Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

bài tập lớn phát triển phần mềm quản lý bệnh nhân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (868.6 KB, 10 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

<b>VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG</b>

BÀI TẬP LỚN

<b>Đề tài:</b>

<b>PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNHNHÂN</b>

 Sinh viên thực hiện: o Nguyễn Công Việt Anh

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>MỤC LỤC</b>

<b><small>DANH MỤC HÌNH...i</small></b>

<b><small>LỜI MỞ ĐẦU...i</small></b>

<b><small>CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH NHÂN...2</small></b>

<b><small>CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG...3</small></b>

<i><b><small>2.1 Yêu cầu của hệ thống...3</small></b></i>

<small>2.1.1 Yêu cầu về chức năng...3</small>

<small>2.1.2 Yêu cầu phi chức năng...3</small>

<i><b><small>2.2 Thông số kỹ thuật yêu cầu...4</small></b></i>

<small>2.2.1 Ca sử dụng...4</small>

<small>2.2.2 Lược đồ ca sử dụng chi tiết...4</small>

<small>2.2.3 Biểu đồ ca sử dụng...5</small>

<small>2.2.4 Biều đồ hoạt động cho người dùng (bệnh nhân)...6</small>

<small>2.2.5 Biểu đồ hoạt động cho bác sĩ...8</small>

<i><b><small>2.3 Database Design...9</small></b></i>

<small>2.3.1 Entity-Relationship Diagram (ER Diagram)...9</small>

<small>2.3.2 Relational-Relationship Diagram (RR Diagram)...9</small>

<small>2.3.3 SQL Schemas...10</small>

<i><b><small>2.4 Server Architecture...11</small></b></i>

<i><b><small>2.5 Client-side architecture...11</small></b></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

<b>DANH MỤC HÌNH</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

<b>LỜI MỜ ĐẦU</b>

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc (United Nations), dân số Việt Nam vào năm2000 là khoảng 78,1 triệu người và kết thúc năm 2022, dân số của Việt Nam là 99,4triệu người. Tăng 21,2 triệu người trong vòng 22 năm, trung bình mỗi năm tăng 1triệu người. Với sự gia tăng dân số cùng với chất lượng sống ngày càng được cảithiện. Dẫn đến áp lực gia tăng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe và năm 2022,chỉ sốbác sĩ trên 10000 dân ở Việt Nam chỉ có 11,5 bác sĩ. Tỷ lệ này ở Australia là 36,Pháp là 34, Trung Quốc là 22. Chúng ta ngang với Ấn Độ, cao hơn Indonesia. Dânsố ngày càng tăng nhưng ta luôn trong tình trạng thiếu y bác sĩ.

Điều này làm cho việc quản lý và cập nhập thông tin người bệnh trở nên khókhăn và thách thức đáng kể. Các bệnh viện và cơ sở y tế ở các thành phố lớn thì lạithường quá tải do nhu cầu khám chữa bệnh lớn và không đủ sức chứa. Trong khi cácbệnh viện tuyến đầu hoặc các cơ sở y tế ở các vùng hẻo lánh lại thiếu cơ sở vật chấtđáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Với sự tiến bộ của công nghệ đã mở ra cơ hội tương tác trực tuyến giữa bệnhnhân và bác sĩ. Điều này có lợi cho y tế từ xa, theo dõi sức khỏe và giải quyết hiệuquả các thách thức về chăm sóc sức khỏe.

Từ những điểm nêu trên, Chúng tôi đề xuất một ứng dụng web quản lý bệnhnhân nhằm tăng cường quản lý thơng tin bệnh nhân, tối ưu hóa quy trình điều trị vàcung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tức thời. Mục tiêu chính của dự án là tạo ramột nền tảng quản lý bệnh nhân toàn diện, an tồn và dễ tiếp cận. Một cơng cụ có thểgiúp phân bổ nguồn lực hiệu quả, theo dõi xu hướng bệnh tật và đảm bảo bệnh nhânnhận được sự chăm sóc kịp thời và phù hợp.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

<small>•Trang web của chúng tơi cung cấp phương pháp thay thế, chi phí thấp, tiết kiệm thời gian của người dùng, giảm và cải thiện sự quá tải của các phịng khám, bệnh viện,..</small>

<small>•Trang web của chúng tơi có thể cập nhập thông tin bệnh án, bệnh nhân, thuốc điều trị ,kết quả khám bệnh.</small>

<small>•Tạo ra cầu nối giữa bác sĩ và bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và tiếp kiệm thời gian</small>

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

<b>CHAPTER 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG</b>

<b>2.1 Yêu cầu của hệ thống</b>

<i><b>2.1.1 Yêu cầu về chức năng</b></i>

REQ-4 2 <sup>Báo cáo và th ng kê s b nh nhân.</sup><sup>ố</sup> <sup>ố ệ</sup>

REQ-5 2 <sup>Trả l i k t qu xét nghi m, l u tr k t qu vào h </sup><sup>ạ ế</sup> <sup>ả</sup> <sup>ệ</sup> <sup>ư</sup> <sup>ữ ế</sup> <sup>ả</sup> <sup>ồ</sup>s y t .ơ ế

REQ-6 3 <sup>Qu n</sup><sup>ả lý thu c, cung c p li u l</sup><sup>ố</sup> <sup>ấ</sup> <sup>ề</sup> <sup>ượ</sup> <sup>ng và lo i thu c </sup><sup>ạ</sup> <sup>ố</sup>đi u tr .ề ị

REQ-7 5 ảĐ m b o quy n riêng t và thông tin cá nhân c a ả ề ư ủngười dùng.

<i><b>2.1.2 Yêu c u phi ch c năng</b></i>ầ ứ

Identifier Priority Requirement

REQ-1 5 <sup>Giao di n thân thi n ng</sup><sup>ệ</sup> <sup>ệ</sup> <sup>ườ</sup> <sup>i dùng, d dàng thao táo.</sup><sup>ễ</sup>REQ-2 4 <sup> Th i gian ph n h i nhanh, x lý t i l n.</sup><sup>ờ</sup> <sup>ả</sup> <sup>ồ</sup> <sup>ử</sup> <sup>ả ớ</sup>

REQ-3 3 Khả năng tươ ng thích v i nhi u h đi u hành và có kh ớ ề ệ ề ảnăng tích h p v i các thi t b y t .ợ ớ ế ị ế

REQ-4 2 <sup>Tuân th các quy đ nh và phát lu t y t đ a ph</sup><sup>ủ</sup> <sup>ị</sup> <sup>ậ</sup> <sup>ế ở ị</sup> <sup>ươ</sup> <sup>ng và </sup>qu c gia.ố

REQ-5 3 <sup>Các bi n pháp m nh mẽ đ b o v quy n riêng t và</sup><sup>ệ</sup> <sup>ạ</sup> <sup>ể</sup> <sup>ả</sup> <sup>ệ</sup> <sup>ề</sup> <sup>ư</sup>b o m t thông tin cá nhân c a ng i dùng.

REQ-6 3 <sup>D dàng </sup><sup>ễ</sup> <sup>c p</sup><sup>ậ nh t và b o trì.</sup><sup>ậ</sup> <sup>ả</sup>

REQ-7 2 ỗH tr nhi u ngơn ng , có các tính năng tr giúp ngợ ề ữ ợ ười khi m khuy t.ế ế

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

<b>2.2 Functional Requirement Specifications</b>

<i><b>2.2.1 Use Cases</b></i>

<b>ActorUse Cases</b>

User (Patient) <b><sub> UC1: Đăng nhập/ Đăng ký</sub></b>

<b> UC2: Chỉnh sửa thông tin cá nhân UC3: Xem thông tin bác sĩ UC4: Đặt lịch khám với bác sĩ UC5: Xem lịch sử khám bệnh</b>

 <b>UC6: Nhận kết quả khám bệnh</b>

Doctor <b><sub> UC1: Đăng nhập/ Đăng ký</sub></b>

<b> UC2: Chỉnh sửa thông tin cá nhân</b>

<b> UC7: Tạo hồ sơ bệnh án (bệnh lý, tình trạng sức </b>

khỏe, thời gian tái khám, thơng tin thuốc,.. của bệnh nhân vào cơ sở dữ liệu)

<b> UC8: Xem lịch hẹn khám</b>

Admin <b><sub> UC9: Xác thực hồ sơ bệnh nhân , bác sĩ</sub></b>

<b> UC10: Duyệt hồ sơ sau khám bệnh</b>

<i><b>2.2.2 Detailed Use Case</b></i>

<b>Use Case UC6:</b> Đăng kí thành công, trả về thời gian khám, địa chỉ của bác sĩ

<b>Related Requirements:</b>

<b>Initiating Actor:</b> Admin

<b>Actor’s Goal:</b> Trả thông tin về cho bệnh nhân

<b>Participating Actors:Preconditions:</b>

<b>Flow of Events for Main Success Scenario:</b>

<b>1. Tiếp nhận lệnh đặt lịch khám của bệnh nhân2. Trả về kết quả đặt lịch thành công</b>

<b>3. 2.1 Trả kết quả thất bại nếu đã có người đặt trước ( trường hợp cónhiều người cùng đăng kí 1 ca lịch khám)</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<i><b>2.2.3 Biểu đồ ca sử dụng</b></i>

<b><small>Figure 0-1 Use Case Diagram</small></b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9">

<i><b>2.2.4 Biểu đồ hoạt động cho người dùng (bệnh nhân)</b></i>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<i><b>2.2.5 Biểu đồ hoạt động cho bác sĩ</b></i>

</div>

×