Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (161.92 KB, 14 trang )

Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện

ĐỀ TÀI:

 !
"#$%%&
 ! "#$#%&'()*+$)+,+#&
+-+./+-+0.+(1&.(2(3,#4)+#5(6&)3(+723+#&8
9(:;&5:<#5(! =(:;+>&+73(+?:2@+2+A
+73((3,0"BCDDE.F+G=(32+HB(IJ(#3#K+/:2L(
+30"BCDDM8(2CCNMNCDDOP#4@29Q+RL-SDNCDDON9T
P:6:)+#5(+#&U%(+7I(/+%+./L+A0
+73(+7I()V+=((#3CDDOTCDWX8,+>&)3(+723+#&2
YB&#5(LKB+V(Z)IZ(+73(:2(322+7I(#[U%
(B=+7I((3,+32.+%+.&1&*)Z):;#6& #R
)IJ(.\+2.)+&+A#5(.+A.LL(+3/L+73(
/+<):23+#5(U458
7I(+[&/2*C#!(+7>#R@2:(:] U+7&(+%B+2
)-^_(`#6&  +$U45$+LK ! "a6 +$+&G=(.!
bDc#(@23%+59"BLL-(87\#5%+7A+H).H+IZ(:2&1&*
(3,d("B1&e7H++H)L3:;Bf+@Y(&(+2)-82
+7I(+)3(+723U%(+7I(/+%+/L+A0+73(
B5+#6& $+LK ! "87B(I&+7Ig(#-:;:+
)3(+723+#&227H+1&(+7/(`!1&$+#R#$:+2=(
+H+@)3(+72389A:\:<B2@*+%+=#47H++7"+7g+\BB/(*))
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TWT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
#[+B,+>&.B:,.>&G&.5&(B2&5:<#5(#678h&C
"B+.+=#47l+7#IZd( (B1&m@&:2#4B(&1&*
+$++8=/#6+22YB(!)W+$(!&(:;+32(2+73(:


++n(Z)3(+723+#&U%(+7I(/+%+./L+A
08
"'(&
W8)*+, ,/01*,2/03*456789**:8;/*+./:.<=*>:*+&
9&5:<#5(2!>1&#$7H+6&#-+IZ(.3:<=(++&>
+7&6)V@$5&(&5:<#5(#$#-+IZ(!>1&2$&+-7H+
1&+7/(.1&$+#R#$:+2@:+8& (>K&Q
+RSDN9TP(2CCNMNCDDO.+=#4U%(W $3+&>+7&675(74
5&(3#-+IZ(IL&a
1.1Về phía nhà trường:/)5#(LI)B+7[ Q+RSD:2 $3
+2+7I(893+*3&<+]3+V:6>&G&.B,+>&:25&(
&5:<#5('(I(*))B22+7I(Lo+8pH#623I7q`
:H#623e:I;(`(*1&$+:H#6r7B#-:;+V&>B=.
@59=(#32.+V(),+7#5.P32+>5(L*.+$T9d+<)#s.
@++7%%.5 &$/:2BF@59p+73(+7I(#-:;&5
:<#5(2I+$238B:,,+[+t(+VK:2%+73(:
+5&(&5:<#5(`5+7\.+(+&5:<#5(89A
L+*3&< k2(I:<>+VK:2%#4!B5+L<+K
L%&Ln:6+GB1&+7/(.m(u;3&5:<#5(+73(:%(3H+
IZ((3,2+7I(8P%2+6#67H+1&+7/(#[+VK:2%
2#5(W+-+H+3:+ $32+7I(8
1.2 Về phía Đảng, chính quyền, ban ngành và các lực lượng có liên quan:
(ONCDDO.+=#4@33:;P*(U4:6Q+RSDN9TP.:6 $
32+7I(.:6+7IJ()- $+Z)(dP*(.A1&6:2
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TCT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
IZ(!>1&g#R)IJ(#[++n(Z&5:<#5(8P*(#4#I
:23(R1&$+1&mpCDDO5&(Q#3U%()3(+723+7I(/+%
+./L+A089Q#3A1&6.9@5+=.@(2#32

+[.#Bv/L)-Z):;2+7I(+VK+5
&(&5:<#5(I;L+BBI&2+7I(8& !(R1&$+:2
+7IJ(P*(`%R) (*("B/CDDOTCDDw.+=#4B+H+*#-
+IZ(+7>:6i (*(:2)+#5()3(+723+#&8&i (*(.+=
#4BP*(.x.@(2U4.@5:2@1&*m+=.@#
9#[)V@$Q+R. $32+7I(.>&7q+7B
BF+VK%+73(:)-Z):;2+7I(+5&(&5
:<#5(`+VK+*3&<:6+7BBF+VK%.(*#)d(+n
Bn@" 3"+2:>8I;LQ#3#(A@A+IP*(@5.&5
/)2#4B(&1&*7H+7q7+8P(A@A+I#4+-(H+ $32
+7I(`Q#3.)%=(+7B3@(2U4.@5:2@1&*
m+=)-Z):;2+7I(:2@#9+VKU%()3(+7238
P%2B5+$&+-$+LK+&<Z+73(:+&>+7&6)%=(B:,#$+H+
*#-+IZ(!>1&+73(:+)3(+723+#&8!!*Ig(
+A#y&1&*+L&28
1.3 Về phía bản thân người hiệu trưởng:
(I&+7Ig(!:+7e1&$+#R#$&1&*:+)3(
+72389A<+K#IZ#6&#!.@*+%+=#4)*$+LK-(n(+73(:
(>K&CB,+>&.b>&G&:2b5&(&5:<#5(8=#4+"(I(+\B
[&+7>L@3.:23B(#[(>K&+=(+!>1&#$:+
)3(+723U%(+7I(/+%+./L+A0+73(*
I;8=#f@+1&+%B:2(>K& k#$&-LV++7I(/+%+.
/L+A0CDDOTCDWXP)+289&-L2+L2B5++2
&1&mB2@*+%+=#4/+<):2),(#IZ7H+6&#6&+73(:U%(
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TXT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
)3(+723+#&++7I(8P6&1&+7/(d2#G&"BCDDO.%&$+"B
+7I(#(A(&iR(z>&.)!(B#-g3,{P23+3
&<.+=#4+7\@2d( ! "+73(:+)3(+7232g

+7I(8P(A)!(B#-#4B+=#+"BWL-+7I(+73(+Q#[/s
(B+73(:U%()3(+7238=#47H+23K(#:2+<Bn++H
d(B=\./+<)#IZ7H+6&#6&8&&$#.+=#4:6)V@$2B
+A#[B.%75(+73(+32+7I(.(ZmLL(+3+73(:+$)+&./+<)
#J:R@89A:\:<B2&1&*B(27H+;.+3#IZ6B++73(
@5(3:>. &$ A/"(+B(U%()3(+7238
?@ +8A845-4,5B.58C* *:8;/*+.DE45F*+,2GF
2.1 Xây dựng trường, lớp xanh-sạch- đep- an toàn.
(ONCDDO.+=#IZ#6&&[:6=(+++7I(+[&/2*C8
zl2.JLg:<+H+2+7I(e7H++$&+-a)e(/.@2($.?LV
U&-(H)+7GB+7/(87BI.)e(5+.+$&L(:\@!(#|I.1&+I
s(`#6& :L$+LK ! "8/L+%)+7&(23 (*()*
(U&-(#H+:\ =(!($8I(.@2($@R/L:o7H+@j8=#4+\B[&
:2> $3@VL&(JLg:<+H++]3+t((#38=2B++7\>)e(
(3,UH) )A#[+&@V@!(#.1&++7G.+-(%B+89I#.
+=#4#:<#5(+>B )AWL-3():22*3+%B#[B&
LnB+>Bd(:<+,(G+$+),:,3L3+(3:>:2/L
I($(.. "+7*@2.($#.($U3.1&++7]3+I(}L&JW"B@V
L&(:<+H+.#$!+[!22+7I(#4! #+(),:,3L
3+(3:>:2/LB5++&<Z.+32:2&1&*8
5+5&(B2+=7H+l+7/(+73(&$#+"BWL-+7I(+73(+Q2
/+7(+7A;)/7H+#v).L?,(&1&*8=#4+73#V,+[+t(B=\.
,)\.(>K&./:2@VL&(.I;(~(3:>:+7(+7A;)/
+]3B=\+%+8PG&+>.+=#~/C;)!C(3:>! *"(+7(+7A
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TST
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
#[++A#[B87I;$+2)*2B3;)/L#v)8=#4I;(~
(3:>3/L(UY(.G&+j$+:$+@j+7>@2($/L•+7I;
#%/L+I((:$+U3:o@<>@2($7H+@j€.+j:$+@j+7>

:+I(8p2B2+&#J(*I(!!+,(7H+;+73(:(3
,m+K(\(d=(!ng]B)*!m+K(d3(=+7I(
B\&=L#v)8=#4I;(~3C(3:>+7(+7A)e(/@3
(Ba j&&.Q+>&B2;))H#H&.(!/+<)•$(p+.3€.!
(+&<+(#[+7]3d(L*)jB/L. &$ ALBB>.
L(+3+73(/+<)8pI3#[BWD#[ &$ A]B(26&#[B
+-+.@*(Bt(L<+((2L+t(/L#[;:2+VKL<+
3]B8&2.(3:>e@VL&(+>B(!(3,+7&6+-(.#3#K
#[LI&+GB\*+]3#6.(IJ((I+-+:+-+.@VL&(%L-(.+7*
+73()e(/8=#4I;(~+•BQB~&B4L?,(.,#Am(u
+t(L*)jB+7(+7A+73(;)8& C;)+7(+7A#[BU3(.+=B+H+*
p9+73(+7I(#$+B1&.+VK+73#V.(*#)+nBn:2+7[ 
+#+728)A+7(+7A+$&.+=#4#:<#5(2*3+%B(5
3BF)e(/WDD8DDD#(.L-e+$&p9++7(+7*• =(+VK#!(
(!)]B/L:\g#%]B7H+ ! "€8& 2BU3(.+=#4+V
K@&VHB#[B+7(+7A;)I;\+K5++7(+7A;)!B^e(
(3,+;+"B1&8P(A7Gp"(u.)!)e((3,#4#$:2#4
+H#IZ $+1&*B2(3:>l(+=#42B#IZ+73(/ •"B/CDDOT
CDDw8&++$L?,( =((;)/#IZW"B.+=#4+VKB5+@&V5
+*3(dp9#[BF(3:>+7\@2 (BB\89&55+*3
2#4B(&1&*7H+!.(3:>/s~&:2!#4K(B7Y(
L?,( =((;)/IB5+)IJ(+(3,.(3+$).!+,(+3
;+73(:(3,#3#K. k"(L-('(I%(3H+IZ(/
(3:>:2/L8P-:; =(((32)e(/22(:2
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TbT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
@3+7I;;)/.+=#4( )A&#5(#IZ#[B&%*.3/
L+7(3. ‚ j&&+&>+7&65&(&5:<#5(IaF(2
#6+7I(2B5+(2:&0.>/i.<&/:"0.F+G=(32B5++HB

(IJ(#3#K.+/:2L(+30.H+*:Q/L+%>&0}B&%3+7(
+7A:23R)i58H+*d(#6&2#4+3>32+7I(B5+B=+7I(
UTLT#v).B+B‚. &(*+%+8#$+7I(#6&*B<#IZ
B=+7I(LI)B7H++AZ)+73(:(3,/L8
2+7I(!B5+ &=:>7H+75(•MCWWB
C
€.#H+:Ie+7-(7H+6&8
=(+7=(:23H)+7>.+=#4>:;:IIJB&U(-(%
+7(:6#[+7(:23#G&BBI"BCDDw8=#4&#5(#IZWb=(+t),
&/L#[#23-+7-(%8GWDD%(BU2t.+7=B.)IZ(#4#IZ
+7((2(+ƒ(-:2#IZ(33;)STb"BL!8F;)"BL!
#6&#IZ(n@*(+>#[+#&8d(;)23!2(%+-+.]B23"B%+-+
H+Lo#IZ+&>IJ(. ]+Ig(8p2B2#4 &$ AL+#&(d
;):2]B/L:;&•!/L(2C+$+:~#$+7I(+I;%€8
$+1&*2WDDcL-%+7(L-(U+-+#4+33+7I(B5+B2&UB+B‚8
P[!B5+B=+7I(LLoIg+7I(+=2B5+:H#6 =(
#J(*@g:\g#%&5L-(e ! ".+7\#5%+7A+H).!bDc/L
%+5`m+K(d(\B=+7I(/LI38=#4)*+VK3
V(),+7#5.p9)+#5()3(+723+#&d3(=+7I(
=(!708=#4@-+7A7H+6&(s7aF)e(/#6&!C(s.B5+g+73(
;):2Wg(322(89egL%+7I(+\@-+7A(s7gJ+&<+#[
/L!F@s78/L#sLo [B+7.(BL+f+o:H#628&
(GB5+"B)+#5(.m+K]B/L+#V7q72(.G&$+]B
=(U*7@t@48+H7.]Be+(f+@s:23(s78tL
&[@$+A2B22+7I(&=LLo.+3(B+.]B/L!
#IZB5+B=+7I(/+<).:&J7H++3*B8
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TET
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
2.2 Tổ chức dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học

sinh:
zl+=B;><@2(3=(+&+7Ig(:23#G&"B/CDDOTCDDw.
 [B+7H+IZ(#G&"B.+„/L$&CB=3.$(:+2+7>bDc.
@+!d(;)ODTwDc.#f@+2/L%+58P%2B5+F+7"+7g;
3#-:;@*+%+=8=#4U&-(+<+V#[L3+&>B=:;(3
:>`3(3:>+7\@2(&>%+L3/L/$&I:<r(*))
n),#6&27L3rPL-(3:>#VF332* 1&a(#\
=(1&+%B.@*+%/L =(-(n(. =(B/`]B)*),
(l)(#\2B:2> =(!+(/+<)`/L%+5 !e
<).$(:+e$&}+H+*d($&+-+7>#6&#l(8I(+=#f+:H#6
2+7B2+7I(:2(3:>7L3r9l(+#42B(\:;^r
p;]B/LrL3]B/.@s3r^*"((3:>I
*+$)IJ())(*(+-+.I(G('/L.I@$BF(/+2
6B:&#[]B#…/.B/8=#4#6(R(3:>+A#VB;
)IJ())(*(+]3I;()+&+A+A.#5(/L`+"(
I(/+<)+]3!B.#I+7eJ:23+$+/8=#4/B5+L-(3:>
(s#[U%(@2B~&8&)!&>B=:2+V+7Ig(+7+$)+I:H:6
)IJ())(*(.\+K+VK/Lo),(}L&#!+$2
3*+7I(U]B7+VK(!)m+*3&<@VL&(d(#IZ:2I
#IZ8h&6&GI:<.(3:>#4/+<)#IZ7H+6&8=#4+VK3
(B&.+V+7Ig(.9=(#32#(+I(U&>#[(!)m3(3:>
+73(:#VB;)IJ())/89A:\:<B2#L-(3:>#4nB
:d()IJ())/B;.),(6&\+K+VK/)3()l.
)+&#IZ+A#5(/L`+&l+]B+A+B(:231&
+7\/89]B/L#4++J.>&+7I(.>&;)J`+\+7(/
L3.@s/#4(*Bƒ8Pf@++=e:<#5(#IZB5+2LIBg
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TMT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
#IZS;)/+\+IJ(>+,+73(C"B•CDDOTCDDw:2CDDwTCDWD€#[),

#33L$&:23@&V+K8#%.+='(#6(R(3:>),()IJ(
))/B;.+&l+]B:23/+<)#[@VL&( $+KV(8:<B2
H+IZ(/+<)]B#IZ*+89]B =(eBf*B:\#/$&
/+<)$&.H+2#-:;/L%+58
C@H6.5I.2J*K/0C*LM*N*+OP*+!.5F5Q.O8*5a
P%2B5+5&($+LK ! " 2+7I(+&5:<#5(
289]B/Lg#%.#f@+2/L%+57H+$&:6 k"(L-(.H+
2 k"((3+$)8=(:;V(),+7#4U#RB5+L- k"(B2/
Le$&I k"(K(U?(d/L:;/L.]B(/&B2.
+30 |B+]3d(+$(!+,?+68h&(dB:2d'( 
@+]BA+ J&(.(+$)Ul:;&8Pf@+2]B/L%
+59"B:2e)%@+7H+7q72(8$&!LB%&+&~23#!(d]B
/L9"B:2+\]B/LLo@>]B/L:2
(IZB2 =()%@+#l(L8k"(K(U?:;(3:>:2(I;
+&V7H+$&.]B7H+@$+A++I(?*BJ:2UF!+(t(.+$&
(d}tFU#Rd(#[B$&+7>B2+=#4Q#33V(),+7#5.
p9+"(I(3+#5((3,#[7|& k"(L-(3]B8†
+73(;)/.p9@-+7A3/LB:2d(@>&83:>+I(
U&>((y)(3,m+K#32 $+Bd`+3B=+7I(+%++73(/
+<).)%!B/+<)!B:2d8+VK+7eJ:23(L3++<)
+[.+[,.Bl+88#6&+3#6& #[]B/LB:2d(3+$):;
&873(1&+7\(3+$).(3:>]BUI(=+%B<+./L
B)*+=+7/(:2(l)#…/Ld. =(!+,?+6}9;)#6&U%
(1&+n+K(U?(d/L:;&.$&!/L:)B+\+V
+7Ig(ng.$&:)BG+73(+&G+\(LV#[@33p9/);)
ng`$&:)B6&G+\ [B#[B.@33^}p2B2#4(l)
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TOT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
/L*+1&:;&89]B/L#4@$+L-(+%+:2(l)#…

~&8_>(1&(d/L:29"B.:23+$+23.(3 !.
L3+;)+\&+7Ig(.V(),+7.(3:>B+I(U&>(3
,+\#32 $+(d%+5T9"B8F+&GWG+VKL3++<)+[
:;1&B=+32+7I(.K;)9"B<)+VK(3+$)J+7eJ
&(8zl#G&]Be7H+]|.I(L&2. #4+2+!1&].]B#4
B.++:2#-U?:;&7H++%+`+IZ( •+R:;&#4(*B
ƒ8_>( k"(K(U?:;(I;+&V.#f@+2:;(3:>+\&+7Ig(
>&G&(3:>B]B/L +7*%&s)*+I(?.
!#G&!&-7q72(8$&/L!I#+.(3:>)*&-n(8
#(#f+:H#6(3, k"(K(U?/L:;(3:>2B5++>&
A#(U$)3+$+83:>#4lmJ:2]B/L#4+$@5
6&+73((3+$):;(I;+&V#f@+2#-:;(3:>8(32:(3
,p9+=(1&+$+.+=eQ#33+V(),+7#5+VK
@&VL3+&(+32+7I(:;#6!08V(),+7+7\
I;(~/L(3+$)Is]B:6 k"(K(U?:;(I;7s
B5+L-/L.>&G&]B+7*8& /L+7*#[3]B+<
Uy+@\&<#l(L8VK3/L#!(:=(@2.Bv.l@U%
(B5+L-+[&)jB#[]B+2}I:<2+t(3:>B&-
n(3, k"(L-(+I(U&>+73((/.#$:+VK(3+$)
1&B=+32+7I(#4(l)3/L!#IZ k"((3+$)+-+. k"(K(
U?)Z)}Pf@+"BCDDO1&B-1&.+=#4B#IZ2+ R^
9:6+7I((3I&.+f(1&2:2@[&i:g R+$&7H+L#5(:2H)
~:6#6(d(\:LB=+7I(8&V(3I&:2@[&i(+&<+#4
(l)3]B!WL%J@VA89]B/L(:;Ri:>
#32 R#4(&(3+$)8]B!d(!I&jR
#4(l)]BHQL?L8/L2+7I(#4#IZIg(W@&V:&J
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TwT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
@VA:2H)~.#4/#IZ7H+6&#6&:6 k"(L-(8"B/CDDwTCDWD.

%R)$+7&(&.2+7I()-Z):;WL-2*3+%B#4+$+ $W@&V
+-7&(&:;d(+$+B, R!:6L+A9l9&5.9RY(.+$+B,
:"(+7eJ%(}+H+*#4+3>WL%J@VA:t!+,(
:&J(*+7A:!+,((3, k"(L-(Wv2(&1&*:2
+%+8
?@R6.5I. 5FS,>:*+</8.5T8KG*5US*5,2F*+*5G,2VW*+&
P%2W3+#5(!m(u7H+;+73(:+5&()3(+723
U%(+7I(/+%+/L+A08=#42BCB*(#[Q#3
:+VK#!2+VK:&J+;):2+VK1&B=+32+7I(8&CJ
I('((W5&(3+#5(.Q &g)B:R:2+AH+8†;)+\
1&B=s.+$+`g+7I(+\1&B=;:2B(+AH++V(Z)6&J8
X'/0U)KY4&3(3:>B+VK:;\+KL&a
T?,( =((;)/#[+VK3]B/LLI&+GB.+7I(@2
L*)jB:6B=Bk+&<+.+=(%B}
TVK+7eJ#J(*.Bl+lBt(L<++]3(2L+t(
/L+73(;):23&-@&V/8
TVK+<):"(.+[,+[+3#[+B(@[&ig+7I(+B(
=s]^PV(H)+7I(:2H)+2)-8
TVK+7eJ%(+73((L3++<)+[(J&-
@&V+[,Ia*%.="1&.J&6.*ee.#G&.B+\B+V.
*@3@-}
‡Z[/0U),2VW*+&3+#5(:&J+<)+[#IZ)%+2!B:&J
+I(U&>:2#R •
- Vui chơi thường xuyênaW+&GWG:23(J(2+K+I89;)+<)+7&(
I;+%8V(),+7(p9I;(~]BJ&(+7e
J+<)+[8P%2R)#[@VL&(+7eJB;(l);)!+>B $+K:6
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TWDT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
+7eJ8P[!6&+7eJB;.@),+7#4)%=(LI&+GB#[/+7e

J)Z):;K+&V/L+[&/8>#!e+VK3]BBl
++<)+[8P[2B#IZ#6&2.+V(),+7I;(~3@5;)WL-#&
Bl+<)+[L&#!]B2I;(~3;)8;)#4/U3(+\+V
K3+32+7I((+B(8p9)*+7+$)(:&J:;]B
+3 =( A:&:‚+%+(d+G+7e.(l)]B+>J+73(L3+
- Vui chơi định kỳ:#IZ+VK:23+#[BL&#%a
\+G0K]L5E8+8A*+&+]3Q#3{P.+t"B/CDDwTCDWD.i
(*(#IZ+VK+]3\+KiT5082+7I(#4/WL-+$+B,:"
(U&H+Ln.#f@+2/WL-+$+B,Bl%+59"B7H+L=#5(H)
~B(#G@*Ln%+589A:\:<#4+3W =( A:&+IJ2B
#32 $++73((25 (*(8
\+G0,9,,2/*+,5/a
2+7I(#4:<#5(2*3+%B+B(+VKW#>B+7&(+&+VK
:&J:2)+1&23]B89;)#6&&j@R+7eJ#[(+B(8
p6)A2+7I(LI&+GB%&&!:6+$++7&(+&.+L3!+$++7&(
+&.m(u+$++7&(+&8P6&2#IZ&[+*#$]B@Y(:g R
+73(#!%:<+#IZ!+7(5(~H)~8>d(#|(#IZ
+7(32(77…`:g R9l9&5T9RY(Ts%&0#4!LK=&-H)
~89]B#IZ+s+A:&I(:;9RY(.9l9&5.s%&8&V
:&J#4#[+73(e(]BWH+IZ(:2@2/7H++-+#v)8
\+G0*5G+8-F8C,EU?^"__a\+K+VK#>B(3I&:"(+
+7I(8P[2B#IZ#6&2.+=#4+73#V:;9@5.@1&*mC+=:2@
P9 $3)-Z)+VK#>B(3I&:"(8p6 )A+\:<#5(
2+2+7Z+7(+7AL% H&%B+.L(8p65&(.2+7I(#!((!)CNX
L-+$+B,e2#5:"(C+=(+B(873(1&+7\+VK.
@+VK#4+VKLJ+&[+$+B,:"(#[/+$+B,+>&
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TWWT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
@[&3+t(3\8Pf@+#4/#IZ+$+B,Bl%+59"B7H+

#fLn8P>B@[&i:"(#4#[H+IZ(7H++-+#v)+73((3:>./
L.%%C+=8!#4+37WL%J#G@VA3/L.+3#6& #[
(3I&:"((dC%+59"B`\+2>m+K%+5:2(3
,+\#32 $+%+57H+L%&Ln8
\+G0?`"H&VK:;1&B=+32+7I(@Y(\+K7&(&=(
:2(0:2+VK+7eJ%(8PG&+(X.+=Q#33V(),+7>
$3L3+`&j@R5&(%&s:6P*(.P32.P5%&s:6
#Rm.RL?!>1&#$:(3,+ARL?#R)IJ(. 3
/89%&s2#IZ&[#$]B#[&j@R+7I;8P$(2+VK.+<)
+7&(/L+32+7I(BF;) -S.b?b]B#+B(8%&s>&
7.]B()IJ(+7*:23@*(3.$&]B23+7*L+\@R3`3
#$ 23e]B&-(+\]B#!Lo+n(8z;)!/L+n(Lo#+(*
H+.\.@8& +VK&5+U3(Lo+VK+7eJ%(.+3#6&
#[]B(3I&.:&J+3*B8
?@a,6.5I..5F5Q.O8*5,5EU+8E,bU58c/.5NUOd.<G45-,5/0+8-,2e ;8
,f.5Ke.5Og<N*5dE>eE45VT*+&
P%2B5+5&(7H+ ! "#-:;2+7I(@g:\g#R)IJ( =(
!+ARL?89+ARL?!+\7H+U+7I(.:+VK+"B
:$(."BL!$+LK ! "8=#4@2@:;@Q#3:2@P98
_H+B.+=#4+\B#IZB5+2+2+7Z+tB5+2*3+%B(l)3+7I(+32@5
)A)IJ(+#[+"B:$(:2"BL!+ARL?89l(+=#4/(u
+7(+Lu+Q•92Pl€2J+"B:$(:2"BL!89l(+=#4#"( m:;Lg
3#5(Tˆ:2#IZ#(m3+7I("BL!:;+(28%R)(2
+2<)hPp•CCNWCNCDDw€.2+7I(#4+VK@&V:$(+"B7H++7/(
+[aSD/L.M(3:>:;.:e(3.3@"(‰3.l(+=#4#$:$(
(u+7(+Lu8†#%./L#IZ(]hz(u+7((;+>&:61&+7\
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TWCT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
\+2(u+7(.L-+Lu#4>(Qg#%`RL?B(l92Pl.

L&#!]B/L+s#+n)(:2&B5+Lu.IZB7Vs}
&V:$(+"B:2"BL!2#4(l)]B[&+>B:6+7&6+-((
%%:+B@5#5p+B%%&<.+>B>&B$
:2+23:;+7&6+-(%+58(2CENXl(+=+VK3]B
#$:2"BL!(u+7(WGd8P-:;(#\+IJ(@+Lu+73(
+=.l(+=#4#"( m:;xˆ4"BL!b(#\+IJ(@+Lu!
32* ! "89l(+=#4)%=(]B/L;)b+I(U&>#$
(l)#…(#\2I1&y+2.BlI;./v)2?}%R)CCNWC
]B#4#$+"(1&2BF(#\W)G1&2+7R(WDD8DDD#(8_>(:6:
(;+&+ARL?.l(+=#4/B5+L-=(+7\+>&@[&#H+
I;#[(;+&3/LIa2B+#e\.2B/G&
&(h&H+8†#R)IJ(.l(+=/)92B.W+ARL?V+$(
%+59"B#[(;+&3]BH+2]B/L%+59"B8(32
7.l(+=e(;+&3/L:6RL?P6=)92B`2((-B9"B
G&7l.2(V9jBk()8I&#[(;+&l(+=#4>:;
J2#[U+2&89l(+=e>B(+*+2&#[(;+&3]B
/L8p2B2#IZ> $3+$+:23+t(+#[B)Z).:\:<
B2+73("B/2.]B/L#4!#IZ:- $+K #G#:6B5+L-
+ARL?#R)IJ(:2#H+I;8
"hi'%jk&
&"B >+7\:;d((*))+7>#4#+#IZ $+1&*L&a
T "B/CDDOTCDDw ^e((3, [B+7.#(:+
)3(+723+\+7I(#4#+SNb5&(&5:<#5(•eB5+5&(
"BL!+ARL?2I#+€
T "B/CDDwTCDWD^e((3, [B+7.#(A+\+7I(#4#+
3-+:;L-#[B 3•Ow#[B€
Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TWXT
Một số giải pháp thực hiên cuộc vận động xây dựng :trường học thân thiện
"hil&

^3(+723+#&U%(+7I(/+%+./L+A0!+
,(+3;+73(:&#5(IZ(+73(:2(322+7I(+A+B
(:23=(+(3,(!))G%(3H+IZ((3,8p+VK+2
=()3(+7232),+&57H+6&:23$&+-#5((I&+7Ig(8
(I&+7Ig()*nB:d(>&G&.5&(&5:<#5(.U%( $
3+B5++$+.,+[89=(++&>+7&6.+BBI&.+7+
L4#3H)ŠP*(27H+1&+7/(8(I&+7Ig(e)*@$+"(
#5(.L(+3.+A+\B[&++$./sgB/J.B/l`@$+)+&LK
B+<)+[.&#5((&#[U%(2+7I(.@$++7&6*BK(
L(+3+73(#5('(3:>+\:U%()3(+723Lo7H+&1&*8&
+7Ig(G#L%&#L+.I;(~,+[.+"(I( [B+7.#5(:> &$
A R)+)3(+723Lo2B3B/(I+t(3:>.9p#$]B/L
23K(.+A+B(+\)3(+723Lo#IZ+B5+!&1&*8
d(:2B2@*+%+=Q2d( (B@I;#G&),( 
&1&*.7H+B3(#IZL(!)mH)+7>:2#(().U%+2B
J‹
mnoh#

Ph&-(&i =(T9jBkTP(
TWST
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

5D,e.5:8>p*+

×