Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Báo cáo thực tập về "tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh, tổ chức kế toán của Trung tâm Kỹ thuật Truyền hình Cáp Việt Nam"

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (253.23 KB, 22 trang )

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG NHNN.
1.1. Quá trình hình thành trung tâm thông tin tín dụng:
Tên trung tâm: Trung tâm thông tin tín dụng
Tên tiếng anh: Credit Information Center (CIC)
Địa chỉ: 45 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Số điện thoại: Phòng tổng hợp: (04)9342 318 – (04)9342 319
Phòng phân tích : (04)8257956
Phòng xử lí: (04)9360157 – (04)9362991 – (04)9361681
Phòng kỹ thuật: (04)9345586 – (04)8251309
Phòng tài vụ: (04)9363485
Ban biên tập bản tin: (04)9361682
Số fax: (04)8248 715
Email:
Website: http:// www.creditinfo.org.vn
Ban lãnh đạo:
Giám đốc : Phạm Công Uẩn
Phó giám đốc: Đào Quang Thông
Phó giám đốc: Ngô Văn Phương
Phó Giám đốc: Đỗ Hoàng Phong
Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) là đơn vị sự nghiệp thuộc bộ máy của
Ngân hàng Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 ngày
27/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trên cơ sở tổ chức lại CIC thuộc Vụ
Tín dụng.
CIC được tổ chức và hoạt động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định
số 162/1999/QĐ-NHNN9 ngày 8/5/1999 và Quyết định số 584/2002/QĐ-NHNN
ngày 10/6/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Sơ đồ tổ chức CIC trong bộ máy ngân hàng nhà nước
1
2
1.2. Vai trò Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thông tin tín dụng:


1.2.1. Vai trò
CIC là đầu mối của toàn hệ thống TTTD, CIC phối hợp chặt chẽ với các đơn
vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức bộ máy, khẩn trương hoàn thành
các văn bản tạo hành lang pháp lí cho hoạt động thông TTTD, chuẩn hoá thông tin,
xây dựng phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu, nối mạng đảm bảo thông suốt đến các
3
chi nhánh NHNN và các tổ TCTD; đôn đốc hướng dẫn các TCTD xây dựng và thực
hiện thống nhất nhiệp vụ TTTD; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho ban lãnh đạo
NHNN và các TCTD. Đồng thời CIC triển khai hướng dẫn nghiệp vụ TTTD đến các
chi nhánh NHNN, các TCTD, theo dõi tình hình thực hiện, đi sát thực tế nắm bắt
những khó khăn vướng mắc và phối hợp hỗ trợ giải quyết kịp thời để thúc đẩy việc
thực hiện công tác TTTD.
1.2.1. Chức năng:
CIC có chức năng thu nhận, phân tích, dự báo, khai thác và cung ứng dịch vụ
thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan đến hoạt động tiền tệ, ngân
hang cho NHNN, các TCTD, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
1.2.2. Nhiệm vụ:
Với những chức năng trên Trung tâm thông tin tín dụng có những nhiệm vụ sau:
 Thông tin khách hàng: Hồ sơ kinh tế khách hàng, tài chính doanh nghiệp, quan
hệ tín dụng, thông tin kinh tế, tiền tệ, thông tin về doanh nghiệp ngoài nước.
 Phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp
 Cung cấp thông tin tín dụng: Thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lí của NHNN,
thông tin phục vụ phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, thông tin dịch vụ đối
với các TCTD và các tổ chức khác.
 Đầu mối quan hệ thông tin tín dụng (TTTD): Xây dựng, quản lí kho dữ liệu
TTTD quốc gia, trang Web CIC, xây dựng hành lang pháp lý hoạt động
TTTD; đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ TTTD; tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm thông
tin, lựa chọn khách hàng.
1.3. Quy trình nghiệp vụ của CIC
Quy trình nghiệp vụ của CIC được mô tả theo sơ đồ sau:

4
Bước 1: Thu thập thông tin
Bước 2: Thông tin được đưa vào lưu trữ
Bước 3: Xử lí thông tin
Bước 4: Cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng theo quy định hoặc
thoe mẫu yêu cầu của khách hang
1.3.1 Thu thập thông tin
Thu thập thông tin bao gồm: Nguồn thông tin thu thập, phương pháp, phạm vi,
nội dung thu thập thông tin.
1.3.1.1. Nguồn thu nhập
 CIC thường xuyên cập nhập thông tin về khách hàng có quan hệ với các tổ
chức tín dụng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm các NH thương mại,
NH liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài, các công ty tài chính, công ty cho
thuê tài chính và các tổ chức khác có hoạt động NH….
 Nguồn dữ liệu đầu vào còn được bổ sung và cập nhật thông qua việc kết nối
và trao đổi thông tin với các kho thông tin dữ liệu của của các bộ ngành như:
Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Tổng cục
thuế, Tổng cục thống kê, Tổng cục hải quan, Uỷ ban chứng khoán, Cục đang
ký giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp….. Và khai thác trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
 Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu về thông tin các doanh nghiệp nước ngoài CIC
thương xuyên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi với các hãng thông
tin quốc tế, mua lại thông tin từ các tổ chức lưu trử, kinh doanh thông tin quốc
tế.
5
1.3.1.2. Phương pháp thu thập thông tin
Để thu thập TTTD được chính xác, kịp thời CIC đã sử dụng một số phương
pháp sau:
 Nối mạng máy tính với các TCTD lớn, xây dựng các phần mềm client-sever
thực hiện gửii nhận TTTD qua mạng internet theo chuẩn của CIC. Đối với

những TCTD khác thu thập qua các thiết bị nhớ như CD, đĩa mềm, file… hoặc
bằng các văn bản
 Bằng văn bản, FAX, điện thoại hoặc điều tra trực tiếp đối với các nguồn thông
tin khác.
 Mua thông tin từ các tổ chức như Cục thuế, Sở đầu tư….và các tổ chức kinh
doanh thông tin trong và ngoài nước.
1.3.1.3. Quy trình thu thập
 Một số TCTD có điều kiện (TCTD quốc doanh, TCTD cổ phần) tổng hợp
thông tin từ chi nhánh sau đó truyền file trược tiếp vế trung tâm.
 Các TCTD còn lại truyền file qua chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố sau đó chi
nhánh NHNN truyền file về Trung tâm thông tin tín dụng.
1.3.1.4. Phạm vi thu thập tin
 Đối với những thông tin trong nước: Quy định chỉ thu thập thông tin về
những khách hàng có quan hệ tính dụng với mức dự nợ trên 50 triệu VNĐ tại
một TCTD.
 Đối với thông tin nước ngoài: Chỉ thu thập, mua thông tin về các công ty, về
ngân hàng, các TCTD. Các thông tin này chỉ ở mức khái quát với mức giá rẻ
và trung bình còn những thông tin chi tiết với giá, chi phí cao không thực hiện
thu thập thập, mua vì còn khá ít doanh nghiệp mua thông tin với gái hàng ngàn
USD ở Việt Nam.
1.3.2. Lưu trữ thông tin
Các TTTD thu thập được, được lưu trữ tại kho dữ liệu. Các thông tin về doanh
nghiệp trong nước, khách hàng, TCTD được lưu giữ tương đối đảm bảo, đã thực hiện
trên 3 vật mang tin (Tại máy chủ của TCTD, tại máy chủ của Trung tâm thông tin tín
6
dụng NHNN và tại Trung tâm tin học NHNN) ở 2 địa điểm khác nhau đó là NHNN
và Cục công nghệ tin học NHNN.
1.3.3. Xử lý thông tin
Với dữ liệu đầu rất lớn lên đến hàng chục triệu bản nghi mỗi tháng CIC có cơ
sở vật chất kỹ thuật và hệ thống máy tính hiện đại đủ đáp ứng xử lí thông tin với tốc

độ cao, đưa ra các báo cáo nhanh và chính xác nhất. CIC xử lí các thông tin để đưa ra
các thông tin tổng hợp về khách hàng dư nợ lớn, thông tin dự nợ từng ngân hàng,
thông tin về đối tác trong và ngoài nước, phân tích, đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp
theo các chỉ tiêu ….
1.3.4 Cung cấp thông tin.
Theo quy định hiện hành, đối tượng được sử dụng thông tin của CIC bao gồm: Các
TCTD, các tổ chức, bộ, ban, ngành của chính phủ, Các doanh nhiệp và cá nhân được
CIC cho phép. CIC cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng dưới dạng các văn
bản hoặc file số liệu, thường xuyên thoặc định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp
luật (đối với NH) hoặc theo thoả thuận (đối với các tổ chức khác). Khi có nhu cầu,
đối tượng sử dụng thông tin có văn bản đề nghị cấp thông tin. Các tổ chức, doanh
nghiệp, các nhân có thể được cung cấp thông tin miễn phí hay phải chịu chi phí theo
quy định của CIC.
1.4. Sản phẩm của CIC
cung cấp cho các TCTD, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân các thông tin
sau:
1. Thông tin tổng hợp về khách hàng có dư nợ lớn (vượt 5%VTC cảu TCTD)
2. Thông tin tổng hợp dư nợ từng NH.
3. Thông tin tổng hợp dư nợ theo địa phương, ngành kinh tế.
4. Báo cáo dư nợ theo tổng công ty.
5. Hồ sơ kinh tế khách hàng vay.
6. Thông tin tài chính khách hàng vay.
7. Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng.
8. Thông tin về bảo lãnh.
7
9. Thông tin về tài sản thế chấp
10.Thông tin về đối tác nước ngoài
11.Thông tin về phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp
12.Thông tin cảnh báo sớm.
13.Thông tin kinh tế có liên quan đến hoạt động NH

14.Bản tin CIC.
1.5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin tín dụng:( (Organization
Structure Of The CIC).
1.5.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức:
1.5.2. Nhiệm vụ của các phòng ban:
1.5.2.1. Phòng Tổng hợp:
1. Nghiên cứu, dự thảo và trình giám đốc các văn bản về chế độ, nghiệp cụ thông
tin tín dụng, công tác hành chính, đối nội, đối ngoại của Trung tâm; xây dựng
kế hoạch công tác của Trung tâm.
2. Tổng hợp và trả lời các câu hỏi liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung
tâm đối với các đơn vị liên quan; Tổng hợp kết quả thực hiện và kế hoạch
8

×