Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

đề kiểm tra giữa kì môn toán lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.23 KB, 2 trang )

TRƯỜNG TIỂU HỌC
HỌ TÊN : ……………………………………… ……………….………
………………………………………………………………………………………….
LỚP : Bốn/ …………
SỐ
BÁO
DANH
KTĐK – GIỮA HỌC KÌ I – 2006 – 2007
MÔN TOÁN – LỚP 4
Thời gian 40 phút
SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐIỂM SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
PHẦN A :
Trắc nghiệm
- 6 điểm (Học sinh khoanh tròn chữ đứng trước kết quả đúng
nhất)

1/ Số năm triệu hai trăm ba mươi tám nghìn
viết là
a) 5000238
b) 5238000
c) 5328000
2/ Số bé nhất trong các số sau
a) 167832
b) 167682
c) 166730
3/ Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau
a) 999999
b) 987654
c) 100000


4/ Giá trò của biểu thức 7 + a x b,
với a = 10 và b = 3
a) 61
b) 51
c) 37
5/ Giá trò của chữ số 6 trong số 78064953
a) 600000
b) 6000
c) 6000000
6/ Số tự nhiên liền sau số 99999
a) 99998
b) 100000
c) 1000000
7/ Viết số vào chỗ chấm 6tạ70kg = …… kg
a) 670
b) 6070
c) 6700
8/ Năm 1267 là thế kỉ
a) 11
b) 12
c) 13
9/ Trung bình cộng của 28, 148, 136
a) 104
b) 312
c) 936
10/ Kết quả của phép tính 560481 + 70231
a) 630711
b) 630712
c) 490250
11/ Hình bên, có bao nhiêu hình tam giác


a) 4
b) 6
c) 8
12/ Viết số vào chỗ chấm
4
1
thế kỉ = ….
năm
a) 30
b) 25
HỌC SINH KHÔNG VIẾT
VÀO KHUNG NÀY
c) 20
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHẦN B :
Tự luận
- 4 điểm

1/…………./3điểm
2/…………./1điểm
Một đoàn xe chở lúa về kho, 3 xe đầu mỗi xe chở 52 bao. 4 xe sau
chở 180 bao. Tính :
a) Số bao lúa được chở về kho.
b) Trung bình mỗi xe chở bao nhiêu bao lúa.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tính bằng cách thuận tiện nhất phép tính sau :
564 + 275 + 436 + 782 + 218 + 725
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

×