Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

SKKN một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (178.28 KB, 25 trang )

SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
A. MỞ ĐẦU
I- Đặt vấn đề:

 !"#$%#&'$' 
()#(*+!,-"
&.//!+#0"
!# +1! 0#%2
3456(2(2+7839/
$(:(2&';7"&#'+$<7
!5=$82(*>2#
,$%#?@A
/#B<0,C7!.>2"
*DE$3&./F2)28GHI;<82
.6)+J>2#.607>20"DK,
E<"((J:9
6*%;+)+31#'2
0LM$&#)+3'+.N6/'
!;/O#**0"((J">2
(J,
P,Thực trạng đội ngũ giáo viên và việc sinh hoạt chuyên môn
- 0QRPQSQRPT(J<0UV$W,
B
X6

E
A
B($ YCZY
@#.
E0 @2[ B(0


P \ PRR] Q Q Q \

P
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
Q \ PRR] ^ Q W
T W PRR] W P W
^ \ PRR] W P \
W \ PRR] \ W
TC 29 100% 22 6 2 27
-*O#(J_$(*
'#2$"4'G?$A.4X$390"
88_2V*($'+ X
,`>2(J(/ $/;
.6068)2= 0,B7O
"X(J'#./1""
a"X6<"2b
@$'X'!%>cFdJ2'++J
6e;.6"'++#'L
'$' '6:'_Jf# +1'6*
<'ge;!'X+h;)++
>2#J+_a30",
B(h2#;2(a>2*J$83*
O#*J'#1"V%>"if28
<#?:%fL2
>F8!X';L2(/F.#j
';<82.6",
-"2:*4aV
a$2"8#./(089V#
0#&'$' #(,B(#"


Q
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
''3J(%c#3#<j';f&./
9'$362(2+7,
k.#=%)2($$(h(#
7(4/b "Một số biện pháp quản lí, chỉ
đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ khối chuyên môn" <$%
82.6#((J,
2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp
I;<#422"
+./%)28>2#)+3((J
aG+$"!)+3LM/LJ2/,-"
+;!:c$LM9<>2#
#.%+22"$
%",B(hF8!6';'+
X.J$'+ /)+?';
/(2,
B! 0QRPQSQRPTb 0;9
#)+382.6)+#,E<!
>2J#)+3:7.% J
#)+31"((J2
)+V<#49%9>2#2LNL
/'$' '/7./":!,
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài:
C2(a4 >2'X(F8!';
f4 >2(h>2J#,

T

SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
!c$&2#(#;>2l#8"M
7<&,
 @#  *  4  )+  3  "        2  +  
/,,,82(*#(';)+07>20",
II. Phương pháp tiến hành
1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu,
tìm ra giải pháp của đề tài
1.1. Cơ sở lý luận
B2#4#;
_#,ml$3.W,B$(h;$
=n(h*$$oE/PW'+PSE/(J<
0pfB7.(J<0fV(!;
(<'2##0fV76';##
('_J:#(X
fB%X`(h!2$<)+j
(J(/VV+.#
0#">2#,
B$bk8!';>2
?%# 0!V(*';0
#fB!'<(2
##.6)++#)+3"q"#;
_>2#(?';>2(JfB22#
#F;#?)_@A/#<0
9(h$oE/PW'+QSE/(J<0p

^
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học

B(hJ4%('X_"!)+j>22#
(J,B(h$4(<'2!&1
/#((J($03,B
V(<'2#0((J$)2
6#X69#7<'#((J,B
(h3%X&2U2##%
$"!<;._/)2)+j((J,
1.2. Cơ sở thực tiễn:
B(/ )2>2$/3!
Xc"O(h$"!8<2
1>2= 2$3';=2,
EO(h#)+j..(
(J%;026)2)+j#
<cc9#4F8!';fF8!"Vf/
#,,,
2. Biện pháp tiến hành:
B=#;X!5(#(Jjg2>2+
#:r;"X#!b0(2O
(h0f1F8!';f9e
)(*4"2+/f J
#'<(2#"#N22"9#,
B.NỘI DUNG
I. Mục tiêu:

W
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
E<!X)2<1>2#.#/>/ 
0b 0;9#)+382.6
)+#,-(J% J#)+31

'<(2#h'X382.
6+>2#.607>20"<#4a
G>2#(22,
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI
1. Thuyết minh tính mới:
1.1. Giải pháp 1: Chọn và bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn:
1.1.1 Chọn tổ trưởng tổ chuyên môn:
`((J<0;_(3L)2
(0($4+74 !
,B;2(a>2(hJ(
;)+3/L>2#+'X9J_
(#(9(h.6+>2#';)+
07>20"(>2*,@3*;2=% 0
"2'r8c'g2#(Jr; aj
';<0(26&'X(h7"!#46#%
#,mX1X>2#$ !)+j6
0(h+++b
s+J$89/*(#.X
#)_>2$%(#2(,

\
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
-J3!%FVe(0$
';4&$/'(#+
$';,
-J*');#);_2<_
(#9J$/$$(F8!7
<&,
-J38"t":

/%e7./Xu+;%
'3"!Xc..>20(,
1.1.2. Bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn:
E/)2(0J(h+$367<3,
U;/#>2'X#'20)+,C*7
U2#(J)28;bU !41
(,E$#';4'g F8!4
!';? 00'*#%f/
'<(2v,
U&'g 4"cF;"
+ 0=<,
U !4/"
4/(f"X'g (2/'<(2
0"(#6'<(2_'*'+"#0"#8
#(:J:f'<(2X
</1:##'_JfU'g #
##?@A/#B<0,

n
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
U#bw%(hc&# +1
c&V(*A';4'g V+#0>2
#9'X9((#,-&./2<*2
#+3"(c!>;,
1.2. Giải pháp 2: Hướng dẫn tổ trưởng xây dựng kế hoạch năm học
của tổ chuyên môn
Sx; 0>2oJ0cH';
Kp+!';';(<'2.+#>2
( 0!&#(<>2

>2(J,o$'y?p
Sk8!';((J<0"!F#_
#$ 4'20&1>2
_(2&VV+<!$';)+&
1$,xF#_#%2(2&1
F#_4#1+6_6<_<
&"Xz],,,
 SU+.>2F8!';F#_F?
( 09;&#(<D
mX!#$%+*DI;Dx
2"MD
-7';6F8!(V"h<$2
'; 0';';>2(J,
xF8!% 4/'!5>2(J**
O#/'/V"h7.!50"(,B(

{
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
';*"%
)2(0,-+<6&%+
 0"&./(J1L+" 
J0"22#C|} +B#
)2~?(?,,,,U#0"G0";
"2l%'<(2_'*f0?$X60"?$
"h3f&./#2c&LL'$' ()#
(*+L)28;&#9(2(JL 
!a;,
1.3. Giải pháp 3: Qui trình xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn
SBước 1:B(h7!+'; 0oCPb

B7FqjSCQbk#_#SCTb
k8!%#1SC^bk#_##SCWbZ!
';J2p
- Bước 2:B)2.j';$$>27<
SBước 3bE/11j!+';
SBước 4:Yq!+';`(h
SBước 5:@X!';
1.4.Giải pháp 4 : Hướng dẫn thực hiện một buổi sinh hoạt chuyên
môn
1.4.1.Coi trọng sinh hoạt tổ khối chuyên môn
B!V(*bB;76'$' ,C!J 
9##';)+0"G0";4
/,,,,,r!oj"qN0(#;


SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
9V#0h<0p€<6<9'c
,
BX."+b>#0#,B!
9V#"q)+N0N69L
<  0  "  =  9,B  )2  (0  8  '<  (2  /  ';  4  '•
 ,Y+);#./+"("+,BX.V#
+'$(%,
Ub -4# +1
>2#.X.#!,B+7#./
7/,
‚_>2bY#220*+(7!d
+c?j';#<>2L+"
g#<3.Pj';;;';N<$&j

';2"';$7#9(+!
8>$2(0#,-;#'6*
7Fd##'22F;20'*X 0,
1.4.2.Vai trò của tổ trưởng trong việc điều hành sinh hoạt chuyên
môn, thao giảng, chuyên đề
2'#($j(h$c.j';
X."+(h_);>20
(+$!,B(#*(0(h2
(2j';0+!)###
'?269*'(0c7(8>,E<
!X2(a%>2*J(h+b

PR
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
IJ%8+!.V%
(0#(?,
x((h+JV);
i833F#<(u:"2<
#$!7.);8"&2&2,
x8(h+63VXN
69/'+ !"h(J;'V7a*
"h3L>2=;';'3'_J#$
$>20<02;"4!(3(2v
 -(2<$)+(9;
(h+62(a(8F8!XX';V
(0e2"t"2Fƒ:l!2%
;c?2Fƒ/l'$' >2(
'2/f'$';<$j[c);
i'<*."!;;'?::

;'_J;2Fƒ&/l'
L+;';<c+h(+<
*22Fƒ*9$)+,
1.4.3. Nội dung, cấu trúc sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ
J'„#2%%42
%4>2#"2%7.+##(r
6g#';#>2(J>2
(J#<v##';';#(9,

PP
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
-7%#r*;';>2#=+
8,
@A_>2(hbE<A_0';
)+X(90(h$';
#(#)2#<(:(26&L
&6<$0'%'c&#
JFF.,2$(h/(2!+';
>2#!2(';#>2(J
<=2/(2h0%P,
s#<>2#bx(h(*:jc?
d"0>2*,x(h(*F*(h
%=#22#<j';,BJ(0
$"X#3:jc?3d3#<'
#<*$(L$?#<?$#
*#<(".(3PRR](."X
'*)+.,
B(#"_'„;2#
9e#2Q%,s%%###O(<

'2#9,s%3"b(h#
((2+7<2(2#+##/#%
/r(2$)+,
B(h>;';!2(';>2(J
**!;>2'X<++3';,@(0"!>

PQ
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
"#>2(h#(4'#L+"
/*,
1.4.4.Trình tự hoạt động một buổi sinh hoạt tổ chuyên môn.( Có phụ
lục ghi biên bản cuộc họp)
Phần 1. Đánh giá công tác cũ và triển khai công tác mới
SB(h)20,
S@#%6##+#**9*(
N?(h##,
SB(h(<'2#9,
Phần 2. Tổ trưởng + giáo viên đưa giải pháp về các vấn đề đưa ra
SB(h/<##2(2#+#!
6r/(2o(u&'$' 9c(
/F.#';_p
S2'#($j(h$c.j';
X."+$_);>20
(+$!,
Tổ trưởng thông báo nội dung khác (nếu có).
SmJ$j';/_2#22,
SB(hLaA_09,
SmJ2#$j';o;$2#
!p,

SB'j)2+,
1.5. Giải pháp 5 : Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn trong việc tổ
chức thực hiện chuyên đề, thao giảng, hội giảng

PT
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
1.5.1. Nội dung thao giảng, chuyên đề
@/2++./64
"8+/37!56F?Fd!(
J2VX##2(2+6'<4(9'
###,@/2++JF.#=
%!5#0?@A';4'g 
0"G0";0?$X60"
0?V#9v?9b
B2+(h.+#0(V(*>2'X9
*(#'(='(=,
B2+#;82(+#a::
2)+"qN02Xh0"
;7,,,
@aX9/*$_92=% (#
'$' .(+#238
*%8J(7(%4;/
+02,
 B(h$';42++?_'*,@
/+$## +$<6N?,
@#/!_( 0+6F8!!';=%
 08J!6"!>22#,
  1.5.2.Cách tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, hội
giảng. ( Có phụ lục ghi biên bản cuộc họp)


P^
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
SB(h7(#2!3
",
SU##(*/ +,
SZ!J02
SB4(:'##J02,BX.
&##+,
-#"_'„#'Xa4
#"/#b/10"2
N69X60"(V"h++A';4'g
 V+?)_f‚;_P\…QRR\…‚ESUYZ†EBRW…W…QRR\
/@V(*#.<0f+7*#$
)+<0";';4'g V+"q
;_0;';;07#*V07
0"f4!J(:'#;2+;X
#11</';4(/V#34
4"q(2;_0)+J,,,
C406(J1
#2';#.#;2+
y%!JF,EL4##4
c';4'g ##<"X"2l'*'<(2_'*,
U2#1##X'=';4'g h
40"62=$# J
:<0";,

PW
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt

tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
1.6. Giải pháp 6 : Thực hiện tốt vai trò của hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng trong công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn của tổ khối.
BJF$L(#"O2+>2
'X'_Jcccc%>2##9
c/<$##4+#'_J,-cc6
./2#%'X>2./(2+
7#!(0$<4/
:#_96#V#+N6,xV6
#Gj';>2*,EL./:#
r*(2#+);, ml#/2(2#+);/
#"M2(2/#+);'#2=$!20(2&
#!N6.,x22"2#$2(a
4'+#)+3;#"#,E<''3
*[8>8("2#'#L
j';>2*'##j';>2J'#c?j';>2
09#(8(0,U2#O7%
#'#(,
B()#(*!"2#d#3
L&./#a9c'#<$$j';
'r';7./#>)2836#j';
(2(2);_<$"4;,
`9e(hF8!0"2)+,-
0%F#"8$%*#+);#!
V(*"c+O#>9

P\
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
(2'/0"G0";'

)+j9F8!/;9(2#,,,
x1)2812#%+)2
8;J"X8*+>2#,B=$:0&
+8*J0$<hU2#
G08>2*,
2. Khả năng áp dụng
2.1. Về tổ trưởng và giáo viên
x!"2(a>2(hr6
#,B(h>(F8!!';c
c%0>2#(,B(./
'_Jcc!#6&'$' >2#()#
(*!<F8!"8
#(u(5!f14#
>2'20"#,
Y#22"%>4!
X6(h8,x'3#"
<638>hh,@#>3!
#<j';$$",mX)2
c$V';V,
‚2"#.!>V(
#L(#F8!"V4#;(9
#(,,,,

Pn
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
x;)+)22(2>2aYZ†EB 0QRPQS
QRPTr###14!>2
>2(J"2b
Bảng 1 : Kết quả thanh tra của ngành

B"X k;
BXoYGp x# BU
I ] I ] I ]
X;!J T{ Q\ \•,R PQ TP,R R R
k;# P• PT \•,R R\ TP,R R R
k; RW RW PRR,R R R R R
U'+"#.60" PnR {P ^n,n ^T QW,T TW QR,W
‚2'<(2##JFF.>22#
(J#F8!"V"V#84#;(9
>2#$/<;3!,`"V#'#X
zPRR]
B4XW/.(J6##X$'+ 
72,
2.2 Về Dạy-Học:
Y#$%;$:j79V
#()#(*"+F#_3F#';4'g
 (08V+>2(/%>$X#';
4X6#V#*4046
#070":0";g(4(y
'g #>"#,@#;r<6(u8

P{
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
$2X60"(9?(*?'+ #4"h
3>2=X60"(9,
-/0"r22#0# #
;l(62,`0"?0$;
3#22#07##>
!#f;(*./##,YJ0i

V!V)+V,‚2J27r$';)+'#X
<)2#.(J.(Jr22"2b
Bảng 2 : Kết quả các hội thi
Các hội thi
Số
lượng
đạt
giải
Đạt giải
Nhất Nhì Ba
Khuyến
khích
Chọn
đi
Tỉnh
I ] 
I
] I ] I ]
YCZY @#8 R^ R R RQ WR,
R
RP QW,R RP QW,
R
C;&i. RW R R RQ ^R,
R
RQ ^R,R RP QR,
R
RP
B7< RP R R R R RP PRR R R
C  }   


@#8 Q• R R R R R^ PT,{ QW {\,
Q
T\
C#(J PQQ Pn PT,

QQ P{,
R
QR P\,^ \T W\,
\
E/'. RQ RP WR,
R
RP WR,
R
R R R R RQ
B7< RP R R RP PRR R R R R

P•
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
S@.6X`x~•^\]=BU(h,B($2
`YbQW^?SB1b^Q,^]f `BBbQRR?B1bTT,^]ok;4P
/"X0"20"Gp
-&';)+(Or463)+>2
#1)+j4!#:#';
(J'X)2"r/(2,
3. Lợi ích kinh tế-xã hội:
C9+#44)+j18
2)+"'X((Jr?';)+
(.#.'h,C/L74.+(h#
/$"!*7:c/%(#F8!'X

&((J(J76
#3"#(F8!';4!';
2"!4:)+2()#(*8O
9L(9V#*44
2:382.6
+>2#07>20",
 C7##(h(JB<0UVL
N2"X#>2(Jr9$/Xc6
)2'$' r?&';)+2%(.#.'h,@:
g(7"8(h#(J82.6
"O(#'#/$<!
67#"#N69/'

QR
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
+>2=V_<82.6+4'#
?>(V>2,
2'!"#';':(:(20
"2b
SBJF/'(h#2
'+/r6.<#(+1
)+2,
SI%O/Oh#(
'!,
SB(hA_(9!';0
<;)2U2#<$"&(08,
S-#;!J?)_2#r J!J
&#$2/a;,BJF22"
9#<cc'_J#';!>21

'_J,
SB(hA_X#""#';
+/(261#<N6'+,
C. KẾT LUẬN
@#)+31"$(+$3';
48!N61"#"2JF'<(2X,
mX.6"68*J
#)+3+'(*'<$+!%%=

QP
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
:2%."84'<X#2'<
 !>2O#2748226,s+
49e#<11='8';;!
=",‚+3+/J2J6
)28=;#;)2(0.';)+X
N<h.6+>2#.607>2
0",
E<!9#)+3*%+(2)/>
(h<(#"!1d+!)+3F#
_(u(#>2(h&<,@.
(h#># +)#7# +9
e/'<#38>((J,E_9
(h"'#L'G)+3
(h#X+7/./*O6,
@%(2''323!:0#!#2
222*$O#)+3$M$3
#)+3$)+2.,
 Một số ý kiến đề xuất

EX9(hbB!X);8>(,k8!
));>2#(u(<#(c
69(#>2*(./)+31
4!'; 0>2(J>2';
#8>2#(,

QQ
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
EX9#bB3!22F8!!X)_
//;0>2(J>/F.;';&"#';
2(",…,

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CẤP TRƯỜNG
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

QT
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvv
UV#T QRPT
s,HIỆU TRƯỞNG
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT PHÒNG GD-ĐT
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Q^
SKKN: Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sinh hoạt
tổ khối chuyên môn ở trường tiểu học
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvv
UV# QRPT



QW

×