Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề cương đồ án Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giò nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.03 KB, 3 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP.HCM

Mã hoá:HS/7.5.1a/ĐT

ĐƠN VỊ: KHOA THỦY SẢN

Ban hành lần: 06
Hiệu lực từ ngày: 15-01-2011
Trang/ tổng số trang:1/2

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
Họ và tên sinh viên: Lê Thị Huỳnh Như
MSSV

: 2006140239

Lớp: 05DHTS1

Địa chỉ

: 31/16 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

E-mail

:

Ngành

: Công nghệ chế biến thủy sảnTên đồ án

: Tìm hiểu quy trình sản xuất chả giị nhân tôm, rau, củ. Đề xuất các

biện pháp nâng cao chất lượng.
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Hoài
NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG
1. Tính cấp thiết của đồ án:
Hiện nay cuộc sống của người dân ngày càng cao, người dân không chỉ địi hỏi có
sản phẩm để dùng mà cịn muốn sản phẩm đó phải tốt, đẹp, bền, rẻ,.. yêu cầu chất lượng
sản phẩm ngày càng nghiêm ngặt và đa dạng về chủng loại sản phẩm mới đáp ứng được
nhu cầu. Vì vậy sản phẩm giá trị gia tăng ngày càng được thúc đẩy phát tiển để đáp ứng
đươch thị hiếu của người tiêu dùng. Hiện nay mức tiêu thụ sản phẩm thực phẩm ngày
càng tăng cao ở Việt Nam và trên thế giới, đặc biệt là sản phẩm thủy sản trong dó có các
mặt hàng sản phẩm giá trị gia tăng.
Chính vì đáp ứng nhu cầu đó, đã có rất nhiền cơng ty, xí nghiệp chế biến thực phẩm
ra đời. Các loại thực phẩm chế biến này đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dung
như: không tốn nhiều thời gian để chế biến, dễ dàng sử dụng, có nhiều sản phẩm để lựa
chọn, hình thưc đẹp để đảm bảo vệ sinh…. Một trong những mặt hàng thực phẩm ấy là
sản phẩm chả giị. Sản phẩm chả giị có nhiều loại khác nhau hình thức đẹp chất lượng
đảm bảo và rất tiện lợi, chỉ trong một thời gian chế biến ngắn là có thể thưởng thức món
ăn truyền thống, đậm nét dân tộc này.

1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP.HCM
ĐƠN VỊ: KHOA THỦY SẢN


Mã hoá:HS/7.5.1a/ĐT
Ban hành lần: 06
Hiệu lực từ ngày: 15-01-2011
Trang/ tổng sớ trang:2/2

2. Mục đích của đồ án:
Tìm hiểu được quy trình sản xuất sản phẩm chả giị nhân tơm, rau, củ. Đề xuất các
biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Nội dung thực hiện đồ án:
Tổng quan nghuyên liệu, sản phẩm.
Tìm hiểu quy trình sản xuất sản phẩm chả giị nhân tơm, rau, củ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Đề xuất các biện phấp nâng cao chất lượng sản phẩm.


4. Dự kiến kết quả đạt được:
 Tổng quan về nguyên liệu, sản phẩm chả giò nhân tơm, rau, củ.
 Quy trình sản xuất sản phẩm chả giị nhân tơm, rau, củ.
 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng.
5. Kết luận và kiến nghị:
6. Tài liệu tham khảo:
1 Đinh Hữu Đơng, Nguyễn Thị Thu Hồi,bài giảng Nguyên liệu thủy sản và công
nghệ sau thu hoạch, trường Đại học Công Nghiệp Thực Thẩm TP.HCM, năm 2015.
2 Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Hồi, Cơng nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản

giá trị gia tăng, trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM, năm 2015.
3 Trần Thị Luyến và cộng sự, Khoa học- Công nghệ surimi và sản phẩm mô phỏng,
NXB Nông Nghiệp, năm 2010.
4

/>
nganh-thuy-san-article-13303.tsvn
[5] Lê Văn Tâm, Nghiên cứu công nghệ sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng, đề
nâng cao chất lượng- Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Nha Trang, 2002
7. Kết cấu của đồ án:
Phần 1: Tổng quan
1.1. Tổng quan về nguyên liệu
1.2. Tổng quan về sản phẩm
1.3. Tổng quan về sản phẩm thủy sản giá trị gia tăng
Phần 2: đối tượng và phương pháp thực hiện
2


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC
PHẨM TP.HCM
ĐƠN VỊ: KHOA THỦY SẢN

Mã hoá:HS/7.5.1a/ĐT
Ban hành lần: 06
Hiệu lực từ ngày: 15-01-2011
Trang/ tổng số trang:3/2

2.1. Đối tượng thực hiện
2.2. Phương pháp thực hiện
Phần 3: Kết quả thực hiện

3.1. Sơ đồ quy trình
3.2. Thuyết minhquy trình
3..3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
3.4. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng
Phần 4: Kết luận và kiến nghị
4.1. Kết luận
4.2. Kiến nghị
8. Kế hoạch thực hiện đồ án học phần trong 8 tuần:
Ý kiến giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2017
Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3×