Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

SKKN một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.8 KB, 2 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về Công tác chủ nhiệm lớp
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay giáo dục là một vấn đề rất quan trọng
trong xã hội và nhất là trong xã hội ngày nay, một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và đặc biệt là thời kỳ hội nhập với thế giới. Nó đòi hỏi con người toàn diện có
tri thức, đạo đức. Muốn có một thế hệ con người như vậy thì ngay bậc tiểu học của
giáo dục phải quan tâm trú trọng giáo dục con người phát triển toàn diện (Đức – trí
– thể - mĩ). Chính vì vậy bậc tiểu học được coi là bậc nền tảng của hệ thống giáo
dục quốc dân. Nó đòi hỏi đội ngũ người thầy phải có đủ trình độ hiểu biết về kiến
thức sư phạm, có năng lực quản lý, có lòng say mê với nghề nghiệp. Từ đó mới
giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu về nhân cách cũng như ngôn ngữ
giao tiếp, kiến thức cơ bản để sau này vững bước lên các lớp trên. Để có lớp
người như vậy là nhờ một phần lớn do sự giáo dục ở trường tiểu học. Chính vì vậy
ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng
và Nhà nước giao phó. Để làm được việc này là nhờ phần lớn ở người thầy, mà kể
đến đó là công tác chủ nhiệm lớp. Từ nhiệm vụ và mục tiêu đó tôi đã chọ đề tài
này. Mục đích của đề tài là, giáo dục và xây dựng cho mỗi học sinh có vốn kiến
thức vững vàng, có nhân cách đạo đức tốt, có nền tảng vững chắc để tiếp bước
trong những chặng đường tiếp theo. Qua việc nghiên cứu đề tài này tôi xin nêu ra
một số kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết ra từ quá trình công tác chủ nhiệm của bản
thân. Từ đó góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng giáo dục trồng người.
II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
Nghiên cứu nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực
trạng học sinh trong lớp chủ nhịêm, rút kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp.
Đề ra phương hướng cho công tác chủ nhiệm trong giai đoạn tiếp theo.
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Sử dụng phương pháp quan sát, phân loại, điều tra, phương pháp thực
Phạm Thị Linh Trường Tiểu học Thống Nhất
Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về Công tác chủ nhiệm lớp
Phạm Thị Linh Trường Tiểu học Thống Nhất


×