Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

skkn một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt sầm sơn.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (178.89 KB, 20 trang )

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khóa
VIII ghi rõ: Nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây
dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn với lý tưởng độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường
xây dựng và bảo vệ tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, có năng lực tiếp thu
tinh hoa văn hóa nhân loại phát huy tiềm năng của dân tộc và con
người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của
các nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy
sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính
tổ chức và kỷ luật, có sức khỏe là những người thừa kế xây dựng
CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Ngày nay giáo dục được coi là nền móng của sự phát triển khoa
học kỹ thuật, nó đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế quốc dân.
Trong chiến lược phát triển giáo dục Đảng và nhà nước ta khẳng định:
“Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự
phát triển”. Như thế, nếu không có giáo dục thì không có bất cứ sự
phát triển nào đối với con người, đối với kinh tế văn hóa.
Vậy, giáo dục có vai trò to lớn đối với sự phát triển của xã hội.
Trong 4 mặt của giáo dục: Đức - Trí - Thể - Mỹ thì giáo dục đạo đức
1
được đưa lên hàng đầu, được xem là nền tảng, gốc rễ tạo ra nội lực cho
các mặt giáo dục khác. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
“Có tài mà không có đức là người vô dụng
Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”
Tài và Đức là hai cái cơ bản nhất của con người, chúng có mối
quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau không thể xem thường một mặt
nào.
Trong đời sống hiện nay: Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo


ra những cơ hội thuận lợi rất lớn cho chúng ta phát triển, song cái gì
cũng có mặt trái của nó, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác
động đến tư tưởng lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên thế hệ
chủ nhân tương lai của đất nước. Hiện nay tệ nạn xã hội xâm nhập vào
trường học ngày càng nhiều nên vấn đề đặt ra là giáo dục ho thế hệ trẻ
phải giáo dục một cách toàn diện. Đặc biệt là tăng cường giáo dục lý
tưởng, đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức để
thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo. Hơn 20
năm thực hiện công cuộc đổi mới chúng ta đã đạt được những thành
tựu to lớn về kinh tế - xã hội, bên cạnh đó về tư tưởng đạo đức có phần
bị giảm sút. Một bộ phận thanh thiếu niên học sinh, sinh viên sống thụ
động, sống không có mục đích lý tưởng, chạy theo những nhu cầu tầm
thường thiếu niềm tin, sống buông thả, ngại khó và thích hưởng thụ.
Tình trạng này đã được Đảng ta nhìn nhận và đánh giá đúng đắn trong
văn kiện hội nghị BCH TW2 khóa VIII: “Đặc biệt đáng lo ngại là
2
trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo
đức, mờ nhạt về lý tưởng theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bảo lập
thân, lập nghiệp vì tương lai đất nước”.
Trước tình hình và thực trạng đó trong những năm qua đã được
các cấp, các ngành đặc biệt là những người làm công tác giáo dục thực
sự quan tâm và sự cần thiết là phải đầu tư cho giáo dục toàn diện.
Nhưng thực tế thì vấn đề giáo dục lý tưởng đạo đức vẫn có những nơi,
những lúc còn bị xem nhẹ, chưa được chú trọng.
Trong những năm qua công tác giáo dục đạo đức ở trường THPT
Sầm Sơn
đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc giáo dục toàn diện
cho học sinh. Đó là nhờ vào sự quan tâm của các cấp, các ngành ở địa
phương, sự ủng hộ giúp đỡ của ban đại diện cha mẹ học sinh, việc xây
dựng kế hoạch cụ thể trong việc giáo dục nề nếp kỷ cương nhân cách

cho học sinh của nhà trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ
phận nhỏ học sinh chưa có ý thức phấn đấu rèn luyện, nên vi phạm nội
quy nhà trường; có học sinh vi phạm một vài lần, có học sinh vi phạm
có hệ thống. Vi phạm nội quy với các lỗi thường gặp: nghỉ học, trốn
tiết, lười học bài cũ, gian lận trong kiểm tra. Một số học sinh vi phạm
những điều cấm như: đánh nhau, vô lễ với thầy cô giáo, hút thuốc,
uống rượu, bia, nói tục, bỏ nhà đi lang thang, vi phạm luật giao thông
…. Bản thân đã nhiều năm là giáo viên chủ nhiệm và đã có 3 năm
trong công tác quản lý nề nếp học sinh. Tôi tự thấy vai trò giáo dục
3
đạo đức, lý tưởng hoài bão cho học sinh luôn luôn phải được coi trọng
và có nhiều giải pháp thích hợp từ đó làm nền tảng cho giáo dục toàn
diện ở trường THPT nói chung và ở trường THPT Sầm Sơn nói riêng.
Từ những lý luận và thực tiễn trên tôi chọn đề tài “Một số giải
pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh
ở trường THPT Sầm Sơn.”
2. Mục đích nghiên cứu:
Nêu lên thực trạng của vấn đề từ đó đề xuất một số giải pháp
quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở
trường THPT Sầm Sơn. Góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục
nhân cách, phát triển toàn diện hài hòa, đáp ứng yêu cầu mới của xã
hội.
3. Thực trạng của việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường
THPT Sầm Sơn.
3.1. Một số nét về trường THPT Sầm Sơn.
Trường THPT Sầm Sơn - Thị xã Sầm Sơn nằm ở phía Đông tỉnh
Thanh hóa. Phía Bắc giáp huyện Hoằng Hóa. Phía Tây và Nam giáp
huyện Quảng xương. Phía Đông giáp biển Đông. Trường được tách ra
từ trường THPT Quảng Xương 3 vào năm 1982, có quyết định thành
lập vào ngày 9 tháng 5 năm 1984, theo Quyết định số 479/QĐ của Bộ

Giáo dục và Đào tạo.
∗ Về đội ngũ giáo viên: Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên của nhà
trường là 58 người trong đó:
4
+ Cán bộ quản lý: 03 (01 Hiệu trưởng, 02 P. Hiệu trưởng)
+ Chi Bộ Đảng gồm 26 đồng chí
+ Tổng số lớp: 24 lớp; Tổng số học sinh: 1080
Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thị
xã Sầm Sơn cũng đã có những thay đổi to lớn về kinh tế, xã hội; Đảng
bộ, chính quyền địa phương và nhân dân thị xã cũng đã tích cực đầu tư
vào nguồn lực con người; trước nhất là đầu tư cho giáo dục Sầm Sơn,
đặc biệt chú ý tới cấp học THPT trong đó có trường THPT Sầm Sơn.
Nhiều năm liền trường THPT Sầm Sơn đạt thành tích cao trong việc
thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt 100%;
Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng chiếm từ 60 –
65%.
3.2. Một số kết quả chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh ở
trường THPT Sầm Sơn.
Nắm được đặc điểm, tình hình của học sinh trên địa bàn là điểm
du lịch, chi bộ và Ban giám hiệu đã chú trọng chủ đạo công tác giáo
dục đạo đức cho học sinh.
Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo đức dục. Đồng chí Bí thư
chi bộ làm trưởng ban, một đồng chí phó Hiệu trưởng làm phó ban,
đồng chí bí thư đoàn trường làm phó ban, các ủy viên gồm GVCN;
một đồng chí BCH công đoàn, một người trong ban đại diện CMHS.
Ban đức dục đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân
viên và học sinh học tập tư tưởng HCM, thi tìm hiểu luật ATGT, luật
5
phòng chống ma túy. Kết hợp với công an thị xã nói chuyện về ATG,
phòng chống tệ nạn xã hội và tổ chức viết cam kết thực hiện ATGT và

nói không với ma túy. Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
20/11 nhà trường tổ chức nói chuyện về truyền thống “Tôn sư trọng
đạo”; “Tiên học lễ hậu học văn”.
Thông qua các hoạt động đó, chất lượng giáo dục đạo đức ngày
càng có chuyển biến, tỷ lệ học sinh bị kỷ luật giảm.
3.3. Những khó khăn và tồn tại trong giáo dục đạo đức học sinh ở
trường THPT Sầm Sơn.
- Do đặc thù học sinh ở thị xã du lịch, nên ít nhiều cũng chịu tác động
của các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong nền kinh tế thị
trường của một đô thị.
- Trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh, một số ít bộ phận hoặc cá
nhân có liên quan chưa nhận thức đầy đủ về vị trí tầm quan trọng của
công tác này.
- Một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến giáo dục con
em, còn nuông chiều phó mặc cho nhà trường; thậm chí có phụ huynh
còn bất lực trước con cái. Một số phụ huynh chưa có phương pháp
giáo dục con cái theo đúng khoa học giáo dục, nặng về bạo lực, chửi
bới con cái.
- Một bộ phận nhỏ học sinh chưa có ý thức phấn đấu rèn luyện, nên vi
phạm nội quy nhà trường; có học sinh vi phạm một vài lần, có học sinh
vi phạm có hệ thống. Vi phạm nội quy với các lỗi thường gặp: nghỉ
6
học, trốn tiết, lười học bài cũ, gian lận trong kiểm tra. Một số học sinh
vi phạm những điều cấm như: đánh nhau, vô lễ với thầy cô giáo, hút
thuốc, uống rượu, bia, nói tục, bỏ nhà đi lang thang, vi phạm luật giao
thông … Một số học sinh vi phạm khuyết điểm có khi bao che cho
nhau, thiếu thành khẩn. Số lượng học sinh chậm tiến về đạo đức năm
nào cũng có và bắt buộc phải rèn luyện lại trong hè.
- Trong quá trình thực hiện, có lúc sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các
tổ chức, cá nhân trong cũng như ngoài nhà trường là trở ngại hạn chế

chất lượng giáo dục đạo đức học sinh.
3. 4. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
Nguyên nhân về phía nhà trường:
- Việc phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
còn nhiều hạn chế.
- Chưa có biện pháp cứng rắn trong giáo dục học sinh cá biệt.
- Nội dung tiêu chí còn chung chung
- Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức chưa mạnh mẽ,
chưa sâu sát.
- Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn chưa
nhịp nhàng ăn khớp.
- Một số giáo viên trẻ thiếu kinh nghiệm, không có tính sáng tạo trong
việc đề ra các biện pháp giáo dục học sinh đôi khi còn quá coi trọng
thành tích của lớp, dẫn đến hiện tượng cứng nhắc, gò ép học sinh.
7
- Còn một số giáo viên chủ nhiệm chưa thực sự có uy tín với học sinh,
chưa có năng lực làm công tác chủ nhiệm, tính thuyết phục với học
sinh chưa cao, chưa phát huy được hiệu quả của giờ sinh hoạt lớp; nội
dung giờ sinh hoạt chủ yếu là thu các khoản tiền đóng góp, thiếu quan
tâm đến nguyện vọng tâm sinh lý học sinh.
- Trường tiếp nhận một số học sinh chuyển từ nơi khác vào học thường
là những học sinh yếu về học lực và yếu về tu dưỡng đạo đức.
Nguyên nhân về phía gia đình:
- Những em có dấu hiệu vi phạm đạo đức trong thời gian qua đều do
gia đình thiếu quan tâm chăm sóc, giúp đỡ các em; một số gia đình do
kinh tế khó khăn bố mẹ đi làm ăn xa chỉ biết đóng tiền cho con; một số
gia đình không biết cách, không có phương pháp quản lý giáo dục con
dẫn đến tình trạng buông lỏng. Bản thân học sinh không có sự rèn
luyện tốt. Tác động tiêu cực của bạn bè. Sự ảnh hưởng của khoa học
công nghệ: điện thoại, internet, games

- Chưa phát huy được vai trò của hội cha mẹ học sinh (Chưa có sự
phối hợp chặt chẽ với nhà trường).
Nguyên nhân về phía xã hội:
- Tác động của cơ chế thị trường, sự phát triển của khoa học công
nghệ, tác động lối sống hám cơ sở vật chất hơn tính nhân văn, xem nhẹ
lời khuyên của cha mẹ, thầy cô, dẫn đến những biểu hiện lệch lạc về
chuẩn mực đạo đức.
8
Từ thực trạng trên, để tạo ra được sự chuyển biến tích cực về chất
lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Sầm Sơn, tôi mạnh
dạn đưa ra một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức cho học sinh như sau:
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức học sinh ở trường THPT Sầm Sơn.
1.1. Tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục
đạo đức của Đảng, Nhà nước
Trong trường học chi bộ Đảng nắm quyền lãnh đạo các hoạt
động của nhà trường, là hạt nhân, là nền tảng của sự đoàn kết vì thế mà
phải xây dựng chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh, luôn thực hiện
phương châm: “Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ”.
Thường xuyên cập nhật thông tin, quán triệt các quan điểm
đường lối nghị quyết của Đảng và các cấp chính quyền đề ra các kế
hoạch cụ thể tổ chức thực hiện để công tác giáo dục đạo đức, chính trị
tư tưởng cho học sinh đạt hiêu quả cao.
Phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, Đoàn viên trong trường một
cách rõ ràng nhằm tăng cường kiểm tra, đánh giá đạo đức học sinh qua
các đợt thi đua.
1.2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công
tác giáo dục đạo đức học sinh.

9
Trong nhà trường người cán bộ quản lý cần phải: Nắm vững cơ
sở khoa học để xác định kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục
đạo đức cụ thể phù hợp với từng thời điểm đối tượng. Nắm vững nghị
quyết, chỉ thị của Đảng về công tác giáo dục, Điều lệ trường trung học,
các văn bản hướng dẫn của sở GD-ĐT.
- Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá theo dõi quá
trình thực hiện kế hoạch để có sự điều chỉnh xử lý kịp thời các trường
hợp có thể xảy ra, hoặc mới xảy ra tránh hậu quả đáng tiếc.
- Gương mẫu trong mọi hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên chủ động liên hệ làm việc với chính quyền địa
phương và các tổ chức xã hội để có sự kết hợp chặt chẽ và tạo được sự
hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động của nhà trường, tạo được sức
mạnh trong việc giáo dục đạo đức, tư tưởng học sinh.
- Tăng cường các nguồn kinh phí của nhà nước cũng như sự hỗ trợ,
đóng góp của địa phương để tu bổ cơ sở vất chất nhà trường, tạo điều
kiện học tập cho học sinh.
- Luôn có sự thông tin 2 chiều với giáo viên, học sinh, phụ huynh học
sinh, địa phương để có sự động viên kịp thời về vật chất đối với học
sinh có hoàn cảnh khó khăn và ngăn chặn hành vi xấu của những học
sinh cá biệt.
- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, tương thân tương ái, để mỗi cán
bộ giáo viên, học sinh thấy được nhà trường là gia đình thứ hai không
thể thiếu của mỗi người.
10
1.3. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp quản lý học sinh, gần gũi
nắm rõ hoàn cảnh, cá tính củ từng học sinh. Vì thế người cán bộ quản
lý cần phải:
- Hiểu rõ đội ngũ giáo viên, phân công, phân nhiệm rõ ràng, có kế

hoạch kèm cặp, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chú ý
đội ngũ giáo viên trẻ mới ra trường.
- Lựa chọn giáo viên chủ nhiệm phù hợp với đặc điểm yêu cầu của lớp.
- Tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên chủ nhiệm làm việc có kế hoạch.
- Tổ chức hội nghị giáo viên chủ nhiệm để các GVCN trao đổi và học
tập lẫn nhau.
- Có sự kiểm tra, đánh giá, động viên kịp thời và phần thưởng thích
đáng với những GVCN giỏi.
- Chia sẻ giúp đỡ, xử lý kịp thời những giáo viên chưa làm tròn chức
năng của GVCN.
1.4. Phát huy vai trò hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đoàn trường là nơi học sinh có điều kiện để tự khẳng định mình
và rèn luyện đạo đức, để cho đoàn trường thực sự góp phần rèn luyện
đạo đức cho học sinh Ban giám hiệu, Chi bộ Đảng cần phải chỉ đạo,
tạo điều kiện cho Đoàn trường hoạt động cụ thể:
- Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn là những người có phẩm
chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, năng nổ nhiệt tình trong
mọi công việc.
11
- Phối hợp với Đoàn cấp trên tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn trường
được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn, coi trọng công
tác phát triển đoàn viên mới hàng năm.
- Bám sát kế hoạch năm học, nhiệm vụ của đoàn trường học để tổ chức
các đợt thi đua theo từng chủ đề, có tổng kết, kiểm tra đánh giá chất
lượng hoạt động, khen thưởng phê bình kịp thời.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn trường - GVCN -
giáo viên bộ môn - ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo ra các hoạt
động bổ ích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh
có hiệu quả thiết thực như:
+ Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ 27/7, nhân ngày 22/12.

Thăm hỏi và chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tu bổ và thăm viếng
nghĩa trang liệt sĩ.
+ Tổ chức các buổi lao động sản xuất giúp đỡ các gia đình neo đơn,
nghèo và các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn.
+ Tổ chức tốt phong trào ủng hộ học sinh nghèo. Tham gia tốt các
phong trào tham gia từ thiện, nhân đạo. Tổ chức tốt tháng thanh niên
hành động theo các chủ đề cho đoàn viên thanh niên.
+ Từng tháng có kế hoạch tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham giá
các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường trong nhà trường và nơi công
cộng.
+ Tổ chức các buổi lao động công ích xay dựng các công trình thanh
niên và tạo nguồn quỹ hoạt động. Từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên
12
có ý thức làm chủ, có tình yêu thương ý chí cộng đồng. Bồi dưỡng
lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý. Rèn luyện đức tính
cần cù, sáng tạo năng động, ham học hỏi, độc lập suy nghĩ và quyết
đoán trong hành động.
+ Kết hợp với các tổ chức Đoàn ở địa phương như các chi đoàn công
an, chi đoàn huyện đội, và đoàn trường bạn. Để từ đó giáo dục cho
đoàn viên, thanh niên về trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội,
tránh xa các tệ nạn xã hội.
+ Ban chấp hành đoàn trường phải có những quy định và những cam
kết đối với đoàn thanh niên không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Phải
có lễ ký kết bàn giao các đoàn viên học sinh cho các cơ sở đoàn địa
phương trong dịp hè. Căn cứ vào kết quả hoạt động hè tại địa phương
để đánh giá nhận xét ý thức của đoàn viên trong dịp hè.
1.5. Nâng cao vai trò trách nhiệm đội ngũ giáo viên trong việc giáo
dục đạo đức học sinh.
Bác Hồ đã từng nói “Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương sáng
cho học sinh noi theo” vì thế vai trò của giáo viên trong nhà trường rất

quan trọng họ là hình mẫu lý tưởng của học sinh về đạo đức, tác
phong, nhận thức và năng lực chuyên môn điều này đòi hỏi người giáo
viên phait thực hiện tốt mục tiêu “Tất cả vì học sinh thân yêu”, và đã
đặt ra yêu cầu đối với người cán bộ quản lý là:
- Tổ chức các buổi hội thảo, học tập chính trị để từ đó nâng cao phẩm
chất chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên như tổ chức các chuyên
13
đề “Các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trong giai đoạn hiện
nay”.
- Chỉ đạo giáo viên bộ môn đan xen, lồng ghép tích hợp giáo dục đạo
đức cho học sinh một cách tối đa vào các môn học.
- Thành lập tổ giám thị để thường xuyên theo dõi nề nếp, tác phong
học sinh, uốn nắn kịp thời những học sinh vi phạm nội quy để các em
đi đúng hướng theo quỹ đạo của nhà trường.
- Quán triệt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường là
nhiệm vụ không của riêng ai, tất cả mọi người, cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên trong nhà trường đều có trách nhiệm tham gia vào giáo
dục đạo đức học sinh.
1.6. Nâng cao vai trò tự quản của tập thể học sinh.
Đạo đức của học sinh cũng được hình thành qua tập thể học sinh
vì thế người cán bộ quản lý cần:
- Kết hợp với GVCN giúp các em xây dựng đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ
chi đoàn có phẩm chất, có năng lực, nhiệt tình và có uy tín với tập thể
lớp.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, qua các đợt thi đua nhà trường có trách
nhiệm biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể điển hình xuất
sắc, những các nhân thành viên tốt đồng thời nhắc nhở, khiển trách
những biểu hiện vi phạm.
- Kết hợp GVCN với Đoàn trường tìm hiểu và nắm được hoàn cảnh,
sức khỏe của học sinh đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, có

14
mặc cảm với cuộc sống, bạn bè để có kế hoạch giúp đỡ động viên các
em vượt qua hoàn cảnh, vượt lên số phận.
1.7. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học
sinh
Thông qua các hoạt động giáo dục cho học sinh truyền thống yêu
nước, tôn sư trọng đạo, có phẩm chất, năng lực, tư duy sáng tạo; biết
vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, điều chỉnh các hành
vi đạo đức lối sống.
- Tổ chức tốt các hoạt động chủ điểm trong năm: Lễ khai giảng năm
học 5/9, ngày Bác Hồ gửi thư cho học sinh 15/10, ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11…
- Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, thi nấu ăn, cắm hoa, giải bóng đá mùa
xuân, thi “nét đẹp học đường”… có tác dụng lớn để giáo dục đạo đức
học sinh.
- Qua các hoạt động từ thiện: mua tăm tre ủng hộ người mù, ủng hộ
nạn nhân bị lũ lụt … giáo dục các em lòng yêu thương con người, chia
sẽ nỗi đau con người.
- Qua hoạt động ngoài giờ lên lớp: dã ngoại… tạo cho các em những
chuẩn mực đạo đức, định hướng cho các em vào con đường hướng
thiện.
1.8. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa: Nhà trường – gia đình – xã hội
trong công tác giáo dục đạo đức học sinh.
15
Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã hội, vấn đề
giáo dục đạo đức học sinh lại càng cần có sự phối kết hợp của các tổ
chức xã hội, do vậy nhà quản lý giáo dục cần phải thực hiện:
- Xây dựng Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức và hoạt động có
hiệu quả, hàng tuần Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với Ban giám
hiệu và giáo viên chủ nhiệm nắm bắt được các thông tin về rèn luyện

của con em mình kịp thới thông báo tới gia đình để cùng nhau giáo
dục.
- Thực hiện tốt việc cam kết giữa học sinh – nhà trường – gia đình -
xã hội. - Thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật, không sa vào
các tệ nạn xã hội giữa học sinh và công an được làm thường xuyên
trong mỗi năm học. Xây dựng đề án an ninh trường học kết hợp với an
ninh địa phương có học sinh học tại trường. Có các thông tin thông
báo những hiện tượng học sinh vi phạm và có biện pháp cùng giáo
dục.
- Các giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm thông tin đầy đủ,
thường xuyên kịp thời về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh
với Ban giám hiệu và phụ huynh để điều chỉnh và giáo dục.
- Nhà trường cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học
sinh cần có sự liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý
học sinh cùng với nhà trường và gia đình.
- Trường hợp có học sinh vi phạm kỷ luật, Ban giám hiệu phải kết hợp
với ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên chủ
16
nhiệm để kịp thời giáo dục một cách nghiêm khắc, đồng thời phải có
kế hoạch theo dõi giúp đỡ học sinh vi phạm sửa chữa tiến bộ.
2. Kiểm nghiệm
Qua quá trình triển khai và áp dụng đề tài trên, kết quả cho thấy:
chất lượng giáo dục đạo đức đã có chuyển biến rõ rệt. Cụ thể so sánh
kết quả xếp loại đạo đức các năm học: 2010-2011; 2011-2012; 2012-
2013
Năm học
Số
học
sinh
Kết quả hạnh kiểm

Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL %
2010-2011 1101 775 70.4 241 21.88 70 6.35 15 1.37
2011-2012 1105 804 72.76 227 20.54 56 5.07 18 1.63
2012-2013 1108 754 68.05 303 27.34 45 4.06 6 0.5
Rõ ràng đây là một kết quả khả quan và đã có sự chuyển biến
đáng kể về chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh. Năm học 2010-
2011, 2011-2012 (tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức TB, yếu vẫn còn
nhiều). Năm học 2012-2013 tỷ lệ học sinh xếp loại đạo đức TB, yếu đã
giảm hẳn.
C.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận:
Có thể nói rằng giáo dục đạo đức cho học sinh là giáo dục cơ bản
là nền tảng cho các mặt giáo dục khác. Đảng đã coi giáo dục là “Quốc
sách hành đầu” Như vậy đòi hỏi mỗi nhà trường; nhất là công tác quản
lý phải đặt sự nghiệp trồng người lên hàng đầu đặc biệt là giáo dục đạo
17
đức cho học sinh. Với sức trẻ va lòng nhiệt tình trong công việc, với
niềm tin và lòng bao dung luôn hướng về học sinh, sự trăn trở về tình
hình đạo đức của trường THPT Sầm Sơn tôi đã đề xuất một số giải
pháp quản lý mà trường chúng tôi đã phối hợp xử lý để tăng cường
giáo dục cho học sinh và đã thu được một số kết quả đáng mừng như
trên.
2. Đề xuất:
2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho
giáo viên cung cấp thông tin mới về về việc giáo dục đạo đức cho học
sinh.
- Tăng cường tổ chức hội thảo chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh.
2.2. Đối với chính quyền địa phương

- Phải có chủ trương bảo vệ an toàn trật tự trị an khu vực xung quanh
trường học.
- Có biện pháp xử lý với những quán xá quanh trường bán bia, rượu,
pháo… cho học sinh.
Với thời gian có hạn, nội dung sáng kiến kinh nghiệm không tránh
khỏi thiếu sót, tôi rất mong được sự góp ý của ban giám khảo.
Tôi xin trân trọng cảm ơn
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
Thanh hóa, ngày 21 tháng 5 năm 2013
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
18
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lê Thị Vân
MỤC LỤC
TT Trang
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài 1-3
2. Mục đích nghiên cứu 3
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Thực trạng của việc quản lý giáo dục đạo đức học
sinh ở trường THPT Sầm Sơn.
Một số nét về trường THPT Sầm Sơn.
Một số kết quả chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học

sinh ở trường THPT Sầm Sơn.
Những khó khăn và tồn tại trong giáo dục đạo đức
học sinh ở trường THPT Sầm Sơn.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng
3-7
3-4
4
4-5
5
19
B.
1.
2.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Sầm Sơn.
Kiểm nghiệm
7-13
13
C.
1.
2.
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Kết luận:
Đề xuất:
Mục lục
13
14
15
20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT SẦM SƠN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT
SẦM SƠN
Người thực hiện: Lê Thị Vân
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
SKKN Thuộc lĩnh vực: Quản lý
THANH HÓA NĂM 2013

×