Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

Giáo án tự chon hình học 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (390.61 KB, 26 trang )

Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
NgàySoạn:12/8/2014
Ngày dạy: 20/8/2014
Tiết 1
ôn tập chơng i
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
+ HS đợc hệ thống hoá các kiến thức về điểm, đờng thẳng, tia, đoạn thẳng.
2. Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo thớc thẳng, thớc có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng.
3. Thái độ:
+ Bớc đầu tập suy luận đơn giản.
II. Đồ dùng dạy học:
- Thầy: Thớc, compa, bảng phụ.
- Trò : Thớc, compa.
IIi. Ph ơng pháp :
- Dạy học tích cực và học hợp tác.
IV . Tổ chức giờ học :
1. Mở bài: (5 phút)
- Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề.
- Cách tiến hành:
2. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (15 phút)
- Mục tiêu: H thng hoỏ kin thc v im, ng thng, tia, on thng, trung im (khỏi
nim, tớnh cht, cỏch nhn bit).
- Đồ dùng dạy học: Thớc
- Cách tiến hành:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
GV: Treo bng ph:
Mi hỡnh trong bng ph sau dõy cho bit
kin thc gỡ?
HS: - Quan sỏt cỏc hỡnh v.


- Tr li ming:
GV: Trờn bng ny th hin ni dung cỏc
kin thc ó hc ca chng.
Nhn mnh: Bit c hỡnh v mt cỏch
chớnh xỏc l mt vic rt quan trng.
GV: Nờu bi; cng c cho HS kin thc
qua s dng ngụn ng.
GV: Yờu cu HS c cỏc mnh toỏn,
tip tc in vo ch trng.
I. Lý thuyết
1. Đọc hình.
2. Điền vào chỗ trống
a) Trong 3 im thng hng cú 1 v ch 1
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
1
a
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
HS: Dựng phn mu in vo ch trng.
HS: C lp kim tra, sa sai nu cn.
GV: Trờn õy ton b ni dung cỏc tớnh cht
phi hc (SGK-127).
HS: c li ton b bi
GV: Nờu bi
GV: Yờu cu HS c ni dung ch ra cỏc
mnh ỳng (), sai (S).
HS: Tr li ming:
GV: YCHS trỡnh by li cho ỳng vi
nhng cõu sai (a, c, f).
HS: Suy ngh - tr li.
GV: Trong cỏc cõu ó cho l mt s nh

ngha - tớnh cht quan h ca mt s hỡnh.
V nh h thng tng th loi: nh ngha -
tớnh cht - cỏc quan h
im nm gia 2 im cũn li.
b) Cú 1 v ch 1 ng thng i qua
2 im phõn bit.
c) Mi im trờn 1 ng thng l
gc chung ca 2 tia i nhau.
d) Nu M nm gia A v B thỡ AM + MB =
AB.
e) Nu MA = MB =
AB
2
thỡ M l trung im
ca A v B.
3. Đúng ? sai ?
a) on thng AB l hỡnh gm cỏc im
nm gia A v B. (S)
b) Nu M l trung im ca on thng AB
thỡ M cỏch u 2 im A v B.()
c) Trung im ca on thng AB l im
cỏch u A v B. (S)
d) Hai tia phõn bit l 2 tia khụng cú im
chung. (S)
e) Hai tia i nhau cựng nm trờn mt
ng thng. ()
f) Hai tia cựng nm trờn mt ng thng
thỡ i nhau. (S)
g) Hai ng thng phõn bit thỡ hoc ct
nhau hoc song song. ()

Kết luận: GV nêu tóm tắt lý thuyết cơ bản của chơng I
1. Hoạt động 2: Luyện tẫp kỹ năng vẽ hình, lập luận. (20 phút) :
- Mục tiêu: Rốn k nng s dng thnh tho thc thng, thc cú chia khong, compa
o, v on thng. Bc u tp suy lun n gin.
- Đồ dùng dạy học: thc thng, compa
- Cách tiến hành:
GV: Nờu bi
Gi 1 HS lờn bng v hỡnh
HS: Lờn bng v hỡnh.
HS di lp v vo v.
GV: Theo dừi, nhn xột, sa cha sai sút
(nu cú).
GV: Trờn hỡnh cú bao nhiờu on thng? K
tờn?
2. Bài tập
Bi 4
Cho 2 tia phõn bit khụng i nhau Ox v Oy.
- V ng thng aa' ct 2 tia ú ti A, B khỏc
0.
- V im M nm gia 2 im A, B.
- V tia OM.
- V tia ON l tia i ca tia OM.
a) Ch ra nhng on thng trờn hỡnh?
b) Ch ra 3 im thng hng trờn hỡnh?
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
2
B
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
HS: Tr li.
GV: Cú cp 3 im no thng hng? Vỡ sao?

HS: Tr li.
GV: Cht li: V hỡnh mt cỏch chớnh xỏc,
khoa hc rt cn thit i vi ngi hc
hỡnh.
HS: c bi - v hỡnh.
GV: Trong 3 im A, M, B im no nm
gia 2 im cũn li? Vỡ sao?
HS: Suy ngh tr li.
GV: Tớnh MB?
GV: Lu ý: HS lp lun theo mu:
- Nờu im nm gia.
- Nờu h thc on thng.
- Thay s tớnh.
M cú l trung im ca AB khụng? Vỡ sao?
HS: Tr li.
GV: YCHS nêu đề bài 6 SGK.
Bài toán cho biết gì ? Yêu cầu gì ?
Vẽ hình ?
HS: Trả lời miệng
Lên bảng vẽ hình
GV: Nêu cách giải
HS: Trình bày cách giải
Gii
a) Cỏc on thng trờn hỡnh v:
ON, OM, MN, OA, OB, AM, BM, AB
b) Cỏc im N, O, M thng hng
Cỏc im A, M, B thng hng
Bi 5 (127 - SGK)
Gii
a) Trờn tia AB cú 2 im M v B hto món

AM < AB (vỡ 3 cm < 6 cm)
nờn M nm gia A v B
b) Vỡ M nm gia A v B
nờn AM + MB = AB (1)
Thay AM = 3cm; AB = 6cm vo (1)
ta c: 3 (cm)+ MB = 6 (cm)
=> MB = 6 - 3 = 3 (cm)
Vy AM = MB (cựng bng 3 (cm))
c) M l trung im ca AB vỡ M nm gia
A v B (cõu a) v MA = MB (cõu b).
Bi 6 (127 - SGK)
a) Ta có AM = 3cm; AB = 6cm
=> AM < AB .
Vậy điểm M nằm giữa hai điểm A và B.
b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B, ta
có:
AM + MB = AB
3 + MB = 6
MB = 3 (cm)
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
3
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
Vậy AM = MB = 3cm
c) có : AM + MB = AB và AM = MB. Vậy
điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.
Kết luận: GV nêu lý thuyết cơ bản vận dụng vào giải bài tập
2. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (5phút)
- V hc ton b lớ thuyt trong chng.
- Tp v hỡnh, Kớ hiu hỡnh cho ỳng.
- Xem li cỏc bi tp v khi no AM + MB = AB v trung im ca mt on thng.

- BTVN: 3, 7(127-SGK)
NgàySoạn:12/8/2014
Ngày dạy: 27/8/2014

Tiết 2
ôn tập chơng ii
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
+ Ôn tập lại một số kiến thức đã học
+ Nhắc lại một số tính chất đã học
2. Kỹ năng:
+ Vận dụng những kiến thức đã học đó để giải một số bài tập thực tế.
+ Rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài
3. Thái độ:
+ Có ý thức tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học :
- Thầy: Thớc thẳng, thớc đo góc.
- Trò : Thớc thẳng, thớc đo góc.
IIi. Ph ơng pháp:
- Dạy học tích cực và học hợp tác.
IV. Tổ chức giờ học :
1. Mở bài: (5 phút)
- Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ
- Đồ dùng dạy học:
- Cách tiến hành:
Tam giác ABC là tam giác nh thế nào ?
Yêu cầu HS chữa bài 47 SGK ?
2. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết. (12 phút)
- Mục tiêu: HS nm c lý thuyt cỏc bi ó hc
- Đồ dùng dạy học:

G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
4
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
- C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß Néi dung
Đọc hình:
Mỗi hình sau đây cho biết kiến thức gì?
HS đọc hình vẽ.
Hình 1 : Góc nhọn xOy.
Hình 2 : Góc vuông xOy.
Hình 3 : Góc tù xOy.
Hình 4 : Góc bẹt xOy.
Hình 5 : Góc tAv và Góc uAv là 2 góc kề
bù.
Hình 6 : Góc cOb và Góc bOa là 2 góc kề
phu.ï
Hình 7 : Oz là tai phân giác của Góc xOy.
Hình 8 : Tam giác ABC.
Hình 9: Đường tròn (O ; R).
§iỊn vµo chç trèng:
Gäi lÇn lỵt c¸c em häc sinh ®øng t¹i chç tr¶
lêi c¸c c©u hái kiĨm tra.
VÏ h×nh:
Yªu cÇu HS lµm c¸c bµi 3, 4 SGK ?
A. Lý thut.
1. C¸c h×nh.
2. C¸c tÝnh chÊt.
Bµi tËp 1: §iỊn vµo « trèng
1. BÊt kú ®êng th¼ng trªn mỈt ph¼ng còng lµ …
cđa hai nưa mỈt ph¼ng …….

2. Sè ®o cđa gãc bĐt lµ …….
3. NÕu …… th× xOy + yOz = xOz
4. Tia ph©n gi¸c cđa mét gãc lµ tia …
5. Sè ®o gãc tï … sè ®o gãc vu«ng
6. Gãc bĐt lµ gãc cã sè ®o …….
7. Hai gãc kỊ nhau lµ hai gãc cã ……. Hai
c¹nh cßn l¹i ……
8. Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm …… khi
……
3. Ho¹t ®éng 2: Luy ệ n t ậ p. (25phót) :
- Mơc tiªu: HS nắm được các kiến thức cơ bản của chương góc.
- §å dïng d¹y häc: Thước kẻ, compa.
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 7
SGK ?
- Lµm c¸c bµi tËp 5, 6, 8 SGK ?
Gäi mét häc sinh lªn b¶ng vÏ h×nh ?
- Em h·y cho biÕt cã thĨ cã nh÷ng c¸ch nµo
cã thĨ tÝnh ®ỵc 3 gãc mµ chØ ®o 2 lÇn ?
B. Bµi tËp.
Bµi 5. (SGK – T.96)
Cã 3 c¸ch lµm:
G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ
5
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình ?
- Yêu cầu HS lên bảng vẽ tam giác theo yêu
cầu của bài ra.
- Gọi một em học sinh lên bảng đo các góc
của tam giác.

Vẽ một tam giác ABC:
Biết AB = 3cm
AC = 4cm; BC = 5cm
Đo các góc của tam giác ABC ?
+ Đo góc yOz và góc zOx


ã ã
ã
xOy yOz xOz= +
+ Đo góc xOz và góc xOy


ã ã
ã
yOz xOy xOz=
+ Đo góc yOz và góc xOy


ã
ã ã
xOz xOy yOz=
Bài 6( SGK T.96)

z
y
x
O
Bài 8( SGK T.96):
Ta có:

à
0
125A =
;
à
0
15B =
;
à
0
40C =

Bài tập thêm 1:
4. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (3 phút)
- Hoàn thiện các bài tập đã sửa và hớng dẫn .
- Tự ôn tập và củng ccố lại kiến thức trong chơng .
- Làm các bài tập ôn tập chơng trong sách bài tập
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
6
30
0
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
NgµySo¹n:16/8/2014
Tiết 3:
HAI GĨC ĐỐI ĐỈNH
I. MỤC TIÊU
- KiÕn thøc: Ơn tập và củng cố cho HS về hai góc đối đỉnh và hai đường thẳng vng góc
- Kĩ năng : vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh, giải các bài tốn về hai đường thẳng vng góc.
- Th¸i ®é: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
II. CHUẨN BỊ TL-TBDH

GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke.
HS: ơn về 2 góc đđ, 2 đt vng góc; thước kẻ, thước đo góc, êke.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
Dạy học bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
- GV: cho HS nhắc lại đn về hai góc đối đỉnh và
vẽ hình
-Cho vd về hai góc đối đỉnh
-u cầu HS nhắc lại tc của hai góc đối đỉnh
-GV: cho Hs nhắc lại đn hai đt vng góc
-HS vẽ hai đt xx’ vng góc với yy’ và tóm tắt đn
bằng kí hiệu
GV: Cho điểm O, vẽ được mấy đt m đi qua O mà
m ⊥ a => phát biểu tc?
- GV: u cầu HS nêu đn đường trung trực của
đoạn thẳng là gì?
Vẽ hình và ghi tóm tắt đn bằng kí hiệu
*Bài 1:
a) Vẽ góc xAy có số đo = 50
0
b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy
c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy
d) Vẽ tia đối At’ của At vì sao At’ là tia phân
I. Các kiến thức cơ bản:
1. Hai góc đối đỉnh:
a) Định nghĩa:<sgk>
+ VD:
∠xOy/ /
x Oy
đối đỉnh
b) Tính chất:
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
2. Hai đường thẳng vng góc
a. §Þnh nghÜa:
xx' ⊥yy' ⇔
·
xOy
= 90
0
b. TÝnh chÊt:
Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng m ®i qua O: m ⊥ a
c. §êng trung trùc cđa ®o¹n th¼ng:
d lµ ®êng trung trùc cđa AB
=

d AB t¹i I
IA IB
II. Bài tập
1. Bài 1:a,b,c
G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ
7
O
x

x'
y
y'
O
a
m
O
x
x'
y'
y
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
giác của góc x’Ay’
- GV: u cầu hs thảo luận vẽ hình và làm bài
- 1 hs lên bảng vẽ hình (gv hdhs vẽ hình nếu cần)
- Gọi hs làm bài
Để cm At’ là p/g của x’Oy’ cần cm điều gì?
(dựa vào các góc đđ để cm góc
µ

3 4
A A=
)
*Bài 2
Vẽ góc xOy có số đo bằng 60
o
, lấy điểm A trên
tia Ox rồi vẽ đường thẳng d
1
vuông góc với Ox

tại A, lấy điểm B trên tia Oy rồi vẽ đường thẳng
d
2
vuông góc với Oy tại B. Gọi giao điểm của d
1

và d
2
là M.
- GV: cho hs thảo luận vẽ hình
-Gọi hs lên bảng vẽ hình
Hỏi: có cách vẽ nào khác khơng?
*Bài 3:
Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại A
tạo thành góc MAP có số đo bẳng 33
0

a)Viết tên các cặp góc đối đỉnh
Viết tên các cặp góc bù nhau
b)Tính số đo góc NAQ
c)Tính số đo góc MAQ
- Gọi hs nêu tên các cặp góc đ-đ, kề bù
-HS làm bài, gv gọi hs tính số đo của cá góc
NAQ, MAQ
* Bài 4:
Cho đường thẳng xy đi qua điểm O vẽ tia . Vẽ
tia Oz sao cho
·
xOz
= 135

0
. Trên nửõa mp bờ
xy không chứa tia Oz kẻõ tia Ot sao cho
·
yOt
=90
0
, gọi Ov là phân giacù
·
xOt

a) Chỉ rõ rằng
·
vOz
là góc bẹt
b) Các góc xOv và yOz có phải là hai góc đối
đỉnh không ? vì sao?
- Để cm vOz là góc bẹt ta cần cm góc này ntn?
Góc vOz = tổng 2 góc nào? tính số đo các góc đó?
d, Ta có
µ
µ
1 3
A A=
(đđ);
¶ ¶
2 4
A A=
(đđ)


µ

1 2
A A=
(At là tia pg cuả góc xOy)
Nên
µ

3 4
A A=
=> At’ là tia phân giác của góc
·
' '
x Ay
2. Bài 2:
y
x
M
B
A
O
(hs vẽ hình)
3. Bài 3:
Giải:
a) -Tên các cặp góc đối đỉnh :
·
MAP

·
NAQ

;
·
NAP

·
MAQ
- Các cặp góc bù nhau :

·
MAP

·
NAP
;
·
NAP

·
NAQ
;
·
NAQ

·
MAQ
;
·
MAQ

·

MAP
b) Ta có
·
·
0
33NAQ MAP= =
(đđ)
G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ
8
1
2
3
4
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
-GV: gọi hs làm bài
- Để cm hai góc là đối đỉnh ta cần chỉ ra được điầu
gi?
-Gọi hs trả lời
c) Ta có
·
·
0
180MAP MAQ+ =
(kề bù)
33
0
+
·
MAQ
= 180

0
=>
·
MAQ
= 180
0
– 33
0
= 147
0
4. Bài 4:
a) Ta có
·
·
0
180xOt yOt+ =
(kb)

·
xOt
+90
0
= 180
0

·
xOt
= 180
0
– 90

0
= 90
0
-Vì Ov là tia p/g của
·
xOt
nên
·
xOv
= 45
0
-Ta lại có
·
·
·
vOz xOv xOz= +
= 45
0
+ 135
0
= 180
0

Vậy
·
vOz
là góc bẹt
b) Tia Oy là tia đối của tia Ox , tia Ov là
tia đối của tia Oz (vì
·

vOz
=180
0
)
Vậy
·
xOv

·
zOy
là hai góc đối đỉnh
4. Củng cố - Luyện tập
-GV củng cố lại các nội dung cơ bản của giờ học
5. HDHS học tập ở nhà
- Ơn kĩ các nd của tiết học, nắm chắc cách vẽ các hình
- Ơn tập về các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt, đường thẳng ss.
IvRót kinh nghiƯm:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… …………………
G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ
9
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
NgàySoạn:18/8/2014
Tiết 4
Hai đờng thẳng vuông góc
I Mục tiêu
Học sinh:
+Giải thích đợc thế nàolà hai đờng thẳng vuông góc với nhau.

+Công nhận tính chất: Có duy nhất một đờng thẳng b đi qua A và b

a
+ Hiểu thế nào là đờng trung trực của 1 đoạn thẳng
+ Biết vẽ đờng thẳng đi qua 1 điểm cho trớc và vuông góc với 1 đờng
thẳng cho trớc
-Biết vẽ đờng trung trực của 1 đoạn thẳng
-Bớc đầu tập suy luận
II. Chuẩn bị của GV và hs
GV SGK , thớc êke , giấy rời
HS thớc êke , giấy rời ,bảng nhóm
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng
Hoạt động1 : Kiểm tra :
Thế nào là hai đờng
thẳng vuông góc ?
Hoạt động 2: Bài tập củng cố :
hs: ĐN : hai đờng thẳng vuông góc là hai đ-
ờng thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc vuông
ký hiệu :xx
/


yy
/

y
x o x
/


y
/

xx
/


yy
/
=O
Cho xOy =90
0
xOy
/
=x
/
Oy =x
/
Oy
/
=90
0

Tìm
Giải thích
Bài tập củng cố :
Bài 1: Nêu tên các góc đỉnh A có cạnh tơng ứng
vuông
góc với các cạnh của góc xOy trong hình vẽ sau:
O t z

G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
10
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
Phơng pháp:Bài 1: Cho HS phát hiện, kiểm
nghiệm bằng thớc đo góc, so sánh số đo các góc có
cạnh tơng ứng
Hoạt động 3: Đờng trung trực của
đoạn thẳng
ĐN đờng trung trực của đoạn
thẳng ?
Phơng pháp:Bài 2:
A O B
F E G
Bài 3: a. cm góc x'OY = y'Ox (cùng phụ xOy)
Om là phân giác góc xOy
=> góc mOx
= mOy = xOy (tc tia phân giác.
=> mOy' =
mOx' (cộng góc)
KL: 2 góc cùng phụ 1 góc thứ 3 thì bằng nhau.

x
z


y
t


3. Đờng trung trực của đoạn

thẳng
HS lên bảng vẽ hình
d


A O B
TLĐN : Đờng thẳng vuông góc với 1 đoạn
thẳng tại trung điểm của nó đợc gọi là đờng
trung trực
Bài tập củng cố :
Bài 2: Bài toán gấp giấy. Lấy một tờ giấy có
dạng HCN,
Chiều dài AB. Gọi O là trung điểm của đoạn
thẳng AB
Gấp tờ giấy sao cho OA trùng OB theo OE
(hình vẽ)
a. Giải thích vì sao F, E, G thẳng hàng.

b. Chứng tỏ EO EF; OF OG.
Bài 3: Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên 1/2 mặt
phẳng chứa tia Ox bờ chứa tia Oy. Dựng cy'
cy. Trên 1/2 mặt phẳng chứa tia cy bờ chứa tia
Ox, dạng tia Ox' Ox.
a. Chứng minh: góc
ã
ã
' 'xcy yox
=
b. Gọi Om là tia phân giác góc xOy,
chứng minh Om là tia phân giác của góc x'Oy'.

Hoạt động 6: Hớng dẫn về nhà
Học thuộc ĐN hai đờng thẳng vuông góc , đờng trung trực của đoạn thẳng
Biết vẽ hai đờng thẳng vuông góc , vẽ đờng trung trực của 1 đoạn thẳng
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
11
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
NgàySoạn:26/8/2014
Tiết 5
Các góc tạo bởi 1 đờng thẳng cắt hai đờng thẳng
I.Mục tiêu :
-Học sinh hiểu đợc tính chất sau :
+ Cho hai đờng thẳng và 1 cát tuyến nếu có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì :
Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau
Hai góc đồng vị bằng nhau
Hai góc trong cùng phía bù nhau
+ Học sinh có kỹ năng nhận biết :
Cặp góc so le trong
Cặp góc đồng vị
cặp góc trong cùng phía
-HS bớc đầu tập suy luận
II.chuẩn bị của GV và HS
-GV SGK , thớc thẳng , thớc đo góc , bảng nhóm , bảng phụ
-HS thớc thẳng , thớc đo góc , bút viết bảng
III Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng
Hoạt động 1:Kiểm tra :
Cho hình vẽ sau:
Em hãy cho biết hai cặp góc so le
góc so le trong
4 cặp góc đồng vị đồng vị

Hoạt động 2:Bài tập :
Bài 1: Trong hình vẽ sau:
4
3
4
3
1
2
2
1
c
b
a
B
A
-Hai cặp góc so le trong là
à
3
A

à
1
B

4
A


2
B

-Các cặp góc
à
1
A

à
1
B

,

2
A


2
B

à
3
A

à
3
B
,

4
A4
B
đợc gọi là cặp góc đồng vị
Bài giải :
a) Cặp góc so le trong
à à
0
4
2
135A B= =
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
12
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
4
3
4
3
1
2
2
1
c
b
a
B
A
Góc A
3
= B

1
= 45
0
.
a. Viết các cặp góc so le tg còn lại, tính số đo các
góc.
b. Viết các cặp góc đồng vị và cho biết số đo.
c. Viết các cặp góc trong cùng phía và cho biết số đo.
d. Viết các cặp góc ngoài cùng phía và cho biết số đo.
Bài 2: Trong hình vẽ sau:
A D
B
C
a. Hãy nêu tên các góc sltrong, các cặp góc đồng vị.
b. Tính ADC có nhận xét gì về 2 đờng thẳng AD,
BC.
c. Nếu biết BAD + ADC + DCA = 360
0
. Tính x
HS lên bảng viết tên các cặp góc so le tg còn
lại, cặp góc trong cùng phía , cặp góc ngoài,
cùng phía tính số đo các góc.
Hớng dẫn : Về nhà học thuộc tính chất
IV. Rút kinh nghiệm:
NgàySoạn:30/8/2014
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí

13
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
Tiết 6
hai đờng thẳng song song
I. Mục tiêu:
*Kiến thức cơ bản:
- Ôn lại thế nào là 2 đờng thẳng song song
*Kỹ năng cơ bản:
- Biết vẽ đờng thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đờng thẳng cho trớc và song song với đờng thẳng ấy.
- Sử dụng thành thạo êke, thớc thẳng để vẽ 2 đờng thẳng song song.
II. Chuẩn bị:
- Thớc thẳng, ê ke.
- Bảng phụ, bảng nhóm.
III. Tổ chức hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng
Hoạt động1: Kiểm tra :
Cho hình vẽ sau:

Biết a//b
Em hãy nêu các cặp góc so le trong bằng
nhau , các cặp góc đồng vị bằng nhau
các cặp góc trong cùng phía bù nhau
Hoạt động2:Luyện tập :
Bài 1: Cho góc xOy = 150
0
. Trên tia Ox lấy điểm
A rồi kể Az nằm trong xOy sao cho góc OAZ =
30
0
. Kẻ tia AZ' là tia đối AZ.

a. Vì sao ZZ' // Oy
b. Gọi OM, AN là các tia phân giác xOy
và OAZ'. Chứng tỏ AN // OM.
HS lên bảng trả lời
4
4
3
3
2
2
1
1
B
A
c
b
a
N
z
y
x
O
M
A
Bài 1: a.
ã
ã
0
180yOA OAz+ =


ã
ã
,yOA OAz
Trong
cùng phía
=> ZZ' // Oy.
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
14
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
a)Hai đờng thẳng không có điểm chung thì song
song với nhau.
b)Hai đoạn thẳng không có điểm chung thì song
song với nhau.
c)Hai đờng thẳng phân biệt không cắt nhau thì
song song với nhau.
d)Hai đoạn thẳng phân biệt không cắt nhau thì
song song vơíi nhau .
H/s đớng tại chỗ trả lời
Bài 3:
Cho hình vẽ dới đây. Hãy chứng tỏ a//b
bằng nhiều cách.

60
0
120
0
2
2
1

1
b
a
B
A
b.OM là phân giác
ã
xOy

ã
0
75MOx =

ã
' 0
150OAz =
(
ã
ã
'
,OAz zAO
kề bù). AN là phân giác
ã
ã
' 0
75OAz OAN =
ã
ã
0
75xOM OAN= =

(SLT) => AN //OM
* Củng cố: Tính chất tia phân giác.
Tính chất hai góc kề bù.
Bài 3:
Giải:
Cách 1:

0 0 0
2
180 120 60A = =
(Hai góc kề bù)


à
0
2 1
60A B= =


2
A
(slt)
à
1
B
nên a//b
Cách 2:

0 0 0
2

180 60 120B = =

à
1
A
đồng vị

2
B
nên a//b
IV. Củng cố:
+ Dấu hiệu hai đờng thẳng //
+ Tính chất hai đờng thẳng //
+ Xem lại các bài toán đã chữa.
V.Rút kinh nghiệm:
NgàySoạn: 31/8/2014
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
15
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
Tiết 7
hai đờng thẳng song song
I. Mục tiêu:
*Kiến thức cơ bản:
- Ôn lại thế nào là 2 đờng thẳng song song
*Kỹ năng cơ bản:
- Biết vẽ đờng thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đờng thẳng cho trớc và song song với đờng thẳng ấy.

- Sử dụng thành thạo êke, thớc thẳng để vẽ 2 đờng thẳng song song.
II. Chuẩn bị:
- Thớc thẳng, ê ke.
- Bảng phụ, bảng nhóm.
III. Tổ chức hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng
Hoạt động1: Kiểm tra : Cách vẽ hai đt //, Dờu hiệu
nhận biêt hai đt //


Hoạt động2:Luyện tập :
Bài 1: Cho góc vuông
ã
xOy
, điểm A thuộc Ox .Kẻ
Az vuông góc với Ox( tia Az nằm trong góc
ã
xOy
)
a) Vì sao Oy// Az?
b) Gọi Om là phân giác của góc
ã
xOy
, An là
phân giác của góc
ã
xAz
. Vì sao Om// An
Bài 2: Tìm trên hình vẽ các cặp đờng thẳng song
song

70
0
110
0
110
0
c
b
a
C
B
A
HS lên bảng trả lời
m
y
z
n
x
2
2
1
1
A
O
Giải:
a) Hai góc
ã
ã
,xAz xOy
đồng vị và

ã
ã
0
90xAz xOy= =
Nên Oy//Az
b) Vì
à
ã
à
ã
0
0
1
0
0
1
90
45
2 2
90
45
2 2
xOy
O
xAz
A
= = =
= = =
à
à

0
1 1
45A O = =

à
à
1 1
,A O
đồng vị
Nên Om// An
Bai 2
Giải
a) Ta có a// b vì có các cặp trong cùng phía bù nhau
b) Có các cặp góc đồng vị bằng nhau nên b// c
c) Có các cặp góc trong cùng phía bù nhau
nên a//c
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
16
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
IV. Củng cố:
+ Dấu hiệu hai đờng thẳng //
+ Tính chất hai đờng thẳng //
+ Xem lại các bài toán đã chữa.
V.Rút kinh nghiệm:
NgàySoạn: 10/9/2014
tiết 8

tiên đề ơclít về đờng thẳng song song
I. Mục tiêu:
*Kiến thức cơ bản:
- Hiểu đợc nội dung tiên đề ơclít
- Hiểu đợc nhờ có tiên đề ơclít mới suy ra đợc tính chất của hai đờng thẳng song song.
*Kỹ năng cơ bản:
- Khi cho một đờng thẳng cắt hai đờng thẳng song song và số đo một góc, biết cách tính số đo các góc còn
lại.
II. Chuẩn bị:
- Thớc thẳng, ê ke, thớc đo góc.
- Bảng phụ, bảng nhóm.
III. Tổ chức hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV và HS Ghi bảng
Hoạt động 1:Kiểm tra:
HS1:Phát biểu ND Tiên đề Ơclit
HS2: Phát biểu ND tính chất của 2 đờng
thẳng
Hoạt động 2:Luyện tập :
1. Bài tập (bảng phụ)
Trong các câu sau hãy chọn câu đúng.
a. Hai đờng thẳng song song là hai đờng thẳng
không có điểm chung.
b. Nếu đờng thẳng c cắt 2 đờng thẳng a và b
mà trong các góc tạo cặp góc so le trong
bằng nhau thì a // b
TL: (tr 92/SGK)
TL:Nếu 1 đờng thẳng cắt 2 đờng thẳng song song
thì : hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị
bằng nhau.
a A c

b B
HS làm bài tập trên bảng phụ.
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
17
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
c. Nếu đờng thẳng c cắt 2 đờng thẳng a và b
mà trong các góc tạo thành có 1 cặp góc đồng
vị trong bằng nhau thì a // b
d. Cho điểm M nằm ngoài đờng thẳng a.
Đờng thẳng đi qua M và song song với đờng thẳng a là duy
nhất.
e. Có duy nhất 1 đờng thẳng song song với 1
đờng thẳng cho trớc.
f. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng
không có điểm chung
2.Bài tập: Tìm số đo x ở hình sau.
*Bài tập nâng cao :
Bài 1 Hai đờng thẳng a và b cắt
đờng thẳng c và trong các góc tạo thành có các cặp
góc trong cùng phía bù nhau. Vì sao đờng thẳng
a//b.
Bài 2 Trong hình vẽ sau:
A 1 2
4 3

B 1 2
4 3
a. Nếu
à
A

= 120
0
;
à
3
B
= 130
0
thì hai đờng thẳng a
và b
có // với nhau không? Muốn a // b thì góc B
3
phải
thay đổi nh thế nào? Nếu A không thay đổi.

b. Nếu góc

2
A
= 63
0
;
à
3
B
= 63
0
thì a có // với b
không?
HS phát biểu để chọn phơng án đúng. Với những

phơng án sai , cho HS sửa lại.
HS hoạt động cá nhân làm bài tập.
a
80
0
x

80
0
b
- 1 HS lên bảng chữa bài. Cả lớp nxét:
- a//b vì 2 góc so le trong bằng nhau
- x + 80
0
= 180
0
(2 góc trong cùng phía)
- x = 100
0
Bài 1
ả ả
4 2
A B+
= 180
0
ta cm a // b
Ta có
à

3 4

A A+
= 180
0
(tính chất)
ả ả
2 4
B A+
= 180
0
(gt)
=>

à
2 3
B A=
=> a // b (dấu hiệu).
KL: 3 dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng //
IV:Củng cố dặn dò:
+ Dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng //
+ Xem lại các dạng toán đã chữa.
+ Ôn lại tính chất hai đờng thẳng //. Hai đờng thẳng vuông góc.
NgàySoạn: 12/9/2014
Tit 9
ôn tập từ vuông góc đến SONG SONG
I. MC TIấU
- Kin thc: ễn tp v cng c cho hc sinh v inh ngha, tớnh cht v du hiu nhn bit hai ng
thng song song, cỏc tớnh cht v quan h gia tớnh vuụng gúc vi tớnh song song.
- K nng: Rốn k nng v hỡnh, nhn bit cỏc cp gúc so le trong, ng v, trong cựng phớa; nhn bit hai
ng thng song song.
- Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc trong khi o v hỡnh.

G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
18
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
II. CHUẨN BỊ TL-TBDH
GV: SGK, SBT, thước kẻ, thước đo góc, êke.
HS: Ơn tập đ/n, t/c, dấu hiệu nhận biết 2 đt song song.
.III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
*Bài 1: Cho hình vẽ biết


= =
0
2 4
45A B
a) Viết tên một cặp góc so le trong bằng nhau và
cho biết số đo của mỗi góc
b) Viết tên một cặp góc
đồng vò bằng nhau và cho biết số đo của mỗi
góc
c) Viết tên một cặp góc trong cùng phía và cho
biết số đo của mỗi góc
-GV: cho hs thảo luận làm bài và trả lời
* Bài 2:
Cho h×nh vÏ sau:
a, T¹i sao a//b?
b, c cã song song víi b kh«ng?
c, TÝnh sè ®o c¸c gãc E
1
; E

2
?
-GV: cho hs thảo luạn làm bài
-Gọi hs làm bài và cho hs khác nhận xét chữa bài
*Bài 3:
Cho h×nh vÏ bªn biết a//b//c. TÝnh số đo các góc
µ
µ

µ
1 1
; ; ;B C D E
Bài 1:
45
°
45
°
4
3
2
1
)
(
1
2
3 4
A
b
c
B

a
a) Một cặp góc so le trong là

4
A
0
2 4 2
( 45 )B A B= =
b) Một cặp góc đồng vò
µ
3
A

µ
µ
µ
0
3 3 3
( 135 )B A B= =
c) Một cặp góc trong cùng phía
µ
1
A


µ


0 0
2 1 2
( 135 ; 45 )B A B= =
Bài 2:
a) Ta có a

AB, b

AB => a//b
b) Ta có:
0 0 0
ˆ
ˆ
50 130 180D G+ = + =

ˆ
D

ˆ
G
là hai góc trong cùng phía
=> c//b
c) -
0
2
ˆ ˆ
50E D= =
(SLT)
-

0 0 0 0
1 2
ˆ ˆ
180 180 50 130E E= − = − =
(kề bù)
Bài 3:
G/¸n h×nh 7 bi 2 G/v : Ngun Minh TrÝ
19
C
B
A
D
E
G
1
50
0
c
b
a
2
130
0
C
B
A
D
E
G
1

1
c
b
a
1
d
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
-GV: cho hs tho lun tỡm cỏch lm hoc gv
hng dn hs lm bi nu cn
-Gi hs lm bi v hs khỏc nhn xột cha bi
Ta có
/ /a b
d b
d a


à
0
90B =
Lại có
à
0
/ /
90
a c
d c C

d a

=Ta có:

à
0
1 1
110D G= =
(So le trong)
Ta có:
à
à
0
1 1
180E G+ =
(Trong cùng phía)
à
0 0
1
110 180E + =

à
1
E
= 70
0

IV.Cng c - Luyn tp
-GV cng c li cỏc dng bi tp ó cha trong gi hc v kin thc vn dng
gii cỏc bi tp ú
V. HDHS hc tp nh
- Xem li cỏc dng bi tp ó lm trong gi hc
Rỳt kinh nghim:
NgàySoạn: 15/9/2014
Tiết 10:
tiên đề ơclít về
đờng thẳng song song
1. mục tiêu:
a. Kiến thức:+ Hiểu đợc nội dung tên đề ơclit là công nhận tính duy nhất của đờng thẳng b đi qua M
(M a) sao cho b//a.
+ Hiểu rằng nhờ có tiên đề ơclit mới suy đợc tính chất của hai đờng thẳng song song.
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
20
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
b.Kỹ năng:.Cho biết hai đờng thẳng song song và một cát tuyến. Cho biết số đo của một góc, biết cách
tính số đo các góc còn lại.
c. Thái độ : Rèn tính cẩn thận khi vẽ hình.
2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Thớc thẳng, thớc đo độ, bảng phụ.
b. Học sinh: Thớc thẳng, thớc đo độ.
3. Tiến trình dạy học:
Hot ng ca thy v trũ Ni dung kin thc cn t
GV yêu cầu một HS lên bảng.

- Phát biểu tiên đề Ơclít.
- Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau (Bảng
phụ).
a) Qua điểm A ở ngoài đờng thẳng a có không quá
một đờng thẳng song song với
b) Nếu qua điểm A ở ngoài đờng thẳng, có hai đ-
ờng thẳng song song với a thì
c) Cho điểm A ở ngoài đờng thẳng a. đờng
thẳng đi qua A và song song với a là
*ĐVĐ:trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ
sử dụng tiên đề ơclít, tính chất của hai đờng thẳng
song song, dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng song
song vào làm bài tập.
HS Phát biểu tiên đề Ơclít.
- Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau (Bảng
phụ).
a) Qua điểm A ở ngoài đờng thẳng a có không quá
một đờng thẳng song song với
b) Nếu qua điểm A ở ngoài đờng thẳng, có hai đờng
thẳng song song với a thì
c) Cho điểm A ở ngoài đờng thẳng a. đờng thẳng đi
qua A và song song với a là
b.Luyện tập
- GV cho HS làm nhanh bài tập 35 SGK tr94.
- Yêu cầu HS làm bài 36 tr 94 SGK, GV đa đầu
bài lên bảng phụ.
- GV đa bảng phụ bài tập sau:
Hình vẽ cho biết a//b và c cắt a tại A, cắt b tại B.
Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Góc A

1
= ( Vì là cặp góc so le trong)
b) Góc A
2
= ( vì là cặp góc đồng vị)
c) B
3
+A
4
= (vì )
d) B
4
= A
2
( vì )
- Gọi từng HS lên bảng trả lời.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm bài 38 SGK.
Nhóm 1,2 làm khung bên trái.
Nhóm 3,4 làm khung bên phải.
- Gv lu ý HS : Trong bài tập của mỗi nhóm: Phần
đầu có hình vẽ và bài tập cụ thể,phần sau là tính
chất ở dạng tổng quát.
Bài 35
Theo tiên đề Ơclít về đờng thẳng song song; Qua A
ta chỉ vẽ đợc một đờng thẳng a song song với đờng
thẳng BC, qua B ta chỉ vẽ đợc một đờng thẳng b song
song với đờng thẳng AC.
Bài 36 SGK.
- HS cả lớp làm bài vào vở, một HS lên bảng.
Bài tập :

a A
b
B
Bài 38 SGK tr95
* Biết d//d
'
thì suy ra:
a)
à
à
1 3
A B=
và b)
à à
1 1
A B=

c)
à à
0
1 1
180A B+ =

A d
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
21
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
- Tơng tự nhóm 3,4.
- Gv cho HS nhận xét các nhóm làm bài.
d

B
* Nếu một đờng thẳng cắt hai đờng thẳng song song
thì:
a) Hai góc so le trong bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.
d.Hớng dẫn về nhà (2phút)
- Làm bài số 31; 35 tr94 SGK
bài 27; 28 tr78 SBT
- Làm lại bài 34 vào vở.
- Học thuộc tính chất và nhận xét.
TIT 11
NH L
A. Mc tiờu:
- HS cng c li cỏc kin thc v nh lớ
- Rốn luyn kh nng phõn tớch ni dung nh lớ (thnh 2 phn : GT v KL), rốn k nng v hỡnh,
dựng kớ hiu trờn hỡnh v ghi GT v KL
- Cũ thỏi t giỏc trong hc tp
B. Chun b:
- GV: Ni dung kin thc v bi tp c bn v nh lớ
- HS: + Xem li ni dung lin thc v bi tp trong phn ny
+ Chun b cỏc ý kin vng mc cn GV gii ỏp
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
22
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động :
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Bài 1 :
Viết tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song
dưới dạng: Nếu …thì…
-Yêu cầu HS tự lực làm bài trong thời gian 4
phút
- Gọi HS xung phong lên bảng trình bày
- Nhận xét, đánh giá, bổ sung
-Treo bảng phụ nêu bài tập sau:
Bài 2:
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là một
định lí? Nếu là định lí, hãy minh hoạ trên
hình vẽ, và ghi GT, KL.
a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai
đường thẳng song song thí nó cắt đường
thẳng kia
b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng
và tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau
thì hai đường thẳng đó song song
c) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm.theo kỷ thuật
khăn trải bàn trong 5 phút, làm bài trên bảng
nhóm
-Gọi đại diện vài nhóm treo bảng nhóm lên
bảngvà báo cáo kết quả.
-Gọi đại diện vài nhóm còn lại nhận xét, góp
ý bài làm của nhóm bạn
- Treo bảng phụ nêu đề bài
Bài 1
Cách 1Nếu
'
/ / '
A d
A d
d d
− ∉


− ∈
Thì d’ là duy nhất
Cách 2
Đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường
thẳng cho trước và song song với đường thẳng cho trước
Thì đường thẳng đó là duy nhất.
Bài 2
a).

b).
c)
G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ
23
a
b
c

GT c cắt a và a // b
KL

c cắt b
A
a
B
b
1
1
c
GT c cắt a tại A, cắt b tại
B

KL a // b
x
X

y
Y

A
d’
d
Trờng THCS Minh Trí Năm học : 2014 - 2015
- Treo bng ph nờu bi
Bi 4
Chng minh nh lý Nu mt ng thng
vuụng gúc vi mt trong hai ng thng
song song thỡ nú vuụng gúc vi ng thng

kia
- Yờu cu HS c , tỡm hiu ni dung, yờu
cu ca bi toỏn.
-Gi HS lờn bng v hỡnh, ghi gi thit, kt
lun.
-Hng dn HS chng minh:
Cn lm rừ hai ý:
+ c ct a thỡ c ct b
+ c a thớ c b
- Nu c ct a nhng khụng ct b thỡ khi ú
xy ra iu gỡ ?
Bi 4
GT a // b; a c
KL c b
Chng minh
- Gi s c ct a ti A nhng khụng ct b. Khi ú c // b
.Nh vy : qua A va cú a // b va cú c // b trỏi vi tiờn
- clớt.
Vy c ct a thỡ c ct b
-Mt khỏc ta cú a // b ( GT)
à
0
1 1
90B A= =
( ng v )
Nờn : c b

4. Cng c:
- GV: Nhc li cho hc sinh cỏc kin thc cn nh v yờu cu rốn luyn thờm cỏc k nng cn thit.
5. Hng dn hc nh :
- Hc bi v xem li cỏc bi tp ó cha.
Tit 12
LUYN TP V NH L
A. Mục tiêu
- Cng c cho HS cỏch v hỡnh, ghi gi thit, kt lun ca mt nh lý, chng minh nh lý
B. Chun b :
- GV: Ni dung kin thc v bi tp c bn v nh lớ
- HS: + Xem li ni dung lin thc v bi tp trong phn ny
+ Chun b cỏc ý kin vng mc cn GV gii ỏp
C. Tin trỡnh t chc cỏc hot ng :
G/án hình 7 buổi 2 G/v : Nguyễn Minh Trí
24
GT i nh
KL
A
B
c
a
b
1
1
Trêng THCS Minh TrÝ N¨m häc : 2014 - 2015
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động thầy - trò Ghi bảng
- GV: yêu cấu HS nêu lai nội dung các kiến

thức cơ bản trong phần này
- HS: Tại chỗ nhắc lại KT theo yêu cầu
- Gọi 2 h/s lên bảng làm bài tập 50 ; 52 (SGK-
101)
- G.v treo b.phụ bài 52 cho h/s điền
- G/v kiểm tra
1. Thế nào là định lý ?
Định lý gồm những phần nào ?
Gỉa thiết là gì ? KL là gì ?
2. Thế nào gọi là CM định lý ?
- G/v kiểm tra 1 số vở bài tập của h/s
- Gọi 2 h/s nhận xét bài làm của bạn
- G/viên sửa sai -
Bài 1: Đề bài trên bảng phụ
Gọi DI là tia phân giác của góc MDN
Gọi góc EDK là góc đối đỉnh của IDM. Chứng
minh rằng:
·
·
EDK IDN=
GV gọi một HS lên bảng vẽ hình
? Nêu hướng chứng minh?
? Để làm bài tập này các em cần sử dụng kiến
thức nào?
Bài 2 (Bài 41 SBT trang 81)
Với hai góc kề bù ta có định lý sau “ Hai tia
phân giác của hai góc kề và bù tạo thành một
góc vuông “
a) Hãy vẽ hai góc xOy và yOx’ kề bù, tia phân
giác Ot của góc xOy, tia Ot’ phân giác của

góc yOx’ và gọi số đo của góc xOy là m
0
b) Hãy viết giả thiết kết luận của định lý
c) Hãy điền vào chỗ trống… và sắp xếp 4 câu
sau đây một cách hợp lý để chứng minh định
I. Các kiến thức cần ghi nhớ:
1. Định lí là gì?
2. Định lí gồm những phần nào?
3. Thông thường thì định lí được phát biếu
bằng cụm từ (nếu…………thì……).
Nội dung giữ từ nều và từ thì là giả thiết (GT)
Nội dung trước từ thì trở đi là kết luận (KL)
II. Bài tập áp dụng:
Bài 50 (SGK-101)
a. nếu 2 đt' phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng
thứ 3 thì chúng // với nhau.
b. GT : a ⊥ c ; b⊥ c
KL : a// b

Bài 1:
D
K
M
E
I
N
Bài 2 (Bài 41 SBT trang 81)
a)
a)
G/¸n h×nh 7 buæi 2 G/v : NguyÔn Minh TrÝ

25
O
x
x'
t'
y
t

·
·
à 'xOy v yOx
kề bù
Ot là phân giác của
·
xOy
Ot’ là phân giác của
·
'yOx

·
0
' 90tOt =

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×