Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY ỨNG DỤNG KHKT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI THỜI GIAN QUA (TỪ 2000 - 2002).DOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.6 KB, 12 trang )

Phần I
Tổng quan về nơi thực tập
I. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh
1. Quyết định thành lập Công ty
Chi nhánh Công ty áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công
nghệ trực thuộc Công ty S CITEANTCO của trung tâm khoa học tự nhiên và
công nghệ quốc gia.
Chi nhánh Công ty ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công
nghệ đợc thành lập ngày 23/9/1994. Là một doanh nghiệp nhà nớc và hạch
toán độc lập.
Tên giao dịch là: Chi nhánh Công ty ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và
chuyển giao công nghệ mới. Chi nhánh tại Hà nội. Trụ sở chính của Công ty
ở Đà Nẵng.Tên viết tắt là: S CITENTCO Ha Noi
Chi nhánh Công ty đợc đặt trụ sở tại số 5 Trần phú Ba đình Hà nội
Nay chuyển về 152 Phố lạc Trung Quận Hai Bà Trng Hà nội
Điện thoại : 048210071
Nguồn vốn hoạt động của chi nhánh một phần do Công ty
SCITENTCO cấp và một phần do chi nhánh tự huy động. Đợc sử dụng có dấu
riêng. Mở tài khoản tiền Việt nam và ngoại tệ tại ngân các ngân hàng trong n-
ớc. Chi nhánh có các phòng chức năng, xởng sản xuất, cửa hàng giới thiệu và
bán sản phẩm.
Quyết định thành lập chi nhánh do Giám đốc Công ty ứng dụng Khoa
học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới đề nghị và đợc viện trởng viện
khoa học Việt nam ( Nay là trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc
gia) chấp thuận.
1
2. Chức năng, Nhiệm vụ của chi nhánh
* Chức năng:
Chi nhánh thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch do Công ty giao. Cụ
thể: Thông tin hai chiều giữa Công ty và chi nhánh để mở hoạt động của Công
ty ra các tỉnh phía Bắc phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng và


các tiến bộ khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm.
Chi nhánh đại diện cho Công ty thực hiện các dịch vụ t vấn kỹ thuật,
công nghệ và thơng mại. Tổ chức thông tin hội thảo triển lãm, Liên doanh,
liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nớc phục vụ mục đích kinh
doanh của Công ty .
Nghiên cứu triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm sử
dụng khai thác tài nguyên thiên nhiên của các địa phơng.
ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, sản xuất các sản phẩm thiết
bị ngành cơ điện lạnh, cơ khí dân dụng, vật liệu ngành điện
ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới để sản xuất nớc giải khát,
bánh kẹo, hàng công nghiệp nhẹ cho nhu cầu trong nớc và xuất khẩu.
Giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện các dịch vụ t vấn,
tổ chức kinh doanh mua bán phục vụ các hoạt động của Công ty .
* Nhiệm vụ:
Nghiên cứu nhu cầu thị trờng tại khu vực phía Bắc trên cơ sở thực hiện
các nhiệm vụ Công ty giao cho chi nhánh, để xác lập kế hoạch kinh tế kinh
doanh dịch vụ chiến lợc mặt hàng, bạn hàng. Khai thác mọi tiềm năng, mọi
điều kiện thuận lợi điều hành chính sách đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Giới thiệu sản phẩm. Đại diện cho Công ty để thực hiện các dịch vụ t
vấn, tổ chức kinh doanh ma bán phục vụ các hoạt động của Công ty đúng cơ
chế pháp luật của nhà nớc quy định.
Góp phần tạo nguồn vố, sử dụng vốn, quản lý vốn, bảo toàn vốn đảm
bảo an toàn, đúng đắn có hiệu quả tốt nhất.
2
Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo tài chính với
Công ty nhanh chóng kịp thời.
Quản lý tốt về lực lợng lao động chăm lo đời sống vật chất tinh thần,
bồi dỡng nâng cao trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật cho cán bộ công nhân
viên. Tôn trọng đảm bảo quyền lợi đối với ngời lao động. Tăng cờng giữ gìn
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. làm tròn nghĩa vụ đối với cấp trên và

địa phơng sở tại, duy trì sự tồn tại và phát triển của chi nhánh, góp phần vào sự
phát triển chung của Công ty.
II. Đặc điểm tổ chức quản lý của Bộ mãy Chi nhánh
Sơ đồ bộ máy Tổ chức quản lý của chi nhánh
Bộ máy quản lý của chi nhánh đợc tổ chức thành các phòng và các siêu
thị bán hàng. Phù hợp với mô hình và đặc điểm kinh doanh của Chi nhánh.
3
Giám đốc
Phòng kế
hoạch kinh
doanh
Phòng kế toán
tài vụ
Phòng kinh
doanh XNK
Phòng tổ
chức hành
chính
Siêu thị
Family1
Siêu thị
Family2
Siêu thị
Family3
Đứng đầu Chi nhánh là Giám đốc. Do Giám đốc Công ty đề nghị và đ-
ợc Giám đốc Trung tâm khoa học Tự nhiên và công nghệ quôc gia bổ
nhiệm.
Giám đốc chi nhánh tổ chức điều hành mọi hoạt động của chi nhánh
theo chế độ thủ trởng và chịu trách nhiệm toàn diện trớc Công ty cấp trên và
nhà nớc.

Giám đốc chi nhánh có quyền " Uỷ quyền" cho giám đốc điều hành
hoạt động chi nhánh khi cần thiết.
Hiện nay do yêu cầu của chi nhánh không nhất thiết phải có thêm phó
giám đốc giúp việc cho giám đốc. Do vậy chi nhánh đã bỏ chức danh phó
giám đốc và chỉ có giám đốc điều hành mọi hoạt động của chi nhánh
Các trởng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của chi nhánh sẽ do Giám
đốc Chi nhánh bổ nhiệm và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ đợc phân công.
Căn cứ vào quy mô phát triển và nhu cầu hoạt động giám đốc Chi
nhánh có quyền thành lập, bổ sung, giải thể hoặc nâng cấp các bộ phận chức
năng nghiệp vụ khi có sự phê chuẩn của giám đốc Công ty .
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mọi thành viên trong Chi nhánh
phải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát của Giám đốc Công ty và các
phòng ban chuyên môn đợc giám đốc uỷ quyền.
Từng phòng có chức năng nhiệm vụ rõ ràng nhng giữa các phòng có
mối quan hệ mật thiết với nhau.
- Phòng tổ chức - Hành chính: có trách nhiệm quản lý cán bộ CNV
trong chi nhánh, bố trí hợp lý cán bộ. Tổ chức ký hợp đồng lao động đúng
theo luật định.....
- Phòng kế toán tài vụ: có nhiệm vụ quản lý toàn bộ tài sản vốn do
Công ty cấp và các tổ chức kinh tế cá nhân đóng góp. Phân tích các hoạt động
kinh doanh, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý.
4
Kế toán trởng
Kế toán
kho tổng
KT theo dõi
công nợ
Kế toán
tổng hợp
Kế toán

thanh toán
Kế toán
Quỹ
Kế toán
Ngân hàng
Kho
Siêu
thị
Kho
Công
ty
- Phòng kế hoạch - kinh doanh: Xây dựng các kế hoạch hoạt động kinh
doanh trog nớc cho phù hợp với năng lực của Chi nhánh. Đảm bảo cung ứng
vật t thiết bị đúng tiến độ và kịp thời.
- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: thực hiện kinh doanh xuất nhập
khẩu theo kế hoạch nhập và bán của chi nhánh. Nhng Chi nhánh chỉ chủ yếu
thực hiện việc nhập khẩu các thiết bị vật t. Theo dõi và báo cáo kịp thời với
Giám đốc về tình hình hàng hoá nhập kho và các thay đổi của Nhà nớc về
chính sách xuất nhập khẩu để có những chủ trơng phù hợp.
- Mạng lới siêu thị: có nhiệm vụ cung cấp mọi nguồn hàng tiêu dùng ra
thị trờng. Nhằm thu lợi nhuận cho chi nhánh và phục vụ nhân dân.
Nhận xét:
Do bộ máy gọn nhẹ, số lợng lao động ít biến động qua các năm do đó
có thể thấy bộ máy tổ chức của chi nhánh tơng đối hơpj lý và gọn nhẹ mang
lại hiệu quả trong công việc.
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán chi nhánh
5

×