Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

SKKN Nâng cao chất lượng giờ thực hành tin học 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.32 KB, 23 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ.
I. MỞ ĐẦU.
Ngày nay, với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ
nói chung của ngành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt,
sự tiện dụng và được ứng dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một
phần không thể thiếu được của nhiều ngành trong công cuộc xây
dựng và phát triển xã hội. Hơn thế nữa nó còn đi sâu vào đời sống
của con người.
Do vậy, Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói
riêng phải đầu tư phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là nguồn nhân lực
tức là phải đào tạo ra một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, nắm vững
tri thức khoa học công nghệ để làm chủ trong mọi hoàn cảnh công
tác và hoạt động xã hội nhằm đáp ứng được nhu cầu trong thời kì
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để đáp ứng được các yêu cầu trên, môn Tin học đã được
đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông với vai trò là môn học tự
chọn.
Môn học tự chọn Tin học ở trường phổ thông hiện hành có nhiệm vụ
trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin
và vai trò của nó trong xã hội hiện đại. Môn học này giúp học sinh
bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề theo quy
trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và
cuộc sống.
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 1
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Từ năm học 2006-2007, môn Tin học ở THCS là môn học tự
chọn cho những trường có điều kiện với thời lượng 2 tiết/tuần với
tất cả các lớp ở cấp học. Là môn học mới đưa vào trường phổ
thông và có những đặc thù riêng liên quan chặt chẽ với sử dụng
máy tính, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề theo quy trình công


nghệ, coi trọng làm việc theo nhóm. Đặc trưng của môn Tin học là
kiến thức lí thuyết đi đôi với thực hành, đặc biệt ở lứa tuổi THCS
phần thực hành còn chiếm thời lượng nhiều hơn.
Qua thời gian trực tiếp giảng dạy môn Tin học nói chung, Tin
học 7 nói riêng bản thân tôi nhận thấy rằng nhiều học sinh còn yếu
về kĩ năng thực hành trên máy. Thậm chí còn có một số học sinh
còn ngại thực hiện các thao tác trên máy mà chủ yếu là quan sát
các học sinh khác trong nhóm thực hành (HS khá -giỏi). Do vậy các
tiết thực hành ít khi đạt yêu cầu chất lượng.
Từ thực tế trên, trong quá trình dạy học tôi luôn băn khoăn trăn
trở làm thế nào nâng cao chất lượng trong mỗi giờ thực hành giúp
các em thành thục các thao tác cơ bản với máy nên trong quá trình
giảng dạy tôi luôn chú trọng đến việc hướng dẫn, chia nhóm thực
hành sao cho các đối tượng học sinh đều có thời gian tiếp xúc, sử
dụng máy nhiều giúp các em có thể tự khám phá và tự học.
II. CƠ SỞ KHOA HỌC.
Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng
nhất của sự phát triển, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế,
văn hoá, xã hội, giáo dục của thế giới hiện đại, trong đó có Việt
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 2
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Nam. Chúng ta đang ở thời đại thông tin kĩ thuật số, thời đại
Internet.
Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương chính sách đầu tư và
phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin như:
- Chỉ thị số 58-CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và
phát triển CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đã
chỉ rõ: “Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt
đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước”.

- Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về tăng cường
giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đã chỉ
rõ: Nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT; ứng dụng và phát triển
CNTT trong giáo dục và đào tạo sẽ tạo một bước chuyển cơ bản
trong quá trình đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng
dạy, học tập và quản lí giáo dục.
Phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể của ngành là: Tổ chức tốt
việc dạy và học tin học ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học
nhằm phổ cập tin học trong nhà trường,
Đặc trưng của môn Tin học là khoa học gắn liền với công nghệ,
do vậy dạy học Tin học một mặt trang bị cho học sinh kiến thức
khoa học về Tin học, phát triển tư duy thuật toán, rèn luyện kĩ năng
giải quyết vấn đề, mặt khác phải chú trọng đến rèn luyện kĩ năng
thực hành, ứng dụng, tạo mọi điều kiện để học sinh được thực
hành, nắm bắt và tiếp cận những công nghệ mới của Tin học phục
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 3
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
vụ học tập và đời sống. Nội dung chương trình của môn Tin học tự
chọn hiện hành ở các trường phổ thông đã đáp ứng được những
yêu cầu trên.
B/ NỘI DUNG .
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thực tế qua những năm trực tiếp giảng dạy bộ môn cũng như
trao đổi với đồng nghiệp tôi nhận thấy: hầu như học sinh đều rất yêu
thích và hứng thú với môn Tin học. Tuy nhiên, chất lượng bộ môn
qua các năm học chưa cao, đặc biệt là kĩ năng thực hành trên máy
của học sinh còn yếu, thậm chí một số học sinh còn rất ngại khi sử
dụng máy tính để rèn luyện kĩ năng.
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Chi Bộ và của BGH nhà trường trong

công cuộc đổi mới phương pháp dạy học.
- Giáo viên giảng dạy được đào tạo theo đúng chuyên ngành
và được bồi dưỡng chuyên đề hàng năm.
- Phần lớn các em học sinh có ý thức tự học cao, luôn tìm tòi
học hỏi những kiến thức mới trong học tập và rất hứng thú với môn
Tin học.
- Được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi về CSVC trang
thiết bị dạy học.
2. Khó khăn:
- Vẫn còn một số em học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm, đặc
biệt là kĩ năng thực hành trên máy của học sinh còn yếu, thậm chí
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 4
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
một số học sinh còn rất ngại khi sử dụng máy để rèn luyện các kĩ
năng, bởi đây là một môn học mới.
- Trường THCS Dĩ An được thành lập mới từ năm học 2008-
2009 sau khi tách ra từ trường THCS Võ Trường Toản nên cơ sở
vật chất của trường rất hạn chế cho việc dạy và học theo phương
pháp mới hiện nay.
- Số lượng học sinh trong một lớp học còn quá đông trên 40
học sinh một lớp, diện tích phòng máy nhỏ hẹp, phòng máy có 35
máy nhưng là máy cũ nên thường hay hư hỏng, thiết bị chiếu sáng
thường bị hư hao, không khí trong phòng máy không thoáng làm
cho học sinh không tập trung vào bài giảng ảnh hưởng rất lớn
trong quá trình giảng dạy và học tập.
- Học sinh trên địa bàn chủ yếu là con em các gia đình làm
công nhân, sự quan tâm của phụ huynh đến việc học tập của con
em còn nhiều hạn chế, điều kiện để các em có máy vi tính ở nhà là
rất khó, hầu hết các em chỉ được tiếp xúc, làm quen với máy tính
trong giờ học dẫn đến việc sử dụng máy của học sinh còn lúng túng,

chất lượng giờ thực hành chưa cao. Một bộ phận học sinh chưa coi
trọng môn học, xem đây là một môn phụ nên chưa có sự đầu tư thời
gian cho việc học.
II. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Khảo sát chất lượng lượng học tập bộ môn:
Qua khảo sát chất lượng đầu năm học, tôi thấy giờ thực hành
học sinh rất ngại thực hành trên máy, thao tác thực hành chưa
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 5
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
chuẩn, đa số chỉ có học sinh khá giỏi thực hành, số còn lại chỉ quan
sát, khi giáo viên hỏi và yêu cầu thực hành thì không thực hành
được. Vì thế, kết quả khảo sát đầu năm học thấp.
Kết quả khảo sát đầu năm học 2009-2010 (phần thực hành)
TT
Lớ
p
Sĩ số
Kết quả kiểm tra
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % S
L
% SL % SL %
1 7.4 39 5 12.
8
10 25.
6
12 30.
1
10 25.6 2 5.0
2 7.7 39 7 17.

9
9 23.
1
15 38.
5
7 17.9 1 2.6
3 7.8 38 8 21.
1
11 28.
9
13 34.
2
5 13.2 1 2.6
4 7.9 43 12 27.
9
12 27.
9
11 25.
6
6 14.0 2 4.7
5 7.1
0
38 4 10.
5
7 18.
4
16 42.
1
8 21.1 3 8.0
Tổng

cộng
197 36 18.
3
49 24.
8
67 34.
0
36 18.3 9 4.6
2. Thiết kế bài dạy thực hành phải phù hợp với nhiều đối
tượng học sinh:
Công việc thiết kế chu đáo trước một bài dạy và phù hợp với
nhiều đối tượng là khâu quan trọng không thể thiếu của một tiết dạy
học mà bất kì một giáo viên nào cũng phải biết. “Thiết kế trước bài
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 6
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
dạy giúp giáo viên chuẩn bị chu đáo hơn về kiến thức, kĩ năng,
phương pháp, tiến trình và tâm thế để đi vào một tiết dạy”.
Để thiết kế một bài dạy phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh thì
tối thiểu nhất phải làm được những việc sau:
- Xác định được mục tiêu trọng tâm của bài học về kiến thức, kĩ
năng, thái độ tình cảm. Tìm ra được những kĩ năng cơ bản dành
cho học sinh yếu kém và kiến thức, kĩ năng nâng cao cho học sinh
khá giỏi.
- Tham khảo thêm tài liệu để mở rộng và đi sâu hơn vào bài
giảng, giúp giáo viên nắm một cách tổng thể, để giải thích cho học
sinh khi cần thiết.
- Nắm được ý đồ của sách giáo khoa để xây dựng và thiết kế
các hoạt động học tập phù hợp với tình hình thực tế của đối tượng
và trình độ học sinh, điều kiện dạy học.
- Chuẩn bị tốt phòng thực hành, các thiết bị dạy học.

- Hoàn chỉnh tiến trình của một giờ dạy học với đầy đủ các hoạt
động cụ thể.
Nếu thực hiện tốt những việc này xem như giáo viên đã chuẩn bị tốt
tâm thế để bước vào giờ dạy và đã thành công bước đầu.
3. Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp.
Việc thiết kế tốt một bài dạy và phù hợp với từng đối tượng
học sinh xem như đã thành công một nửa nhưng đó chỉ là bước
khởi đầu cho một tiết dạy còn khâu quyết định thành công chính là ở
khâu tổ chức điều khiển các đối tượng học sinh trên lớp.
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 7
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Trong điều kiện CSVC của trường, với một giờ thực hành, việc
quan trọng đầu tiên là chia nhóm thực hành. Với việc cho học sinh
thực hành theo nhóm, học sinh có thể trao đổi hỗ trợ lẫn nhau - bài
học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không chỉ là sự tiếp
nhận thụ động từ giáo viên. Với số lượng học sinh của lớp, số
lượng máy hiện có, giáo viên phải có phương án chia nhóm một
cách phù hợp.
Ví dụ: - Chia nhóm theo đôi bạn cùng tiến.
- Chia nhóm theo địa hình khu dân cư.
- Chia nhóm đa dạng nhiều đối tượng.
- Chia nhóm theo đối tượng học sinh.
Tuy nhiên để việc thực hành theo nhóm có hiệu quả đòi hỏi giáo
viên phải lựa chọn nội dung đưa vào thực hành phù hợp với nhiều
đối tượng học sinh.
Cách chia nhóm: Chia nhóm 2 học sinh/máy. Các nhóm có thể tự
cử nhóm trưởng của nhóm mình.
Các bước tiến hành:
- Giáo viên nêu vấn đề, yêu cầu và nội dung thực hành.
- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh các kĩ năng thao tác trong

bài thực hành, thao tác mẫu cho học sinh quan sát.
- Tổ chức hướng dẫn các nhóm thực hành, gợi mở, khuyến
khích học sinh tích cực hoạt động.
- Giáo viên quản lí, giám sát học sinh thực hành theo nhóm :
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 8
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
+ Trong quá trình học sinh thực hành, giáo viên theo dõi
quan sát và bổ trợ khi cần.
+ Chỉ rõ những kĩ năng, thao tác nào được dành cho đối
tượng học sinh yếu trong các nhóm, những kĩ năng, thao tác nào
được dành cho đối tượng học sinh khá giỏi trong nhóm.
+ Phát hiện các nhóm thực hành không có hiệu quả để uốn
nắn điều chỉnh.
+ Luôn có ý thức trách nhiệm trợ giúp tránh can thiệp sâu
làm hạn chế khả năng độc lập sáng tạo của học sinh.
+ Trong quá trình thực hành, giáo viên có thể đưa ra nhiều
cách để thực hiện thao tác giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ
năng.
- Giáo viên có thể kiểm tra hiệu quả làm việc của các nhóm
bằng cách chỉ định 1 học sinh trong nhóm thực hiện lại các thao tác
đã thực hành. Nếu học sinh được chỉ định không hoàn thành nhiệm
vụ, trách nhiệm gắn cho các thành viên trong nhóm, đặc biệt là
nhóm trưởng. Hoặc cho các nhóm trưởng kiểm tra kết quả thực
hành lẫn nhau của nhóm khác theo vòng tròn. Làm được như vậy
các em sẽ tự giác và có ý thức hơn trong học tập.
- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập:
+ Tổ chức cho các nhóm tự nhận xét kết quả thực hành,
nhóm trưởng điều hành - nhận xét về kĩ năng, thái độ học tập của
các bạn trong nhóm.
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 9

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
+ Tổ chức cho các nhóm trưởng nhận xét kết quả thực
hành của các nhóm khác.
+ Giáo viên tổng kết, nhận xét, bổ sung kiến thức.
Giáo viên cũng nên có nhận xét ngắn gọn về tình hình làm
việc của các nhóm để kịp thời động viên, khuyến khích các nhóm
thực hành tốt và rút kinh nghiệm đối với các nhóm chưa thực hành
tốt.
* Ví dụ minh hoạ về thiết kế và điều hành tổ chức các hoạt
động của tiết thực hành
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em (Tiết 1)
1)Thiết kế bài học:
a/ Xác định mục tiêu trọng tâm của bài:
+ Học sinh biết nhập các công thức và hàm vào ô tính.
+ Biết sử dụng một số hàm cơ bản Average, Max, Min.
Xác định các kĩ năng, kiến thức các đối tượng học sinh cần
đạt:
+ Đối tượng học sinh yếu: Nhập được công thức để tính
điểm trung bình, sử dụng được một số hàm để tính toán ở mức
đơn giản.
+ Đối tượng học sinh khá-giỏi: Sử dụng thành thạo công
thức, hàm để tính toán.
b/ Chuẩn bị phòng máy, thiết bị dạy học (máy tính, máy chiếu),
sao chép một số tệp bảng tính của các bài thực hành trước có liên
quan đến bài thực hành (tệp Danh sach lop em, So theo doi the luc)
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 10
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
2) Thiết kế và điều hành tổ chức hoạt động học tập của học sinh
trên lớp.
Hoạt động 1: Lập công thức tính điểm trung bình.

Mục tiêu: Học sinh lập được công thức để tính điểm trung bình.
Hoạt động theo nhóm, ưu tiên đối tượng học sinh yếu.
Sau khi đã phân nhóm thực hành phù hợp, giáo viên tiến hành
các bước:
- Nêu nội dung và các yêu cầu của hoạt động 1.
- Hướng dẫn học sinh thảo luận theo nhóm với yêu cầu của bài
tập 1 trước khi bắt tay vào thực hành tính toán bằng các câu hỏi
sau:
? Lập công thức tính điểm trung bình như thế nào?
? Các thành phần trong công thức có thể là những đối tượng
nào?
- Giáo viên thao tác cho các nhóm quan sát, đặc biệt là đối
tượng học sinh yếu
- Tổ chức hướng dẫn cho các nhóm thực hành:
+ Đối tượng học sinh yếu thao tác nhập công thức để tính
điểm trung bình của các bạn trong lớp trong cột Điểm trung bình,
tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô cuối cùng của cột
Điểm trung bình - Hình 30. Cho học sinh lập từng công thức một
để ghi nhớ. Giáo viên quan sát, tuỳ từng trường hợp cụ thể để chỉ
dẫn thêm (VD: sử dụng địa chỉ của các ô thay cho các giá trị cụ thể
trong ô, sử dụng địa chỉ của khối, )
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 11
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Hình 30. Bảng điểm lớp em
+ Đối tượng học sinh khá -giỏi: Thao tác tính điểm trung
bình cho các học sinh trong danh sách, tính điểm trung bình của cả
lớp. Yêu cầu học sinh phải biết sử dụng địa chỉ của khối trong công
thức tính toán. Với đối tượng này giáo viên có thể rút ngắn danh
sách học sinh trong trang tính để tránh việc các em mất nhiều thời
gian vào việc nhập và chỉnh sửa số liệu trong công thức.

Hướng dẫn cho học sinh ghi lại một số kết quả tính bằng công thức
để so sánh với việc sử dụng hàm trong hoạt động sau.
- Giáo viên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện hoạt động. Chú
ý điều chỉnh một số lỗi học sinh sinh hay mắc phải trong quá trình
thực hành.
Hoạt động 2: Sử dụng các hàm để tính toán
Mục tiêu: Học sinh sử dụng được các hàm AVERAGE, MAX, MIN
để tính toán
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 12
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Với đối tượng học sinh yếu: Biết sử dụng hàm AVERAGE để tính
điểm trung bình, cơ bản sử dụng được các hàm Max, Min để tìm
ĐTB cao nhất và ĐTB thấp nhất.
Với đối tượng học sinh khá - giỏi: sử dụng được các hàm
AVERAGE, MAX, MIN để tính toán với phần tham số của hàm đa
dạng.
Tổ chức hoạt động:
- Nêu nội dung và các yêu cầu của hoạt động 2.
- Hướng dẫn học sinh thảo luận theo nhóm với yêu cầu của bài
tập với các câu hỏi sau:
? Sử dụng hàm nào để tính điểm trung bình?
? Để xác định điểm trung bình cao nhất, thấp nhất ta sử dụng
những hàm nào?
? Các thành phần trong tham số của hàm có thể là những đối
tượng nào?
- Tổ chức hướng dẫn cho các nhóm thực hành:
+ Đối tượng học sinh yếu thao tác sử dụng hàm Average để
tính điểm trung bình của các bạn trong lớp trong cột Điểm trung
bình, tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô cuối cùng của cột
Điểm trung bình. Cơ bản sử dụng được các hàm Max, Min để xác

định được điểm trung bình cao nhất, thấp nhất
+ Đối tượng học sinh khá -giỏi: Thao tác tính điểm trung
bình cho các học sinh trong danh sách, tính điểm trung bình của cả
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 13
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
lớp bằng hàm thích hợp. Yêu cầu học sinh phải biết sử dụng địa chỉ
của các ô, khối trong phần tham số của các hàm để tính toán.
Xác định được điểm trung bình cao nhất và thấp nhất theo yêu cầu
của bài tập 3.
Trong quá trình này, đối tượng học sinh yếu quan sát và thực hiện
lại một số thao tác theo yêu cầu của giáo viên.
- GV quản lí, giám sát học sinh thực hành theo nhóm, nhắc nhở,
điều chỉnh kịp thời các nhóm thực hành không hiệu quả
- Nhận xét đánh giá kết quả hoạt động 2.
- Kiểm tra 1-2 học sinh: Trình bày lại các thao tác trong 2 hoạt
động.
- Tổ chức cho các nhóm tự nhận xét về kết quả và sự tích cực
của các thành viên trong nhóm tạo cho các em có ý thức thi đua cao
trong học tập.
- Giáo viên tổng kết, bổ sung kiến thức:
Nhấn mạnh lợi ích của việc sử dụng hàm và địa chỉ so với việc
sử dụng công thức.
Chỉ cho học sinh thấy việc nhập công thức tương tự nhau sẽ
mất nhiều thời gian, ta có thể thực hiện thao tác sao chép (giáo viên
thực hiện) để gây hứng thú cho học sinh trong tiết lý thuyết sau.
Nhận xét ngắn gọn về tình hình làm việc của các nhóm để
nhắc nhở, khuyến khích tạo không khí thi đua nhau trong học tập ở
các nhóm.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 14

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Qua thời gian áp dụng phương pháp, tôi nhận thấy giờ thực hành
thực sự thu hút các đối tượng học sinh hơn chứ không còn là giờ
học của các đối tượng học sinh khá giỏi. Học sinh hoạt động tích
cực hơn, các thao tác trên máy thực hiện khá thuần thục. Các đối
tượng học sinh hỗ trợ được cho nhau để cùng học, cùng tiến bộ.
Kết quả kiểm tra học kì I lớp 7 năm học 2009-2010 (phần thực
hành)
TT
Lớ
p
Sĩ số
Kết quả kiểm tra
Giỏi Khá TB Yếu Kém
SL % SL % S
L
% SL % SL %
1 7.4 39 8 20.
5
11 28.
2
17 43.
6
3 7.7 0 0
2 7.7 39 9 23.
1
12 30.
8
16 41.
0

2 5.1 0 0
3 7.8 38 8 21.
1
14 36.
8
15 39.
5
1 2.6 0 0
4 7.9 43 14 32.
6
13 30.
2
16 37.
2
0 0 0 0
5 7.1
0
38 6 15.
8
10 26.
3
18 47.
4
4 10.5 0 0
Tổng
cộng
197 45 22.
8
60 30.
5

82 41.
6
10 5.1 0 0
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Để thực hiện tốt một tiết dạy thực hành tin học phù hợp với
các đối tượng học sinh thì phải thực hiện được các vấn đề sau:
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 15
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
- Thiết kế bài dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.
Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh về kĩ năng thực hành
và phân loại đối tượng rõ ràng, chính xác.
- Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp.
Giáo viên cần đưa ra hệ thống bài tập thực hành, yêu cầu về
các kĩ năng sát với từng đối tượng học sinh.
Điều hành các hoạt động của học sinh một cách linh hoạt, tạo
cơ hội cho các đối tượng học sinh được thực hành
- Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học
sinh, khen những học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở
những học sinh thực hành chưa tốt, chưa nghiêm túc.
C/ KẾT LUẬN.
Tin học là môn học mới đối với học sinh phổ thông. Để tạo hứng
thú học tập cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng bộ môn
đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học
phù hợp, hiệu quả.
Trong quá trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm
phù hợp với các đối tượng học sinh trong giờ thực hành tôi nhận
thấy rằng các em thực hiện các kĩ năng cơ bản trên máy thành thạo
hơn, tích cực tự giác trong các giời học và các em áp dụng được
nhiều kiến thức được học vào cuộc sống hàng ngày.
Nếu áp dụng phương pháp dạy học này trong những giờ thực hành

của các khối lớp khác tôi tin chắc rằng nó sẽ góp phần không nhỏ
trong việc nâng cao chất lượng bộ môn.
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 16
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân rút ra được trong
quá trình dạy học. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô,
bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể hoàn chỉnh hơn đề tài này, góp
phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Dĩ An, ngày 27 tháng 02 năm
2010
Người viết

Lê Thị Hồng
Tươi
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 17
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 18
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SKKN NHÀ TRƯỜNGNHẬN XÉT
ĐÁNH GIÁ

Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 19
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7

Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 20
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7

CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SKKN
CỦA PHÒNG GD & ĐT DĨ AN

Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 21
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7


NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
CỦA SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 22
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành Tin học 7

Giáo viên: Lê Thị Hồng Tươi Trang 23

×