Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tai lieu tham khao

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.91 KB, 2 trang )

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Luật Dân sự.
2. Luật Xây dựng.
3. Luật Thương mại.
4. Luật Đấu thầu.
5. Nghị định số 209/2004/ NĐ-CP (16/12/2004) của Chính phủ về Quản lý chất lượng
cơng trình xây dựng;
6. Nghị định của Chính phủ số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu
tư xây dựng cơng trình.
7. Nghị định của Chính phủ số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/1/2008 về Bổ sung, sửa đổi một số
điều Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.
8. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP (18/4/2008) của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng cơng
trình xây dựng.
9. Nghị định của Chính phủ số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 về Hướng dẫn thi hành
Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
10. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý
dự án đầu tư xây dựng cơng trình.
11. Thơng tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Hợp
đồng trong hoạt động xây dựng.
12. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình.
13. Thơng tư hướng dẫn của Bộ TM số 13/2006/TT-BTM, 29/11/2006 Hướng dẫn thủ tục
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài.
14. Quyết định của TTCP số 49/2007/QĐ-TTg, 11/4/2007 về Các trường hợp đặc biệt
được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dung.
15. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 419/2008/QĐ-BKH, 7/4/2008 Ban hành Mẫu báo cáo
thẩm định kết quả đấu thầu.
16. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 678/2008/QĐ-BKH, 02/6/2008 ban hành Quy định về
chứng chỉ tham gia khoá học đấu thầu.


17. Văn bản của Bộ KH&ĐT số 4073/BKH-QLĐT, 05/6/2008 Hướng dẫn cung cấp thông
tin cho Báo đấu thầu.
18. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 731/2008/QĐ-BKH, 10/6/2008 về việc ban hành Mẫu
hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.
19. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 937/2008/QĐ-BKH, 23/7/2008 ban hành Mẫu hồ sơ
mời thầu xây lắp.


20. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 1048/2008/QĐ-BKH, 11/8/2008 ban hành Mẫu hồ sơ
mời thầu dịch vụ tư vấn.
21. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 1068/2008/QĐ-BKH, 15/8/2008 ban hành Mẫu báo
cáo thẩm định kết quả đấu thầu.
22. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 1118/2008/QĐ-BKH, 03/9/2008 ban hành Mẫu hồ sơ
mời thầu mua sắm hàng hoá.
23. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 1121/2008/QĐ-BKH, 03/9/2008 ban hành Mẫu báo
cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp.
24. Quyết định của Bộ KH&ĐT số 1744/2008/QĐ-BKH, 29/12/2008 về Mẫu hồ sơ mời
thầu gói thàu quy mơ nhỏ.
25. Luật số: 38/2009/QH12- Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên
quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số
61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và
Luật nhà ở số 56/2005/QH11.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×