Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Nghiep vu giao dich vien trong ngan hang.doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.57 KB, 33 trang )

PHẦN I : CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA GDV
1. thực hiện các giao dịch nhập tiền đầu ngày , nộp tiền về cuồi ngày đảm bảo các
điều kiện cần thiết trong việc thực hiện các giao dịch với KH,chuyển số tiền vuợt
hạn mức tồn quỹ trong ngày về quỹ tập trung.
2. Niềm nở với khách hàng , đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách
hàng. Luôn học hỏi nâng cao nghiệp vụ và cập nhật các quy trình, quy định về sản
phẩm hiện hành.
3. Hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch và sử dụng phòng VIP, kiểm tra tính
hợp pháp, hợp lệ của chứng từ mà KH cung cấp, sau đó cập nhật các giao dịch
thuộc thẩm quyền vào chương trình giao dịch.
4. Hỗ trợ nhân viên tư vấn khách hàng tư vấn sản phẩm dịch vụ, thực hiện các giao
dịch trực tiếp với khách hàng và các công việc khác mà cấp có thẩm quyền giao.
5. Tuân thủ các quy định hiện hành của MSB và pháp luật về việc giữ bí mật ,lưu trữ
và cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của khách hàng
6. Thực hiện kiểm đếm tiền trong quá trình giao dịch với khách hàng, yêu cầu hỗ trợ
từ kiểm soát , GDV khác , NV ngân quỹ trong trường hợp cần thiết, và có trách
nhiệm hỗ trợ các GDV khác trong quá trình giao dịch.
7. Lập và kiểm tra các báo cáo quản lý thông tin , TK khách hàng cùng các bào cáo
khác thuộc thẩm quỳên hàng ngày ,tháng ,quý ,năm theo quy định của MSB
8. Thường xuyên quan sát không gian làm việc, bấm mày xếp hàng tự động đảm bào
khách hàng không phải chờ lâu.
9. Lưu hồ sơ , chứng từ báo cáo theo quy định hiện hành của MSB và pháp luật về lưu
trữ hồ sơ , chứng từ kế toán.
10. thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của giám đốc trung tâm và theo quy định
tại quy trình nghiệp vụ có liên quan của Maritime bank.
PHẦN III: TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN( TK KKH)
I. TKKKH – Mở tài khoản:
1. Khi khách hàng có nhu cầu mở tài khoản (TK) của MSB thì giao dịch viên (GDV)
tìm hiểu khách hàng có nhu cầu mở loại TK nào: ( TK cá nhân, TK doanh nghiệp,
TK tiền gửi thanh toán ,TK tiền gửi tiết kiêm…) và loại tiền nào ( USD , EUR ,
VNĐ)


2. GDV có trách nhiệm giới thiệu tiện ích về các sản phẩm cho khách hàng, tìm hiểu
và giới thiệu sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất đối cho khách hàng. Hướng dẫn
khách hàng các thủ tục mở tài khoản và thông báo cho khách hàng biết rõ về quy
định về số dư tối thiểu đối trong tài khoản.
3. Hiện nay số dư tối thiểu đối với TK cá nhân VNĐ là 50.000 đ; TK ngoại tệ là 10
USD ; Đối với TK tổ chức bằng VNĐ là 500.000 đ , TK ngoại tệ là 100 USD
4. Hồ sơ TK cá nhân gồm:
• Giấy đăng ký mở TK cá nhân / tiết kiệm và hướng dẫn khách hàng điền đầy
đủ các thông tin
• Photo CMT hoặc hộ chiếu còn hiêu lực , được GDV đối chiếu với bản
chính.
5. Bộ hồ sơ mở TK doanh nghiệp gồm:
• Đăng ký mở TK ( Theo mẫu ngân hàng)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Bản sao có công chứng )
• Hoặc giấy phép kinh doanh (Bản sao có công chứng )
• Giấy phép thành lập ( Bản sao có công chứng )
• Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ( Bản sao) (Nếu mới thành lập , giấy
chứng nhận đăng ký thuế được cấp cùng với giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh)
• Điều lệ công ty ( Bản sao)
• Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ( bản sao)
• Quyết định bổ nhiệm Giám đốc , Kế toán trưởng.
• Đăng ký nhân viên giao dịch ( Theo mẫu ngân hàng có kèm theo CMND
của người đăng ký )
6. Thao tác mở trên starfish:
 Nhập thông tin trong các trường theo yêu cầu mở TK như:
 Số CIF
 TK thanh toán
 Thẻ ( nếu có)
 Xem trước ( xem các thông tin đã đủ chưa, chính xác chưa)

 Đăng ký
 In
 Đưa khách hàng ký
7. Thao tác mở trên BDS:
* Mở TK cá nhân :
Trên Menu ID chọn: TKKKH – Mở TK
Hệ thống yêu cầu chọn KH cá nhân hay không
→ chọn “ có”
→ OK
Màn hình chọn chuyển sang chức năng 15109 – Truy vấn thông tin – KH cá nhân
→ nhập tên KH chọn “ Tìm” . GDV kiểm tra trên hệ thống xem KH đã có CIF tại MSB
chưa . Nếu KH đã có số CIF thì kiểm tra lại thông tin về KH xem có gì thay đổi sau đó
chuyển sang bươc 4.
Nếu KH chưa có số CIF thì GDV chọn “Thêm”
→ màn hình 17625 – tạo lập hồ sơ KH cá nhân.
Nhập “ chi tiết 1 “, “ chi tiết 2” căn cứ vào hồ sơ KH chi tiết như sau:
Chi tiết 1:
1. Số CMT/ Hộ chiếu
2. Loại ID
3. Ngày cấp
4. Nơi cấp
5. Nước cấp
6. Tên họ
7. Địa chỉ nước ngoài : chọn “yes” hoặc “ No”
8. Địa chỉ dòng 1
9. Địa chỉ dòng 2
10. Tỉnh /TP
Chi tiết 2:
1. Ngày sinh
2. Quốc tịch

3. Giới tính
4. Mã nghề nghiệp
5. Mã người cư trú: “Yes” hoặc “No”
6. Nhấn OK , màn hình hiển thị Host Message : CIF, Ghi lại số Cif
Đóng màn hình Host Message
→ cửa sổ mời chọn TK: Chọn loại TK,Loại KH (cá nhân hay tổ chức ;cư trú hay không cư
trú ), chọn loại tiền
→ chọn OK.
Màn hình yêu cầu in ra giao dịch vào mặt sau của giấy đăng ký mở TK cá nhân,
Hướng dẫn KH nộp 50.000 đ vào TK làm số dư tối thiểu tại quầy
GDV ký vào giấy đăng ký mở TK cá nhân sau đó chuyển cho KSV cùng CMT photo, KSV
ký duyệt trên chứng từ.
* Mở TK Doanh Nghiệp:
Trên Menu ID , chọn chức năng 1000 – Mở TK TG KKH
→ hệ thống yêu cầu chọn KH cá nhân hay không
→ chọn “Không”
→ OK
→ Màn hình hiển thị 17625 – Tạo lập hồ sơ DN
Nhập “ chi tiết 1” ,” chi tiết 2” căn cứ vào hồ sơ KH chi tiết như sau:
Chi tiết 1:
• Tên đăng ký
• Ngành nghề kinh doanh
• Tên/Số ID ;Loại ID ; Ngày phát hành
• Nơi cấp
• Mã số thuế
• Địa chỉ dòng 1
• Địa chỉ dòng 2
• Tỉnh /TP
Chi tiết 2:
• Ngày thành lập

• Nơi đăng ký
• Mã ngành nghề kinh doanh
• Địa chỉ điện tử
• Điện thoại cơ quan
• Fax,email
• Sáp nhập cùng địa phương : chọn “Yes”
Màn hình hiển thị Host Message : CIF
Sau khi có số CIF của KH chọn chức năng 1000, màn hình hiển thị:
• TK KH: Tên DN
• Chọn loại tiền (chỉ tổ chức đáp ứng được các yêu cầu trong quy định về quản lý
ngoại hối mới được mở TK ngoại tệ)
Nhấn OK
→ In ra giao dịch vào giấy đăng ký mẫu dấu , chữ ký.
GDV điền các thông tin trên giấy đăng ký mẫu dấu , chữ ký phần “ Dành cho NH”:
số CIF , Số TK, Tên KH.
GDV luân chuyển toàn bộ hồ sơ mở TK cho KSV phê duyệt .
8. quét chữ ký:
Những giao dịch khi đối chiếu đúng chữ ký của KH nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của
KH cũng như đảm bảo uy tín của NH:
1. GDV chọn chức năng 800: Quản lý chữ ký – nhập : nhập số TK
→ chọn truy vấn
→ yes
→ Nhập tên TK
→ Scan chữ ký của khách hàng trên giấy đăng ký mở TK cá nhân , giấy đăng ký mẫu dấu,
chữ ký ( đối với KHDN)
2. Chọn chức năng 808 : Phân nhóm chữ ký theo hồ sơ đăng ký mở TK
Đối với KHDN:
• Nhóm chữ ký thứ nhất : Nhóm A chữ ký của chủ TK
• Nhóm chữ ký thứ hai : Nhóm B chữ ký của kế toán trưởng
• Nhóm chữ ký thứ ba : Nhóm C mẫu dấu của DN

Đối với KHCN: chỉ có một nhóm chữ ký
3. Chọn chức năng 809 : nguyên tắc sử dụng chữ ký
Đối với KHDN thông thường có hai chữ ký
Đối với cá nhân chỉ cần một chữ ký
Bước 5 : Luân chuyển chứng từ:
Đối với KHCN:
• Lưu giấy đăng ký mở TK cá nhân và CMT photo
Đối với KHDN:
• Trả cho KH một bộ giấy đăng ký mở TK, giấy đăng ký mẫu dấu,chữ ký đã có đầy
đủ số TK, chữ ký của KSV , GĐ và dấu của MSB.
II. TKKKH – Nộp tiền vào tài khoản:
Bước 1 : Khi khách hàng đến ngân hàng giao dịch và có nhu cầu nộp tiền vào TK
→ GDV hỏi KH nộp tiền vào TK cá nhân hay TKDN
→ nộp tiền gì – nội tệ hay ngoại tệ
→ có phải lần đầu nộp tiền vào TK không?
Bước 2 : Đối với KH cá nhân :
→ Hướng dẫn khách hàng ký vào giấy nộp tiền mặt ( 2 liên), điền thông tin vào bảng kê
các loại tiền nộp ( số TK, số tiền, Nội dung )
→ GDV cần kiểm tra lại TK Khách hàng xem khớp đúng chưa? nếu chưa đầy đủ, khớp
đúng thì yêu cầu KH bổ sung, lập mới
→ Nhận tiền và kiểm đếm chính xác từng loại tiền, số tờ, tổng số tiền bằng đúng số tiền
trên “ bảng kê các loại tiền nộp”
Chú ý :
Khi đếm tiền luôn phải quay máy đếm ở vị trí KH có thể cùng theo dõi, tránh trường hợp
thừa thiếu tiền của KH. Sau khi đã kiểm đủ số tiền GDV đối chiếu kiểm tra lại một lần nữa
để đảm bảo đã nhận đủ số tiền theo đúng chứng từ của KH sau đó ký tên vào bảng kê tiền.
Bước 3 : Hạch toán vào hệ thống và lưu chứng từ :
Nếu KH nộp tiền mặt lần đầu vào TK thì sử dụng chức năng 1053; nếu không phải là lần
đầu thì chọn chức năng 1050 – Nộp TM vào TK KKH
Nhập các thông tin sau:

Số tiền KH nộp
Chọn loại tiền tệ
Số TK ghi có
Nội dung
→ chọn OK
→ kê tiền trên máy
→ In trên bảng kê các loại tiền nộp
→ OK
→ chuyển KSV phê duyệt trên hệ thống
→ GDV đưa giấy nộp tiền mặt vào in, ký tên và đóng dấu đã thu tiền, dấu phòng giao dich
và chuyển liên 2 đưa cho KH, còn liên 1 và bảng kê các loại tiền nộp thì lưu chứng từ kế
toán giao dịch trong ngày
Bước 4 : Đối với KHDN :
Hướng dẫn KH lập giấy nộp tiền mặt 3 liên, các thao tác khác hoàn toàn tương tự như đối
với KH cá nhân.
Lưu chứng từ :
GDV lưu liên 1 của giấy nộp tiền mặt và bảng kê các loại tiền nộp
Trả liên 2 ( Liên xanh) cho người đi nộp tiền
Liên 3 giấy nộp tiền mặt dùng để báo có cho ĐVH
III. TKKKH – Rút tiền từ tài khoản:
Khi KH có nhu cầu rút tiền mặt từ TK TG KKH, GDV kiểm tra số dư trong TK bằng
chức năng 20200 xem KH có còn đủ tiền để rút không, nếu tiền mới chuyển đến tài khoản
của KH trong hai ngày làm việc mà khách hàng muốn rút thì phải tiến hành thu phí kiểm
đếm.
• Đối với KH là tổ chức chỉ được rút tiền mặt bằng séc
Khi KH xuất trình tờ séc, GDV cần kiểm tra các nội dung trên tờ séc:
+Kiểm tra tờ séc có phải là do MSB phát hành hay không
+Kiểm tra các yếu tố ghi trên séc đảm bảo đầy đủ theo qui định: Tên TK, số TK, số
tiền bằng chữ và bằng số phải khớp nhau, ngày tháng. Các thông tin này phải được ghi rõ
ràng chính xác bằng một màu mực, không được phép tẩy xoá

+Kiểm tra ngày ký phát trên tờ séc, nếu ngày ký phát không quá 30 ngày thì thanh
toán cho KH.
+Kiểm tra thông tin của người nhận tiền ( ghi ở mặt sau tờ séc), yêu cầu người
nhận tiền xuất trình CMND để đối chiếu.
+Kiểm tra chữ ký và mẫu dấu của chủ TK bằng chức năng 804, phải đảm bảo chữ
ký và mẫu dấu trên tờ séc khớp đúng với chữ ký và mẫu dấu đã đăng ký với ngân hàng.
Sau khi đã kiểm tra các nội dung trên, GDV hạch toán trên BDS
Chọn chức năng 1251- Rút tiền mặt bằng séc
+Nhập vào số séc: tiền tố sec, số seri séc
+Số tiền séc:
+Loại tiền tệ
+TK ghi nợ
+Ghi chú: Tên người nhận tiền rút tiền mặt bằng séc và số seri séc.
Chọn OK, màn hình hiển thị chức năng kiểm tra chữ ký và mẫu dấu, chọn OK. Màn
hình hiển thị bảng kê chi tiền, GDV kê tiền đúng như số tiền chi cho KH, chuyển sang cho
KSV duyệt sau đó chọn OK. GDV cho mặt sau tờ séc vào để in.
Yêu cầu người nhận tiền ký và ghi rõ họ tên vào mặt sau tờ séc và Bảng kê các loại tiền
lĩnh. GDV ký tên vào séc ở phần dành cho NH, đóng dấu ĐÃ CHI TIỀN lên mặt trước tờ
séc.
Lưu chứng từ: GDV kẹp tờ séc và Bảng kê các loại tiền lĩnh lưu chứng từ kế toán
Trường hợp KH rút TM bằng ngoại tệ phải thu phí băng chức năng 8300, in phiếu thu.
GDV lưu liên 1, liên 2 trả cho KH.
• Đối với KH cá nhân
Nếu rút TM bằng séc, GDV thực hiện tương tự như trên
Nếu rút TM bằng Giấy lĩnh tiền mặt, GDV kiểm tra số dư TK của KH, nếu còn đủ tiền
thì hướng dẫn khách hàng viết số TK, số tiền và ký ghi rõ họ tên vào Bảng kê các loại tiền
lĩnh sau đó hạch toán trên BDS như sau
Chọn chức năng 1205- Rút TM từ TK bằng Giấy lĩnh tiền mặt
Nhập vào:
+Số tiền ghi có, loại tiền tệ

+TK ghi nợ: 090.01.01…
+Ghi chú: tên KH rút TM từ TK
Chọn OK, màn hình hiển thị chức năng kiểm tra chữ ký, chọn OK. Màn hình hiển thị
bảng kê chi tiền, GDV kê tiền đúng như số tiền chi cho khách hàng, chọn OK. Chuyển cho
KSV phê duyệt nếu hệ thống yêu cầu, cho Giấy lĩnh tiền mặt vào máy in để in
Yêu cầu KH ký vào Giấy lĩnh tiền mặt , GDV chi tiền cho KH.
GDV ký tên lên Giấy lĩnh tiền mặt, đóng dấu ĐÃ CHI TIỀN
Lưu chứng từ:GDV lưu liên 1 Giấy lĩnh tiền mặt, liên 2 Giấy lĩnh tiền mặt trả cho KH
IV. TKKKH – chuyển khoản/Ghi nợ/Ghi có khác:
1. Chuyển tiền trong nội bộ chi nhánh
Giao dịch này được thực hiện khi KH có nhu cầu trích TK TG KKH của mình để
chuyển sang một TK TG KKH hoặc TK Tkiệm KKH khác cũng được mở tại MSB Nha
Trang
Nhận UNC 4 liên đối với tổ chức hoặc UNC 2 liên đối với cá nhân, GDV kiểm tra các
thông tin sau:
+Ngày tháng
+Số tiền bằng số, bằng chữ
+Nội dung : chuyển tiền
+Người yêu cầu: Tên TK, số TK ghi Nợ
+Người thụ hưởng: Tên TK, số TK ghi Có
+Chữ ký của người yêu cầu đúng với mẫu chữ ký đã đăng ký với Ngân hàng.
Hạch toán trên BDS:
Chọn chức năng 1352- Chuyển tiền trong nội bộ chi nhánh
Căn cứ vào UNC của KH, GDV nhập các thông tin sau:
+Số TK ghi Nợ: TK của người yêu cầu
+Số tiền, loại tiền tệ
+Số TK ghi Có: TK của người thụ hưởng
+Ghi chú
Chọn OK, hệ thống yêu cầu GDV kiểm tra chữ ký. GDV chuyển cho KSV phê duyệt
nếu hệ thống yêu cầu. Chọn OK, cho UNC vào máy in để in

GDV kiểm tra lại nội dung vừa in trên chứng từ, ký lên chứng từ.
Lưu chứng từ:
Liên 1 UNC lưu chứng từ kế toán.
Liên 2 UNC báo Nợ cho KH.
Liên 3 UNC báo Có cho KH.
2. Chuyển tiền liên chi nhánh
Giao dịch này được thực hiện khi KH có nhu cầu trích TK TG KKH của mình để
chuyển sang một TK TG KKH hoặc TK Tkiệm KKH khác được mở tại một chi nhánh
khác của MSB.
Chọn chức năng 1353- Chuyển tiền liên chi nhánh
Cách lập chứng từ, hạch toán trên BDS và lưu chứng từ hoàn toàn tương tự như chuyển
tiền trong nội bộ chi nhánh
PHẦN IV – TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN ( TK KKH)
I. TKiệm KKH – Mở TK:
5. Khi khách hàng có nhu cầu mở tài khoản (TK) của MSB, giao dịch viên (GDV) tìm
hiểu khách hàng có nhu cầu mở loại TK nào và loại tiền nào ( USD , EUR , VNĐ)
6. GDV có trách nhiệm giới thiệu tiện ích về các sản phẩm cho khách hàng, tìm hiểu
và giới thiệu sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất đối cho khách hàng. Hướng dẫn
khách hàng các thủ tục mở tài khoản và thông báo cho khách hàng biết rõ về quy
định về số dư tối thiểu đối trong tài khoản.
7. Hiện nay số dư tồi thiểu đối với TK cá nhân VNĐ là 50.000 đ; TK ngoại tệ là 10
USD ; Đối với TK tổ chức bằng VNĐ là 500.000 đ , TK ngoại tệ là 100 USD
8. Hồ sơ TK cá nhân gồm:
• Giấy đăng ký mở TK cá nhân / tiết kiệm và hướng dẫn khách hàng điền đầy
đủ các thông tin
• Photo CMT hoặc hộ chiếu còn hiêu lực , được GDV đối chiếu với bản
chính.
9. Mở TK TKiệm KKH trên starfish: Giống như mở TK KKH
10. Mở TK trên BDS:
Chọn chức năng 2000

→ hệ thống yêu cầu chọn KH cá nhân không → có → OK
→ màn hình chuyển sang chức năng 15109 – Truy vấn thông tin KH cá nhân
→ nhập tên hoặc CMT → Tìm , nếu KH chưa có CIF màn hình hiện 17625 –
tạo lập hồ sơ cá nhân.
→ Nhập “ chi tiết 1” , “ chi tiết 2”
chi tiết 1 :
 Số CMT/ Hộ chiếu
 Loại ID
 Ngày cấp
 Nơi cấp
 Tên họ
 Địa chỉ dòng 1
 Tỉnh, TP
Chi tiết 2:
 Ngày sinh
 Quốc tịch
 Giới tính
 Mã nghề nghiệp
 Điện thoại
→ Nhấn OK, màn hình hiển thị Host Message: CIF. Trong đó có số CIF của KH. Mỗi KH
chỉ có 1 số CIF duy nhất nhưng có thể có nhiều TK ( TK TG KKH, TK KKH, TK CKH).
Đóng màn hình Host Message, màn hình mở ra cửa sổ mời chọn TK:
+ Loại TK
+ Loại KH
+ Loại tiền tệ
+ Chọn OK.
Chuyển sang cho KSV duyệt.
Màn hình yêu cầu in ở mặt sau Giấy đăng ký mở TK cá nhân / Tiết kiệm. GDV ký vào
Giấy đăng ký mở TK cá nhân / Tiết kiệm , sau đó chuyển cho KSV cùng CMT photo, sổ
Tkiệm, KSV ký duyệt trên chứng từ.

7. Quét chữ ký : giống như phần trên.
II – TKKKH – Gửi Tiền Vào TK :
Khi khách hàng đến ngân hàng giao dịch và có nhu cầu nộp tiền vào TK
→ GDV hỏi KH nộp tiền vào TK cá nhân hay TKDN
→ nộp tiền gì – nội tệ hay ngoại tệ
→ có phải lần đầu nộp tiền vào TK không?
→ GDV cần kiểm tra lại và yêu cầu KH xuất trình CMT để kiểm tra TK Khách hàng xem
khớp đúng chưa? nếu chưa đầy đủ, khớp đúng thì yêu cầu KH bổ sung, lập mới
→ Hướng dẫn khách hàng ký vào giấy nộp tiền mặt ( 2 liên)
→ Hướng dẫn KH ký vào bảng kê các loại tiền nộp, ghi ngày tháng nộp tiền → nhận tiền
để kiểm đếm chính xác từng loại tiền, số tờ, tổng số tiền bằng đúng số tiền trên “ bảng kê
các loại tiền nộp”
Chú ý :
Khi đếm tiền luôn phải quay máy đếm ở vị trí KH có thể cùng theo dõi, tránh trường hợp
thừa thiếu tiền của KH. Sau khi đã kiểm đủ số tiền GDV đối chiếu kiểm tra lại một lần nữa
để đảm bảo đã nhận đủ số tiền theo đúng chứng từ của KH sau đó ký tên vào bảng kê tiền.
Hạch toán trên BDS
→ Chọn chức năng 2050 nếu KH nộp tiền mặt lần đầu, các lần tiếp theo sử dụng chức
năng 2053.
→ Nhập các thông tin sau căn cứ vào bảng kê các loại tiền nộp :
+Tiền mặt: số tiền KH nộp, loại tiền tệ
+Số TK ghi Có:
+Số PB:….., dòng PB: 1( đối với lần đầu tiên)
+Ghi chú: Tên KH nộp tiền vào TK
→ OK → kiểm tiền và kê tiền trên màn hình kê tiền theo số tiền khách hàng nộp vào →
chọn In Bảng kê các loại tiền nộp → chọn OK → chuyển cho KSV duyệt nếu hệ thống
yêu cầu → Cho Giấy nộp tiền mặt vào máy in để in → in sổ tiết kiệm.
→ Kiểm tra lại và ký lên chứng từ vừa in, đóng dấu ĐÃ THU TIỀN
→ Lưu chừng từ:
+ Liên 1 Giấy nộp tiền mặt +Bảng kê các loại tiền nộp lưu làm chứng từ kế toán

+ Liên 2 Giấy nộp tiền mặt, sổ tiết kiệm trả cho người nộp tiền
III – TKKKH – Rút Tiền Từ TK :
Khi KH có nhu cầu rút tiền mặt từ TK Tkiệm KKH, GDV tìm hiểu thông tin khách hàng
như ở phần trên, yêu cầu KH xuất trình sổ tiết kiệm và CMND để đối chiếu, kiểm tra số
dư TK.
Hạch toán trên BDS:
Chọn chức năng 2250- Rút Tkiệm KKH bằng Giấy lĩnh tiền mặt
→ Số tiền
→ Loại tiền tệ
→ Số TK
→ Số sổ tiết kiệm:
→ Ghi chú
→ Chọn OK → chuyển sang màn hình kê tiền → chọn In → cho bảng kê các loại tiền lĩnh
để in → chọn OK → màn hình hiển thị chức năng kiểm tra chữ ký(hợp lệ) → chọn OK →
Chuyển cho KSV phê duyệt → cho Giấy lĩnh tiền mặt vào máy để in.
→ Sau khi kết thúc giao dịch, GDV chọn chức năng 2601- Cập nhật sổ tiết kiệm.
Nhập số TK, số dư PB: số dư hiện có trên sổ tiết kiệm, số dòng PB → Chọn OK → cho sổ
tiết kiệm vào máy in để in, khi đó sổ tiết kiệm sẽ được in các giao dịch chưa in.
Chú ý : Mỗi trang sổ tiết kiệm in được tối đa 18 giao dịch, trường hợp dòng in vượt quá
hạn mức GDV chọn chức năng 2602- In lên trang sau
→ Nhập số TK, số dư, ngày giao dịch cuối cùng. Chọn OK, đưa trang sau sổ tiết kiệm vào
in.
→ GDV chi tiền cho KH, yêu cầu KH ký lên bảng kê các loại tiền lĩnh.
Lưu chứng từ:
+ GDV lưu liên 1 Giấy lĩnh tiền mặt và bảng kê các loại tiền lĩnh
+ GDV trả liên 2 Giấy lĩnh tiền mặt và sổ tiết kiệm cho KH.
PHẦN V : TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN (TGCKH)
I. TGCKH – Mở TK mới:
11. Khi khách hàng có nhu cầu mở tài khoản (TK) của MSB thì giao dịch viên (GDV)
tìm hiểu khách hàng có nhu cầu mở loại TK nào: ( TK cá nhân, TK doanh nghiệp,

TK tiền gửi thanh toán ,TK tiền gửi tiết kiêm…) và loại tiền nào ( USD , EUR ,
VNĐ)
12. GDV có trách nhiệm giới thiệu tiện ích về các sản phẩm cho khách hàng, tìm hiểu
và giới thiệu sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất đối cho khách hàng. Hướng dẫn
khách hàng các thủ tục mở tài khoản và thông báo cho khách hàng biết rõ về quy
định về số dư tối thiểu trong tài khoản.
13. Hồ sơ TK cá nhân gồm:
• Giấy đăng ký mở TK cá nhân / tiết kiệm và hướng dẫn khách hàng điền đầy
đủ các thông tin
• Photo CMT hoặc hộ chiếu còn hiêu lực , được GDV đối chiếu với bản
chính.
5. Bộ hồ sơ mở TK doanh nghiệp gồm:
• Đăng ký mở TK ( Theo mẫu ngân hàng)
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( Bản sao có công chứng )
• Hoặc giấy phép kinh doanh (Bản sao có công chứng )
• Giấy phép thành lập ( Bản sao có công chứng )
• Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ( Bản sao) (Nếu mới thành lập , giấy
chứng nhận đăng ký thuế được cấp cùng với giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh)
• Điều lệ công ty ( Bản sao)
• Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ( bản sao)
• Quyết định bổ nhiệm Giám đốc , Kế toán trưởng.
• Đăng ký nhân viên giao dịch ( Theo mẫu ngân hàng có kèm theo CMND
của người đăng ký )
6. Thao tác mở trên BDS:
* Mở TK cá nhân :
Trên Menu ID chọn: 3000: TG CKH – Mở TK mới:
Hệ thống yêu cầu chọn KH cá nhân hay không
→ chọn “ có”
→ OK

Màn hình chọn chuyển sang chức năng 15109 – Truy vấn thông tin – KH cá nhân
→ nhập tên KH chọn “ Tìm” . GDV kiểm tra trên hệ thống xem KH đã có CIF tại MSB
chưa . Nếu KH đã có số CIF thì kiểm tra lại thông tin về KH xem có gì thay đổi sau đó
chuyển sang bươc 4.
Nếu KH chưa có số CIF thì GDV chọn “Thêm”
→ màn hình 17625 – tạo lập hồ sơ KH cá nhân.
→ OK
Nhập “ chi tiết 1 “, “ chi tiết 2” căn cứ vào hồ sơ KH chi tiết như sau:
Chi tiết 1:
11. Số CMT/ Hộ chiếu
12. Loại ID
13. Ngày cấp
14. Nơi cấp
15. Nước cấp
16. Tên họ
17. Địa chỉ nước ngoài : chọn “yes” hoặc “ No”
18. Địa chỉ dòng 1
19. Địa chỉ dòng 2
20. Tỉnh /TP
Chi tiết 2:
7. Ngày sinh
8. Quốc tịch
9. Giới tính
10. Mã nghề nghiệp
11. Mã người cư trú: “Yes” hoặc “No”
12. Nhấn OK , màn hình hiển thị Host Message : CIF, Ghi lại số Cif
Đóng màn hình Host Message
→ cửa sổ mời chọn TK: Chọn loại TK,Loại KH (cá nhân hay tổ chức ;cư trú hay không cư
trú ), chọn loại tiền
→ chọn OK.

Màn hình yêu cầu in ra giao dịch vào mặt sau của giấy đăng ký mở TK cá nhân,
GDV ký vào giấy đăng ký mở TK cá nhân sau đó chuyển cho KSV cùng CMT photo, KSV
ký duyệt trên chứng từ.
* Mở TK Doanh Nghiệp:
Trên Menu ID , chọn chức năng 3000 – Mở TG CKH
→ hệ thống yêu cầu chọn KH cá nhân hay không
→ chọn “Không”
→ OK
→ Màn hình hiển thị 17625 – Tạo lập hồ sơ DN
Nhập “ chi tiết 1” ,” chi tiết 2” căn cứ vào hồ sơ KH chi tiết như sau:
Chi tiết 1:
• Tên đăng ký
• Ngành nghề kinh doanh
• Tên/Số ID ;Loại ID ; Ngày phát hành
• Nơi cấp
• Mã số thuế
• Địa chỉ dòng 1
• Địa chỉ dòng 2
• Tỉnh /TP
Chi tiết 2:
• Ngày thành lập
• Nơi đăng ký
• Mã ngành nghề kinh doanh
• Địa chỉ điện tử
• Điện thoại cơ quan
• Fax,email
• Sáp nhập cùng địa phương : chọn “Yes”
Màn hình hiển thị Host Message : CIF
Sau khi có số CIF của KH chọn chức năng 3000, màn hình hiển thị:
• TK KH: Tên DN

• Chọn loại tiền (chỉ tổ chức đáp ứng được các yêu cầu trong quy định về quản lý
ngoại hối mới được mở TK ngoại tệ)
Nhấn OK
→ In ra giao dịch vào giấy đăng ký mẫu dấu , chữ ký.
GDV điền các thông tin trên giấy đăng ký mẫu dấu , chữ ký phần “ Dành cho NH”:
số CIF , Số TK, Tên KH.
GDV luân chuyển toàn bộ hồ sơ mở TK cho KSV phê duyệt .
7. quét chữ ký:
Những giao dịch khi đối chiếu đúng chữ ký của KH nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản của
KH cũng như đảm bảo uy tín của NH:
a. GDV chọn chức năng 800: Quản lý chữ ký – nhập : nhập số TK
→ chọn truy vấn
→ yes
→ Nhập tên TK
→ Chọn tổ chức: Kinh tế cá thể( đối với cá nhân), Kinh tế hỗn hợp( đối với công ty)
→ Scan chữ ký của khách hàng trên giấy đăng ký mở TK cá nhân , giấy đăng ký mẫu dấu,
chữ ký ( đối với KHDN)
→ Chọn ô chữ ký cần quét → SELECT→ SAVE. Lấy mẫu chữ ký ra khỏi máy quét.
→ Gõ tên chủ TK, loại ID, số ID, quan hệ tài khoản, quốc tịch, ngày hết hạn: 31/12/2030.
→ Chọn LƯU
→ OK

×