Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

SKKN một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (191.43 KB, 20 trang )

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
1. MỞ ĐẦU
1.1) LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
V.I.Lê Nin trong thư gửi học sinh Học viện trường Đảng Ca ri bê
trong những ngày đầu cách mạng Tháng Mười Nga đã nói “ Trong bất kỳ
nhà trường nào điều quan trọng nhất là phương hướng, thì các bài giảng
phương hướng đó do cái gì quyết định ? Hoàn toàn do và chỉ do đội ngũ
những người giảng.
Bác Hồ kính yêu cũng đã từng dạy: “ Muốn có chủ nghĩa xã hội phải
có con người xã hội chủ nghĩa” – Con người xã hội chủ nghĩa trước hết là
con người phải được đào tạo, có văn hóa, có kiến thức khoa học và xã hội,
có tinh thần yêu nước, có đạo đức cách mạng, và để làm được thế, hơn lúc
nào hết, chất lượng những người thầy cô giáo – đội ngũ đào tạo ra học sinh
là một trong những động lực chủ chốt ảnh hưởng trực tiếp chất lượng của
nhiều thế hệ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Với phương châm xem phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hoá đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người, Đảng ta
xác định mục tiêu cơ bản của giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, đào tạo con người Việt Nam có tri thức, có kỷ năng, có thái
độ ứng xử đáp ứng được công cuộc đổi mới hiện nay. Muốn thực hiện được
điều trên, đội ngũ giáo viên đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng
giáo dục.
Như vậy, giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai.
Để đào tạo nên con người mới “vừa hồng vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu của
xã hội, đòi hỏi người làm công tác quản lý nhà trường phải luôn trăn trở để
tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường, nhằm
đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cụ thể là đội
ngũ giáo viên phải chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường
-1-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên


chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp,
giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo.
Xuất phát từ:
- Yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
- Từ mục tiêu đào tạo của giáo dục Tiểu học.
- Từ vị trí, vai trò của giáo viên Tiểu học.
- Từ chuẩn nghề nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
- Từ thực trạng của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học QT.
Tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên” của trường Tiểu học QT.
1.2) ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI:
Điểm mới của đề tài này là trang bị cho Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng
những kiến thức cơ bản trong công tác quản lý nhà trường, nhằm xây
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học.
Một là, lập quy hoach, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ.
Hai là, phân công bố trí giáo viên.

Ba là, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Bốn là, động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ
giáo viên.
2. PHẦN NỘI DUNG
2.1) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC QT.
2.1.1 Khái quát tình hình phát triển của trường Tiểu học QT:
-2-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
* Vài nét về tình hình xã hội Xã QT:
Xã QT có dân số 11 456 người, với 2 463 hộ, đa số người dân đã được
phổ cập Tiểu học. Là một địa phương mà dân cư thuộc 5 khu vực chính: A;

B; C; D; E. Đời sống chung của người dân toàn xã đa số ở mức trung bình,
số hộ nghèo toàn xã chiếm tỉ lệ khá đông. Nhìn chung mức sống của người
dân xã QT đạt mức trung bình so với toàn huyện.
Là một địa phương truyền thống hiếu học chưa cao, đa số người dân
làm ăn phụ thuộc vào đồng ruộng , đời sống kinh tế gia đình còn gặp nhiều
khó khăn thiếu thốn, phụ huynh học sinh còn chăm lo vào việc mưu sinh
hàng ngày nên chưa quan tâm đến việc học hành của con em. Trong những
năm gần đây việc học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn tồn tại.
Hiện nay trên địa bàn xã QT tồn tại 4 trường học: 1 trường mầm non; 2
trường Tiểu học và 1 trường trung học cơ sở với hơn 3000 học sinh. Cơ sở
vật chất trường học thực sự chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, các
phòng chức năng, các phòng học bộ môn đang còn thiếu, sân chơi bãi tập
chưa đảm bảo, trang thiết bị dạy học còn nghèo cùng với đội ngũ giáo viên
lớn tuổi vẫn còn tồn tại nhiều. Do đó phần nào cũng ảnh hưởng đến chất
lượng dạy và học của nhà trường.
* Tình hình phát triển của trường Tiểu học QT:
Trường Tiểu học QT được thành lập từ năm 1995, đến nay đẫ được 18
năm tuổi, là trường nằm ở khu vực nông thôn nhưng lại ngay của ngõ của thị
trấn nên hàng năm cũng đã thu hút được nhiều học sinh. Từ ngày thành lập
đến nay trường luôn luôn phấn đấu không ngừng và nhiều năm liền đạt
trường Xuất sắc. Đặc biệt trường Tiểu học QT đã được UBND tỉnh Quảng
Bình công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 vào năm 2006 và đã được
kiểm tra công nhận lại.
Hiện nay trường có 20 lớp với 556 học sinh, có 33 cán bộ giáo viên và
nhân viên.
2.1.2. Khái quát tình hình đội ngũ giáo viên trường Tiểu học QT.
-3-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
+ Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy 27 đồng chí
+ Trình độ đạt chuẩn: 27/27 Tỉ lệ 100%

+ Trình độ trên chuẩn: 23/27 Tỉ lệ 85%
+ Năng lực sư phạm tính đến năm 2012 có 13 giáo viên đạt loại xuất sắc; 9
giáo viên đạt loại khá và 5 giáo viên đạt loại trung bình, không có giáo viên
xếp loại năng lực sư phạm loại yếu.
+ Độ tuổi giáo viên trên 40 có 9 đ/c
+ Đảng viên có 25 đ/c.
2.1.3 Thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên ở trường Tiểu học QT.
* Những việc đã làm được:
Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được triển khai
qua rất nhiều hình thức và đã thu được nhiều kết quả khả quan.
- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên: hầu hết các đồng
chí giáo viên trong trường có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống
lành mạnh trong sáng, luôn mẫu mực và thực hiện được “ Tấm gương sáng
cho học sinh noi theo”. Từ chỗ năm học 2009 chỉ có 18 đảng viên nay đã
tăng lên 25 đảng viên. Đây là một sự phấn đấu không mệt mỏi của giáo viên
và sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo nhà trường mới có được kết quả như
vậy.
- Đội ngũ giáo viên của trường luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn
nhau. Khi đồng chí mình gặp khó khăn, chị em trong trường đều góp sức
giúp đỡ cả tinh thần và vật chất, biết chia sẻ cùng nhau khi vui buồn, tập thể
chị em trong nhà trường thực sự như một tổ ấm.
- Trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, không phải đổi
mới hoàn toàn mà trong quá trình tự đổi mới đó, vẫn kế thừa và phát triển
phương pháp giáo dục cổ truyền, hữu ích, những sự vận dụng phải hết sức
linh động, sáng tạo khi sử dụng phương pháp mới, tránh máy móc, cứng
nhắc.
-4-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tạo điều kiện cho các giáo
viên học các chứng chỉ trong hè. Nhà trường đã sắp xếp bố trí dạy thay thật

khoa học để tạo điều kiện cho giáo viên được đi học để nâng cao chuẩn.
Năm 2009 nhà trường chỉ có 13 đ/c trình độ đại học, 5 đ/c trình độ cao đẳng,
nhưng đến nay đã có 23 đồng chí tôt nghiệp đại học.
- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nhằm tạo điều kiện cho các
giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của nhau, trường còn tổ chức các
giờ dạy mời bạn đồng nghiệp tới dự, góp ý kiến, giúp đỡ nhau về kỹ năng sư
phạm và trình độ chuyên môn, tạo không khí cởi mở, thân thiện và thi đua
cùng tiến bộ. Trong hè cũng tổ chức cho giáo viên được tham gia bồi dưỡng
thường xuyên. Trường tổ chức triển khai chuyên đề. Bên cạnh đó lãnh đạo
nhà trường cũng bố trí tăng cường việc kiểm tra, dự giờ đột xuất để nắm
chắc trình độ, ý thức giảng dạy và những khó khăn nảy sinh để cùng giáo
viên kịp thời giải quyết. Tổ chức thường xuyên các cuộc thi viết chữ đẹp
bằng hai hình thức: thi viết trên giấy và viết trên bảng để rèn luyện thêm kỹ
năng viết cho giáo viên. Mỗi cá nhân giáo viên đều có sổ cấp nhật kiến thức
hàng ngày, sổ rèn chữ. Các tổ chuyên môn khi sinh hoạt cũng được cải tiến
nội dung, thực tiễn, hiệu quả với những chuyên đề và nội dung cụ thể theo
từng đợt sinh hoạt, không sinh hoạt chiếu lệ, chung chung.
- Phó hiệu trưởng chủ động trong việc chỉ đạo, lên kế hoạch bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Phó hiệu trưởng cùng một số tổ trưởng
trực tiếp thường xuyên đi dự giờ nắm chắc mặt mạnh, yếu từng đồng chí, chỉ
rõ cho giáo viên từng bước đi, từng phương pháp cụ thể, yêu cầu giáo viên
nắm chắc các đối tượng học sinh của mình, trình độ nhận thức, hoàn cảnh
gia đình từng học sinh, qua đó có những biện pháp thích hợp và hiệu quả
trong quá trình đứng lớp giảng dạy, nhằm mục đích giúp học sinh từ em yếu
đến ẹm giỏi đều tiếp thu hết kiến thức của bài giảng.
- Ban giám hiệu thường xuyên khuyến khích các giáo viên giỏi sáng
tạo trong giảng dạy, viết báo cáo kinh nghiệm, phổ biến cho toàn thể giáo
-5-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
viên , tạo nên niềm hứng khởi công việc và sự đoàn kết gắn bó thương yêu,

giúp đỡ nhau, cùng toàn trường một ý chí thi đua dạy tốt và học tốt.
- Hàng năm có 100% giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm
cấp trường.
3.2. Những việc chưa làm được:
- Việc tuyển chọn và bổ sung nhân sự còn chịu sự tác động, điều tiết của cấp
trên nên gây nên áp lực và sự nể nang cho người quản lí. Chính vì vậy sự lựa
chọn giáo viên có năng lực để tuyển chọn về trường khó thực hiện như mong
muốn.
- Phân công bố trí giáo viên chưa hợp lý nên không phát huy được tiềm năng
vốn có trong mỗi cá nhân, làm giảm chất lượng công việc.
- Một số giáo viên thiếu tình thương trách nhiệm, thậm chí còn vi phạm các
chuẩn mực đạo đức.
- Chưa xây dựng được phòng truyền thống của nhà trường.
- nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng song kết quả
mang lại chưa cao.
- Trường dạy 10 buổi /tuần nên thời gian dành cho các buổi sinh hoạt chuyên
môn còn eo hẹp.
- Tổ chức các hội thi giáo viên giỏi còn mang tính hình thức.
- Tổ chức học tập các chuyên đề còn ít, đặc biệt tổ chức cho giáo viên đi
tham quan học tập các trường điển hình chưa thực hiện được.
- Tinh thần tự học, tự bồi dưỡng của một số giáo viên còn hạn chế, đặc biệt
là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trên lớp còn yếu, còn mang
tính rập khuôn, máy móc.
Kết quả xếp loại giáo viên năm học: 2010 – 2011
( Khi chưa áp dụng sáng kiến)
2010-2011
-6-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Nội dung SL %
Giáo viên giỏi trường 5

Giáo viên giỏi Huyện 6
Giáo viên giỏi Tỉnh 3
Giáo viên giỏi các cấp 14
Xếp loại giáo viên theo chuẩn
nghề nghiệp GV Tiểu học
Xuất sắc: 6 Khá: 9; T Bình:
11
Giáo viên đạt lao động tiên tiến. 22/29 75.0%
2.2) MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở
TRƯỜNG TIỂU HỌC QT.
2.2.1 Lập quy hoạch, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ.
Lập quy hoạch nhân sự là việc xác định nhu cầu về số lượng, chất
lượng, cơ cấu về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng mục
tiêu, nhiệm vụ của nhà trường.
Khi lập quy hoạch nhân sự, cần căn cứ vào các văn bản pháp quy của
Phòng giáo dục - UBND Huyện định biên cho các cơ sở giáo dục, căn cứ
vào nội dung, kế hoạch giáo dục và thực trạng đội ngũ giáo viên trong nhà
trường.
Các biện pháp cụ thể trong lập quy hoạch nhân sự đối với trường Tiểu
học QT trong giai đoạn hiện nay là:
- Rà soát tình hình nhân sự.
- Phân loại số lượng, chất lượng đội ngũ.
- Lập kế hoạch nhân sự trên cơ sở yêu cầu của năm học mới.
- Chú trọng công tác lựa chọn tổ trưởng chuyên môn, là người có phẩm
chất, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, có năng lực chuyên môn
vững vàng.
-7-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Xây dựng tổ chuyên môn mang tính lồng ghép: chọn các môn tương

đồng vào một tổ, tìm hạt nhân nổi trội làm tổ trưởng và nhóm trưởng. Khi
năng lực chuyên môn và số lượng giáo viên của một số bộ môn tăng, đủ điều
kiện thì tách tổ.
Tuyển chọn, bổ sung nhân sự nhằm đảm bảo đủ số lượng giáo viên, nhân
viên như bản quy hoạch đề ra. Biện pháp cụ thể là đề xuất với Phòng giáo
dục và UBND huyện phân bổ các giáo viên bộ môn thiếu, giáo viên có kinh
nghiệm giảng dạy và năng lực chuyên môn giỏi, giáo viên đạt chuẩn.
2.2.2 Phân công, bố trí giáo viên
Phân công, bố trí giáo viên, nhân viên là quyền hạn và trách nhiệm của
người hiệu trưởng. Đó là việc phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ
nhiệm các lớp trong trường. Nếu phân công hợp lý sẽ phát huy tối đa tiềm
năng giáo viên, ngược lại phân công bố trí không hợp lý sẽ làm giảm chất
lượng công việc cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của nhà
trường.
Đối với trường Tiểu học QT việc phân công bố trí giáo viên đòi hỏi người
quản lí phải hết sức cẩn trọng. Biện pháp thực hiện:
- Yêu cầu cá nhân đề đạt nguyện vọng.
- Tổ chuyên môn trao đổi, bàn bạc trên cơ sở đánh giá năng lực giáo viên ở
năm học trước.
- Dựa trên cơ sở phân công của tổ để ra quyết định.
- Do đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ với số tiết giảng dạy theo bộ môn,
đối với những giáo viên dạy không đủ tiết bộ môn của mình thì dựa vào khả
năng, năng lực của giáo viên, khéo léo thuyết phục giáo viên chấp nhận dạy
thêm một số tiết môn khác.
Khi phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, Nhà trường luôn đảm bảo các
yêu cầu:
-8-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Phù hợp với trình độ đào tạo và năng lực của từng người.
- Đảm bảo tính kế thừa có sự ổn định trong một thời gian nhất định ít nhất là

1 năm học.
2.2.3 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao, hoàn thiện nhân
cách của giáo viên. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong trường tiểu
học, người làm công tác quản lý cần đặc biệt quan tâm tới công tác bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên.
* Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị cho đội ngũ
giáo viên.
- Vấn đề nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao đội ngũ nhà giáo
đối với mỗi giáo viên là một công việc hết sức cần thiết. Hiểu và nhận thức
đầy đủ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong
sự nghiệp giáo dục giai đoạn hiện nay, mỗi một người thầy sẽ nhận thức
đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ. Nhận thức đúng
điều đó, họ sẽ sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ cho sự nghiệp
giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của chi bộ
tổ chức nói chuyện thời sự hoặc tổ chức các lớp học về tư tưởng Hồ Chí
Minh, về độc lập dân tộc, về xu thế toàn cầu hoá, về chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp giáo dục. Sau các đợt học tập, giáo viên
viết thu hoạch, nhà trường và chi bộ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.
Tổ chức học tập nghị quyết của Đảng các cấp, các văn bản pháp quy, chỉ
thị của Bộ Giáo dục- Đào tạo, luật giáo dục, điều lệ trường phổ thông, nhiệm
vụ năm học của Sở Giáo dục- Đào tạo, kế hoạch năm học của trường. Yêu
cầu 100% giáo viên tham gia. Đề xuất với chi bộ Đảng cử giáo viên ưu tú
tham gia lớp cảm tình Đảng và phấn đấu kết nạp ít nhất 1 đồng chí ưu tú
vào hàng ngũ Đảng Cộng sản trong một năm.
-9-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo
đức của người thầy phải được coi trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người
thầy phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Phải xây dựng

thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm, trách nhiệm. Thông qua
bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho thầy cô giáo có niềm tự hào gắn bó với
nghề, với trường để tạo động lực phát triển nhà trường. Hàng năm, nhà
trường kết hợp với tổ chức công đoàn cho giáo viên nghiên cứu luật giáo
dục, luật công chức, xây dựng hòm thư góp ý để kịp thời điều chỉnh các hành
vi thiếu chuẩn mực của giáo viên.
- Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm cho đội ngũ giáo viên là nội dung quan
trọng trong công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Tình yêu thương học
sinh là điểm xuất phát của mọi sự sáng tạo sư phạm và làm cho giáo viên có
trách nhiệm cao với công việc. Tình yêu thương học sinh thể hiện trong các
hoạt động giảng dạy và giáo dục, đó cũng là điểm xuất phát của tình yêu
nghề nghiệp. Để tăng thêm lòng yêu nghề của người thầy, tập thể học sinh
có sự tác động mạnh. Nhà trường kết hợp với tổ chức Đoàn thanh niên và
Hội cha mẹ học sinh trong trường giáo dục con em, xây dựng kỷ cương nề
nếp dạy học để tăng thêm lòng yêu trường, mến lớp trong mỗi người thầy.
* Bồi dưỡng các kỹ năng sư phạm
Đây là yêu cầu cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên.
Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cụ thể là: kỷ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ
năng dạy học trên lớp, kỹ năng tổ chức quản lý giáo dục học sinh, kỹ năng
giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng, kỹ năng lập hồ sơ, tài liệu
giáo dục giảng dạy. Đặc biệt trong khi tiến hành triển khai thực hiện chương
trình nội dung sách giáo khoa mới, giáo viên cần phải có kỹ năng sử dụng
các phương pháp dạy học tích cực và sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học
theo đặc trưng bộ môn. Giáo viên cũng cần có kỹ năng hướng dẫn học sinh
tự học, kỹ năng ra đề kiểm tra, kỹ năng đánh giá học sinh.
Các biện pháp thực hiện:
-10-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Tổ chức hội thảo cấp trường chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học
nhằm cung cấp cho giáo viên kinh nghiệm trong soạn bài, lên lớp.

- Kết hợp với hội cha mẹ học sinh trong giáo dục con em: một tháng giáo
viên chủ nhiệm mời ban chấp hành chi hội phụ huynh tham gia sinh hoạt với
lớp ít nhất một lần.
- Kết hợp với tổ chức công đoàn dạy thêm cho giáo viên môn ngoại ngữ
và vi tính.
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp. Đối với giáo viên trẻ quy định dự 2
tiết/tuần.
* Bồi dưỡng năng lực chuyên môn
Năng lực chuyên môn là nền tảng, là đòn bẩy của năng lực sư phạm.
Muốn có năng lực sư phạm tốt, phải có năng lực chuyên môn vững vàng.
Các biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên
cụ thể như sau:
- Xây dựng tổ chuyên môn thực sự là nơi diễn ra hoạt động chuyên môn
sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phấn đấu vươn lên của mỗi thành
viên trong hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy. Người quản lý
cần xác định rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của tổ và nhóm chuyên môn trong
nhà trường. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn là xây dựng kế hoạch hoạt động
chung của tổ, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế
hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra đánh
giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch của nhà
trường; đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên. Nề nếp sinh hoạt của
tổ chuyên môn là 2 lần/ tháng. Nội dung và hình thức sinh hoạt góp phần
đảm bảo kỷ cương nề nếp và nâng cao chất lượng dạy học, cụ thể:
+ Phản ánh những tiết khó trong phân phối chương trình.
+ Dự giờ, đánh giá, góp ý giờ dạy.
-11-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
+ Hội thảo các chuyên đề như: chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học,
chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Tổ trưởng cử giáo viên có năng lực

chuyên môn vững vàng dạy thử nghiệm, tổ góp ý cùng tìm ra hướng đi phù
hợp.
+ Góp ý xây dựng soạn giáo án chung với những tiết khó.
+ Khuyến khích giáo viên sử dụng và tự làm đồ dụng dạy học, tự trích một
phần quỹ lương để mua tài liệu có nội dung phù hợp với bộ môn.
+ Quy định viết sáng kiến kinh nghiệm là một tiêu chí trong đánh giá thi đua
của giáo viên. Đề tài có thể là một tiết dạy mà giáo viên cho là thành công.
- Về phía nhà trường, ban giám hiệu phân công hợp lý các thành viên phụ
trách các tổ chuyên môn và quản lý các khối lớp để cùng sinh hoạt chuyên
môn với tổ để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những sai lệch trong giảng dạy,
trong quản lý sổ sách, trong chế độ cho điểm, cộng điểm.
Từng bước đầu tư xây dựng thư viện và thiết bị dạy học phù hợp với đặc
trưng của từng bộ môn.
Cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn
hạn, bồi dưỡng định kỳ do sở hoặc bộ tổ chức theo chuyên đề. Sau khi tham
dự phải tổ chức phổ biến, áp dụng.
Bố trí tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập để nâng chuẩn.
Vận động và cử giáo viên có năng lực, có điều kiện tham dự các lớp đào
tạo các lớp đào tạo thạc sỹ ít nhất 1 đ/c trong một năm.
Đây là hình thức mang tính chiến lược của nhà trường, phù hợp với chiến
lược về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2010-2020, giúp nhà
trường tạo dựng mũi nhọn trong đào tạo học sinh giỏi.
2.2.4 Động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo
viên.
* Khích lệ về vật chất.
-12-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Sử dụng biện pháp khích lệ về vật chất trong quản lý nhằm xây dựng và
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là cách thức gắn lợi ích cá nhân với
lợi ích tập thể. Các biện pháp thực hiện là:

- Giải quyết tốt các chế độ chính sách của nhà nước một cách đúng đắn,
kịp thời, thoả đáng: nhận lương đúng hạn, nhận thừa giờ đúng kỳ.
- Công bằng trong đánh giá thi đua, trong khen thưởng, kỷ luật.
- Chỉ đạo thực hiện phương pháp khoán thưởng trong dạy học. Phần
khoán thưởng chất lượng chủ yếu giải quyết phần tăng năng suất trong việc
nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học gồm có các bươc thực hiện như sau:
+ Bước 1: Chuẩn bị
Nghiên cứu thực trạng học sinh khi tiếp nhận hợp đồng khoán thưởng.
Phân tích nguyên nhân và điều kiện tạo ra chất lượng đó.
Lựa chọn, phân loại đối tượng tiếp nhận khoán thưởng.
Lập chương trình kế hoạch chỉ đạo.
+ Bước 2: Triển khai, tổng kết, đánh giá khen thưởng
Tổng kết, đánh giá mức độ nâng cao chất lượng theo từng cá nhân, mức
độ khen thưởng: giáo viên giỏi cấp tỉnh được 1 000 000 đồng, giáo viên giỏi
cấp cơ sở được 500 000 đồng, giáo viên bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp tỉnh
được
500 000 đồng, lao động giỏi được 500 000 đồng, tổ chuyên môn tiên tiến
được
500 000 đồng.
Tổ chức trao thưởng cho giáo viên.
Tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương pháp tiếp tục triển
khai.
- Kết hợp với tổ chức công đoàn, hội cha mẹ học sinh tổ chức chu đáo
thăm hỏi kịp thời cán bộ giáo viên vào các ngày lễ lớn trong năm: ngày Nhà
giáo Việt Nam, ngày lễ Quốc khánh, ngày Tết.
-13-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Tạo nguồn kinh phí: Trích một phần kinh phí hoạt động của nhà trường,
huy động nguồn kinh phí của cá nhân, sự hỗ trợ của các nhà doanh nghiệp
trên địa bàn huyện.

* Khích lệ về tinh thần.
- Xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, đồng thuận, tương trợ giúp đỡ
lẫn nhau.Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, ban chấp hành công đoàn có
quan điểm nhất quán trong chỉ đạo hoạt động xây dựng nhà trường.
- Khích lệ khả năng sáng tạo của từng thành viên trong hội đồng.
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham quan, nghỉ mát, giao lưu học hỏi đơn
vị bạn.
- Tổ chức các câu lạc bộ trong trường: câu lạc bộ người yêu thơ, câu lạc
bộ người yêu ca hát, câu lạc bộ thể dục thể thao.
- Thưởng con em cán bộ giáo viên có thành tích cao trong học tập.
Tóm lại, để quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trung học phổ thông có rất nhiều biện pháp. Trên cơ sở nền tảng lý luận,
người quản lý cần phải biết phân tích tình hình cơ sở, để từ đó đề ra các biện
pháp phù hợp trong quản lý. Trên đây là một số biện pháp quản lý mà chúng
tôi cho là hữu hiệu để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
của trường Tiểu học Quảng Thọ trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên trong
quá trình quản lý, chúng tôi không ngừng điều chỉnh để ngày càng phù hợp
với tình hình thực tế của địa phương và xu thế chung của thời đại.
* Hiệu quả khi áp dụng đề tài:

Nội dung
2010-2011 2011-2012 2012-2013
SL % SL % SL %
Giáo viên giỏi
trường
5 7 9
Giáo viên giỏi
Huyện
6 9 12
-14-

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Giáo viên giỏi Tỉnh 3 4 4
Giáo viên giỏi các
cấp
14 20 25
Xếp loại giáo viên
theo chuẩn nghề
nghiệp GV Tiểu học
Xuất sắc: 6
Khá: 7
T. Bình: 14
Xuất sắc:13
Khá: 9
T. Bình: 5
Xuất sắc: 15
Khá: 9
T. Bình: 0
Giáo viên đạt lao
động tiên tiến. 22/29
75.0%
25/31 80.6% 29/33 87.8%

3. PHẦN KẾT LUẬN
3.1 Ý nghĩa, phạm vi áp dụng:
Ý nghĩa:
Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục
vì sự sống còn của giáo dục đào tạo là ở chất lượng giáo dục và hiệu quả.
-15-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Nhưng thực tế trong năm qua, đội ngũ giáo viên trong trường học vẫn

còn nhiều bất cập đối với xu thế phát triển của xã hội. Mỗi cố gắng, mỗi nõ
lực tuy nhỏ của đội ngũ giáo viên sẽ có ý nghĩa lớn cùng toàn ngành hoàn
thành nhiệm vụ. Một trường học có uy tín phải là một trường học có môi
trường sư phạm lành mạnh, trong đó đội ngũ giáo viên là linh hồn, là tấm
gương sáng cho học sinh noi theo. Vì thế mỗi một giáo viên phải biết cố
gắng không mệt mỏi để xứng đáng là người giáo viên kiểu mẫu trong thời kỳ
đất nước bước vào giao đoạn mới.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường
là công việc cần thiết cấp bách trong sự nghiệp giáo dục giai đoạn hiện nay.
Người quản lý cũng phải không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao
trình độ quản lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục- đào tạo trong thời
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Xuất phát từ thực trạng của đơn vị, trong đề tài sáng kiến, tôi đã đề xuất
bốn biện pháp quản lý nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên tại trường Tiểu học.
Một là, lập quy hoach, tuyển chọn, bổ sung nhân sự đội ngũ.
Hai là, phân công bố trí giáo viên.
Ba là, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.
Bốn là, động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo
viên.
Những kết luận nêu trên cho thấy các nhiệm vụ của đề tài đã được thực
hiện phù hợp với mục tiêu đề tài đã xác định. Mặc dù bản thân tôi đã có
nhiều cố gắng tìm kiếm các biện pháp phù hợp song do giới hạn của một
SKKN nên trong quá trình nghiên cứu còn có một số biện pháp chưa có điều
kiện đi sâu và đó cũng chính là đề tài để cho tôi tiếp tục nghiên cứu sau này.
Phạm vi áp dụng:
Áp dụng đối với tất cả cán bộ quản lí ở Trường Tiểu học.
-16-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
3.2 Những kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị Phòng giáo dục và UBND huyện tuyển đủ những chức danh còn
thiếu trong nhà trường. Đặc biệt là giáo viên Tiếng anh, giáo viên Tin học
đưa vào biên chế để họ ổn định công tác và có trách nhiệm cao trong giảng
dạy cũng như thuận lợi cho sự quản lí của đơn vị.
- Cần có chế độ ưu đãi hơn đối với giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua các cấp.
( Cụ thể là đối với chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nên xem xét để nâng lương
trước thời hạn như trước đây, còn hiện nay yêu cầu đối với CSTĐ cấp tỉnh
mới xét nâng lương trước thời hạn thì quá khó so với giáo viên).

Ngày 15 tháng 5 năm 2013
Người viết

MỤC LỤC
(Bạn có thể thay đổi - thêm bớt nên số trang thay đổi do vậy chúng tôi chỉ để sẵn
danh mục. Bấm phím tab sẽ ra các dấu … cách đều)
-17-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
PHẦN I. MỞ ĐẦU Trang
3
1. Lý do chọn đề tài 4
2
3
4
5
PHẦN II. NỘI DUNG
1
2
3
4
PHẦN III. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-18-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
BẢN CAM KẾT
I. THÔNG TIN TÁC GIẢ
Họ và tên: ………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………
Đơn vị: Trường tiểu học ………
Địên thoại: 0912345678
E-mail:
II. TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên SKKN:
III. NỘI DUNG CAM KẾT
Tôi xin cam kết sáng kiến kinh nghiệm này tôi đã áp dụng thành công trong
giảng dạy tại trường ……………………………… . Trong trường hợp có xảy ra
tranh chấp về quyền sở hữu đối với một phần hay toàn bộ sản phẩm sáng kiến
kinh nghiệm này mà tôi là người vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT. Sáng kiến kinh nghiệm này tôi cũng đã phổ
biến cho đồng nghiệp nên nếu có bạn đọc học tập, nghiên cứu, sử dụng, áp dụng
sáng kiến này tôi cũng không khiếu nại hay đòi hỏi quyền sở hữu.
…………, ngày … tháng … năm 20….
Người cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)
-19-
SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
-20-

×