Tải bản đầy đủ (.doc) (135 trang)

Giáo án hóa học 9 chuẩn 2 cột (cả năm)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 135 trang )

Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014



 !"
#$%&'()*+,-./'+0(1!/'+2(,
$345#67
8$%9:0(1!;2':1<=*),!':>
:<&?*2':@&?)A'B'4-C)5'D@'
*'CA'<&?EEF0CA$%)4,2G0
H,-
74$I<D2':JJA0(1!
&'A,<)K,&9' ,$;'LA0(1!>
M
?$&<23?;N'2G*$IL,1*'C
A'A%+4A0(1!4-1O>
74&OPJJ2':DO,Q<&-(JJCA'OPD
O,R$&,ST
A.KẾ HOẠCH CHUNG.
I. VỊ TRÍ.
Chương trình hóa học 9 tiếp tục vận dụng và phát triển những khái niệm hóa học cơ
bản được hình thành ở lớp 8,
Tiếp tục hình thành ở các em một số kó năng phổ thông cơ bản và thói quen làm
việc khoa học
II CẤU TRÚC
Gồm 2 phần :Hóa học về chất vô cơ
- Hóa học về chất hữu cơ
a. Hóa học về chất vô cơ
Được bắt đầu bằng việc nghiên cứu các loại chất vô cơ , kết thúc là hê thống hóa
mối quan hệ về tính chất hóa học giữa các loại chất vô cơ.
Tiếp theo là sự tìm hiểu về đơn chất kim loại, về tính chất lí ,hóa học chung, sau đó


kim loại cụ thể có nhiều ứng dụng trong đời sông sản xuất là nhôm và sắt.
Sau cùng là đơn chất phi kim : Bắt đầu là tìm hiểu tính chất vật lí và hóa học
chung, sau đó nghiên cứu 3 phi kim cụ thể Cl,C, Si . Kết thúc là tìm hiểu về bảng
hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
b. Hóa học về chất hữu cơ
Gồm 2 nội dung : hiđro cacbon và dẫn xuất hiđrocacbon
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
U
Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
- Bắt đầu bằng sự tìm hiểu về hợp chất hữu cơ có thành phần đơn giản nhất là
hiđro cac bon. Nội dung nghiên cứu là tìm hiểu một số khái niện mở đầu về chất
hữu cơ, hóa học hữu cơ, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, sự phân loại hợp chất
hữu cơ . Sau đó là sự tìm hiểu về một số hợp chất , đó là metan , etylen,
axetylen. Axetylen,benzen.
- Tiếp sau là nghiên cứu về một số dẫn xuất của hiđro cacbon(rượu etylic, axit
axetic,chất béo, gluco, tinh bột, xenlulozơ,protein.
3. NỘI DUNG.
a. Lí thuyết hóa học
- Bảng tuần hoàn cac nguyên tố hóa học
-Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
b. Chất
- Các loại chấ vô cơ: oxit, axit, bazzơ, muối
- Tính chất chung : Tính chất, ứng dụng và điều chế của một số chất cụ thể tiêu
biểu cho mỗi loại như : CaO,SO
2
, NaOH, Ca(OH)
2,
H
2
SO

4
, HCl,NaCl, KNO
3
.
- Kim loại, phi kim : tính chất chung và một số kim loại và phi kim tiêu biễu :
Al, Fe, Cl
2
, C, Si, và một số hợp chất của chúng.
- Hiđrocacbon: Mê tan, etylen, axetylen,benzen.
- Dẫn xuất hiđrocac bon : Rượu etylic, axit axetic….
c. Biến đổi chất và phản ứng hóa học
Phản ứng trung hòa, phản ứng trao đỏi, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng
este hóa, phản ứng trùng hợp, phản ứng thủy phân,phản ứng xà hóa.
d. Tính chất hóa học
-Tính theo CTHH
- TÍnh theo PTHH, các phản ứng xảy ra trong dung dòch.
- Tìm công thức hóa học của các hợp chất vô cơ,hợp chất hữu cơ.
4. MỤC TIÊU BỘ MÔN
1. Về kiến thức
Giúp học sinh:
- Biết được tính chất chung của mỗi loại hợp chất: Oxít, axít, bazơ, muốivà đơn
chất kim loại và phi kim.
- Biết tính chất, ứng dụng và điều chế của những hợp chất vô cơ,hữu cơ cụ thể.
-Hiểu được mối quan hệ về tính chất hóa học giữa đon chất và hợp chất, giữa các
hợp chất với nhau, và viết được phản ứng hóa học thể hiện mối quan hệ.
- Hiểu được mối quan hệ về thành phần và cấu tạo phân tử với tính chất hóa học
của các hợp chất hữu cơ và viết được phương trình phản ứng hóa học.
- Biết vận dụng dãy
’’
hoạt động hóa học của kim loại

’’
để đoán biết phản ứng của
mỗi kim loại trong dãy với nước với dd axít, dd muối.
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
M
Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
- Biết vận dụng bảng
‘’
Tuần hoàn các nguyên tố hóa học
‘’
để suy ra cấu tạo
nguyên tử và tính chất của một nguyên tố với mguyên tố lân cận .
- Biết vận dụng
‘’
thuyết cấu tạo hóa học
‘’
để viết CTCT của một số hợp chất hữu
cơ đơn giản.
- Biết vận dụng một số biện pháp bảo vệ đồ dùng bằng kim loại không bò ăn
mòn.
- Biết các chất hóa học gây ra sự ô nhiễm môi trường nước,đất và biện pháp bảo
vệ môi trường.
2. Về kó năng.
Rèn luyện cho HS một số kó năng
-Biết tiến hành những thí nghiệm hóa học đơn giản, quan sát hiện tượng, nhận xét,
kết luận về tính chất cần nghiên cứu.
- Biết vận dụng những kiến thức hóa học để giải thích một hiện tượng hóa học nào
đó xảy ra trong thí nghiệm hóa học, trong đời sống và trong sản xuất.
- Biết CTHH của một số chất khi biết tên chất đó và ngược lại, biết gọi tên chất khi
biết CTHH của chất.

- Biết cách giải một số dạng bài tập : nhận biết một số chất, mối quan hệ giữa các
chất hóa học . Các loại nồng độ của dd và pha chế dung dòch. Xác đònh CTHH của
chất. Tìm khối lượng hoặc lượng chất trong một phản ứng hóa học. tìm thể tích chất
khí ở đktc và đk phòng, những bài tập có nội dung khảo sát và tra cứu.
3. Về thái độ
- Gây hứng thú ham thích học tập bộ môn hoá học
- Tạo niềm tin về sự tồn tại và sự biến đổi của vật chất, về khả năng nhận thức của
con người , về vai trò của hóa học đối với chất lượng của cuộc sống và nhân loại.
-Có ý thức tuyên truyền và vận dụng những tiến bộ của khoa học nói chung và hóa
học nói riêng vào cuộc sống và nhân loại.
- Rèn những phẩm chất, thái độ cẩn thận kiên trì trung thực tỉ mỉ chính xác,tinh
thần trách nhiệm và hợp tác.
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
V
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
W>-*$%2':
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
W
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
Ngày soạn: 18 / 08 / 2013
Ngày dạy: 20 / 08 / 2013
 !
"#$X
OLXY#;AG*1730Z?[*+\>
Y*1CB7CB$345?>
]=X^_*,!A*7*`7>
72X#(JaL)C)4A*'>
%&'(')*+>
1. Bài mới X
,* '/#0#012

12"&#b 12"&
 c,   , hs + *1  @O L  Z
?40*I9,d
-e'<'-!*1f
7O*3-%-f
  83  -  %  -  *1  &  
g*1f
N*1*7`7f
740*I9,dµA@OL
Chất( Cấu tạo từ NTHH)

Đơn chất Hợp chất
(Tạo nên từ 1 NT) (Từ 2 NT trở lên )

KL PK HC v/cơ HC hữu cơ

Oxit Axit Bazơ Muối
- Cách lập CTHH: Ax
AxBy
-Cách lập PTHH
. Viết sơ đồ p.ứ
. Cân bằng số ngtử, ptử
. Viết thành pt hóa học>

,* '30##4'5#67')8'
  h'  Z!  N  *1    :  L
,!F/g&@G*$%*$%-
FCf
:LCi@Gf
:LCe2((f

740*I
1. m = n . M → n = m / M
→ M = m /n
. V = n . 22,4 → n = V / 22,4
2. d A/B = M
A
/ M
B
. d A /KK = M
A
/ 29
3. C% = m ct /m dd .100 %
. C
M
= n /V
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
j
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
,* '9.:;)*'<=/#<(>
U>CB7>
N*1$+*'7CB
7f
c, ,*'7XU>7C 
4='    ,!  G<  4  7X

W

V

M>%-k<@G*$%'**

UWM  >  7    l   ,!  G
4k *X  l&  m  VMVnlol m
MMjWlD  *1  *  H>  Z!  H  P
:Lk
740*I
>7C@G*$%'*
>7Cl,!G
#071(A*0*'
Giải:
MNH
4
NO
3
= 14.2 +1.4 +16 .3 = 80 g
% N = 28 / 80 . 100 % = 35%
% H = 4 / 80 .100 % = 5%
% O = 100% -(35% +5%) = 60%
- Giải: Gọi CT chất A là NaxSyOz
Ta có x = 32,39 . 142 /23 .100 = 2
y = 22,54 . 142 / 32 . 100 = 1
% O = 100% -(32,39+ 22,54) = 45,07%
z = 45,07 . 142 / 16 . 100 = 4
Vậy công thức A là: Na
2
SO
4
MCB`7
7D&&M\pBq((*M
r&"
&> 7CFC* (s

> 7CFC@C4&
> 7Ce2"&((&,$
Qbmb&HT
#07[4e*0g&>
81(A*'0*+B(tF/,
#0: n Fe = 2,8 / 56 = 0,05 mol
Fe + 2HCl → FeCl
2
+ H
2

0,05 0,1 0,05 0,05
a. Theo ptr n HCl = 2n Fe = 2 . 0,05 = 0,1 mol
Vậy V HCl cần dùng là:
V = n / C
M
= 0,1 / 2 = 0,05 ( lit)
b. n H
2
= n Fe =0,05 (mol)
VH
2
=0,05 . 22,4 = 1, 12 ( lit)
c. C
M
FeCl
2
= 0,05 / 0,05 = 1(M)
4. Dặn dò>c, ,:*1@A'H*1HZ?[*+\
,SP4$+U*+n>

>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
u
Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
vw#xXyzx{`|7bw
1. Vai trò :
Qua chương I qiúp HS củng cố kiến thức về dung dòch đồng thời làm quen rất nhiều
các hợp chất vô cơ thuộc 4 loại : oxít, axít, bazơ, muối. Từ đó tạo điều kiện giúp các
em dễ dàng hơn khi học chương II,III.
2 Cấu trúc: Gồm 14 bài trong đó có 2 bài thực hành 2 bài luyện tập
3. Mục tiêu
a. Kiến thức: Giúp HS biết
- Hợp chất vô cơ gồm 4 loại chính: oxít, axít, bazơ, muối.
- Biết và nắm được tính chất hóa học chung của mỗi loại hợp chất vô cơ, viết đúng
PTHH cho mỗi tính chất .
- Biết chứng minh tính chất hóa học tiêu biểu cho mỗi loại hợp chất vô cơ cụ
thể.Ngoài ra còn biết được những tính chất hóa học đặc trưng của chất đó, cũng như
ứng dụng của chất và phương pháp điều chế chất .
- Biết được mối quan hệ về sự biến đổi hóa học giữa các loại hợp chất vô cơ, bằng pp
hóa học người ta có thể chuyển đổi hợp chất vô cơ nầy thành hợp chất vô cơ khác và
ngược lại
b. Kó năng: Giúp HS
- Biết tiến hành một số thí nghiệm hóa học an toàn và tiét kiệm hóa chất .
- Biết quan sát hiện tượng xảy ra quá trình TN, biết phân tích, giải thích kêùt luận về
đối tượng nghiên cứu .
- Biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh cho một tính chất hóa học nào đó.

-Biết vận dụng những kiến thức kó năng đã biết, đã hiểu của mình để giải thích một
hiện tượng nào đó , một việc làm nào đó trong đời sống, trong sản xuất, biết vận dụng
những hiểu biết của mình để giải thích các bài tập lí thuyết đònh tính, đònh lượng và để
thực hành 1 số thí nghiệm đơn giản ở trong và ngoài nhà trường.
c. Thái độ.
- Gây hứng thú và ham thích học tập bộ môn.
- Niềm tin về sự tồn tại và sự biến đổi của vật chất, về khả năng nhận thức của con
người về vai trò của hóa học đối với chất lượng của cuộc sống của nhân loại.
- Ý thgức tuyên truyền và vận dụng những tiến bộ khao học nói chung và hóa học nói
riêng vào đời sống sản xuất của gia đình và xã hội
- Rèn luyên thái độ cẩn thận kiên trì,trung thực tỉ mỉ ,chính xác ,tinh thần trách nhiệm
và hợp tác
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
}
Giáo án: Hố hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
4. Phương pháp đàm thoại.
- Đàm thoại gợi mở, phát hiện.
- Sử dụng thí nghiệm hóa học theo phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp vấn đáp tìm tòi.
- Phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
5. Thí nghiệm trong chương.
Thí nghiệm biễu diễn của GV trong từng bài học
- Thí nghiệm của HS trong một số bài học và thí nghiệm thực hành.
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
\
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
Ngày soạn: 25 / 08 / 2013
Ngày dạy: 27 / 08 / 2013
3@ABCDECFG
HI HJKLMNOFPFG

"#$ X
OLXYO$%g~"&H&•3H&H(€4&`7
$3L+'•~
YF,$%3[F9*1H&•3H&H()&~"&;
]=Xb(JgF,O.~<&?F07P*$%>
72X#(JaLC)4?2':>
Q)8')*+R#
<&-X,&
M
`
M

j

M
&
V
`*&QT
M
K,‚C'
ƒJJXG"!GA'5@C*?"!5&G<&-
%&'(')*+>
1. Bài mới X
,* 'S#TUR##VU,W
U>H&•3<gC-<&?f
12"&#b 12"&
$+(€OCA'Z
$%45!4@„KA$%
0CO4
H…4;4&@O*,.~<&?>

$+(€O7UC2,
GA''UM'*((*
KH…O4f
7$3)HX&pB
M

V
E.,(+
&H>b!B'<@*5f
c, ,L,@4;4&@OL
7O7KA$%O4
a, Tác dụng với nước
BaO + H
2
O → Ba(OH)
2
Kl: Một số oxit bazơ Na
2
O, CaO, K
2
O
td với nước tạo thành dd bazơ (kiềm)
b, Tác dụng với axit
CuO + 2 HCl → CuCl
2
+ H
2
O
Kl: Oxit bazơ td với axit tạo thành muối
và nước.

c, Tác dụng với oxit axit
Một số oxit bazơ td với oxit axit tạo
thành muối.
CaO + CO
2
→ CaCO
3
M>H&H<gC-<&?f
c, ,r<'OC
A'KA$%H…O
`7>
`
M

j
H@$X

M

M

V
†(J+$+>*
5f
H`
M

j

M


V
.,(+((
&•3>*5f
7r~"&H&•3Z!4;4&@*~
<&?!f
a, Tác dụng với nước
P
2
O
5
+ 3H
2
O → 2H
3
PO
4
b, Tác dụng với dd bazơ
CO
2
+ Ca(OH)
2
→ CaCO
3
+H
2
O
c, Tác dụng với oxit bazơ
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
n

Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014

,* '30X0YZ:[/\,*,W
#+A,X=L~<&?&
HW*1XH&•3H&HH
*$‡CH4,C>
7B(tN'@OL
*1.Oxit bazơ: td với dd axit → muối+
nước
2. Oxit axit: td với dd bazơ → muối+
nước
3. Oxit lưỡng tính: td được với dd axit,
dd bazơ → muối+ nước. Vd:ZnO,
Al
2
O
3
4. Oxit trunh tính: là oxit không td với
axit, bazơ, nước. VD: CO, NO…
2. Củng cố:12V
Z!45!~<&?"&H&HH&•3fz-!('?&f
3. Dặn dò >?*'7VWju#

J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:

Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch


Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
Ngày soạn: 07 / 09 / 2013
Ngày dạy: 09 / 09 / 2013

9]L^FGI C>D_`a
CCGFGbUF
"#$X
‰OLXF,$%g~<&?"&&HH&
O$%L(J"&&
O$%$3.,O&4
‰]=X^_*,!A@]=`7"&&@0=*'7<&?>
‰72X#(J*!,C?2':5<.,L(J)O>
Q)8')*+R#X
<&-X&((*
M

W
&
V
&QT
M

ƒJJXŠA'QWTG"!†&"!>
74&XzD,:>
%&'(')*+>
1. Ổn định>
2. Bài củ X,* ',5-"&H&•3fbO4f
7U#f
3. Bài mớiX

,* '3S#TUR##VU#UW,W
U>7C-*C
12"&#b 12"&
c, ,K'€,&4;4&~
*Cf
‹'€,4;4&~>
* Là chất rắn màu trắng, nóng chảy ở
nhiệt độ cao(2585
o
C)
M>7C-<&?
&*H&•3<'& !"~<&
?"&H&•3>b!B'Z!*'
7FL'
c~*'7X&G
A'4e$+KA$%
H…fbO4$f
&Y
M
„$::o&QT
M
&
C &1((&•3>&;
S''1(sF*'@:.,-
$+(€*'7&H*(
+&KA$%H…f
bO4$f
I~!&$%(sF@Œ
,&-4eHŒ*C$+0E
&<F-J

M
F1
:>bO4$f
7O7B$+(€K
A$%H0!4&H…44;
4&@*.~<&?
* a, Tác dụng với nước
CaO td với nước tỏa nhiều nhiệt tạo ra
chất rắn trắng ít tan trong nước
CaO + H
2
O → Ca(OH)
2

b, Tác dụng với axit
CaO td với axit tỏa nhiều nhiệt
CaO + 2HCl → CaCl
2
+ H
2
O
c, Tác dụng với oxit axit
. CaO + CO
2
→ CaCO
3
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
UU
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
,* '9UW,W#c'5')"''&d

h'Z!O&<gL
(J5f
* Dùng làm ngliệu cho CN hóa học,
luyện kim
Dùng khử chua, sát trùng, diệt nấm, khử
độc.
,* 'eL(WT#UW,W6=,d
74)O$I&H&r
,!*A,f
7,!O45.$<&?H0!4&
4*D,:X74$+O*&!
d&A[jA2&:9"!
:G>
c~O4$f
Nguyên liệu để sx CaOlà đá vôi và chất
đốt( than đá, củi, dầu )
Các pư hóa học xảy ra:
C + O
2
→CO
2
CaCO
3
→ CaO + CO
2

4. Củng cố:,* '9c~*'XbO4$'/O/&,
&QT
M
&

V
„&&*
M
&Q
V
T
M
&
V

5. Dặn dò >z'UMVW#
J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:

Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
UM
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
Ngày soạn: 13 / 09 / 2013
Ngày dạy: 16 / 09 / 2013

e ]L^FGI C>D_`/a
fOg hFG
"#$X
‰OLXO$%~"&
M

O$%L(J"&

M
$3.,O
M
4`7
4
‰]=X^_*,!A@0=O`7`v@i=*'7CB
`7
‰#(J*D!,C?2':>
Q)8')*+R#!O,-!4;(1
%&'(')*+>
1. Ổn định
 2. Bài củ X,* 'h'Z!,~<&?"&H&HfbO4f
3. Bài mới X
,* '3S#T#VU6i-,W
U>7C-*C
12"&#b 12"&
#+A,C-*C z-@C@:','sN2
R3@:@C
M>7C-<&?
#+A,Xz$,,‚H< !"
~<&?"&H&H
c~N*1r~O4$
'?&
ƒ,(P
M

V
*'Ks!C'<&d
Z!?&H<f
#+A,X

M
*-9!:•'
@:@C*U4g,!9
9!'$&&H>
#?O4~D*1
#?',G$%1[
44>
a. Tác dụng với nước
SO
2
+ H
2
O →H
2
SO
3
kH,Ž,43
b.Tác dụng với dung dịch bazơ
SO
2
+ Ca(OH)
2
→CaSO
3
+ H
2
O
c. Tác dụng với oxit bazơ
SO
2

+ Na
2
O →Na
2
SO
3
SO
2
+ BaO →BaSO
3
&
V
X&H,Ž
&
M

V
X&4,Ž
&
V
X&4,Ž
,* '9j')"'#VU6i-,W
#+A,L(J"&
M
B
Các ứng dụng của SO
2
- Dùng để sx axit sunfuric
- Dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong
CN giấy

- Dùng làm chất diệt nấm mối
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
UV
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
,* '9Z#6i-,W
U>74DCA'
#+A,.,O
M
4
D7
a. Muối sunfit + axit(dd HCl, H
2
SO
4
)
Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4
→Na
2
SO
4
+ SO
2
+ H

2
O
b.§un nãng H
2
SO
4
®Æc víi Cu
M> Trong c«ng nghiÖp
Chóng ta cã thÓ ®iÒu chÕ SO
2
víi sè l-
îng lín b»ng c¸ch ®iÒu chÕ trong phßng
thÝ nghiÖm ®îc kh«ng? V× sao?
#+A,.,O
M
4c«ng
nghiÖp
* §èt lu huúnh trong kh«ng khÝ
S + O
2
→ SO
2

* §èt quÆng pirit s¾t (FeS
2
) thu ®îc SO
2

4. Củng cố:,* 'ec, ,N*12(,C"&>
z'U@

5. Dặn dò >?*'UMVWju#
J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:

Ngày soạn: 23 / 09 / 2013
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
UW
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
Ngày dạy: 25 / 09 / 2013
k@ABCDECCG
"#$ X
‰OLXO$%g~<&?"&&H(€4&$%`7
$3L
‰]=XO(JgF,O.~<&?F0C'2GA
$%4IGH
O(Jg~"&H&HZ?F*'>
‰#(J*&'C?2':>
Q)8')*+R#
ƒJJX#GA'GA'@••G;
<&-X((*
M

W
•,QT
M
&pB
M


V
K,‚C'
%&'(')*+>
1. Ổn định
2. Bài củX12U745!~<&?"&
M
fbO4f
V#f
3. Bài mớiXS#TUR##VUUW
12MU>kH*'/',-iP
12"&#b 12"&
$+(€*'7Xd((&H
-!K,‚„KH…
I~<&?!&<F
O((&H
7O7H…•$%
4;4&@*
D.d axit làm quỳ tím hóa đỏ
12VM>7(J+@'*1
$+(€*'7XUC@*k*
GA'U,GA
M&,<((&H„K
H…
bO4$f
*5f
z$,a
V

M


W
(+
.,@*$@

0<
M

7O7
Xk*&4((&H<?@C
4&>,@

<A$%5
2Al
r
+ HCl
(dd)
→ 2AlCl
3(dd)
+ 3H
2
D.d axit td với nhiều KL tạo thành muối
và giải phóng H
2
12WV>7(J+&•3
7UC,QT
M
GA' Cu(OH)
2
+H

2
SO
4
→CuSO
4
+2H
2
O
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
Uj
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
'UM'*((
M

W
K
H…O4f
* Axit td với bazơ tạo thành muối và
nước
P.ứng giữa axit và bazơ gọi là pư TH
W>kH(J+H&•3
c~N*1~<&?"&H
&•3>bO4'?&f
Axit td với oxit bazơ tạo thành muối và
nướ
CaO
r
+ 2HCl
(dd)
→CaCl

2(dd)
+ H
2
O
(l)
j>7(J+',G>?&,
12jCW2*lUW+
7: Dựa vào t/c hóa học chia axit thành 2
loại:
Axit mạnh: HNO
3
, HCl, H
2
SO
4
Axit yếu: H
2
S, H
2
SO
3
, H
2
CO
3
W>Củng cố:12u
7C-<&?"&&Hf
bO4@((*(+pBQT
V
•k*

M

V
5. Dặn dò >z'7UMVW#
J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:
Ngày soạn: 5 / 10 / 2013
Ngày dạy: 7 / 10 / 2013
m]L^CGI C>D_`a
"#$ X
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
Uu
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
‰ OLXO$%C-<&?"&&H
M

W
*ZO
$%&H,Ž,4R<g~<&?4>
‰ ]=XbO;`7FAC-<&?,"&&H>
b(Jg~"&&H
M

W
*Z4A0P*$%
PC>
‰72X#(JCSO@A'@OCA'>

Q)8')*+R#
~X
M

W
K,‚C'k*,QT
M
&,,
ƒ~X#GA'GA'@••G;
%&'(')*+>
1. Ổn định >
2. Bài củ:12U745!~<&?,"&&HfbO4f
V#f
3. Bài mới X
fCW:n%#
3
LF
e
12MS#TYS
K*?)
M

W
„~*C
$+(€&*Z&H

M

W
R*Z rr&H

$+@

$%*'$%*1
^;4&~*C
Là chất lỏng sánh k
o
màu, nặng gấp 2
lần nước, k
o
bay hơi, ta dễ dàng trong
nước, khi tan tỏa nhiều nhiệt
S#TUR#
12VU>kH
M

W
*Z< !"C-<&?"&&H
kH
M

W
*Z< !"C-
<&?"&&H'1>B'Z!O
*1~<&?"&&HeIO4
'?&&H,Ž,4
bO*1~
-Axit H
2
SO
4

loãng có đầy đủ tính chất
hóa học của axit đó là:
+ Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
+ Td với kim loại tạo thành muối và H
2
3H
2
SO
4
+ 2Al → Al
2
(SO
4
)
3
+ 3H
2

+Td với bazơ tạo thành muối và nước
Cu(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ CuSO
4
+2H
2
O

+Td với oxit bazơ tạo thành muối và
nước
CuO + H
2
SO
4
→ CuSO
4
+ H
2
O
+ Td với muối

12WM>kH
M

W
R<gC-<&?4
12"&#b 12"&
$+(€*'CA'
&7(J+@'*1
7OCA'KH…A
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
U}
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
z-!MGA'XUG)&H

M

W

*ZUG)&H
M

W
R>
MGA'UC*,>8,
•0MGA'>
‹H…A$%f
h'<H…5.~"&&H

M

W
R<f
h'<FO4f

#+A,X
$+(€*'CA'UC
$I=GA'4e'U
'*
M

W

‹H…A$%„O*,f
z$,aX(s
M

W
0O

L4?
$%>
H…XAxit H
2
SO
4
đặc,nóng td với Cu
sinh ra SO
2
và CuSO
4
2 H
2
SO
4đ,n
+ Cu → SO
2
+ CuSO
4
+
2H
2
O
Ngoài ra H
2
SO
4
đặc,nóng còn td với
nhiều KL tạo thành muối sunfat, k
o

giải
phóng H
2
7C$+
‹H…A$%
#0CH…A$%
-4N',B*&Q($I
Z;$+T

M

W

UM

MM

UU
UMYUU
M

&,<U 4&*1P
M

W

RH<&
M

M

9!"?
4G*'&(9*
4. Củng cốX12j
X-&,X&QT
M
pBQT
M

V

M
pB,,`
M

j

#?9*1-4
bO$+$++((+
M

W
*Z
5. Dặn dò:?*'UV#

J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:


Ngày soạn: 7 / 10 / 2013
Ngày dạy: 9 / 10 / 2013
o]L^CGI C>D_`3a
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
U\
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
"#$p
‰OLXOO$%&H,Ž,4',G,Ž&
gL(JK,&4?"&&H!4IG&4H
‰]=XO$%&H,Ž,4',G,Ž&
‰72X(J*D&'?2':5<.,L(J4)F>
Q)8')*+R#
~X
M

W*

M

W
&&
M

W
,&*&*
M
ƒ~X#GA'GA'@••G;
%&'(')*+>
1. Ổn định >
2. Bài củ12U

,C-<&?"&&H
M

W
*ZfbO4'?&f
u@
3. Bài mới X
12Mj')"'
c~K5UM,L
(JK,&4?
M

W
f
,L(J"&
M

W

- Dùng sx phân bón, muối,axit, phẩm
nhuộm, chất tẩy rửa
12VJL(WTUW
3
LF
e
7,!O5..,!*A,H
:1H
M

W

>
BO4$>
a, Nguyên liệu: Lưu huỳnh hoặc pirit
sắt FeS
2
b, Các công đoạn chính
- Sản xuất lưu huỳnh đioxit
S + O
2
→ SO
2

Hoặc 4FeS
2
+ 11O
2
→ 8SO
2
+ 2Fe
2
O
3

- Sản xuất lưu huỳnh trioxit
2SO
2
+ O
2
→ 2SO
3


-Sản xuất axit H
2
SO
4

SO
3
+ H
2
O → H
2
SO
4

12WJ<UW:n%#Y=2;:nU
$+(€*'7 z'7B<'>
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
Un
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
U'*((
M

W
G
A'U
U'*((&
M

W

G
A'M
d'•GA'U?
((&*
M
„KH…O4f
,@A',GŒ>
,A$%X‘'•GA'.,
H,-A@O"&4N
`7X
M

W
Y&*
M
„&
W
YM*
&
M

W
Y&*
M
„&
W
YM&*
‰zXGốc sunfat trong các phân tử
H
2

SO
4
Na
2
SO
4
đã kết hợp với ngtố Ba
trong ptử BaCl
2
→ kết tủa trắng là BaSO
4
Vậy: dd BaCl
2
(hoặc dd Ba(NO
3
)
2
,
Ba(OH)
2
được dùng làm thuốc thử để
nhận ra gốc sunfat.
4. Củng cố: 12j
745!<&?FO*?<&-P'-Z)((
@:',&,X
M

W

M


W
*>
5. Dặn dò >?*'MVj}#
J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:
Ngày soạn:12 / 10 / 2013
Ngày dạy: 14 / 10 / 2013
qMr
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch

Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
@ABCDECFGJrCG
"#$ >
 ‰OLX7:K,&O)F@N9,@OL.C-?
"&H&H>
‰]=X7OJ4_*,!A.)?0)
?>
‰72X#(JaLO@A'04?)>
Q)8')*+R# X
ƒJJXGA'QMˆT@•/QWT*?,’'A42QWT5&GQWT
-X&
M
*`d&
M

W

>&*&*
M
K,‚C'>
%&'(')*+
1. Ổn định >

2. Bài mới X
=S'12
12"&#b 12"&
12U
#b$+(€*'
CA'U>
'2'S,&G
A''( UM'*
$+>‹,&A$%H0!4&f>
7Œ(,(Pq-!K,‚>,
-!K,‚&!/f
O*,5.C-<&?
"&&O`7f
#b$+(€*'7
8GUC`d!O4e
MV'*$+*N.,>A
$%H0!4&f
7Œ(,(PqK,‚C'',
-!K,‚&!/f
z5.C-<&?"&
`
M

j

>bO`7f
I. >U>7C-<&?"&H.
a. Thí nghiệm 1:Phản ứng của CaO với
H
2
O>
O7KA$%H0!4&
…F$I45'>
&04&0Ld&A>
#-!K,‚!F',H&>
z: CaO tác dụng với nước tạo thành
dung dịch bazơ.
PT: CaO + H
2
O Ca(OH)
2
b, Thí nghiệm 2:Phản ứng của P
2
O
5
với
nước>
O7KA$%>
<4N&4$+>
‹,‚,!F',d>
z: P
2
O
5
tác dụng với nước tạo thành

Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
MU
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
12M
#b$+(€*'>
Y8F9A$%(,(P
4&0O)@&,"&
(,(P<>b!()&
C-f
#bX#?,*'>
#bXc, ,*'7
@OK,0>
dung dịch axit.
P
2
O
5
+ H
2
O H
3
PO
4
M>O(,(P.
Thí nghiệm 3: Có 3 lọ không nhản đựng:
H
2
SO
4
loảng, HCl,Na

2
SO
4.
Tiến hành làm
TN nhận biết các lọ hóa chất đó>
9*1?
7C-@A;9A%
-<*X
>ƒ,(P&H*'K,‚C'<&d>
>kH
M

W
(J+&*
M
1
@O"&4N>
,*'X@>
*'7V
81(A<'45!@OK,07>
12VJ<(67'%&>
0$I45
3. Củng cốX#bH…aL2"&4,/)H…@O
K,0)"&<'>
4. Dặn dòXg@OLZ?>

J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

:
Ngày soạn: 14 / 10 /2013
Ngày dạy: 16 / 10 /2013

sO tup@ABCDECFGJrCG
"#$ X
‰OLX:*1~<&?"&H&•3H&H&H>
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
MM
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
‰]=X^_*,!A@i=*'PCP*$%>
‰72X#(JaL)?C):K,&A*'>
Q)8')*+R#O,?
%&'(')*+ >
1. Ổn định >
2. Bài củ XF'4&4K,45*,!A
3. Bài mới X12U5##vw
U>7C-<&?"&H>
12"&#b 12"&
O,*'53e&,X
Yf>>>>>>>>>>>Yf

QUTQMT
H&•3
QVT
>>>>>>>>>>>
QVT
H&H
Y$+QWTY$+QjT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

h'Z!.:4G%-
:3s%eI?*1
-C%(+-F
A3e>
O,"&U<'F<'
@H…
c~<'0*,?-FO
4'?&,!F<&4>
70*,B<'0>

+ Axit + Bazơ(1)
Muối
(2)
Oxit bazơ Muối
(3)
Oxit axit
+ Nước (4) + Nước (5)
Dd bazơ Dd axit
70*,<'
bO$'?&e
CuO + H
2
SO
4
→ CuSO
4

+ H
2
O
SO
2
+ Ca(OH)
2
→CaSO
3
+ H
2
O
SO
2
+ BaO →BaSO
3
CaO + H
2
O → Ca(OH)
2

SO
3
+ H
2
O → H
2
SO
4


M>7C-<&?"&&H
O,*'53e.~<&?
"&&H
kY
Yƒ

Yf
,d

QUTQWT
kH>

kY
Yh

Y#
kY
QMTQVT
c~O'?&~"&
&H
N*1~<&?"&H&•3H
&H&Hf
z'A9
Muối+H
2

+KL

+ Quỳ tím
Màu đỏ


(1) (4)
Axit .

Muối+H
2
O
+Oxbz

+ Bazơ
Muối+H
2
O
(2) (3)
Viết ptrpưX
 6HCl + 2Al → 2AlCl
3
+ 3H
2

Cu(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ CuSO
4
+2H
2

O
CuO + H
2
SO
4
→ CuSO
4
+ H
2
O
f=/
O,*'5X
12M
7UX-&,X
M
,
&
M
&
M
>Z!Og
-<F($%+&
M

*
z'
Những chất td được với nước là:SO
2
, Na
2

O,
CaO, CO
2
.
PT: SO
2
+ H
2
O → H
2
SO
3
Na
2
O + H
2
O→ 2NaOH
CaO + H
2
O→ Ca(OH)
2
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
MV
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
&
>bOO,<f
12V
MXD&&UMqjˆ
'*((*V>&bO$f
7CFC@C4&f

7C

"&((,$%
&,$f
#0ŒFC@

&!/>
CO
2
.+ H
2
O→ H
2
CO
3
Những chất td được với HCl là: CuO, Na
2
O,
CaO .
PT: CuO + 2HCl → CuCl
2
+ H
2
O
Na
2
O +2HCl → 2NaCl + H
2
O
CaO + 2 HCl →CaCl

2
+ H
2
O
.Những chất td được với NaOH là
PT: SO
2
+2NaOH → Na
2
SO
3
+ H
2
O
CO
2
+2 NaOH → Na
2
CO
3
+ H
2
O
X
a, Ptr: Mg + 2HCl → MgCl
2
+ H
2
O
n

HCl ban đầu
= C
M
x V = 3 x 0,05 = 0,15 (mol)
b, n
Mg
= 1,2/ 24 = 0,05 (mol)
Theo pt n H
2
= n MgCl
2
= n Mg = 0,05 mol
n HCl = 2n Mg = 2 x 0,05 = 0,1 (mol)
n HCl dư = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol
Thể tích khí tạo thành
V H
2
= 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)
Dung dịch sau pư gồm MgCl
2
và HCl
C
M
MgCl
2
= 0,05/ 0,05 = 1 M
C
M
HCl = 0,05/0,05 = 1 M
4. Dặn dò >z'MVWj#

,SPO&,@F'4&UO>
J>?'12
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:
Ngày soạn: 03 /10 / 2013
Ngày dạy: 23 / 10 /2013

x>CJy>
"#$X
‰OLXF'4&AN'@OL"&.C-<&?"&
H&H>
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
MW
Giáo án: Hoá hc 9 Năm hc : 2013 - 2014
‰]=X^_*,!A@]=O`7*'.H&H>
‰72X#(JaL)4@F'4&>
%&'(')*+ >
1. Ổn định
2. GV phát đề kiểm tra cho HS>
3. Thu bài và nhận xét
4. Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị bài@ABCDECfCz{

Ngày soạn: 24 / 10 /2013
Ngày dạy: 26 / 10 /2013
@ABCDECfCz{>
"#$ X
‰OLXO$%gC-"&&•3O$%4$3L
'•~>

‰]=X(Jg~"&&•3F*'PCP*$%
Giáo viên : Lê Văn Lc Trường THCS Sơn Tr#ch
Mj

×