Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

skkn một số biện pháp để nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở trường tiểu học mỹ thuỷ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (276.45 KB, 14 trang )SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THUỶ


A. Lý do chọn đề tài:
Trong sự nghiệp GD - ĐT để nâng cao thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo
con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và
nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình
thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu
xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc thì Gia đình - XH đóng vai trò quan trọng cần thiết.
Chính vì thế, Hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “
Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nước và mỗi cộng đồng, của
từng gia đình và mỗi công dân”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tầng nói: “ Giáo dục trong nhà trường chỉ là một
phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình. Giáo dục trong nhà
trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu sự giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết
quả cũng không hoàn toàn”.
Xuất phát từ vị trí, vai trò của quần chúng, để nâng cao chất lượng giáo dục,
bên cạnh việc phát huy sức mạnh nội lực, người cán bộ quản lý ở các bậc học nói
chung, bậc Tiểu học nói riêng cần có những biện pháp huy động sức mạnh cộng
đồng tham gia xây dựng, phát triển nhà trường để tạo điều kiện giáo dục trẻ tốt nhất
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân


lực, bồi dưỡng nhân tài ngay từ bậc là bậc học nền tảng này nhằm phục vụ công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Thực tế ở Mỹ Thuỷ, trong những năm vừa qua, phong trào XHHGD ngày càng
được phát triển, đã đóng góp nhiều nguồn lực cùng nhà trường để xây dựng cơ sở vật
chất; tôn tạo khuôn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục. Tuy vậy, với một vùng quê thuộc vùng bán sơn địa, nguồn thu nhập chủ
yếu của người dân từ nông nghiệp và làm vườn. Đời sống kinh tế xã hội tuy đã có
nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa thoát khỏi nghèo thiếu. Trình độ văn hoá không đồng
đều. Bên cạnh khó của địa phương, về phía nhà trường, trong những năm qua, nguồn
kinh phí đầu tư còn cho các hoạt động dạy học còn nhiều nghèo thiếu. Nếu không có

lực lượng hỗ trợ, giúp sức của các cộng đồng và toàn thể nhân dân thì địa phương và
nhà trường không thể đủ sức để tạo đà, tạo thế cho giáo dục nhà trường phát triển
được.
Xác định rõ vai trò của công tác XHHGD, trước thực trạng còn khó khăn nhiều
bề, giải pháp tối ưu, có tính chất đột phá mà bản thân tôi đã sử dụng trong nhiều năm
qua đưa lại hiệu quả thiết thực là phải đẩy mạnh công tác XHHGD để tạo đà, tạo thế
cho phong trào giáo dục trường Tiểu học Mỹ Thuỷ vững bước tiến lên. Đây cũng
chính là lí do tôi chọn đè tài “ Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả xã hội hóa
giáo dục ở trường tiểu học Mỹ Thủy”.
B. Cơ sở lý luận của đề tài:
I. Khái niệm về XHHGD:
- Xét về góc độ chính trị: Xã hội hoá giáo dục là “huy động toàn xã hội làm
giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục
quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước”.
- Từ cơ sở lý luận nêu trên, chúng ta có thể hiểu XHHGD là quá trình huy
động cộng đồng các cá nhân và tập thể có nhu cầu, nguyện vọng và ích lợi muốn
được chia sẽ với giáo dục và sự phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở từng cơ
sở và từng địa phương, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục.
II. Các thành tố của XHHGD:

1. Nội dung của XHHGD:
- Nội dung chính của XHHGD là tạo ra các nguồn lực cả vật chất và tinh thần
để phục vụ một môi trường tốt nhất, để có điều kiện chăm lo cho việc dạy trẻ cả trên
2 phương diện kiến thức và đào tạo con người.
2. Đối tượng huy động cộng đồng (XHHGD):
- Lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp: Đây là lực lượng quan trọng quyết định
sự đầu tư CSVC cho nhà trường Tiểu học và cũng là lực lượng tạo cơ chế cho việc
huy động cộng đồng ở địa phương, tạo điều kiện cho việc HĐCĐ triển khai thuận lợi.
- Gia đình, hội cha mẹ học sinh, là lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng lợi ích
trực tiếp cùng chia sẽ với nhà trường, một đối tác trong việc HĐCĐ của nhà trường

và cũng là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đối với học
sinh.
- Các cơ quan, ban ngành trước hết là ngành có chức năng, có trách nhiệm đối
với trường Tiểu học như: Công An, Ytế , Uỷ ban chăm sóc trẻ em… Các tổ chức
đoàn thể như: Mặt trận Tổ Quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên……. và các tổ
chức từ thiện. Tất cả các tổ chức này tạo nên một lực lượng đông đảo, đa dạng để nhà
trường vận động trong quá trình triển khai nhiệm vụ giáo dục.
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ: đây là một lực lượng hỗ trợ quan
trọng trong việc huy động các nguồn lực vật chất.
- Bản thân nhà trường, ngành GD - ĐT cũng là một đối tượng để huy động
cộng đồng.
- Các cá nhân có uy tín, các nhà hảo tâm cũng là một đối tượng huy động.
3. Chủ thể huy động cộng đồng “ người đứng ra làm nhiệm vụ XHHGD:
- Ngành GD-ĐT là lực lượng nồng cốt trong việc triển khai công tác XHHGD
trong đó bản thân nhà trường, CBQL giáo dục cùng tập thể sư phạm, đội ngũ giáo
viên giữ vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và giáo dục trẻ.
- Lãnh đạo Đảng và chính quuyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong
cuộc vận động XHHGD.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng là một chủ thể HĐCĐ.

C. Thực trạng công tác XHHGD ở trường Tiểu học Mỹ Thuỷ.
Xã Mỹ Thuỷ thuộc cụm phía trước của huyện Lệ Thuỷ, là vùng bản sơn địa.
Toàn xã có 4 thôn, dân số gần 7000 người, nguồn thu nhập chủ yếu là dựa vào nông
nghiệp nên mức sống vào loại trung bình. Số hộ nghèo chiếm tỷ lệ khá lớn so với
toàn huyện. Xuất phát từ đặc điểm tình hình xã nhà nên công tác XHHGD có những
thuận lợi, khó khăn nhất định.
I. Thuận lợi:
- Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương xác định đúng đắn vị trí, vai trò,
nhiệm vụ công tác XHHGD nên đã thường xuyên chỉ đạo và tạo cơ hội pháp lý để
nhà trường huy động cộng đồng thuận lợi.

- Trong những năm qua, trường Tiểu học Mỹ Thuỷ chất lượng giáo dục đạt
cao, các phong trào thi đua, chất lượng các mũi nhọn dành nhiều đỉnh cao nên đã tạo
được lòng tin trong các cấp lãnh đạo, phụ huynh, nhân dân. Đây là yếu tố kích thích
các lực lượng cộng đồng nhiệt tình đóng góp nguồn lực xây dựng nhà trường.
- Lãnh đạo địa phương- Nhà trường- Hội cha mẹ học sinh là những chủ thể
trong công tác XHHDG thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ tạo sự thống nhất trong
chỉ đạo thực hiện.
II. Khó khăn:
- Nguồn thu nhập thấp, đời sống nhân dân còn nhiều thiếu thốn, một bộ phận
nhân dân nhận thức chưa thật đúng đắn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc huy động
cộng đồng tham gia giáo dục.
- Các phương tiện thông tin ở các thôn chưa đầy đủ, một số vùng dân cư sống
thưa thướt nên công tác tuyên truyền, vận động còn nhiều khó khăn.
- Kĩ năng truyền truyền, thuyết phục một số giáo viên còn hạn chế nên chưa
khai thác hết sức mạnh của phụ huynh.
Trước thuận lợi, khó khăn nhất định và những bức thiết cần phải giải quyết để
làm tốt công tác XHHGD, trong những năm qua, bản thân tôi đã trăn trở, tìm tòi và
đã sử dụng những giải pháp sau để huy động cộng đồng đạt nhiều kết quả.
D. Một số giải pháp thực hiện đạt hiệu quả:

Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch.
Như chúng ta đã biết, kế hoạch hoá là một trong các chức năng quản lí mang
tính chủ đạo trong quá trình quản lí của người Hiệu trưởng. Để huy động cộng đồng
đạt hiệu quả, việc xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động là rất cần thiết. Kế
hoạch chúng tôi được xây dựng trện một số yếu tố sau:
- Mục tiêu của việc huy động cộng đồng .
- Xác định đối tượng huy động.
- Thời gian thích hợp nhất cho tầng nội dung huy động.
- Chi tiết hoá kế hoạch và hệ thống giải pháp cụ thể.
- Sự phân công một số thành viên trong chủ thể huy động.

- Kết quả dự kiến đối với tầng đối tượng.
Để thể hiện rõ kế hoạch này, tôi xin đưa ra một mẫu kế hoạch mà chúng tôi đã
thực hiện đạt hiệu quả:

TT

Đ
ối t
ư
ợng huy
động
N
ội dung huy động

Th
ời gian

Ngư
ời phụ

trách
K
ết quả
mong đợi
1

C
ấp uỷ v
à
chính quyền
địa phương
Xin ch
ủ tr
ương
cho Đoàn thanh
niên xã lao động
san sân khu trường
Mỹ Trạch

1 ngày

Hi
ệu tr
ư
ởng

Đ
ồng ý chủ
trương và
huy động

được đoàn
viên tham
gia san sân
2

H
ội ng
ư
ời cao
tuổi

Xin h
ộ trợ cây
cảnh
7 ngày

Hi
ệu tr
ư
ởng

H
ộ trợ đ
ư
ợc
nhiều cây

Giải pháp 2: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho
mội người.
Tuyên truyền là một chủ trương đúng đắn, là con đường chuyển tải làm cho

mỗi một tổ chức, cá nhân thấm nhuần sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước, các quy định, những đề nghị của nhà trường để họ tự giác thực hiện.
Chúng tôi tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua phương tiện
thông tin đại chúng, liên hệ giữa lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo địa phương, tổ
chức các đại hội giáo dục, tuyên truyền trên các diễn đàn, các cuộc họp phụ huynh…
Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, trước hết, cần phải có một đội ngũ tuyên
truyền viên tích cực. Lực lượng tuyên truyên viên của chúng tôi là đội ngũ cán bộ,
giáo viên, nhân viên toàn trường đã không ngừng rèn luyện kĩ năng giao tiếp để trở
thành những tuyên truyền viên xuất sắc. Trong các cuộc họp phụ huynh, các cuộc
gặp gỡ thường ngày, đội ngũ nhà trường đã chủ động tạo cơ hội để chuyền tải những
thông tin cần thiết đến tận từng phụ huynh, nhân dân làm cho họ nhận thức đúng đắn

từ đó họ tự giác sẵn sàng đóng góp công sức giúp nhà trường xây dựng, kiến thiết,
giáo dục các em.
Giải pháp 3: Tạo lập uy tín, niềm tin đối với phụ huynh, Cấp uỷ Đảng, chính
quyền và cộng đồng địa phương, thông qua việc khẳng định uy tín, chất lượng của
nhà trường.
Sự tạo lập uy tín phải bằng chính nội lực của mỗi nhà trường, sự phẩn đấu của mỗi
thầy, cô giáo biến quá trình giảng dạy thành kết quả học tập của học sinh. Sử dụng
hợp lí và có ích lợi các nguồn thu, các sự hộ trợ từ phía huy động cộng đồng.
Để đạt được điều đó chúng tôi đã làm như sau:
- Xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất, cùng nhau khắc phục
khó khăn hoàn thành công việc được giao.
- Kết hợp với công Đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện tốt các phong
trào thi đua, các cuộc vận động điển hình là cuộc vận động “ 2 không” với 4 nội dung
xuyên suốt trong suốt năm học.
- Tổ chúc rút kinh nghiệm, đánh giá qua từng thời điiểm cụ thể, nêu gương các cs
nhân đạt thành tích trong các phong trào.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu cho từng cá nhân, tập thể để
mỗi một thành viên phấn đấu .

- Tham mưu với hội cha mẹ học sinh thành lập Ban địa diện để sử dựng các
nguồn hộ trợ từ phụ huynh, nhân dân, các nhà hảo tâm bằng những công trình kỉ
niệm có giá trị nhằm phục vụ cho con em.
- Với sự miệt mài, không quản thời gian đóng góp sức mình xây dựng trường
lớp, chăm chút, tận tuỵ giúp các em không ngừng tiến bộ đã để lại những ấn tượng tốt
đẹp trong phụ huynh nhân dân, các cấp lãnh đạo địa phương. Những thành quả đáng
ghi nhận trong các phong trào thi đua, các phong trào mũi nhọn và sự tiến bộ của
học sinh đã xây nên lòng tin, nâng cao uy tín nhà giáo và nhà trường. Đây cũng chính
là yếu tố, là động lực để phụ huynh, nhân dân không tiếc công sức, tiền của giúp đỡ
nhà trường có thêm sức mạnh để đảy mạnh các hoạt động hiệu quả.
Giải pháp 4. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh
học sinh và nhà trường là một “ tuyên truyền viên xuất sắc” nhằm nâng cao nhận
thức của phụ huynh, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
Để mỗi giáo viên nhà trường phát huy hết khả năng của mình trước hết: Cán bộ
quản lý nhà trường cần nắm chắc sở trường, hạn chế của mỗi người để tiếp sức để họ
phát huy hết năng lực của mình tạo uy tín với phụ huynh học sinh .
Thực tế cho thấy rằng, Nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn rất vững vàng song
khả năng giao tiếp, báo cáo trước tập thể đông người lại hạn chế. Vì vậy cần quan
tâm bồi dương kĩ năng giao tiếp cho đội ngũ. Qua hàng tháng, thường xuyên liên lạc
giữa phụ huynh để thông báo kết quả học tập của học sinh. Qua hàng kì cần tổ chức
các cuộc họp phụ huynh để giáo viên báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động của
nhà trường và tình hình học tập , rèn luyện của tầng học sinh để phụ huynh rõ.
Giải pháp 5. Tận dụng những kinh nghiệm và tri thức của phụ huynh, vận động họ
tham gia vào các hoạt động của nhà trường, tham gia huy động cộng đồng.
Hội cha mẹ học sinh không chỉ là vai trò đối tượng huy động mà cả vai trò chủ
thể huy động. Chính vì vậy “tiếng nói họ rất có quan trọng”. Họ là những người
thuyết phục trên các cuộc họp phụ huynh, ở thôn, ngoài xã hội hiệu quả, cũng là lực
lượng tham mưu ở các thôn, các đoàn thể của địa phương hiệu quả nhất.

- Để Hội cha mẹ học sinh hoạt động thuận lợi, bước vào năm học, nhà trường
tham mưu để Hội cha mẹ học sinh tổ chức Đaị hội triển khai kế hoạch; phân công
trách nhiệm của các thành viên trong ban huy động cộng đồng.
- Qua các đợt Hội cha mẹ học sinh tổ chức họp đánh giá lại kết quả hoạt động
của kì trước, triển khai nhiệm vụ tiếp nối của kì sau nêu gương những phụ huynh đã
có những đống góp tích cực trên các phương tiện thông tin hàng ngày của thôn nên
đã động viên kích lệ mọi người tham gia góp sức cùng nhà trường thực hiện các
nhiệm vụ.
Giải pháp 6. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương:
Lãnh đạo địa phương là chỗ dựa về pháp lí để việc triển khai huy động cộng
đồng, vận động nhân dân chăm sóc thế hệ trẻ, gắn kết giữa nhà trường gia đình, xã

hội trong công tác đào tạo nói chung. Làm tốt công tác tham mưu là “ chìa khoá” mở
ra sự thành công để làm tốt công tác XHHGD. Chúng tôi đã tham mưu những nội
dung cơ bản sau:
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương để xây dựng kế hoạch, phương
hướng chỉ đạo, định hướng giải pháp cho công tác huy động cộng đồng.
- Tham mưu trên các diễn đàn để tranh thủ sự đồng tình của các cấp lãnh đạo,
phụ huynh, nhân dân.
Để việc tham mưu đạt hiệu quả, Hiệu trưởng cần nắm chắc thực trạng địa
phương để phải xây dựng kế hoạch thật cụ thể, chi tiết, khả thi. Phải biết lựa chọn
thời điểm thích hợp để tham mưu thuận lợi; phải biết cứng rắn, mềm dẻo đúng lúc,
đúng đối tượng. Bên cạnh đó phải có khả năng báo cáo nhằm thuyết phục những vấn
đề cần nêu ra. Với những kinh nghiệm nhỏ của bản thân, trong những năm qua,
những yêu cầu, đề nghị của nhà trường đều được các cấp lãnh đạo địa phương chấp
thuận, phụ huynh, nhân nhân đồng tình cao nên việc triển khai việc huy động cộng
đồng đều thuận lợi, hiệu quả.
Giải pháp 7. Hiệu trưởng thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để làm tốt
vai trò của mình trong môi trường xã hội địa phương.
Người hiệu trưởng có uy tín, năng lực là nguồn kích thích sự tham gia của

cộng đồng địa phương cho sự phát triển của nhà trường. Chính vì thế, bên cạnh việc
tiên phong đi đầu trong các phong trong hoạt động, biết động viên đội ngũ cùng vượt
qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ thì người hiệu trưởng phải có hiểu biết về pháp
luật, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phải tìm hiểu để
nắm được các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đặc điểm, điều kiện của từng
thôn, từng cụm dân. Đây chính là “ hành trang”, là điều kiện cần trong công tác quản
lí nói chung và làm tốt công tác XHHGD của người Hiệu trưởng ở mỗi trường học.
G. Những kết quả đã đạt được
Trong quá trình thực hiện, trường Tiểu học Mỹ Thuỷ đã biết vận dụng những
giải pháp phù hợp nên đã huy động sức mạnh cộng đồng tham gia xây dựng nhà
trường ngày càng vững mạnh.


Thành ph
ần tham gia
XHHGD
Nh
ững việc đ
ã làm và k
ết quả đạt đ
ư
ợc

1.

Các c
ấp l
ãnh
đ
ạo địa

phương
-

Th
ống nhất kế hoạch, chỉ đạo các ban ng
ành đ
ẩy
mạnh việc huy động cộng đồng xây dựng trường
đạt chuẩn Quốc gia.
- Đầu tư nguồn kinh phí xây dựng trường học, mua
sắm thiết bị dạy học gần 2 tỷ đồng.


2. Các đoàn th
ể, nhân dân

-

H
ội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh :

+ Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Lãnh đạo địa
phương.
+ Vận động học sinh bỏ học đến trường.
+ Tham gia tuyên truyền để nhân dân thực hiện
tốt XHXGD
+ Trong những năm xây dựng trường đạt chuẩn
Quốc gia, các Hội đã huy động hội viên hỗ trợ
kinh phí xây dựng nhà trường mỗi năm
10.000đồng/hội viên.

- Hội người cao tuổi:
+ Đóng góp cây cảnh, cây bóng mát trồng ở
khuôn viên trường.
+ Trồng vườn cây ăn quả ở 2 khu vực trường (
trung tâm, khu lẻ Mỹ Trạch và chăm sóc vườn
cây.
- Đoàn thanh niên:
+ Phối hợp với nhà trường tổ chức thực hiện tốt
các Phong trào Măng non.
+ Cử cộng tác viên cùng nhà trường bồi dưỡng
các em trong phong trào Thể dục thể thao hàng
năm đạt kết quả cao.
+ Huy động công san lấp mặt bằng sân trường.
+ Hỗ trợ kinh phí 10.000đồng/đoàn viên để xây
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
- Hội khuyến học: phát thưởng qua hàng năm cho
các thầy cô giáo và học sinh đạt thành tích cao
trong các năm học.
- Các thôn:
+ Tổ chức các hoạt động hè, quản lí, giáo dục các
em trong dịp hè và các ngày nghỉ…


-

Tham gia phong trào XHHGD ngày càng tích c
ực.

- Hội cha mẹ học sinh đã đóng góp hàng nghìn công
để xây dựng khuôn viên; chăm sóc bồn hoa cây

cảnh, vệ sinh truờng lớp.
-Thường xuyên phối hợp với nhà trường giáo dục,
chăm sóc con em và động viên nhà trường trong các
hội thi, các phong trào thi đua và các cuộc vận
động.
- Hội trợ kinh phí xây dựng các công trình kỉ niệm
cho nhà trường như: xây bồn hoa, sân thể dục, đổ
bê tông sân trường, may rèm màn 16 phòng học và
các phòng chức năng, mua ghế đá, xây dựng cổng
trưởng, trả công người chăm sóc khuôn viên, hộ trợ
kinh phí chi dạy học Anh văn, Tin học. khuyến học
khuyến tài…Tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.
4. Các đơn v
ị kết nghĩa: ga Mỹ
Trạch, Cung đường
-

H
ỗ trợ kinh phí tổ chức trung thu, các đợt phát
động phong trào “ Em yêu đường sắt quê em”; tổ
chức cho các em đạt thành tích xuất sắc dự trại hè
do cục đường sắt tổ chức.
5. Các nhà h
ảo tâm, các doanh
nghiệp
-

H
ỗ trợ h
ơn 100 ch

ậu hoa giá trị 1,5 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết trung thu, khai giảng
năm học mới, đón danh hiệu “ Lá cờ đầu” bậc học
hơn 20 triệu đồng.


Công tác XHHGD ở quê hương Mỹ Thuỷ đã phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng
lẫn chiều sâu, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp địa phương, nhà trường vượt qua
những khó khăn, nghèo thiếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thành

công đổi mới giáo dục phổ thông, xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc Gia.
Kết quả cụ thể là:
- Về chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ, vững chắc:

Năm h
ọc

Ch
ất l
ư
ợng

H
ạnh kiểm

Gi
ỏi

Khá


T B

Y
ếu

ĐĐ ( T, K)
CĐĐ

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL


%

2003
-
2004

157

26,7

264

45,0

158

26,9

8

1,4

587

1002004

-
2005

135

26,1

224

43,4

150

24,4

7

1,3

516

1002005
-
2006

114


24,5

212

45,6

132

26,5

7

1,5

465

1002006
-
2007

101

25,3

190


47.5

106

26,5

3

0,07

400

1002007
-
2008

122

31,0

202

51,3

67


17,0

3

0,07

389

100
Kết quả thể hiện tính toàn diện nhất là nhà trường đã xây dựng thành công
chuẩn Quốc gia các giai đoạn: Trường đã đạt Trường chuẩn Quốc Gia giai đoạn
1996 – 2000 Sớm nhất trong huyện ( năm 1998). Năm học 2005 – 2006 trường đạt
chuẩn Quốc gia mức dộ I . Năm học 2006 – 2007 Trường được UBND Tỉnh công
nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II và danh hiệu “Lá cờ đầu” của bậc học .
Năm học 2007 – 2008 với sự phát triển mạnh mẽ của XHHGD đã góp nhà trường
vững bước tiến lên để phấn đấu danh hiệu “ Lá cờ đầu” lần thứ 2 trong toàn tỉnh.
H. Bài học kinh nghiệm:
Kinh nghiệm thực tiễn của công tác XHHGD ở trường TH Mỹ Thuỷ là:
1.Mỗi bước đi của nhà trường đều có sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các
cấp. 2. Vai trò tham mưu của Hiệu trưởng nhà trường. Công tác tham mưu cần
cụ thể, tỷ mỉ, chọn lọc, nhất là hệ thống chỉ tiêu và giải pháp thực thi. Trong
công tác này, vai trò của Hiệu trưởng hết sức quan trọng. Hiệu trưởng vừa tham
mưu bằng kế hoạch vừa trực tiếp đôn đốc chỉ đạo thực hiện bằng tất cả tính
năng động, sáng tạo của mình.


- Phải được sự chỉ đạo thường xuyên của UBND huyện Lệ Thuỷ, Phòng Giáo
dục, cần phải có sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân xã Mỹ Thủy. Lãnh đạo
địa phương, nhà trường cần có quyết tâm cao trong việc duy trì và xây dựng nhà
trường ngày càng phát triển
- Tỉnh và huyện phải có kế hoạch đầu tư kinh phí vcùng với sự đống góp của
Phụ huynh, ngân sách xã mới hoàn thành được chuẩn III về CSVC.
- Chú trọng công tác XHHGD để ngày càng phát triển trên diện rộng, nhằm hỗ
trợ nhiều mặt cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Nhà trường luôn phải luôn luôn đạt thành tích xuất sắc trong nhiều mặt, chất
lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo, nền nếp dạy học và quản lý phải tốt; sử dụng và
bảo quả tốt CSVC, thiết bị dạy học mới tạo được lòng tin trong các cấp lãnh đạo, phụ
huynh, nhân dân và mới nhận được sự đầu tư, chăm lo của các cấp, các ngành các tập
thể, cá nhân.
Giáo dục Tiểu học là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đây là
bậc học vô cùng quan trọng, là cơ sở cho quá trình học tập và phát triển tư duy của
học sinh, hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới XHCN Việt
Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho học sinh vào các cấp học trên. Chất
lượng giáo dục phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản đó là: Phương tiện dạy học và đội
ngũ giáo viên; để nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng
đội ngũ, đồng thời tăng cường CSVC và trang thiết bị dạy học, xây dựng trường học
theo hướng đạt chuẩn Quốc gia.
Trường Tiểu học Mỹ Thủy làm được chưa nhiều, kết quả còn khiêm tốn so với
các đơn vị bạn trong tỉnh, nhưng những gì Mỹ Thủy làm được là thể hiện sự cố gắng
lớn của nhà trường và của địa phương trong quá trình xây dựng trường đạt CQG ở
các mức độ.
Người viết:

Lê Thị Hương


×