Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

skkn một vài kinh nghiệm trong công tác gvcn lớp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (46.15 KB, 2 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp
Tên đề tài : Một vài kinh nghiệm
trong công tác chủ nhiệm lớp
* * *
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ
Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay giáo dục là một vấn đề rất
quan trọng trong xã hội và nhất là trong xã hội ngày nay, một xã hội
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là thời kỳ hội nhập với thế
giới . Nó đòi hỏi con người toàn diện có tri thức, đạo đức. Muốn có
một thế hệ con người như vậy thì ngay bậc tiểu học của giáo dục phải
quan tâm chú trọng giáo dục con người phát triển toàn diện. Chính vì
vậy bậc tiểu học được coi là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục
quốc dân. Nó đòi hỏi đội ngũ người thầy phải có đủ trình độ hiểu biết
về kiến thức sư phạm, có năng lực quản lý, có lòng say mê với nghề
nghiệp. Từ đó mới giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu về
nhân cách cũng như ngôn ngữ giao tiếp, kiến thức cơ bản để sau này
vững bước lên các lớp trên. Muốn có những con người như vậy là nhờ
vào sự giáo dục ở trường tiểu học làm nền tảng ban đầu . Chính vì
vậy ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm giáo dục nhằm thực
hiện tốt nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao phó. Muốn làm tốt được
việc này là nhờ vào việc giáo dục đối với thế hệ trẻ của người thầy,
mà kể đến đó là công tác chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực trạng học
Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu học Hưng Lam
1
Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp
Nguyễn Thò Hiền Trường Tiểu học Hưng Lam
2

×