Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

Tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy.DOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (172.81 KB, 14 trang )

Mục lục
Phần 1: Tổng quan về công ty Cổ phần Thơng mại Cầu Giấy
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2. Chức năng nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh
1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý
1.4. Bộ máy kế toán
1.5. Bộ phận nơi sinh viên thực tập
Phần 2 : Tình hình hoạt động của công ty Cổ phần Thơng mại Cầu Giấy
A/ Tình hình tài chính
1. Sự tăng trởng của vốn
2. Cơ cấu nợ
3. Khả năng thanh toán
4. Cơ cấu tài sản
B/ Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
1. Khả năng sinh lời
2. Hiệu quả sử dụng vốn
3. Hiệu quả chi phí
4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nớc
C/ Kết quả hoạt động
1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Bảng phân tích tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh
1
Phần 1
Tổng quan về công ty Cổ phần Thơng mại Cầu Giấy
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Tên cơ quan : Công ty Cổ phần thơng mại Cầu Giấy
Địa chỉ : 139 Đờng Cầu Giấy - Phờng Quan Hoa - Quận Cầu Giấy
Điện thoại : 8337902 8330315
Công ty cổ phần thơng mại Cầu Giấy là doanh nghiệp nhà nớc đợc cổ
phần hoá theo Quyết định số 7580/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội.Kể từ


ngày thành lập năm 1956 đến nay trải qua hơn 40 năm hoạt động công ty có
nhiều sự thay đổi với những lần đổi tên khác nhau:
+ Ngày 16/3/1956 thực hiện Nghị quyết TW Đảng lần 7 khoá 2 quyết định
thành lập HTX mua bán quận 5, quận 6 góp phần giao lu hàng hoá giữa thành thị
và nông thôn.
+ Tháng 7/1961, thi hành Quyết định 78/CP của Thủ tớng chính phủ, HTX mua
bán quận 5, quận 6 đợc sáp nhập thành Hợp tác xã mua bán huyện Từ Liêm.
+ Tháng 9/1979 thực hiện Quyết định 3439/QĐ-UB-TC, phòng chỉ đạo
HTX mua bán và bộ phận mua hàng hoá ngoài kế hoạch đợc tách ra để thành ban
quản lý HTX mua bán trực thuộc UBND huyện, bộ phận còn lại đợc đổi tên
thành Công ty bán lẻ tổng hợp công nghệ phẩm Từ Liêm.
+ Tháng 12/1992, theo Quyết định số 3550/QĐ-UB của UBND thành phố
Hà Nội, công ty đổi tên thành Công ty thơng mại Từ Liêm.
+ Tháng 2/1999, theo Quyết định số 705/QĐ-UB của UBND thành phố Hà nội công
ty đổi thành Công ty Thơng mại Cầu Giấy thuộc UBND quận Cầu Giấy Hà Nội.
+ Ngày 29/12/2000, theo QĐ 7580/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội
đổi thành Công ty cổ phần Thơng mại Cầu Giấy.
2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh.
* Chức năng : Là công ty thơng mại thực thụ nên hoạt động chính của
công ty là lu thông hàng hoá bán buôn, bán lẻ. Tổ chức quá trình vận động của
hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng. Công ty mua hàng hoá từ các nhà sản xuất,
nhà bán buôn về bán cho ngời tiêu dùng.
Thông qua hoạt động sẽ mang lại lợi nhuận, nâng cao lợi ích của công ty
đồng thời có nguồn tài chính đảm bảo cho công ty hoạt động có hiệu quả.
* Nhiệm vụ : Kinh doanh bán buôn bán lẻ các ngành hàng bách hoá điện
máy, thực phẩm, công nghệ, vật liệu xây dựng, rợu bia, xăng dầu, chất đốt phục
vụ cho toàn thể cán bộ công nhân viên, nhân dân và các cơ quan đóng trên địa
bàn công ty đang quản lý. Đồng thời phục vụ các cơ quan bạn và các bạn hàng
trên toàn quốc.
Mua bán, xây dựng, tổ chức công tác kinh doanh, cung ứng tiêu thụ hàng hoá

một cách kịp thời, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của dân c trong địa bàn hoạt động.
2
Tự tạo nhiệm vụ cho kinh doanh, quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả, đảm bảo
đầu t mở rộng kinh doanh, bù đắp chi phí, làm nghĩa vụ với nhà nớc.
Tuân thủ các chế độ, chính sách quản lý kinh tế của nhà nớc, thực hiện
đúng các cam kết trong hợp đồng kinh tế có liên quan.
Nghiên cứu các biện pháp để nâng cao chất lợng, khối lợng hàng kinh
doanh để mở rộng thị trờng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nớc và phát triển
kinh doanh của công ty.
Thực hiện đúng chế độ quản lý tài sản, tài chính lao động tiền lơng, làm tốt
công tác bảo vệ và an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trờng, bảo vệ an
ninh, làm tốt công tác phân phối theo lao động, đào tạo bồi dỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, trình độ văn hoá, nghiệp vụ tay nghề cho ngời lao động.
Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông và đảm bảo đời sống cho ngời lao
động.Công ty cổ phần thơng mại Cầu Giấy thuộc sở hữu của các cổ đông đợc
thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc hoạt động theo luật
doanh nghiệp số 13/1999/QH 10 ngày 12/6/1991 của Quốc hội nớc cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 44/CP.
* Đặc điểm kinh doanh : Với vốn điều lệ 3.843.000.000đ, tỷ lệ cổ phần
bán cho ngời lao động doanh nghiệp là 100% u đãi đối với ngời lao động trong
doanh nghiệp.
- Tổng cổ phần u đãi 17.910 cổ phần
- Giá trị cổ phần u đãi 1.791.000.000đ
- Giá trị u đãi (30% giảm giá) 537.300.00đ
- Tổng số cổ phần trả chậm 3.295 cổ phần
- Giá trị cổ phần trả chậm 329.500.000đ
- Giá trị trả chậm 230.650.000đ
Ngời lao động đợc mua cổ phần u đãi theo mức bình quân 10 cổ phần/năm
công tác. Giá trị u đãi tính theo vốn nhà nớc, thấp hơn tính theo thời gian công
tác là 362.000.000đ.

Công ty chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ trong
phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế
độc lập tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh.
Công ty cổ phần đợc hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực sau.
1 - Thơng mại - dịch vụ - bách hoá điện máy - thực phẩm công nghệ
2 - Vật liệu xây dựng
3 - Rợu bia thuốc lá
4 - Xăng dầu - chất đốt
5 - Xuất nhập khẩu
6 - Kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài nớc
7 - Đầu t xây dựng hạ tầng - kinh doanh bất động sản
Mục tiêu đăng ký kinh doanh và bán sản phẩm:
3
- Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông và đảm bảo đời sống việc
làm cho ngời lao động .
- Tăng tích luỹ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.
- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã
hội đất nớc.
3/ Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý.
Công ty cổ phần thơng mại Cầu Giấy có trụ sở giao dịch tại 139 đờng Cầu
Giấy bao gồm 7 cửa hàng trực thuộc đặt tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn
Cầu Giấy, Đống Đa, Từ Liêm tạo thành mạng lới bán lẻ nhằm phục vụ tốt hơn
nhu cầu ngời tiêu dùng và nhằm thu lợi nhuận cao.
7 cửa hàng trực thuộc gồm:
- Trung tâm thơng mại Cầu Giấy
- Cửa hàng thơng mại Láng
- Cửa hàng thơng mại Dịch Vọng
- Cửa hàng thơng mại Cổ Nhuế
- Cửa hàng thơng mại Nhổn
- Cửa hàng thơng mại Mai Dịch

- Cửa hàng thơng mại Đại Mỗ
* Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Thơng mại Cầu Giấy
Trớc yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh, cơ cấu tổ chức của công ty đòi hỏi
cần phải củng cố và kiện toàn theo tiêu chí đơn giản mà hiệu quả. Bộ máy công ty đang
dần đợc tối u hoá theo đúng điều lệ công ty cổ phần và luật doanh nghiệp.
Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần thơng mại Cầu Giấy
4
Đại hội đồng cổ
đông
hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban giám đốc
Đội
bảo
vệ
Phòng
Hành
chính
tổ chức
Phòng
Kế
toán
Trung
tâm TM
Cầu
Giấy
Cửa
hàng
TM
Láng

Cửa
hàng
TM
Dịch
Vọng
Cửa
hàng
TM
Mai
Dịch
Cửa
hàng
TM
Nhổn
Cửa
hàng
TM
Cổ
Nhuế
Cửa
hàng
TM
Đại
Mỗ
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình trực tuyến chức năng.
Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, cơ quan cao nhất của công ty cổ phần bầu ra
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.
Tiếp đến là Hội đồng quản trị, cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh
công ty quyết định mọi vấn đề về hoạt động của công ty. Ban kiểm soát của công
ty là cơ quan kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý mọi hoạt động kinh doanh trong

công ty. Ban giám đốc do hội đồng quản trị bầu ra, là ngời trực tiếp điều hành
hoạt động hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trớc hội đồng quản trị về
nhiệm vụ và quyền hạn đợc giao. Giúp việc cho Giám đốc là phó giám đốc và
các ban chức năng nh :
+ Phòng Hành chính tổ chức : Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quản lý
công ty về mặt hành chính nh quản lý nhân sự, theo dõi lao động, thực hiện chế
độ liên quan đến ngời lao động tham m u cho giám đốc trong việc sử dụng cán
bộ, giám sát toàn bộ tình hình hoạt động chung.
+ Phòng Kế toán : Thực hiện công tác thu thập, xử lý chứng từ luân
chuyển chứng từ và ghi sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính, phân tích kinh
tế. Thực hiện mọi quy định của nhà nớc trong công tác hạch toán kế toán,
ghi chép sổ sách thống kê số liệu, hớng dẫn việc ghi chép của các cửa
hàng. Có trách nhiệm quản lý vốn của công ty và chịu trách nhiệm về hạch
toán đối với nhà nớc, đồng thời thờng xuyên kiểm tra công tác quản lý, sử
dụng vốn có hiệu quả để đánh giá chính xác hoạt động của công ty.
+ 7 cửa hàng trực thuộc : Cung cấp hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu
dùng cho đông đảo ngời dân ở các địa bàn, các quận huyện. Phụ trách chung
mỗi cửa hàng là một nhân viên kế toán hoặc cửa hàng trởng có nhiệm vụ tập
hợp số liệu về lợng hàng hoá xuất quầy và lợng hàng hoá bán ra. Cửa hàng
trởng có trách nhiệm quản lý các mậu dịch viên, tài sản của công ty và báo
cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng kỳ của công ty. Mậu dịch viên có
trách nhiệm trông nom, bảo quản hàng hoá, ghi chép tình hình bán hàng và
báo cáo tình hình hoạt động mua bán cho cửa hàng trởng. Những số liệu từ
các cửa hàng trực thuộc sẽ đợc xử lý bởi nhân viên kế toán tiêu thụ hàng hoá
tại phòng kế toán công ty. Các cửa hàng này không đủ t cách pháp nhân nên
nhiệm vụ kế toán viên ở các cửa hàng chỉ giới hạn ở các thao tác hạch toán
kế toán ban đầu, sơ bộ xử lý các chứng từ đầu vào và định kỳ chuyển toàn bộ
tài liệu về phòng kế toán để kiểm tra và tổng hợp.
Riêng Trung tâm Thơng mại Cầu Giấy đợc đặt cùng trụ sở công ty là
cửa hàng lớn nhất nên công tác kế toán đợc tập trung tại đây có 5 kế toán

viên đợc phân công phụ trách trung tâm này, tạo thành 5 nhóm, mỗi nhóm
gồm 4 hoặc 5 quầy hàng. Sự đặc trách này tạo ra tính nhất quán và tiện lợi
khi kiểm soát.
4./ Bộ máy kế toán.
5

×