nhuận là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng.
• Trách nhiệm với xã hội là mục tiêu hàng đầu của VINACONEX.
NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG
• Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan
trọng nhất.
• Chất lượng, thời gian giao nhận sản phẩm thoả mãn yêu cầu của khách
hàng là ưu tiên số 1.
• Quan hệ hợp tác rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực.
• Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, không ngừng cải tiến và đổi mới mọi
mặt là vấn đề cốt yếu để thành công.
• Đoàn kết mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm
việc chung của cán bộ công nhân viên của VINACONEX.
VINACONEX là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn
trọng.
SV: Lê Hồng Ngọc 5 Lớp: Công nghiệp 47B
Trong quá trình hoạt động, VINACONEX luôn coi trọng và đặt chữ tín
với khách hàng lên hàng đầu. Và cho đến nay, VINACONEX đã tạo dựng
được uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường, được các khách hàng
trong và ngoài nước tôn trọng, đánh giá cao, đặt niềm tin cho để thiết lập quan
hệ hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
1.1.2 – Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty VINACONSULT.
(*) Thông tin cơ bản về Công ty VINACONSULT:
- Tên doanh nghiệp: công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex “
chuyển đổi CPH từ doanh nghiệp nhà nước, theo quyết định số 1436/QĐ-

BXD ngày 31/10/2003 của Bộ xây dựng.
- Tên giao dịch: VINACONEX'S CONSTRUCTION CONSULTANT
JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: VINACONSULT.,JSC
- Mã giao dịch: VINACONSULT
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng ( Ba tỷ đồng )
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 + 5, nhà D9_Đường Khuất Duy
Tiến_Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35540889/ 22147561/ 3554 0603
Fax: 04 3554 0600
- Email: -
- Website: –
- Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Duy Khang - Chủ Tịch
HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ngày thành lập: Tháng 10/1997
- Giấy CNĐKKD Công ty cổ phần số: 0103003459
- Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
- Ngày cấp: 13/01/2004. Thay đổi lần cuối ngày 29/06/2006
SV: Lê Hồng Ngọc 6 Lớp: Công nghiệp 47B
Công ty Tư vấn Xây dựng Vinaconex - VINACONSULT, được thành
lập theo quyết định số : 178/BXD-TCLĐ ngày 24/03/1997 của Bộ trưởng Bộ
Xây Dựng. Gồm có 10 cán bộ kỹ sư các loại, trực thuộc Tổng công ty Xuất
nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex ). Để phù hợp với yêu cầu
nhiệm vụ trong từng thời kỳ phát triển của Tổng công ty, tháng 10/1997 Xí
nghiệp khảo sát thiết kế Cấp thoát nước thuộc Công ty xây dựng cấp thoát
nước, được điều động sát nhập vào Công ty, Công ty đổi tên thành Công ty tư
vấn xây dựng cấp thoát nước và môi trường, đánh dấu bước phát triển mạnh
mẽ cả về chất và lượng. VINACONSULT là doanh nghiệp hoạch toán kinh tế
độc lập, có tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động trong cả nước và Hợp tác
quốc tế theo chức năng và nhiệm vụ của Công ty. Ngày đầu với 53 cán bộ kỹ

sư, đến nay Công ty đã có 150 cán bộ công nhân viên với đầy đủ các nghành
nghề: Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Cấp thoát nước và Môi trường, Giao
thông, Điện, Kinh tế với các lĩnh vực Tư vấn xây dựng đa ngành.
Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, bằng sự say mê tâm huyết và
nỗ lực nghề nghiệp, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để dần
khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trên thương trường. Và cho đến
nay, Công ty đã luôn chiếm được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây
dựng của Tổng công ty. Còn trên thị trường Việt Nam, Công ty luôn là một
đơn vị có uy tín trên thị trường tư vấn xây dựng trong nhiều năm qua. Đã rất
nhiều công trình đạt các giải thưởng kiến trúc quốc gia, giải thường chất
lượng hàng đầu của Hiệp hội tư vấn quốc gia gắn liền với các giai đoạn phát
triển của Tổng công ty và của đất nước, đã được các thế hệ cán bộ nhân viên
của Công ty tạo lập. Quá trinh phát triển và đi lên của Công ty có thể nhìn qua
3 giai đoạn chính như sau:
Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2000: Thời gian này công ty tập trung
vào phát triển đội ngũ cán bộ, thực hiện các dự án về cấp thoát nước với vốn
đầu tư của nước ngoài cho các dự án cấp nước trên lãnh thổ Việt Nam. Các
công trình tiêu biểu giai đoạn này là : Hệ thống cấp nước 36.000 m
3
/ngđêm tại
SV: Lê Hồng Ngọc 7 Lớp: Công nghiệp 47B
Việt Trì, 10.000 m
3
/ngđêm tại Hà Giang. Trụ sở làm việc công ty Vinaconex
3, Trụ sở làm việc công ty Vinaconex 1. Trụ sở làm việc Tổng công ty
Vinaconex tại Đà Nẵng.
Giai đoan thứ 2 là từ năm 2000 đến năm 2003: Cùng với sự phát triển
bùng nổ của nền kinh tế nói chung, sự chuyển dịch cơ cấu kinh doanh - đầu tư
của Tổng công ty nói riêng. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex đã
đáp ứng được những đòi hỏi phát triển vượt bậc về tư vấn kiến trúc xây dựng:

Quy hoạch chi tiết khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Khu Công nghiệp Bắc Phú
Cát; Trung tâm thương mại Tràng Tiền (giải 3 giải thưởng kiến trúc Quốc
gia); Trung tâm thương mại Thanh Hóa; Trung tâm hội nghị tỉnh Thanh Hóa;
nhà ở cao tầng Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính - lần đầu tiên áp
dụng công nghệ lắp ghép mới tại Việt Nam.
Giai đoạn thứ 3 là từ tháng 10 năm 2003 đến nay: Công ty bước sang
hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, hội nhập với thế giới và khu vực. Sự
phát triển của công ty ngày càng đáp ứng được đòi hỏi của Tổng công ty và
khách hàng: Nhà máy Xi măng Yên Bình; Xi măng Cẩm Phả; Hệ thống cấp
nước Sông Đà 300.000 m
3
/ngđêm (đạt giải A chất lượng do hiệp hội tư vấn
Việt Nam trao tặng); Trung tâm thương mại Hà Đông; Khu du lịch Cái Giá
Cát Bà, Hải Phòng; Quy hoạch chi tiết 400 ha Khu Đô thị An Vân Dương –
TP Huế; rất nhiều công trình nhà ở, văn phòng cao tầng 15÷30 tầng đã và
đang thực hiện; các công trình Trụ sở làm việc Tỉnh – Thành phố; dự án bệnh
viện, trường học, nhà thi đấu …
Và cho đến ngày hôm nay, VINACONSULT hiện tại là một trong
nhiều Công ty mẹ của Tổng công ty cổ phần Vinaconex, đang trong quá trình
xây dựng một Tổng công ty tư vấn mạnh nằm trong Tập đoàn Vinaconex.
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng.
VINACONSULT hoạt động theo luật doanh nghiệp có gần 300 CBNV làm
việc tại trụ sở chính của Công ty, ở 1 chi nhánh và 2 Công ty thành viên.
Doanh thu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng đầu năm 2008 tới 25 tỷ đồng. Và
SV: Lê Hồng Ngọc 8 Lớp: Công nghiệp 47B
hiện tại VINACONSULT còn là một thành viên trong Hội Kiến trúc sư Việt
Nam, Hội Cấp thoát nước, Hội Môi trường - Đô thị Việt Nam, Hiệp hội Tư
vấn xây dựng Việt Nam, Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam và
Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam.
Với sự nỗ lực của các cán bộ, công nhân viên toàn Công ty trong suốt

hơn 10 năm qua, đã đem lại một thương hiệu Tư vấn xây dựng Vinaconex
trên thị trường, chứng nhận chất lượng theo ISO 9001-2000 (năm 2003) cho
hệ thống đảm bảo chất lượng theo chuẩn Quốc tế. Và đã xây dựng nên một
VINACONSULT như ngày hôm nay…
(*) Các dự án do Vinaconsult thiết kế tiêu biểu:
+ Dự án khu đô thị mới Bắc An Khánh: Chủ đầu tư là Công ty liên doanh
trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị mới An Khánh. Tổng mức đầu tư :
211.965.672 (USD). Thời gian thực hiện : 2008 - 2009. Nội dung công việc
là thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công.
+ Dự án trung tâm thương mại chợ Mơ: Dự án được xây dựng trên nền của
Chợ Mơ cũ, tại số 495C – phố Bạch Mai – phường Trương Định – quận Hai
Bà Trưng – Hà Nội, trên khu đất 14.776 m2. Chủ đầu tư là Tổng Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex. Tổng mức đầu tư :
1.500.000.000.000 (VNĐ). Thời gian thực hiện dự án : 2008 đến 2011.
+ Dự án công trình cụm nhà ở cao tầng hỗn hợp trên lô đất N05 – Trần
Duy Hưng: Chủ đầu tư là Tổng Công Ty CP xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam - Vinaconex. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng. Thời gian
thực hiện dự án: 2007 – 2008. Công ty chịu trách nhiệm thiết kế kết cấu, hệ
thống điện, cấp thoát nước, M&E...
+ Dự án công trình hỗn hợp văn phòng & nhà ở cao tầng H10 Thanh Xuân
Nam– Hà Nội: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Vinaconex 6. Tổng mức đầu
tư : 78.076.000.000 (VNĐ). Thời gian thực hiện dự án : 11/2006 đến
12/2008. Nội dung công việc: Lập dự án và tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
công trình.
SV: Lê Hồng Ngọc 9 Lớp: Công nghiệp 47B
+ Dự án công trình nhà 15 tầng Khu Đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính -
Hà Nội : Chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng
Việt Nam. Tổng mức đầu tư : 74.623.000.000 (VNĐ). Thời gian thực hiện dự
án : 2007 đến 2008. Nội dung công việc: Lập dự án và thiết kế bản vẽ thi
công công trình.

+ Dự án Trung tâm xúc tiến thương mại Hà Đông: Chủ đầu tư là Tổng
công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX.
Tổng mức đầu tư: 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: 2007 – 2008.
+ Dự án quy hoạch chi tiết khu A – An Vân Dương – Tp Huế: Chủ đầu tư là
Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy mô 380,41 ha.
Thời gian thực hiện: Năm 2007. Nội dung công việc : Lập quy hoạch chi tiết
tỷ lệ 1/2000.
+ Quy hoạch chi tiết khu Quảng trường trung tâm văn hóa thành phố
Thanh Hóa: Chủ đầu tư là UBND Thành phố Thanh Hoá. Tổng mức đầu
tư: 116.158.739.910 VNĐ. Thời gian thực hiện dự án: 2006 - 2008. Nội dung
công việc thực hiên: Lập quy hoạch khu Quảng trường.
+ Quy hoạch khu đô thị sinh thái, du lịch và khu nhà tái định cư Đồng
Xuân - Phúc Yên: Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng số 2 -
Vinaconex 2. Tổng mức đầu tư: 660 tỉ VNĐ. Thời gian thực hiện: Năm
2008 - Đang triển khai. Nội dung công việc: Lập quy hoạch toàn khu.
+ Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bắc Phú Cát - Hà Nội: Chủ đầu tư
là Tổng công ty cổ phần xuất nhập và xây dựng Việt Nam-VINACONEX.
Tổng mức đầu tư: 385 tỉ VNĐ. Thời gian thực hiện: 2001 – 2003. Nội dung
công việc: Lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp.
+ Hệ thống cấp nước Sông Đà: Dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn
Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông. Công suất
600.000 m
3
/ngày đêm. Chủ đầu tư là Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng
Việt Nam (VINACONEX). Tổng mức đầu tư: 2.545.182.347.000 đồng (bao
SV: Lê Hồng Ngọc 10 Lớp: Công nghiệp 47B
gồm cả 2 giai đoạn). Thời gian thực hiện: 2004 - 2008.Nội dung công việc:
Thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và lập dự toán.
+ Lập dự án đầu tư hệ thống cấp nước KCN Dung Quất - Quảng Ngãi:
Chủ đầu tư là Tổng Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam -

VINACONEX. Công suất 15.000 m
3
/ngđ. Năm thiết kế: 2000. Năm xây
dựng: 2001.
+ Trạm xử lý nước thải thí điểm Kim Liên - Trúc Bạch - Tp Hà Nội: Chủ
đầu tư là Ban quản lý dự án giao thông đô thị. Tổng mức đầu tư: 21.636 tỷ
đồng. Thời gian thực hiện: 2004 - 2005. Nội dung công việc: Khảo sát địa
hình, địa chất. Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán chi tiết công trình.
1.2 – CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ.
Toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty có thể được hình
dung qua sơ đồ sau:

SV: Lê Hồng Ngọc 11 Lớp: Công nghiệp 47B
SV: Lê Hồng Ngọc 12 Lớp: Công nghiệp 47B
Công ty mẹ (VINACONSULT.,JSC)
Các bộ phận chức năng Công ty mẹ Các bộ phận SXKD Công ty mẹ
P.Tổ chức – Hành chính
Phòng Quản lý kỹ thuật
T.tâm Thị trường &
QLDA
P.Tài chính – Kế toán
VP.QLDA Bắc An Khánh
VP. TVTK XD & Quy
hoạch số 2
VP. TVTK XD& Quy
hoạch số 3
VP.TVTK CTN&MT
số 1
VP.TVTK CTN&MT
số 2

VP.TVTK CTN&MT
số 3
VP. TVTK XD & Quy
hoạch số 1
Công ty
CP tư vấn
và đầu tư
xây dựng
Vinaconex
18
Công ty
CP tư vấn
và đầu tư
xây dựng
Vinaconex
36
Công ty
CP Khảo
sát Địa
chất Đo
đạc
Vinaconex
Công ty
CP khác
(Dự kiến)
Các công
ty liên kết
(Dự kiến)
Các
bộ

phận
chức
năng
Các bộ
phận
SXKD
Các
bộ
phận
chức
năng
Các bộ
phận
SXKD
• Chức năng của các phòng ban :
* Các bộ phận chức năng Công ty mẹ :
- Phòng Tổ chức – Hành chính :
+ Chức năng: Phòng tổ chức cán bộ đào tạo là phòng quản lý chức
năng trực thuộc Công ty. Có chức năng tham mưu giúp việc HĐQT, cơ quan
Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản lý phát triển mô hình tổ chức.
+ Nhiệm vụ: Chủ trì lập đề án, quy hoạch, kế hoạch, sắp xếp đổi mới
phát triển doanh nghiệp.
Xây dựng thẩm định điều lệ tổ chức và hoạt động quy chế quản lý tổ
chức cán bộ, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ.
Thực hiện nghiệp vụ quản lý theo dõi thống kê công tác tổ chức cán bộ,
lưu trữ hồ sơ, lý lịch cán bộ công nhân viên.
- Phòng Quản lý kỹ thuật:
+ Chức năng: Phòng Quản lý kỹ thuật là phòng quản lý chức năng trực
thuộc Công ty. Có chức năng quản lý về mặt kỹ thuật trong các dự án của
Công ty.

+ Nhiệm vụ: Kiểm nghiệm các sản phẩm trước khi ban giao cho khách
hàng.
Quản lý, phụ trách về mảng kỹ thuật của Công ty trong các dự án và
làm kiểm tra việc thiết kế tư vấn của các nhân viên.
- Trung tâm thị trường & Quản lý dự án:
+ Chức năng: Trung tâm thị trường & Quản lý dự án là phòng chức năng
trực thuộc cơ quan Công ty. Có chức năng tham mưu giúp việc HĐQT, cơ
quan Tổng giám đốc trong công tác đầu tư và phát triển của Công ty.
+ Nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng chiến lược dài hạn và hàng năm về công
tác đầu tư và phát triển, Marketing, tham gia đấu thầu, hợp tác đầu tư trong
nước, hợp tác đầu tư nước ngoài…
Tổ chức thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng
Tổ chức tham gia thẩm định các dự án đầu tư xây dựng.
SV: Lê Hồng Ngọc 13 Lớp: Công nghiệp 47B

×