Tải bản đầy đủ (.pptx) (10 trang)

công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên mạng xã hội tại thành phồ hồ chí minh hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (676.46 KB, 10 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>LỊCH SỬ ĐẢNG </b>

<b>CỘNG SẢN VIỆT NAM</b>

<b>Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của </b>

<b>Đảng trên mạng xã </b>

<b>hội tại thành phồ Hồ Chí Minh hiện nay.</b>

<b>GVHD: TS. Trịnh Thị Mai LinhNHÓM 5 – MÃ LỚP B.16</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

Trần Trương Mẫn

Nguyễn Hữu Thắng

Dương Ngọc Uyển My

Trương Thịnh KhangThân Trọng Nguyên Khôi

Nguyễn Ngọc Minh Thư

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI</b>

<b>NHỮNG VẤN ĐỀ </b>

<b>CỦA MẠNG XÃ HỘITÁC </b>

<b>ĐỘNG TIÊU </b>

<b>CỰC CỦA MẠNG XÃ HỘITĂNG </b>

<b>CƯỜNG BẢO VỆ </b>

<b>NỀN TẢNG </b>

<b>TƯ TƯỞNG</b>

<b>THÔNG TIN SAI LỆCH</b>

Mạng xã hội có thể lan truyền thơng tin khơng

chính xác hoặc sai lệch, ảnh hưởng đến quan điểm và

nhận thức của người dùng.

<b>TUYÊN TRUYỀN TIÊU CỰC</b>

Các chiến dịch tuyên truyền tiêu cực có thể được tổ chức nhằm làm suy yếu nền tảng tư tưởng.

<b>LỢI DỤNG ĐỂ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ</b>

Sự cố an ninh mạng trên các nền tảng mạng xã hội có

thể dẫn đến việc rị rỉ thơng tin cá nhân và tấn cơng vào hệ thống tư tưởng.

<b>ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA</b>

Sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai qua mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng đến văn hóa và tư tưởng truyền thống.

<b>HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMGVHD: TS. Trịnh Thị Mai Linh</b>

<b>NHÓM 5 – MÃ LỚP B.16</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

Mạng xã hội trở thành nơi phát động và tổ chức các cuộc biểu tình, khiếu kiện đông người, đe dọa trực tiếp đến an ninh tư tưởng, an ninh chính trị trên địa bàn.

<b>BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI</b>

<b>NHỮNG VẤN ĐỀ </b>

<b>CỦA MẠNG XÃ HỘITÁC </b>

<b>ĐỘNG TIÊU </b>

<b>CỰC CỦA MẠNG XÃ HỘITĂNG </b>

<b>CƯỜNG BẢO VỆ </b>

<b>NỀN TẢNG </b>

<b>TƯ TƯỞNG</b>

Mạng xã hội có thể lan truyền thơng tin khơng

chính xác hoặc sai lệch, ảnh hưởng đến quan điểm và

nhận thức của người dùng.

<b>TUYÊN TRUYỀN TIÊU CỰC</b>

Các chiến dịch tuyên truyền tiêu cực có thể được tổ chức nhằm làm suy yếu nền tảng tư tưởng.

<b>LỢI DỤNG ĐỂ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ</b>

Sự cố an ninh mạng trên các nền tảng mạng xã hội có

thể dẫn đến việc rị rỉ thơng tin cá nhân và tấn cơng vào hệ thống tư tưởng.

<b>ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA</b>

Sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai qua mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng đến văn hóa và tư tưởng truyền thống.

<b>PHÁT TÁN TIN </b>

<b>BIỂU TÌNH, KHIẾU </b>

<b>KÍCH ĐỘNG, </b>

<b>BẠO LOẠN</b>

<b>HÀNH VI LỆCH CHUẨN</b>

Các đối tượng chống đối, thù địch sử dụng mạng xã hội để phát tán tin đồn thất thiệt liên quan đến TP.HCM gây hoang mang dư luận.

Cộng đồng mạng xã hội xuất hiện nhiều xu hướng, hành vi, lối sống phản cảm, lệch

chuẩn, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc và hệ giá trị tốt đẹp của xã hội mới.

Các tổ chức phản động và đối

tượng chống đối, cực đoan thường xuyên sử dụng mạng xã hội để kích động, gây bạo loạn ở

TP.HCM.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

Mạng xã hội trở thành nơi phát động và tổ chức các cuộc biểu tình, khiếu kiện đơng người, đe dọa trực tiếp đến an ninh tư tưởng, an ninh chính trị trên địa bàn.

<b>BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI</b>

<b>NHỮNG VẤN ĐỀ </b>

<b>CỦA MẠNG XÃ HỘITÁC </b>

<b>ĐỘNG TIÊU </b>

<b>CỰC CỦA MẠNG XÃ HỘITĂNG </b>

<b>CƯỜNG BẢO VỆ </b>

<b>NỀN TẢNG </b>

<b>TƯ TƯỞNG</b>

<b>THƠNG TIN SAI LỆCH</b>

Mạng xã hội có thể lan truyền thơng tin khơng

chính xác hoặc sai lệch, ảnh hưởng đến quan điểm và

nhận thức của người dùng.

<b>TUYÊN TRUYỀN TIÊU CỰC</b>

Các chiến dịch tuyên truyền tiêu cực có thể được tổ chức nhằm làm suy yếu nền tảng tư tưởng.

<b>LỢI DỤNG ĐỂ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ</b>

Sự cố an ninh mạng trên các nền tảng mạng xã hội có

thể dẫn đến việc rị rỉ thông tin cá nhân và tấn công vào hệ thống tư tưởng.

<b>ẢNH HƯỞNG VĂN HÓA</b>

Sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai qua mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng đến văn hóa và tư tưởng truyền thống.

<b>HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMGVHD: TS. Trịnh Thị Mai Linh</b>

<b>NHÓM 5 – MÃ LỚP B.16</b>

<b>PHÁT TÁN TIN </b>

<b>BIỂU TÌNH, KHIẾU </b>

<b>KÍCH ĐỘNG, </b>

<b>BẠO LOẠN</b>

<b>HÀNH VI LỆCH CHUẨN</b>

Các đối tượng chống đối, thù địch sử dụng mạng xã hội để phát tán tin đồn thất thiệt liên quan đến TP.HCM gây hoang mang dư luận.

Cộng đồng mạng xã hội xuất hiện nhiều xu hướng, hành vi, lối sống phản cảm, lệch

chuẩn, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc và hệ giá trị tốt đẹp của xã hội mới.

Các tổ chức phản động và đối

tượng chống đối, cực đoan thường xuyên sử dụng mạng xã hội để kích động, gây bạo loạn ở

<b>NÂNG CAO NHẬN THỨC</b>

Tăng cường trách nhiệm gìn giữ khơng gian mạng xã hội lành mạnh, nắm chắc thế chủ động trong công tác truyền thông – thông tin và định hướng dư luận xã hội trực tuyến.

<b>THIẾT LẬP VÀ CẢI TIẾN</b>

Thiết lập và cải tiến cơ chế định hướng tư tưởng, hướng dẫn người dân tham gia

mạng xã hội an tồn, có chọn lọc.

<b>HỒN THIỆN PHÁP LUẬT</b>

Hồn thiện các quy định pháp luật liên quan đến không gian mạng.

<b>QUẢN LÝ, KIỂM SỐT THƠNG TIN</b>

Kiểm sốt chặt chẽ thơng tin lưu thông trên các phương tiện truyền thông để tránh sự xâm nhập của tư tưởng độc hại.

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

Câu 1: Mỗi cá nhân cần làm gì để góp phần bảo vệ tư tưởng của Đảng trên không gian mạng?

A. Không phát tán các thông tin mang tính phản động, phủ nhận tư tưởng của ĐảngB. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng của Đảng

C. Theo dõi các trang thông tin chính thống của Nhà nước D. Tất cả các ý trên.

Mini game

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

Câu 2: Đâu không phải là tác động tiêu cực của mạng xã hội trong việc bảo vệ tư tưởng của Đảng?

A. Lan truyền các hành vi lệch chuẩn

B. Tuyên truyền, giáo dục người dân về tư tưởng của ĐảngC. Nơi phát động biểu tình, khiếu kiện

D. Nơi phát tán các thông tin sai lệch

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

Câu 3: Điều gì khiến mạng xã hội nước ta trở thành ‘nguy cơ lớn chưa từng có’ đối với cơng tác tư tưởng?

A. Tính chất tự do của mạng xã hội

B. Người dùng có nhận thức và trách nhiệm cao

C. Hệ thống pháp luật và chính sách quản lí chặt chẽD. Các nội dung lành mạnh trên mạng xã hội

Mini game

</div>

×