Tải bản đầy đủ (.doc) (7 trang)

một số giải pháp góp phần phát triển du lịch biển tỉnh quảng ngăi và các tỉnh vùng duyên hải nam trung bộ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (133.44 KB, 7 trang )


Đề tài nghiên cứu:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN
TỈNH QUẢNG NGĂI VÀ CÁC TỈNH VÙNG DUYÊN HẢI NAM
TRUNG BỘ
 
!"#$%&%'()*#+,
-./0(12 3456'7
(0889
:
;1(<'!19
&7#%'-=;.>&>
50?@A0!BCCDEBCFC'
A!'1'. =6A
/;GH#15I00,"A+JK
L%&0;A
 5
1. Khái quát tiềm năng du lịch biển, đảo vùng duyên hải Nam Trung bộ


!
"#$%&'()*
!

)+, /'.+"0*120".*3+4.,.5*620".7
+890, '720".:;+9<=<=*>
!
+9
<=?=@A0*1.B603*620".76*6
20".7*,-.C*1@8'.75+A.B,3.
7/DE.*FGH72.'I"*+J


,,3.8KELM&NOP5EQ:A
#8R8'LST@@@:3UV);+3W
X;+F'G76.I.*,3.@
R7+JY+".0,,Y.0E
!
20".
Y+A*
!
*).B'"+4.;+*320".2,ZV*7
7@8'.+*[\.B2;V.+C03*+6U;.B7'72
0".,'+N5]^81Q.]^Q,N5
]^([(_]&'(^#$,]
!
)^@@@`V"
.GW,\+2EDa.*DbD5'.;.C.'.
+EDbF2c+4.;+*320".@LdX++6.B7Y
+,\2,Z+*3U'.20".@
6b.'.'"A*I*3*B6
7*BNOP*3620".DK*60A+\E0
.'.0D.C*1.SEDe.F2c2;UP
$U'.20".@
2. Thực trạng phát triển du lịch biển, đảo ở Quảng Ngăi và các tỉnh
duyên hải Nam Trung bộ
RG20".7+Y*.'.*12
.S+9I0F0-9*620".b
*A**+U'...B;G$0
U'.G.9*+"+920".I*37@Ne.F2c.C.'.D
f20".70W+06*3.'.A*B03.C*1,
Og#95@8'.+Q,N581
Q8N5([(_#$,h+$+>,2

0".YR*a.RWDiD'F2cU'.2
0".@
b'720".7+RG7;G
R..5*60,-U'.).5DY0,$2".*j@@@.
F20".7+23UY+>'7@
a) Về lượng khách quốc tế và nội địa:&'.+9*.'.
20j.RG@<=k=
*1+B9*j.*j<?;0,-U'.G.9,Y
!
GA
kk<lHm;0,-U'.20".+",Y
!
GA
k?l@:3.+,Y*60,-U'.<.D.F
De.F2c20".En.C*1*E+20".+
+E,Y@GWU'.D*3.,3.]kokl
U'.G.9*kkplU'.+"^.F20".7+*1
2*c.
q
U9*+E+>
,Y@
 4.;AV.DA5,3..F+20,$
!

]Q ^Ed+*3U'.G.90ko+*3U'.+"
0k*...*1rmsmp]U'.G.9^*?s?<
]U'.+"^,*).
q
F@6.FE+20".
.

q
+5D5.,+2E$U'.0,0E2H;2".*j2
0".  *  2".  *j  +  Ut  .,  '  7@ 
*3<=k=+B<?@===0,-U'.G.9

!
kpklu]+E<==ps<=k=^*?=v@===0,-U'.+"

!
km<lu]+E<==ps<=k=^H0,$
!
k<
]U'.G.9^*km]U'.+"^@R.D+6
F5D*34_..C*1.F20"..
q

6.,'7*+eJR7*a'7Y
+7+93.C*1@
b) Về doanh thu du lịch:<=k=220".*1+Eo
w++B).C9Y?.x$U'.+,\
UW*+,\]s&'X
!
)^@
.S,.'.U'.2*"V/[R.'.+7+9030,-
U'.+9.
q
V2.9wai@*).+2

!
<mylu.+E<==ps<=k=].';.B,


!
)w0;3o<lu?kklu^.FDe.*,5
0En*,Y.CU920".7.C
*1@
c) Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch:7;G.5DY0,$2
0"..FD0,-.5DY*0,$\G
k=kl*k?lu,5e*3w0;,Y*6U'.20".@N
*3GW.,3.waDC.5wa.5DY0,$
.FGW.Cd.5DY0,$0554_..C.,3.
+4.;wa.'..5DY..F]m*pD^.5z4_.@
6Uz+"*12.B.5DY*).F.BU
+B*j.*jU'.20"...F@
*3)20".<=k=+E<==w+op.5DY
0,$20".*3<===+B.C90.5DYF.F.,
+, /9E]..B2FkU'.DEmDmU'.DE?D*.,
.BU'.DEpD^@R.D.F0".3
,3.+>'7.
q
UD*34_..C*1@
3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) đối với
du lịch biển đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ
a) Điểm mạnh
{#Uz+".B+",3+$*DbGA.C,3.*
.VG6+",5/'.+"'720".7+Y
U9Sa+0b..V$.+f'7U9/@
{8B9E*620".b*A*I*37
{8W'.*''".C20".b*
A*+, .,\H.'.2D*B'"6+, 
Wa@

{&9G'720".0E).72"..5.FU9
.C*1E*;.0*A.+\D/@
{N*34_..C.,3.GWE+20".UW
r,YY@
{8F0,-2".*j20".+, A.*r,3.B>.
;2;E*De..E.C20".:;U*b.*
G.9@

b) Điểm yếu
{OE.903F.B7F5;GU920"..
q
U
7;Y)20"..
q
F+20,$IDf20".
.,$+2E@
{:;.G0,GE.U'.20".7.,b.Db
;G*6*R@
{7910+6U;.5DYE>9UT*)e.2
0".Y>9.'.+",5.,DADI.@
{|+.;G0,*UM6;.CA
0b.20".E.9*9+2c3.F0,-2".*j.,+E
.f@
{0b.+>,*6.V.W;r,3..}E.9*
j.6*+>,r@
{:;.*;W,\*/A2b9D*20"..
q
6
F.)2c3.5Df20"."D'@
c) Cơ hội

{890, '720".+9<=<=*>
!
+9<=?=Dn+, 7
U+B+4aA,'720".7+@6''
720".7+**1*[7:;+9<=<=++, /A
2b|C,38VC2;@&7UDnE.d.'.
Df20".I*37+4.;02,Z7V*7
7Dn0x)
!
20".:;@O;GE+2
0".Dn+, A05;\;Df@
{:12+B.B9j.0+".
0,,Y.20".2,Z77*VI*3D'
7**B67@
d) Thách thức
{'.e.03F+*320".7+:;0Db0T
*"+",5r.9Df20".*3.>V
;+E;*.;.U.F0,-.5DYE>
*A0b.YR*17.,+'e+, @
{8E.E*6'*.F0,-2".*j+'.e.
+*3G0,*e2j.W;+j.'76
*R@
{Lb.,3.72A*R'.+F0-UB0,\.C9+xUV
)Dn'.e.03+*3.'.*120".7.
q
UT0b.V.
e@
4. Một số giải pháp phát triển bền vững du lịch biển đảo Quảng Ngăi và
các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ
sThứ nhấtF>G+7'76*R*3>

!
2
E@&G9'.iG+7IEU'.7
j.*j'720".@,*)*rU'.-0,*rGA
3*''"@
sThứ hai'A.;GE+20".WG9
U;*6.'.9.).UPD.CDf+*320".7
I+>_DfU20"...F*3.'..VD'.A;@
sThứ ba,`'*6.,\+E.7U9e.UM
*620".A.)e.20"..a+,-0.>9
b.;.,3.I*0A2@>,*.'..5DY+E20".
*1*.,\+EE.d0R;'Ut[@
sThứ tưa.*6+0b.[W
!
.C.'.
>U9/+4.;+6.*~.C.++",5
*;.A.'".CDf20".@
- Thứ năm,20".7IU9>•*3
.'.2".*j**B0D+",5@:
!
*)9U9D
fGE..'.U20".@@@V+99*B+"+7
EV+4.1.CDf@
- Thứ sáu,DbW0.C7.,UW0*W)@
:3DbE..CW,\20".
!
*;.*;W,\D'
I*3DU9.C.+*0G*3.'.U9U'.
+
q

i*;.GE.f+".'.2b''70WV+9'.
+3E+20".@
- Thứ bảy:;.DK2j9U;0;0,-*rB>
.V*r+'ej.'76*R*i.>
.CU'.@#'720".€/•I*3*;W,\*
''"*B+"@
- Thứ tám,.,\0b.*.BDb.f"V.e*3R'.
+.C9+xUV)*6b.,3.72AR2",\*6\
9  *  '.  +  .C      ,  0S  GT  DB  >
L‚8Q‚8
k@ &'G'620".7+*12 <
<@ b.E'720".7+x*.'.2
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<
?@ ''+7E+79.5*'.e.]Nƒ„^+*3
20".7+2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
m@ LD''76*R20".7+*
.'.2 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m

×