Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

Áp dụng dạy học bằng phương pháp điều tra ở tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (339.76 KB, 25 trang )


SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ÁP DỤNG DẠY – HỌC BẰNG
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA Ở
TIỂU HỌC

A. PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
I/ LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Để hình thành nhân cách cho HS thì điều kiện cần thiết là phải phát triển trí tuệ &
trau dồi học vấn cho các em, trước tiên là các em học sinh Tiểu học. Việc trau dồi &
nâng cao học vấn cho HS cũng như việc phát triển trí tuệ được tiến hành bằng nhiều
cách, nhiều hình thức khác nhau như: nghe máy thu thanh, xem truyền hình, đọc sách
báo, tham quan … Song với tất cả các hình thức trên mà thiếu quá trình Dạy - Học thì sẽ
không thu được kết quả cao, nhất là đối với học sinh Tiểu học.
Đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập với các
nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội cùng
với sự phát triển của loài người, đòi hỏi người lao động phải đa năng. Vì vậy nhà trường
không chỉ thưc hiện chức năng truyền thụ, cung cấp kiến thức mà điều quan trọng hơn
là hình thành cho các em học sinh phương pháp tự học, khả năng vận dụng kiến thức
vào thực tế cuộc sống. Tức là phát triển ở học sinh khả năng, năng lực để các em trở
thành con người có khả năng hành động, có khả năng giải quyết vấn đề do cuộc sống đặt
ra.
Chính vì vậy .để giúp các em có những kiến thức vững chắc làm hành trang cho
các em bước vào đời thì nhà giáo dục nói chung và một giáo viên nói riêng cần phải có
những phương pháp cũng như các giải pháp sao cho phù hợp để học sinh có thể tiếp thu
tri thức một cách có hiệu quả cao ở tất cả các môn học.
Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng CSVN Khóa
VIII đã chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục - Đào tạo, khắc phục lối
truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nếp sống, tư duy sáng tạo ở người học”.
Thực hiện chủ trương này trong những năm gần đây các nhà trường nói chung và
Trường Tiểu học nói riêng đã và đang triển khai mạnh mẽ đổi mới phương pháp Dạy -
Học.
Định hướng của Đổi mới phương pháp Dạy – Học là:

- Tăng cường tính chủ động nhận thức của người học, Giáo dục học sinh thành
những người có năng lực thực hành, có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết
vấn đề.
- Không phủ nhận phương pháp Dạy – Học truyền thống nhưng phải sử dụng
với tinh thần mới luôn kích thích tính chủ động học tập của học sinh.
- Bổ sung thêm một số phương pháp dạy học mới như: thảo luận nhóm, tổ chức
trò chơi, điều tra, bàn tay nặn bột, đóng vai, truyền đạt, …


- i mi cỏc thit b Dy Hc, tn dng khụng gian trong lp hc xõy
dng gúc b mụn nhm trng by cỏc dựng Dy Hc, sn phm hc tp
ca hc sinh
- i mi cỏc hỡnh thc kim tra, ỏnh giỏ.
Nh vy phng phỏp Dy - Hc iu tra l mt trong nhng phng phỏp Dy
- Hc mi. Phng phỏp Dy - Hc iu tra cú th núi l mt phng phỏp Dy - Hc
hay. Bn thõn tụi rt tõm c vi phng phỏp Dy - Hc ny. Nú l phng phỏp Dy
Hc rt phự hp vi tõm lớ la tui hc sinh Tiu hc. Nú giỳp phỏt huy y cỏc
yu t cn thit ngi hc nh tớnh ch ng tỡm tũi, tớch cc, sỏng toc bit l
kh nng vn dng tri thc ó hc vo cuc sng thc t, kh nng gii quyt cỏc tỡnh
hung trong i sng thc tin.
Tuy nhiờn qua iu tra, tỡm hiu, tụi nhn thy phng phỏp Dy - Hc ny ớt
c giỏo viờn quan tõm v s dng, thm chớ cú mt s giỏo viờn hon ton cha bit
v phng phỏp Dy - Hc ny , hoc cú bit thỡ cng cũn rt lỳng tỳng khi ỏp dng.
Chớnh vỡ l ú nhõn dp vit Sỏng kin kinh nghim ln ny, tụi xin trỡnh by
mt s ý kin nh ca mỡnh trong vic: Ap dng Dy Hc bng phng phỏp iu
tra Tiu hc th hin trờn mt s giỏo ỏn nhm gúp phn nõng cao cht lng Dy -
Hc trong nh trng Tiu hc. Rt mong s gúp ý ca cỏc ng nghip.
II - Nhim v mc ớch ca sỏng kin.
Nhim v ca sỏng kin ny l gii quyt nhng nhim v sau:
- Trỡnh by mt s khỏi nim lieõn quan: Phng phỏp dy hc, nhng phng hng

c th v i mi phng phỏp Dy Hc Tiu hc, phửụng phaựp daùy hoùc iu tra.
- Trỡnh by mt s hiu bit v ý kin ca cỏ nhõn v cỏch s dng phng phỏp Dy -
Hc iu tra Tiu hc nhm giỳp mt s ng nghip ang lỳng tỳng.
- Thit k mt s giỏo ỏn th hin p dng Dy - Hc bng phng phỏp iu tra
Tiu hc.
III- Phm vi nghiờn cu.
Hc sinh , giỏo viờn cỏc trng mỡnh ó dy nh :
- Trng Tiu hc Hong Lu - Hong Húa- Thanh Húa (t nm: 1997 -2002)
- Trng Tiu hc Hong Chõu - Hong Húa Thanh Húa (t nm: 2002-2004)
- Trng Tiu hc M Sn A Ninh Sn - Ninh Thun (t nm: 2005-2009)
- Trng Tiu hc Phc M 1 TP. Phan Rang. Thỏp Chm- Ninh Thun (t nm:
2009 nay)
- V mt s trng lõn cn.
IV. Phng phỏp nghiờn cu.


1. Phương pháp quan sát - trực quan:
Ở đây tôi tiến hành quan sát thông qua việc dự giờ ở các khối lớp, chủ yếu là các
khối 3, 4, 5 và bằng trực tiếp giảng dạy.


2. Phương pháp điều tra:
- Trò chuyện trao đổi với giáo viên và học sinh về việc Dạy - Học bằng phương pháp
Điều tra; những thuận lợi, khó khăn khi áp dụng Dạy - Học bằng phương pháp Điều tra.
- Đối tượng được điều tra là giáo viên và các học sinh lớp 3,4,5 ở các trường đã nêu
trên.
3.Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các tài liệu đổi mới phương pháp dạy học, sách giáo khoa lớp 3,4,5 . CT
hiện hành; sách thiết kế bài dạy và một số tài liệu tham khảo khác .
4 .Phương pháp thực nghiệm sư phạm:

Tiến hành dạy thực nghiệm 2 tiết ở trường tiểu học Phước Mỹ I
- Tiết 1: Đạo đức ( lớp 3 ) - Bài: Biết ơn thương binh - liệt sỹ.
- Tiết 2 : Địa lý (lớp 4 ) - Bài: Người dân và hoạt động sản xuất ở Đồng bằng DHMT.
5.Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:
Tích hợp nội dung, kết quả nghiên cứu thông qua các phương pháp nghiên cứu nói trên
để rút ra kinh nghiệm.B. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I
NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
I- Cơ sở lý luận.
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp nói chung là một khái niệm rất trừu tượng, vì nó không mô tả
những trạng thái, những tồn tại tính trong thế giới hiện thực mà chủ yếu mô tả phương
pháp vận động trong quá trình nhận thức và hoạt động của thực tiễn con người. Như vậy

phương pháp là cách thức, là con đường nhằm đạt được mục đích đề ra. Khái niệm
chung này vận dụng vào việc xác định khái niệm phương pháp dạy học.
Phương pháp dạy học là phương pháp được xây dựng và vận dụng vào một quá

trình cụ thể - quá trình Dạy - Học. Đây là quá trình được đặc trưng ở tính chất hai mặt;
nghĩa là bao gồm hai hoạt động - hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò; hai
hoạt động này tồn tại và được tiến hành trong mối quan hệ biện chứng: hoạt động dạy
đóng vai trò chủ đạo (tổ chức , điều khiển).Vì vậy phương pháp dạy học phải là tổng
hợp những cách thức làm việc của thầy và trò.Trong quá trình thực hiện những cách
thức đó, thầy phải giữ vai trò tích cực chủ động.
Vậy phương pháp dạy học là gì ?
Phương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức, con đường hoạt động thống nhất
giữa giáo viên và học sinh trong quá trình Dạy - Học nhằm giải quyết các nhiệm vụ ,các
mục đích Dạy- Học .
2. Những phương hướng cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học Tiểu học:
- Giúp học sinh không những nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo mà còn biết được
cách thức học tập, cách thức tự học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tự thể
hiện, tranh luận, thảo luận hợp tác với nhau giúp các em tự phát hiện ra những tri
thức mới.
- Kích thích, khuyến khích học sinh vận dụng những điều được học vào thực tiễn vào
cuộc sống cộng đồng như giải quyết các hiện tượng , xây dựng và cải tạo cuộc sống
xung quanh theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
- Tạo cơ hội cho học sinh tự nghiên cứu làm cho phương pháp học tập, tiếp cận với
phương pháp nghiên cứu khoa học như: Làm thực nghiệm, tham gia các công tác
khảo sát điều tra.


- Giúp học sinh chủ động tự kiểm tra đối với việc học tập của mình , phát hiện ra
những thiếu sót và tự sửa chữa, khắc phục.
- Khai thác khả năng phong phú to lớn của phương tiện dạy học, đa dạng hóa các hình

thức tổ chức dạy học
3. Phương pháp dạy học điều tra:
Khái niệm: Phương pháp dạy học điều tra là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu
thực trạng của vấn đề liên quan đến bài học .
- Phương pháp này giúp học sinh gắn bài học với đời sống xã hội ,với thực tiễn xung
quanh,vận dụng tri thức được học để góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Có thể tiến hành phương pháp này theo các bước như sau :
+ Bước 1: Giao nhiệm vụ điều tra cho học sinh , trong đó giúp học sinh hiểu rõ :
· Điều tra cái gì ?
· Sản phẩm ,kết quả cần đạt được là gì ?
· Cách tiến hành, cách ghi chép như thế nào?
· Điều tra ở đâu, khi nào…?
+ Bước 2: Giáo viên phát phiếu điều tra cho học sinh
+ Bước 3: Học sinh thực hiện điều tra vào ngoài giờ lên lớp và ghi lại kết quả vào phiếu.
+ Bước 4: Kết quả , sản phẩm điều tra có thể nộp lại cho giáo viên hay trình bày, báo
cáo trước lớp .
II- Cơ sở thực tiễn.
Tốt nghiệp ra trường, tôi được phân công giảng dạy ở trường Tiểu học Hoằng Lưu-
Hoằng Hóa -Thanh Hóa (1997-2002 ).Tiếp đến là trường Tiểu học Hoằng Châu - Hoằng
Hóa - Thanh Hóa (2002-2004 ), Trường Tiểu học Mỹ Sơn A - Ninh Sơn - Ninh Thuận
(2005 - 2009), và hiện nay là trường Tiểu học Phước Mĩ I - Thành Phố Phan Rang.
Tháp Chàm – Ninh Thuận. Đồng thời tôi cũng có may mắn được tham dự học lớp Đại
học Sư Phạm Tiểu Học (hệ tại chức) do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo (khóa
học 1999 – 2003). Trong Quá trình giảng dạy, học tập cùng với việc dự giờ một số giáo
viên trong trường, tôi thấy việc “Áp dụng Dạy - Học bằng phương pháp Điều tra ở
Tiểu học” còn hạn chế ở nhiều mặt. Một số giáo viên còn chưa nắm được cách tổ chức
dạy học bằng phương pháp này, hoặc còn lúng túng khi thiết kế phiếu điều tra cho học
sinh, giao nhiệm vụ cho học sinh. Một số giáo viên ngại học sinh không làm được dẫn
đến việc ngại sử dụng phương pháp này, lựa chọn phương pháp khác như hỏi – đáp,
thuyết trình, …dễ làm cho tiết học nặng nề, quá tải, khó thực hiện được yêu cầu của Đổi

mới phương pháp Dạy – Học, dẫn đến:
- Học sinh nắm bài lan man, không sâu.
- HS tiếp thu một cách thụ động.


- Không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình học ở HS.
- Thiếu tính thực tiễn nên chóng quên, không có khả năng giải quyết các tình huống
thực tiễn.
- Học sinh không hào hứng với môn học, tiết học, chất lượng giảng dạy kém .
Thấy được thực tế và những hạn chế trên tôi đã tìm tòi đi sâu vào nghiên cứu Dạy -
Học bằng Phương pháp điều tra ở Tiểu học. Qua nghiên cứu tôi thấy rõ phương pháp
Dạy - Học này có nhiều ưu điểm:
- Phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh: Tò mò, thích tìm tòi khám phá thế giới xung
quanh, thích được hợp tác trao đổi, làm việc cùng bạn, thích tự mình khẳng định
bản thân.
- Tiến trình điều tra giúp các em có khả năng tự học, tự tìm tòi nghiên cứu .
- Học sinh tiếp thu, tìm ra tri thức mới một cách chủ động , sáng tạo.
- Gần gũi với môi trường sống xung quanh (môi trường tự nhiên, môi trường xã hội)
- Việc ghi chép kết quả điều tra : Giúp các em phát triển các kỹ năng như: Kỹ năng
giao tiếp , ghi chép, tổng hợp.
- Các em trình bày kết quả điều tra trước lớp , rèn được kỹ năng mạnh dạn, tự tin, kỹ
năng trình bày vấn đề .
- Giúp các em biết tự đưa ra cách giải quyết các vấn đề trong thực tiễn xã hội.
- Vì các em điều tra trước thời gian trên lớp nên tiết học nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
- Học sinh yêu thích môn học, tiết học, hứng thú đối với giờ học.
III/ Một số lưu ý khi thiết kế phiếu điều tra cho học sinh.
1.Khi thiết kế phiếu điều tra, chúng ta cần trình bày khoa học, đẹp, lệnh đưa ra cần
được diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng , cụ thể (về : yêu cầu, địa điểm, )
2.Lượng kiến thức cần phù hợp, tương xứng với nội dung bài học và khả năng trình độ
của học sinh.Lượng kiến thức không nên quá nhỏ bé với nội dung bài, cũng không nên

quá ôm đồm, quá sức với học sinh .Sau đây tôi xin lấy VD đưa ra để giáo viên có thể
thấy rõ.


Ví dụ
TỰ NHIÊN XÃ HỘI – LỚP 3
Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây
a)Giáo viên 1 thiết kế phiếu điều tra như sau:
Lớp :
Nhóm:
Phiếu điều tra
Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây
Lệnh :Hãy tìm hiểu tên các loài lá cây dùng làm thuốc chữa bệnh nơi em ở.
Thứ tự Tên lá cây Chữa bệnh gì ?

Nhận xét:
- Lượng kiến thức quá nhỏ bé so với nội dung bài học , chúng ta nên đưa ra nhiều tác
dụng trên cùng một phiếu.
- Lệnh chỉ có 1 yêu cầu tìm hiểu tên lá nhưng phiếu lại 2 yêu cầu , 2 nội dung: tên lá,
chữa bệnh gì?
- Nêu thay việc tìm hiểu bằng sưu tầm thì có tác dụng học sinh nhận diện được lá.
- Cần cụ thể hơn “nơi em ở” là làng, xã , huyện, hay tỉnh.
b)Giáo viên 2 thiết kế phiếu điều tra như sau:
Lớp : …
Tổ : …
Phiếu điều tra

Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây
Lệnh :Hãy tìm hiểu tên một số loại lá cây, tác dụng, trồng ở đâu, thường có ở mùa nào
vào các cột tương ứng sau đây.
STT

Tên lá cây Tác dụng Trồng ở đâu? Thường có
vào mùa nào?

1 Hương nhu Chữa bệnh cúm Vườn trường, trạm y tế Mùa hè
Nhận xét:
- Lệnh phát ra diễn đạt dài.
- Lệnh chưa giới hạn được không gian, thời gian.
- Nên chia ra mỗi nhóm học sinh điều tra 1 ích lợi
- Không nên có điều tra mùa.
- Có một số loại lá cây không có tác dụng , Ví dụ như lá si thì xử lý như thế nào?
c)Giáo viên 3 thiết kế phiếu điều tra như sau:
Lớp: …….
Nhóm: 1…….
Phiếu điều tra
Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây
Lệnh :Hãy sưu tầm các loại lá cây được dùng làm thuốc chữa bệnh ở xóm em ?STT Tên lá cây Trồng ở đâu?Lớp: …….
Nhóm: 2…….
Phiếu điều tra
Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây


Lệnh :Hãy sưu tầm các loại lá cây được dùng làm thức ăn cho người ở địa phương
em?
STT Tên lá cây Trồng ở đâu?


Lớp: …….
Nhóm: 3….
Phiếu điều tra
Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây
Lệnh :Hãy sưu tầm các loại lá cây được dùng lợp nhà , làm nón ở địa phương em ?
STT Tên lá cây Trồng ở đâu?


Nhận xét:
- Giáo viên này đã chia ra mỗi nhóm học sinh điều tra một lợi ích, song mỗi học sinh
một phiếu thì tốt, không nên điều tra nhóm.
- Cần bổ sung lệnh: “và ghi vào các cột dưới đây.”
- Ở phiếu thứ 2 nên bỏ cột nhận dạng, không cần sưu tầm ví lá cây làm thức ăn cho
người rất gần gũi, các em được tiếp xúc hằng ngày nhiều.
- Ở phiếu 3 nên điều tra lá làm thức ăn cho động vật vì lá dùng lợp nhà, làm nón ít có.

Như vậy, các mẫu phiếu điều tra tôi đã đưa ra làm ví dụ ở trên đều có một số hạn
chế được chỉ ra cần rút kinh nghiệm. Vậy ta nên thiết kế phiếu điều tra cho bài này như
thế nào? Sau đây tôi xin trình bày một mẫu phiếu có nhiều ưu điểm cho các bạn đồng
nghiệp tham khảo:

Lớp : …


Họ và tên : …
Phiếu điều tra
Bài 46 : Khả năng kì diệu của lá cây
Lệnh :
1.Hãy điều tra tìm hiểu các loại lá cây có ở phường (xã) em đang ở rồi ghi lại theo
từng nhóm ích lợi
a) Dùng làm thức ăn cho người:
b)Dùng làm thức ăn cho động vật:
c) …

2.Hãy sưu tầm các loại lá cây có ở phường (xã) em đang ở có tác dụng chữa bệnh
rồi ghi vào bảng dưới đây:
STT Tên Công dụng chữa bệnh
3.Điều tra những loại lá cây độc hại có ở huyện (TP) em đang ở rồi ghi vào các cột
tương ứng dưới đây :
STT Tên lá cây Điểm nhận dạng Tính chất độc hại

Lưu ý: Mẫu phiếu điều tra này là phiếu điều tra cá nhân (1 phiếu/học sinh) vì trên phiếu
ghi họ và tên học sinh.


Từ những mẫu phiếu điều tra trên tôi đã chỉ ra cụ thể những hạn chế ở một số
mẫu phiếu đồng thời đưa ra một mẫu phiếu có thể khắc phục những hạn chế đó.Tôi
mong muốn và hi vọng giúp được một số đồng nghiệp rút ra kinh nghiệm và nắm được

một số điểm cần lưu ý khi thiết kế phiếu điều tra cho học sinh, góp phần giải quyết
những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong việc Áp dụng Dạy - Học bằng phương
pháp Điều tra.

CHƯƠNG II
ÁP DỤNG DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
VÀO SOẠN MỘT SỐ TIẾT DẠY ĐIỂN HÌNH

Tiết 1
ĐẠO ĐỨC – LỚP 3
Bài : Biết ơn thương binh, liệt sĩ
I- Mục tiêu.
- Biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương, đất nước.
- Kính trọng, biết ơn và quan tâm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương
bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
II - Chuẩn bị.
1. Giáo viên:
+ Phấn màu
+ Tranh minh họa truyện “Một chuyến đi bổ ích -Hà Trang
+ Bảng phụ.
+ Phiếu thảo luận nhóm:
Lớp: …….
Nhóm: …….
Phiếu thảo luận nhóm
Bài : Biết ơn thương binh, liệt sĩ
Lệnh: Em hãy viết chữ Đ vào trước hành vi đúng, chữ S vào ô trước hành vi sai :
Ngày nghỉ cuối tuần, 3 bạn Mai, Nga, Vân đến nhà chú Hà là thương binh nặng
giúp em Lan , là con chú học bài.
Trêu đùa chú thương binh đang đi đường .Vào thăm, tưới nước, nhổ cỏ mộ các liệt sĩ.
Xa lánh các chú thương binh vì trông các chú xấu xí và khác lạ
Thăm mẹ của chú liệt sĩ, giúp bà quét nhà, quét sân.
2. Học sinh:
+ Hoàn thành phiếu điều tra (theo nhóm 3 em) dưới đây:
Lớp: …….
Nhóm: …….
Phiếu điều tra
Bài : Biết ơn thương binh, liệt sĩ
Lệnh :Hãy điều tra, tìm hiểu những gia đình thương binh, liệt sĩ ở phường (xã) em
đang ở rồi ghi những hoàn cảnh, khó khăn của từng gia đình trong cuộc sống vào các
cột tương ứng dưới đây:
Thứ tự Tên gia đình Những hoàn cảnh, khó khăn
+Tranh ảnh, và câu chuyện vể các anh hùng (Kim Đồng,Lý Tự Trọng,Võ Thị Sáu,Trần
Quốc Toản )
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
Tiết 1.
Ho
ạt động 1
: Tìm hiểu câu chuyện
“một chuyến đi bổ ích”

-Yêu cầu :Các nhóm hãy chú ý lắng
nghe câu chuyện và thảo luận nhóm 4

trả lời 3 câu hỏi sau (Giáo viên treo
bảng phụ có ghi trước 3 câu hỏi)
1/ Vào ngày 27/7,các bạn học sinh lớp
3A đi đâu?-Các nhóm (4 HS) chú ý đọc câu hỏi,
theo dõi câu chuyện .
-Học sinh các nhóm thảo luận trả lời câu
hỏi.
1/ Vào ngày 27/7 các bạn học sinh lớp
3A đi thăm trại điều dưỡng thương binh
nặng


2/ Các bạn đến trại điều dưỡng để làm
gì?

3/ Đối với những cô chú thương binh
liệt sĩ, chúng ta phải có thái độ như thế
nào?
-Giáo viên kể chuyện có tranh minh họa
cho truyện


-Giáo viên tổng kết lại các ý kiến của

các nhóm và kết luận :
Thương binh liệt sĩ là những người đã
hi sinh xương máu vì Tổ quốc. Vì vậy
chúng ta cần phải biết ơn , kính trọng
các anh hùng thương binh liệt sĩ.
Hoạt động 2:
- YC HS trình bày kết quả ở phiếu điều
tra trước lớp.
- Qua kết quả điều tra của các nhóm, ta
thấy các thương binh, liệt sĩ đã có cống
hiến gì cho đất Tổ quốc?
- Họ và gia đình có thể gặp những khó
khăn nào trong cuộc sống?
- YC HS thảo luận theo nhóm điều tra
để trả lời câu hỏi :
Để tỏ lòng biết ơn, kính trọng các cô
chú thương binh liệt sĩ ở phường (x
ã)
chúng ta cần phải làm gì?
- Giáo viên ghi lại ý kiến của các nhóm
lên bảng (những ý kiến không trùng
lặp).

-Kết luận về các việc học sinh có thể
làm để bày tỏ biết ơn các thương binh
liệt sĩ
Hoạt động 3:
Bày tỏ ý kiến .
-Yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi trong
phiếu thảo luận nhóm (mục II).

- Giáo viên lắng nghe các nhóm trả lời
2/ Các bạn đến trại thương binh nặng để
thăm sức khỏe các cô chú thương binh và
lắng nghe cô chú kể chuyện
3/ Chúng ta cần biết ơn , kính trọng các
cô chú thương binh liệt sĩ

- HS chú ý lắng nghe.
-Đại diện của từng nhóm trả lời từng câu
hỏi.
- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.
- 1 đến 2 học sinh nhắc lại kết quả


- Đại diện nhóm trình bày.

- Hi sinh xương máu vì tổ quốc.


- Đau khổ vì mất người thân, khó khăn
về kinh tế do sức khỏe kém, cô đơn, …


+ Chào hỏi lễ phép.
+ Thăm hỏi sức khỏe.
+ Giúp làm việc nhà.

+ Giúp các con của các cô chú học bài.
+ Chăm sóc mộ liệt sĩ.
- 2 HS nhắc lại.


- HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi
vào phiếu.
-Đại diện của nhóm làm nhanh nhất trả


và đưa ra kết luận.


a. Yêu cầu học sinh giải thích các việc
làm sai

b. Kết luận
Hoạt động 4: Hướng dẫn thực hành ở
nhà :
1/ Thực hiện và kể lại một vài việc em
đã làm hoặc trường em tổ chức để tỏ
lòng biết ơn, kính trọng các thương binh
liệt sĩ.
2/ Sưu tầm bài hát ca ngợi thương liệt sĩ

3/ Tìm hiểu gương một số anh hùng liệt

sĩ: Kim Đồng ,võ Thị Sáu ,Lý Tự Trọng
,Trần Quốc Toản .(Giáo viên có thể
phát tài liệu yêu cầu học sinh đọc )

lời.
-Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý
kiến, nhận xét.
- Vì các hành động đó thể hiện sự không
kính trọng, lễ phép với các thương binh
liệt sĩ.
- 2 HS nhắc lại kết luận.


- HS thực hành làm một số việc tỏ lòng
biết ơn, kính trọng các gia đình thương
binh, liệt sĩ ở xã (phường) em ở và kể lại.

- HS về sưu tầm.
- Đọc tài liệu.


Tiết 2
ĐỊA LÝ- LỚP 4
Tiết 27
NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

I/ Mục tiêu : Học xong bài này, HS biết :
- Ở đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư tập trung khá đông; người kinh, người
Chăm & 1 số dân tộc ít người là cư dân chủ yếu.

- Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp- Khai thác các thông
tin để giải thích sự phát triển của một số ngành sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng duyên
hải miền trung.
- HS khá giỏi : Vì sao người dân ở Đồng bằng duyên hải miền trung lại trồng lúa,
mía & làm muối : khí hậu nóng, có nguồn nước, ven biển.
- Lồng ghép GD môi trường, hoạt động SX của người dân ở Ninh thuận.
II/ Chuẩn bị:.
Giáo viên:


+ Bản đồ Việt Nam, lược đồ đồng bằng duyên hải miền Trung.
+ Tranh ảnh như SGK, các tranh ảnh sưu tầm về con người và hoạt động sản xuất ở
ĐBDHMT
+ Bảng phụ ghi các câu hỏi.
+ Phiếu điều tra cho hoạt động 2: (1 học sinh/ phiếu)
Lớp: ….
Họ và tên:…
Phiếu điều tra cá nhân
Bài: Người dân và hoạt động sản xuất ở Đồng bằng duyên hải miền trung
Lệnh : Hãy điều tra tìm hiểu người dân ở phường(thôn, xóm)em đang ở và ghi kết
quả vào các cột tương ứng:
Dân tộc sinh sống Đặc điểm trang phục
Truyền thống Thường ngày


+ Phiếu điều tra cho hoạt động 3: (6 học sinh/ phiếu)


Lớp:
Nhóm:
Phiếu điều tra
Bài: Người dân và hoạt động sản xuất ở Đồng bằng duyên hải miền Trung
Lệnh : Hãy điều tra tìm hiểu Hoạt động sản xuất ở thành phố (hoặc xã, huyện) em
đang ở và ghi kết quả vào các cột tương ứng dưới đây:
Tên hoạt động
sản xuất
Sản phẩm của hoạt
động sản xuất
Một số điều kiện cần thiết để sản xuấtIII/ Các hoạt động Dạy - Học.
A/ Bài cũ :
- Yêu cầu học sinh lên bảng đọc tên
các ĐBDHMT và chỉ trên lược đồ.
- Yêu cầu học sinh nêu đặc điểm của
ĐBDHMT.
- 1,2 học sinh thực hiện.

- 1,2 học sinh nhắc lại ghi nhớ SGK
B/ Bài mới: 1/ Giới thiệu bài
2/ Các hoạt động dạy học:

*HĐ1:

Dân cư tập trung khá đông đúc

- Yêu cầu học sinh quan sát bản đồ phân
bố dân cư VN và so sánh:
+ So sánh lượng người sinh sống ở vùng
ven biển miền trung so với vùng núi
Trường Sơn
+So sánh lượng người sinh sống ở vùng
ven biển miền trung so với ở vùng Đồng
bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ
- Yêu cầu học sinh trả lời hai câu hỏi trên.
- Giáo viên kết luận:…
Hoạt động 2:
- Yêu cầu học sinh trình bày kết quả ở
phiếu điều tra (mục II)
- Yêu cầu học sinh đọc SGK kết hợp với
kết quả điều tra để cho biết:
+Người dân ở ĐBDHMT là người dân tộc
nào?
+Em có nhận xét gì về cuộc sống của họ?
+Trang phục của phụ nữa Kinh và phụ nữ
Chăm có gì khác nhau?

Hoạt động 3: Hoạt động sản xuất của
người dân ở ĐBDHMT .

- YC HS quan sát hình 3 và hình 8 SGK
và đọc ghi chú ở các hình.

- Dựa vào các hình ảnh đã quan sát, hãy
cho biết: Người dân ở đây có những
ngành nghề gì ?
M
ục ti
êu
:

Học sinh nắm được đặc điểm
dân cư ở ĐBDHMT .
- Học sinh quan sát và so sánh:

+Số người ở vùng ven biển miền Trung
nhiều hơn so với ở vùng núi Trường Sơn.

+Số người ở vùng ven biển miền trung ít
hơn vùng Đồng bằng Bắc Bộ và đồng
bằng Nam Bộ
-Học sinh trả lời, các học sinh khác bổ
sung

-Học sinh trình bày kết quả điều tra.+Chủ yếu là người Kinh, người Chăm và
một số dân tộc ít người khác.
+Họ sống bên nhau hòa thuận
+Người Chăm mặc váy dài, có đai thắt
ngang và khăn choàng đầu

+Người Kinh mặc áo dài cao cổ
Mục tiêu:Học sinh trình bày được những
đặc điểm của hoạt đông sản xuất ở
ĐBDHMT.
- 6 học sinh lần lượt đọc to trước lớp

-Trồng trọt , chăn nuôi,nuôi trồng, đánh
bắt thủy sản và nghề làm muối- Yêu cầu học sinh hãy kể tên một số loại
cây được trồng ở ĐBDHMT.
- Yêu cầu học sinh hãy kể tên một số loại
con vật đư
ợc chăn nuôi nhiều ở
ĐBDHMT.
- Yêu cầu học sinh hãy kể tên một số loại
thủy sản được nuôi trồng ĐBDHMT ?
-Giáo viên nhấn mạnh nghề làm muối là
một nghề rất đặc trưng của người dân ở
ĐBDHMT và giới thiệu cho học sinh biết
cách làm muối.
-Yêu cầu học sinh nhắc lại các nghề chính
ở ĐBDHMT .
-Giáo viên nhấn mạnh: Đây là nhóm nghề
thuộc nhóm ngành nông- ngư nghiệp.
-Giáo viên kết luận:……
- Liên hệ giáo dục :
Giáo viên giới thiệu: Tỉnh Ninh Thuận ta

là một tỉnh Nam-Trung Bộ, vậy hoạt động
sản xuất ở tỉnh ta như thế nào?Sản phẩm
của các hoạt động sản xuất trong tỉnh gồm
những gì?Tỉnh ta đã khai thác điều kiện tự
nhiên nào để phát triển sản xuất? Các em
đã tìm hiểu bằng phiếu điều tra. Yêu cầu
các nhóm trình bày kết quả điều tra trước
lớp.
- Giáo dục môi trường
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Học sinh học thuộc ghi nhớ và
chuẩn bị bài Người dân và hoạt động sản
xuất ở Đồng bằng duyên hải miền Trung
(tiếp theo)
-Lúa, mía, lạc, nho ,bông, dâu tằm

-Trâu bò, dê, cừu…….


-Cá, tôm.

-Học sinh lắng nghe-1,2 học sinh nhắc lại.- Học sinh nhắc lại


- Học sinh làm việc nhóm: Đọc bảng gợi
ý SGK giải thích.
- Đại diện các nhóm trình bày


- Học sinh lắng nghe


Lưu ý: Với phiếu điều tra này giáo viên có thể sử dụng linh hoạt sao cho phù hợp với
yêu cầu và thời lượng của tiết dạy.
- Những lớp học có chất lượng học sinh khá giỏi cao thì phát phiếu cho học sinh điều
tra trước tiết học sau đó trình bày trước lớp trong tiết học (có thể thực hiện như giáo án
trên). Ở hoạt động 3 cũng có thể cho học sinh trình bày nội dung phiếu điều tra trước,
sau đó mới tìm hiểu SGK.
- Nếu học sinh ở những vùng khó khăn, học sinh có trình độ vừa phải hoặc thấp , thời
gian tiết dạy không cho phép thì ta sử dụng phiếu này giao bài tập về nhà cho học sinh
tìm hiểu .


- Học sinh nộp lại kết quả điều tra trên phiếu cho giáo viên.
_________________________________________
Tiết 3
KHOA HỌC – LỚP 4
Tiết 43
ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG

I/ Mục tiêu.
- Nêu được ví dụ về ích lợi của âm thanh trong cuộc sống: âm thanh dùng để giao tiếp
trong sinh hoạt, học tập, lao động, giải trí; dùng để báo hiệu (còi tàu, xe, trống
trường,…)
- Loàng gheùp GDMT.
II/ Chuẩn bị.
Giáo viên:
+ Hình minh họa 1,2,3,4,5 trong SGK phóng lớn.
+ Đài cát – xét (có thể ghi), băng trắng, băng ca hạc thiếu nhi.
+ Tranh ảnh về các loại âm thanh khác trong cuộc sống.
+ Phiếu điều tra.

Lớp: …………
Nhóm: ………
Phiếu điều tra
Bài: Âm thanh trong cuộc sống.

Lệnh : Hãy điều tra tìm hiểu các âm thanh trong cuộc sống xung quanh em rồi ghi
vào các cột tương ứng dưới đây:
STT Tên âm thanh Ích lợi của âm thanh trong cuộc sống
Học sinh : Chuẩn bị theo nhóm : 5 vỏ chai nước ngọt hoặc 5 cốc thủy tinh, tranh ảnh về
vai trò của âm thanh.

III/ Hoạt động Dạy - Học :
A/ Bài cũ:
- YC HS mô tả Thí nghiệm chứng tỏ sự
lan truyền âm thanh trong không khí .
- Âm thanh có thể lan truyền qua môi
trường nào? Lấy ví dụ.
- 1,2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.


- 1,2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
B/ Bài mới:
1/ Giới thiệu bài: (4’)
* Khởi động : Trò chơi tìm từ diễn tả
âm thanh. (3’)
- GV chia lớp thành 2 nhóm

- Đồng hồ à tích tắc

- Giới thiệu bài: …


- Một nhóm nêu tên nguồn phát ra âm
thanh.
- Nhóm kia phải tìm từ phù hợp diễn tả
âm thanh.

2/ Các hoạt động Dạy – Học.
* HĐ 1: Tìm hiểu vai trò của âm thanh
trong cuộc sống.
- Yêu cầu HS các nhóm trình bày kết

quả điều tra

- Hỏi: Qua kết quả điều tra ta thấy âm
thanh có ích lợi gì?
- YC HS quan sát hình minh họa
SGK/86 và cho biết vai trò của âm thanh
trong hình & vai trò khác mà em biết.

M
ục ti
êu
: Học sinh nêu đư
ợc ví dụ về
ích lợi của âm thanh trong cuộc sống
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- HS trả lời.
- HS trao đổi theo nhóm 2 để thực hiện
yêu cầu:
+ Âm thanh giúp cho con người giao lưu
văn hóa, văn nghệ, trao đổi tâm tư, tình
cảm, truyện trò với nhau, HS nghe được

cô giáo giảng bài, cô giáo hiểu được HS
nói gì.
+ Âm thanh giúp cho con người nhe được
các tín hiệu đã quy định: Tiếng trống
trường, tiếng còi xe, tiếng kẻng, …
+ Âm thanh giúp cho con người thư giãn,
thêm yêu cuộc sống: Nghe được tiếng
chim hót, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi,
tiếng nhạc.


- GV kết luận:
* HĐ2: Em thích và không thích
những âm thanh nào?
- YC HS chia thành 2 cột thích – không
thích sau đó ghi những âm thanh vào
cột cho phù hợp
- Nhận xét, khen ngợi những HS đã biết
đánh giá âm thanh.
- GV kết luận:
* HĐ 3: Tìm hiểu ích lợi của việc ghi lại
âm thanh.
- Lúc muốn nghe những bài hát yêu
thích em làm như thế nào?
- GV bật đài cho HS nghe.

- Hỏi: Việc ghi lại âm thanh có lợi ích
gì?- Gv giới thiệu nhà bác học Tô- mát Ê -
đi - xơn đã phát minh ra chiếc máy hát.
- Hiện nay có những cách ghi âm nào?

- YC HS hát để ghi âm vào băng trắng
sau đó bật cho cả lớp nghe.
- Qua bài học hôm nay, các em thấy âm
thanh có vai trò gì? Ai đã phát minh ra
chiếc máy hát? Ngày nay người ta có thể
ghi âm vào đâu?
- YC HS đọc mục Bạn cần biết thứ 2
SGK/87
* HĐ 4 : Trò chơi: Người nhạc công tài
hoa.

- Hỏi: Các em có nhận xét gì về âm
thanh ở chai có nhiều nước
Kết luận:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò : Học sinh học thuộc ghi nhớ
và chuẩn bị bài Âm thanh trong cuộc
sống (tiếp theo)

Mục tiêu: HS Nói về những âm thanh ưa
thích và những âm thanh không ưa thích.
- HS thực hiện cá nhân vào giấy nháp.
- 3 đến 5 HS trình bày trước lớp.

Mục tiêu: HS hiểu lợi ích của việc ghi lại
âm thanh.
- HS trả lời theo ý thích.

- HS lắng nghe.

- Giúp ta có thể nghe lại bài hát, đoạn
nhạc hay từ nhiều năm trước.
- Việc ghi lại âm thanh còn giúp chúng ta
không phải nói đi, nói lại một điều gì đó.


- Dùng băng hoặc đĩa trắng để ghi âm
thanh.
- 2 HS lên bảng hát một bài các em yêu
thích.
- HS trả lời- 2 HS tiếp nối nhau đọc.

- Các nhóm đổ nước vào chai và gõ.
- Đại diện từng nhóm lên biểu diễn.
- Các nhóm khác đánh giá, nhận xét
- Chai nhiều nước phát ra âm thanh trầm
hơn.


- Lưu ý: Khi sử dụng giáo án này hoạt động chính là hoạt động 1. Theo mục tiêu hướng
dẫn chuẩn Kiến thức - kĩ năng chỉ cần dạy hoạt động 1. các hoạt động còn lại giáo viên
vận dụng dạy tùy tình hình lớp và tiết dạy (không bắt buộc) đảm bảo tiết học thoải mái
không gây áp lực đối với học sinh.
Trên đây tôi đã nghiên cứu soạn 3 giáo án của 3 tiết dạy đặc trưng ở 3 môn học khác
nhau: Đạo đức (lớp 3), Địa lí (lớp 4), Khoa học (lớp 4). Nhằm thể hiện rõ việc Áp dụng
Daỵ - Học bằng phương pháp điều tra ở nhiều môn học, nhiều khối lớp (khối lớp 3,4, 5).
Có thể áp dụng ở những bài học tương tự như: Biết ơn người lao động (Đạo đức lớp 4),
Không khí bị ô nhiễm (Khoa học lớp 4), …

C. PHẦN THỰC NGHIỆM
1.Mục đích.
Nhằm thể hiện tính khả thi và hiệu quả của phương án đưa ra trong Sáng kiến kinh
nghiệm.
2. Nội dung.
Dạy 2 tiết thực nghiệm:
- Tiết 1: Biết ơn thương binh, liệt sĩ. (Đạo đức – Lớp 3)
- Tiết 2: Người dân và hoạt động sản xuất ở Đồng bằng duyên hải miền Trung (Địa lí -
Lớp 4)
3. Tổ chức thực nghiệm: Được tiến hành ở lớp 3C và lớp 4B Trường Tiểu học Phước
Mỹ I – Thành phố Phan Rang . Tháp Chàm.
- Sỹ số học sinh:
Lớp 3C : 31 em
Lớp 4B : 24 em
- Nội dung bài dạy như giáo án đã soạn phần trên.
- Kết quả thực nghiệm.
Nhìn chung học sinh hứng thú trong học tập, học tích cực, chủ động, sáng tạo, có

khả năng giải quyết các tình huống do thực tế cuộc sống đặt ra, có kĩ năng vận dụng
những kiến thức đã học trong đời sống thực tiễn, hiệu quả tiết học cao, tiết học nhẹ
nhàng, thoải mái. Cụ thể như sau:
Tiết 1: Bài : Biết ơn thương binh, liệt sĩ (Đạo đức lớp 3)


- 100% các nhóm đã hoàn thành tốt phiếu điều tra trước tiết học (nội dung đầy đủ, chính
xác)
- 100% học sinh biết công lao của các thương binh, liệt sĩ đối với quê hương, đất nước.
- 100% học sinh biết các gia đình thương binh, liệt sĩ ở xã (phường) đang ở và hoàn
cảnh của họ thông qua việc cùng các bạn trong nhóm tiến hành điều tra thực tế.
- Chính vì các em được đi điều tra thực tế, nắm được hoàn cảnh từng gia đình thương
binh, liệt sĩ ở xã (phường) đang ở nên các em rất tự tin, chủ động, sáng tạo đưa ra những
việc làm phù hợp với khả năng để tỏ lòng kính trọng , biết ơn và quan tâm, giúp đỡ các
gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương.
- 100% các nhóm nêu được những việc làm phù hợp với khả năng để tỏ lòng kính
trọng, biết ơn và quan tâm, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương.
- 100% học sinh tích cực chủ động thực hiện những hành vi, việc làm bày tỏ lòng biết
ơn các gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương sau tiết học.
- 95% Học sinh nắm bài sâu, nhớ lâu vì thông qua việc điều tra các em đước chứng kiến
bằng mắt, nghe bằng tai và bắt tay vào thực hành sau tiết học.


Tiết 2: Bài : Người dân và hoạt động sản xuất ở Đồng bằng duyên hải miền Trung
(Địa lý – lớp 4)
- 100% các nhóm đã hoàn thành tốt phiếu điều tra trước tiết học (nội dung đầy đủ, chính
xác)
- Ninh Thuận là một tỉnh ở Nam Trung Bộ nên Người dân ở và hoạt động sản xuất
tương đối giống một số tỉnh khác ở Đồng bằng duyên hải miền Trung. Do đó kết quả
các em điều tra được rất gần với nội dung bài học. Điều đó giúp các em nắm bài dễ

dàng, nhẹ nhàng hơn.
- 100% học sinh nắm được đặc điểm dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung: dân cư
tập trung khá đông; người kinh, người Chăm & 1 số dân tộc ít người là cư dân chủ yếu.
- 100% học sinh trình bày được một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất : trồng trọt,
chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản, …Giải thích được sự phát triển của
một số ngành sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng duyên hải miền Trung.
- 100% học sinh khá giỏi giải thích được: Vì sao người dân ở Đồng bằng duyên hải
miền Trung lại trồng lúa, mía & làm muối: khí hậu nóng, có nguồn nước, ven biển.
- 100% học sinh nắm được đặc điểm dân cư và hoạt động SX của người dân ở Ninh
Thuận thông qua việc cùng bạn điều tra. Từ đó các em có ý thức bảo vệ môi trường để
góp phần giúp tỉnh nhà phát triển sản xuất, phát triển kinh tế. Như vậy Giáo viên thực
hiện tốt mục tiêu giáo dục môi trường.


4. Kết quả thực nghiệm cho thấy.
Kết quả thực nghiệm hai tiết dạy trên cho thấy với nội dung , phương pháp thích
hợp, học sinh có thể tiếp thu vững chắc các kiến thức của bài học . Áp dụng Dạy - Học
bằng phương pháp điều tra ở Tiểu học một cách hợp lí sẽ mang lại hiệu quả tiết dạy rất
cao, học sinh học rất nhẹ nhàng. Cũng như một số phương pháp dạy học khác phương
pháp Dạy - Học điều tra có thể áp dụng ở nhiều môn học khác nhau như Đạo đức,Tự
nhiên – Xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Toán. Chủ yếu phương pháp Dạy – Học
này áp dụng ở khối lớp 3,4, 5 vì dựa vào đặc điểm tâm lí và khả năng hoạt động, ghi
chép của các em. Không sử dụng phương pháp Dạy – Học này ở các khối lớp 1,2 vì các
em còn quá bé chưa đủ khả năng để tiến hành điều tra, ghi chép. Phương pháp Dạy -
Học cần được áp dụng một cách linh hoạt, tùy tình hình lớp học.
Thông qua hai tiết thực nghiệm ta thấy rất rõ giá trị của việc “Áp dụng Dạy - học
bằng phương pháp Điều tra ở Tiểu học” đó là giúp học sinh không những nắm được tri
thức, kĩ năng, kĩ xảo mà còn biết được cách thức tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi, khám
phá phát hiện ra tri thức mới. Rèn cho học sinh khả năng xử lí các tình huống cuộc sống
đặt ra, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, kích thích, khuyến khích các

em vận dụng những điều đã học vào cuộc sống cộng đồng.

D. PHẦN KẾT LUẬN
I- Nhận định về nội dung sáng kiến.
Như vậy,ở sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã trình bày những hiểu biết, những kinh
nghiệm của bản thân trong việc “Áp dụng Dạy - Học bằng phương pháp Điều tra ở
Tiểu học”. Sáng kiến kinh nghiệm đã làm sáng tỏ Thế nào là phương pháp Dạy – Học
điều tra? Cách tiến hành? Áp dụng như thế nào? Đồng thời chỉ rõ những ưu điểm và
giúp một số đồng nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi áp dụng
Phương pháp Dạy – Học này. Từ đấy mong muốn phương pháp Dạy – Học điều tra
được các đồng nghiệp Áp dụng rộng rãi, tích cực trong quá trình giảng dạy, đáp ứng
mục tiêu giáo dục mới trong giai đoạn xã hội hiện nay.
II- Những ý kiến đề xuất:
Theo quan điểm của mình tôi xin có một số ý kiến đề xuất sau:
1. Mỗi giáo viên cần thiết tự nghiên cứu Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, học hỏi
đồng nghiệp, mạnh dạn áp dụng những phương pháp Dạy – Học mới để nâng cao
chất lượng giảng dạy.
2. Mỗi giáo viên hãy áp dụng linh hoạt, chủ động các phương pháp Dạy – Học, mạnh
dạn “Áp dụng Dạy - Học bằng phương pháp Điều tra ở Tiểu học”. Vì bắng phương
pháp Dạy – Học này học sinh được hoạt động, được tìm tòi để tìm ra tri thức, phát


huy được tính tích cực hoạt động, sáng tạo trong quá trình học tập, tạo niềm tin,
hứng thú cho các em trong học tập.
3. Mỗi thầy cô cần nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ cho mình, ý
thức được sự hạn chế của kiến thức xưa, cũ trước yêu cầu ngày một cao hơn với
quan điểm: “Lấy học sinh làm trung tâm của quá trình Dạy – Học”.
4. Về phía cán bộ quản lí cần động viên khuyến khích kịp thời những giáo viên có
những sáng kiến mới trong việc lựa chọn phương pháp Dạy – Học phù hợp với lớp
dạy mang lại hiệu quả cao.

5. Các trường Sư phạm nên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện nay để nâng cao trình độ
sư phạm và giúp giáo viên hiểu biết rõ về các phương pháp Dạy – Học mới để có thể
mạnh dạn vận dụng trong giảng dạy.
6. Nhà nước cần có chính sách tiền lương thỏa đáng hơn nữa cho ngành Giáo duc để
giáo viên có điều kiện đầu tư nghiên cứu, học tập, giảng dạy tốt.
Do trình độ bản thân còn hạn chế nên tôi mong sự nghiên cứu, phát triển thêm của
bạn đọc cho Sáng kiến kinh nghiệm này để Sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn.

×