Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Đề thi toán dành cho học sinh giỏi 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.49 KB, 1 trang )

TrườngTiểu học Phong Khe
Lớp………5A…
Họ và tên…………………………
KIỂM TRA TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI
(Thời gian 60 phút)
I)TRẮC NGHIỆM (10 điểm)
(Khoanh vào những kết quả trả lời đúng nhất)
Câu 1) Cho 10 chữ số: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có
3 chữ số khác nhau?
a) 720 số b) 648 số c) 336 số d) 468 số
Câu 2) Một bạn học sinh viết 1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,1,2,… Số hạng thứ 1996 là số
mấy?
A Số 1 b) Số 2 c) Số 3 d) Số 4
Câu 3) Trên một hình tam giác , nếu ta vẽ 99 đường thẳng cùng đi qua một đỉnh
và cắt cạnh đáy của tam giác. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành?
a) 5000 b) 5050 c) 5010 d) 5500
Câu 4) Dãy số 11,18,25,32,39,……,459. Số hạng thứ 42 của dãy là số mấy?
a) Số 290 b) Số 294 a) Số 298 a) Số 297
Câu 5) Tính — =
a) b) c) d)
Câu 6) + + =
a) b) c) d)
Câu 7) Tính giá trị biểu thức: + + +……………+ =
a) b) c) d)
Câu 8) Lớp 5A và 5B có 87 học sinh. Biết rằng số học sinh lớp 5A bằng số
học sinh lớp 5B. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
a) 5A: 40 HS, 5B: 47 HS b) 5A :39 HS, 5B: 48 HS
c) 5A :42 HS, 5B: 45 HS d) 5A :44 HS, 5B: 43 HS
Câu 9) Tìm giá trị số tự nhiên lớn nhất của Y biết:
(8,36 X 3,5 — Y) : (8,36 X 3,5 — Y) = 1
a) Y = 27 b) Y = 28 c) Y = 29 a) Y = 30


Câu 10) Khi nhân một số với 1993, Toàn đã đặt tất cả các tích riêng thẳng cột
như trong phép cộng nên có kết quả sai là 43450. Tìm tích đúng của phép nhân
đã cho.
a)3936175 b)5716393 c)3396175 d)6527382
II) TỰ LUẬN (10 điểm)
Câu 1) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 26,8m . Chiều dài hơn chiều rộng
5m.Người ta mở rộng chiều dài và chiều rộng của khu đất đó thêm những đoạn
bằng nhau để được một cái sân hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.
Tính diện tích cái sân đó?
Câu 2) 44 con chim sẻ đậu trên 4 cây .Nếu 4 chim từ cây thứ nhất bay sang
cây thứ hai, 3 chim từ cây thứ hai bay sang cây thứ ba,5 chim từ cây thứ ba bay
sang cây thứ tư thì trên 4 cây số chim như nhau. Hỏi ban đầu mỗi cây có mấy
con chim sẻ?

×