Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (T2) potx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (890.05 KB, 2 trang )

LUYỆN TẬP VỀ HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM
GIÁC VUÔNG (T
2
)
1. Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
2
sin 2
cot 2
tg
P
cos g
 
 khi
0
30


Thay
0
30

 vào biểu thức P ta được:


0 2 0
0 2 0
sin 2.30 30


30 cot 2.30
tg
P
cos g


0 2 0
0 2 0
sin60 30
30 cot 60
tg
P
cos g


 
 
2
2
3 3 3 6
3 3
3 6

2 2 2
3 3 3 6 3 6
3 3
2 2 2
P

 

   
 
 

2. Bài 2: Cho hình vẽ:
Tính khoảng cách AB
GIẢI:
+) Xét
BHC

vuông cân tại H
HB =HC ( t/c tam giác cân) mà HC = 20 m
Suy ra HB = 20 m
+) Xét
AHC

vuông tại H có HC = 20m;
·
0
30
CAH 


Suy ra AH =HC. cotg
·
CAH
= 20.cotg
0
30
=20.
3

Vậy


AB = AH - HB =20. 3 - 20 =20. 3 1 14,641 (m)
 

3. Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 20; AC
= 15 .
a) Tính cạnh huyền BC
b) Tính BH, HC, AH
 HDHT:
- Tiếp tục ôn tập về thứ tự thực hiện các phép toán rút gọn căn thức bậc
hai; các phép biến đổi căn thức bậc hai .
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng tính toán và kiến thức về tỉ số lượng giác của
góc nhọn

×