Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

Giáo án tự chọn bám sát 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (569.61 KB, 63 trang )

0
x
Ngµy so¹n:19/08/2011
TiÕt1 : chun ®éng th¼ng ®Ịu
I. Mơc ®Ých yªu cÇu.
1. KiÕn thøc:
- n¾m ®ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa chun ®éng th¼ng ®Ịu
- viÕt ®ỵc c¸c c«ng thøc cđa chun ®éng th¼ng ®Ịu
2. Kü n¨ng:
- vËn dơng ®ỵc kiÕn thøc vµo c¸c bµi tËp cơ thĨ
3. Th¸i ®é:
Nghiªm tóc, h¨ng h¸i, nhiƯt t×nh
4. Chn bÞ:
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, c¸c bµi tËp
- Häc sinh: häc bµi vµ lµm bµi tËp
I. Tỉ chøc kiĨm tra.
KiĨm tra: ®Þnh nghÜa chun ®éng th¼ng ®Ịu, viÕt c«ng thøc tÝnh qu·ng ®êng vµ ph¬ng tr×nh chun
®«ng cđa vËt
II. Néi dung bµi häc.
Ho¹t ®éng1: cđng cè kiÕn thøc
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Nªu c©u hái
ViÕt c¸c c«ng thøc lªn gãc
b¶ng
Nh¾c l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa chun
®éng th¼ng ®Ịu, ®äc c¸c c«ng
thøc cđa chun ®éng th¼ng
®Ịu, nªu c¸c ®¹i lỵng trong
c«ng thøc vµ c¸ch ¸p dơng
I. KiÕn thøc
1. chun ®éng th¼ng ®Ịu


§Þnh nghÜa(sgk)
VËn tèc: v=s/t
Qu·ng ®êng: s=v.t
Ptc®: x=x
0
+vt
Ho¹t ®éng2: nªu tr×nh tù gi¶i bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Bíc nµo lµ quan träng nhÊt?
GV nªu c¸c bíc gi¶i bµi to¸n
chun ®éng th¼ng ®Ịu.C¸c lu
ý khi gi¶i bµi to¸n nµy.
Quan träng nhÊt lµ chän gèc
to¹ ®é ,gèc thời gian vµ viÕt
®óng ph¬ng tr×nh chun ®éng
cđa c¸c vËt
Gi¸o viªn cho mét chun
®éng th¼ng ®Ịu y/c hs h·y m«
t¶ nã b»ng gi¶n ®å vÐc t¬
H·y viÕt p/t chun ®éng cđa
chÊt ®iĨm? NhËn xÐt to¹ ®é
theo tg
Cho c¸c vÝ dơ minh ho¹
Ghi nhí c¸c bíc gi¶i bµi to¸n
chun ®éng th¼ng ®Ịu
Hs. Quan träng nhÊt lµ viÕt ®óng
ph¬ng tr×nh chun ®éng cđa
mçi vËt .
HS
X¸c ®Þnh gèc ,vÞ trÝ cđa M

-NÕu ®i theo chiỊu d¬ng th× x
t¨ng khi t t¨ng ,chiỊu ©m th× ng-
ỵc l¹i
II. Bµi tËp
tr×nh tù 5 bíc ®Ĩ gi¶i bµi to¸n chun
®éng th¼ng ®Ịu.
Bíc 1:chän trơc to¹ ®é,chän gèc to¹
®é ,gèc thêi gian.
Bíc 2:ViÕt pt- chun ®éng cđa mçi vËt
Bíc 3: Gi¶i c¸c hƯ ph¬ng tr×nh
Bíc 4: BiƯn ln ®Ĩ lÊy nghiƯm.
Bíc 5: KiĨm nghiƯm b»ng ®å thÞ . T¹i vÞ
trÝ hai ®å thÞ giao nhau chÝnh lµ to¹ ®é
cđa hai vËt gỈp nhau.
Ho¹t ®éng3: VËn dơng vµo bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
§äc ®Ị
cho hs ghi ®Ị .Råi y/c hai hs
lÇn lỵt lªn tr×nh bµy.
Xong th× gi¸o viªn y/c c¸c
hs kh¸c nhËn xÐt
Gi¶i thÝch c¸c tr×nh tù bµi
to¸n mµ hs ®· lµm ®ỵc vµ cha
lµm ®ỵc
GV .§iỊu cÇn lu ý khi gi¶i bµi
to¸n vỊ vËn tèc tb.Tr¸nh nhÇm
lÉn vËn tèc tb tỉng c¸c vËn tèc
víi vËn tèc tb
Trước tiên ta phải chọn hệ
Ghi ®Ị ghi tãm t¾t tù tr×nh

bµy
Hs kh¸c lªn líp tr×nh bµy .
Hs nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n.
Nghe +ghi c¸c chó ý cđa thÇy
Đọc đề bài , tóm tắt.
Vật làm mốc, hệ toạ độ gắn
Bµi 1
Mét m« t« ®i víi vËn tèc 50 km/h trªn
n÷a ®o¹n ®êng AB. Trªn n÷a ®o·n ®êng
cßn l¹i ,m« t« ®i n÷a thêi gian ®Çu víi
vËn tèc 40 km/h ,n÷a thêi gian sau víi
vËn tèc 30 km/h . tÝnh vËn tèc trung
b×nh cđa xe m« t« ®ã trªn n÷a qu¶ng ®-
êng AB.
Bµi 2 Lúc 8 giờ một xe ô tô đi từ
Hà Nội về Hải Phòng với vận tốc
qui chiếu. Hệ qui chiếu gồm
những gì ?
Y/c HS chọn hệ qui chiếu.
 Phương trình chuyển động
của CĐTĐ ?
 Dấu của x
0
, v được xác
đònh ntn ?
 Hai xe gặp nhau khi tọa
độ của chúng ntn ?
 Hãy lập ptcđ của 2 xe,
vÏ ®å thÞ: kÕt ln
tìm vò trí và thời điểm gặp

nhau của 2 xe ?
Đồ thò 2 xe cắt nhau tại toạ
độ: t = 1; x = 60
Vậy:
Vò trí 2 xe gặp nhau cách Hà
Nội 60 km
Thời điểm 2 xe gặp nhau
lúc : 8 + 1 = 9 giờ.
với vật làm mốc, mốc thời
gian.
x = x
0
+ vt
Từng cá nhân trả lời.
Chia lớp thành 4 nhóm, từng
nhóm giải và trình bày kết
quả lên bảng.
Quan s¸t ®å thÞ: nªu ®iĨm 2
xe gỈp nhau, kÕt ln
60km/h. Cùng lúc một xe thứ hai đi từ
Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc
40km/h. Hà Nội cách Hải Phòng
100km.
Tính vò trí và thời điểm 2 xe
gặp nhau theo 2 cách: lập ptcđ và
bằng đồ thò.
Tóm tắt:
v
1
= 60km/h

v
2
= 40km/h
Hà Nội - Hải Phòng: 100km
x, t = ?
Chọn trục toạ độ là đường thẳng từ
HN đến HP
Gốc toạ độ tại Hà Nội
Chiều dường từ HN đến HP
Gốc thời gian lúc 8 giờ.
Ptcđ của xe đi từ Hà Nội:
x
1
= x
01
+ v
1
t
= 60t
Ptcđ của xe đi từ Hải Phòng:
x
2
= x
02
+ v
2
t
= 100 - 40t
Khi 2 xe gặp nhau:
x

1
= x
2
⇔ 60t = 100 - 40t
⇒ t = 1 (giờ)
Vò trí 2 xe gặp nhau:
x = 60t = 60.1 = 60 (km)
Cách dùng đồ thò:
x
1
= 60t: t = 0; x
1
= 0
t = 1; x
1
= 60
x
2
=100 - 40t: t = 1; x
2
= 60
t = 2; x
2
= 20
Ho¹t ®éng4: cđng cè, giao nhiƯm vơ vỊ nhµ
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Ra bµi tËp vỊ nhµ Nh¾c l¹i tr×nh tù c¸c bíc gi¶i
bµi to¸n chun ®éng th¼ng
®Ịu
Rót kinh nghiƯm

Ngày soạn:26/08/2011
TiÕt 2: XÁC ĐỊNH GIA TỐC VẬN TỐC ĐƯỜNG ĐI TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI
ĐỀU
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Nắm được đặc điểm của chuyển động thẳng biến đổi đều
-Viết được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều
2.Kĩ năng:
- Cách chọn hệ qui chiếu
- Vận dụng, biến đổi các cơng thức của CĐTBĐĐ để giải các bài tập.
- Xác định dấu của vận tốc, gia tốc.
3. Thái độ:
- nghiêm túc, hoạt động năng nổ nhiệt tinh
4.Chuẩn bị:
Giáo viên: Giải trước các bài tập trong SGK và SBT.
Học sinh:
Thuộc các cơng thức của CĐTBĐĐ.
Giải các bài tập đã được giao ở tiết trước.
II.Ổn định,Kiểm tra:
- Viết các cơng thức tính: vận tốc, gia tốc, đường đi, toạ độ, cơng thức liên hệ giữa vận tốc, gia
tốc và đường đi của CĐTBĐĐ ?
III. Tiến trình giảng dạy
.Hoạt động1:Củng cố kiến thức
Trợ giúp của gv Hoạt động của hs Nội dung
nêu câu hỏi nêu đặc
điểm của chuyển động
biến đổi đều,nhanh dần
đều, chậm dần đều
trả lời,
viết lại các công thức

tính gia tốc,vận tốc,
quang đường, ptcđ của
vật chuển động thẳng
nhanh dần đều
I. Kiến thức cơ bản
gia tốc: a=
0
v v
v
t t


=

(t
0
=0)
vận tốc v=v
0
+at
quang đường: s=v
0
t+
1
2
at
2
phương trinh chuyển động
x=x
0

+v
0
t+at
2
Ho¹t ®éng 2: VËn dơng vµo bµi tËp
Trợ giúp của gv Hoạt động của hs Nội dung
.Tàu rời ga thì vận tốc
ban đầu của tàu ntn ?
. Đổi đơn vị ?
Lưu ý: Khi bài tốn
khơng liên quan đến vị
trí vật (toạ độ x) thì có
thể khơng cần chọn gốc
toạ độ.
.Cơng thức tính gia tốc
?
.Cơng thức tính qng
đường ? (v
0
= ?)
Đọc đề, tóm tắt đề trên
bảng.
Nêu cách chọn hệ qui
chiếu.
1 HS viết cơng thức thay
số vào tính ra kết quả.
1 HS viết cơng thức thay
số vào tính ra kết quả.
Tóm tắt:(12sgk trang 22)
CĐTNDĐ

v
0
= 0
t
1
= 1 phút = 60s
v
1
= 40km/h = 11,1m/s
a). a = ?
b). s
1
= ?
c). v
2
= 60 km/h = 16,7m/s
∆t = ?
Giải
Chọn chiều dương: là chiều cđ
Gốc thời gian: lúc tàu rời ga
a). Gia tốc của tàu:
.Hãy tìm công thức
tính thời gian dựa vào
đại lượng đã biết là: gia
tốc, vận tốc ?
.Thời gian tính từ lúc
tàu đạt vận tốc 40km/h ?
. Phương trình chuyển
động của CĐTNDĐ ?
. Giá tị của từng đaị

lượng, dấu ?
.Tọa độ ban đầu của
xe xuất phát từ B bằng
bao nhiêu ?
.Khi 2 xe gặp nhau thì
toạ độ của chúng ntn ?
.Thay 2 pt vào giải pt
tìm t ?
.Nhận xét nghiệm ?
(Có thể lấy cả 2 ngiệm
không ? Tại sao ?)
.Đổi 400s ra phút,
giây.
.Tính vận tốc của 2 xe
lúc đuổi kịp nhau
Thảo luận trong 2 phút
1 HS viết công thức thay
số vào tính ra kết quả.
HS tính

Viết ptcđ dưới dạng
tổng quát.
HS trả lời, thay vào
công thức.
Có cùng tọa độ, tức là:
x
1
= x
2
HS giải pt tại chỗ, lên

bảng trình bày.
Chỉ nhận nghiệm dương,
vì thời gian không âm.
HS thảo luận đổi.
1 HS tính vận tốc xe từ
A, 1 HS tính vận tốc xe
từ B.

185,0
60
1,11
t
vv
a
1
01
==

=
(m/s
2
)
b).Quãng đường tàu đi được trong 1 phút (60s).

333
2
60.185,0
at
2
1

tvs
2
2
1101
==+=
(m)
b).Thời gian để tàu đạt vận tốc 60km/h (16,7 m/s)
tính từ lúc rời ga:
Từ :
2
02
t
vv
a

=
)s(90
185,0
7,16
a
v
a
vv
t
2
02
2
===

=⇒

Thời gian tính từ lúc tàu đạt vận tốc 40km/h
∆t = t
2
- t
1
= 90 - 60 = 30 (s)
Bai2:(3.19sbt)
2 xe chuyển động nhanh dần đều
a
1
= 2,5.10
-2
m/s
2
a
2
= 2.10
-2
m/s
2
AB = 400m
v
01
= 0 v
02
= 0
Giải
a).Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát
từ A:
2

101011
ta
2
1
tvxx
++=
22
22
2
11
t25,1
2
t10.5,2
ta
2
1
x


===
Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ
B:
2
202022
ta
2
1
tvxx
++=
22

22
2
t10400
2
t10.2
400x


+=+=
b).Khi 2 xe máy gặp nhau thì x
1
= x
2
, nghĩa là:
1,25.10
-2
t
2
= 400 + 10
-2
t
2
1,25.10
-2
t
2
- 10
-2
t
2

= 400
0,2510
-2
t
2
= 400
t = 400 (s)
- 400 (s) loại
Vậy thời điểm 2 xe đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất
phát là:
t = 400s = 6 phút 40 giây.
c).Tại vị trí 2 xe đuổi kịp nhau:
Xe xuất phát từ A có vận tốc:
v
1
= a
1
t = 2,5.10
-2
.400 = 10m/s
Xe xuất phát từ B có vận tốc:
v
2
= a
2
t = 2.10
-2
.400 = 8m
IV. Cng c:
- Nêu lại đặc điểm của chuyển động thẳng biến đổi đều

V. Giao nhim v:
- Lm tip cỏc bi tp cũn li.
Rút kinh nghiệm
Ngy son 03/09/2011
Tit 3: TH CA CC DNG CHUYN NG
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nắm đợc các công thức trong chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Năm đợc phơng pháp giải bài tập về động học chất điểm.
2. Kỹ năng;
- Vận dụng đợc các công thức vào giải các bài tập cụ thể
3. Thái độ
- nghiêm túc, chú ý, tích cực
II. Chuẩn bị của GV
1. Giáo viên.
- Các đề bài tập sgk.
2. Học sinh
- Làm bài tập
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học
Hoạt động1: ổn định, kiểm tra bài cũ
Tr giỳp ca gv
Hoạt động của hs Nội dung
- Viết công thức tính vận tốc vẽ
đồ thị vận tốc thời gian trong
chuyển động thẳng biến đổi đều?
- hs trả lời câu hỏi
Nhận xét câu trả lời
Hoạt động 2 : Củng cố kiến thức
Tr giỳp ca gv
Hoạt động của hs Nội dung

Hớng dẫn hs lên bảng vẽ đồ thị vận
tốc thời gian trong các trờng hợp
vật chuyển động thẳng biến đổi
đều theo chiều dơng và âm
-Hs thực hiện theo yêu cầu của gv
trong từng trờng hợp
Hoạt động3 Vận dụng vào bài tập
Tr giỳp ca gv
Hoạt động của hs Nội dung
Cho hs làm bài tập 3.12 sách bài
tập
Hớng dẫn hs tóm tắt đề
Cho hs xác định mỗi loại chuyển
động
Từ đó hớng dẫn hs giảI từng ý của
bài toán
Hs chép đề bài vào vở
Hs tóm tắt đề
Hs xác định các dạng chuyển động
Thực hiện theo hớng dẫn của gv
Công thức vận tốc và quãng đờng
của xe I
V=v
o
+ at
=t(m/s)
S=v
o
t +
2

1
at
2
=0,5t
2
(m)
Công thức vận tốc và quãng đờng
của xe II
V=20 + 0,5 t (m/s)
S =20t +
2
1
t
2
(m)
C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng
cđa xe III
V=v
o
=20 (m/s)
S=20t (m)
C«ng thøc vËn tèc vµ qu·ng ®êng
cđa xe IV
V=40 - 2t (m/s)
S=40t - t
2
(m)
Ho¹t ®éng 4: VËn dơng cđng cè
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
- Th¶o ln tr¶ lêi c¸c c©u hái

3.2- 3.6 SBTVL10CB
Nªu c©u hái . NhËn xÐt tr¶ lêi
cđa nhãm.
Ho¹t ®éng 6:Híng dÉn vỊ nhµ
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
- Lµm bµi tËp 3.13 ,3.14 - Nªu c©u hái vµ bµi t¹p vỊ nhµ.
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n 10/09/2011TiÕt4 Sù r¬i tù do
I. Mơc tiªu.
1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức của chuyển động rơi tự do.
2.Kó năng:
- Dựa vào các công thức của chuyển động rơi tự do giải được các bài tập có liên quan đến: quãng
đường (độ cao), thời gian rơi, vận tốc plúc vật chạm đất, độ cao cực đại và vận tốc ném lên để vật
đạt được độ cao cho trước.
3. Th¸i ®é
- nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV
1. Gi¸o viªn.
- C¸c ®Ị bµi tËp sgk.
- Biªn so¹n s¬ ®å c¸c bíc c¬ b¶n ®Ĩu gi¶i bµi tËp.
2. Häc sinh
- Thuộc các kiến thức của chuyển động rơi tự do.
- Xem l¹i kiÕn thøc to¸n häc gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai.
III. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
Nªu ®Ỉc ®Øªm cđa sù r¬i tù do vµ c¸c c«ng thøc cđa chóng, thÕ nµo lµ gia tèc r¬i tù do
Ho¹t ®éng2: cđng cè kiÕn thøc
Mơc tiªu: cđng cè lý thut vỊ sù r¬i tù do
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung

LÊy vÝ dơ vỊ sù r¬i tù do
Nªu sù hiĨu biÕt cđa em vỊ r¬i
tù do
Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa sù r¬i tù
do vµ ®Ỉc ®iĨm cđa gia tèc
r¬i tù do
I. Lý thut:
Sù r¬i tù do
-ph¬ng: th¼ng ®øng
- chiỊu tõ trªn xng díi
- lµ chun ®éng th¼ng nhanh dÇn
®Ịu
- c¸c c«ng thøc
V=g.t ; s=gt
2
/2
Gia tèc r¬i tù do g
Phơ thc vµo vÞ trÝ kh¶o s¸t
Ho¹t ®éng3: VËn dơng vµo bµi tËp
Mơc tiªu: VËn dơng ®ỵc c¸c c«ng thøc vµo c¸c bµi tËp
Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung
Từng HS trả lời câu hỏi của
GV
.v
0
= 0
.Gia tốc g = 9,8 m/s
2

hoặc g = 10 m/s

2
.v = gt
.v
2
= 2gs
.s =
2
1
gt
2
Tóm tắt và phân tích bài toán
Từng nhóm hoàn thành yêu
cầu của GV.
Tóm tắt và phân tích hiện
tượng vật lý, vẽ hình minh hoạ
Nêu công thức áp dụng
s=
2
1
gt
2
chia nhóm giải bài tập
lên bảng trình bày
Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cũ.
.Chuyển động rơi tự do có vận
tôc ban đầu bao nhiêu ?
. Gia tốc bằng bao nhiêu ?
. Vận tốc lúc sau (sau khi rơi
được khoảng thời gian t) ?
.Công thức liên hệ (độc lập với

thời gian) ?
.Quãng đường vật rơi ?
Chia lớp thành 4 nhóm giải
trong 5 phút, lên trình bày kết
quả.
Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ
cao 20m xuống đất. Tính thời gian
vật rơi và vận tốc khi vật chạm
đất ?
Bài tập 2: Một vật được thả rơi
tự do, trong giây cuối cùng vật đi
được đoạn đường dài 63,7m. Biết
gia tốc rơi tự do là 9.8m/s
2
.
Tính:
a/ Thời gian bắt đầu rơi
đến khi chạm đất.
b/ Quãng đường vật đã đi
được
Yêu cầu HS suy nghó trong 3 phút
Theo đề bài , ta cần áp CT nào?


Phân biệt giây cuối cùng và 1
giây
II. Bài tập
Bài1
Tóm tắt:
s = 20m

t = ?
v = ?
Giải
Thời gian vật rơi ø:
Ta có: s =
2
1
gt
2
=>
t=
g
s2
 t =
10
20.2
= 2 (s)
Vận tốc khi vật chạm đất :
Thế t vào CT : v=g.t
=> v = 10.2 = 20 (m/s)
Giải
a/Gọi t là thời gian vật rơi
Ta có : s =
2
1
gt
2

 s' =
2

1
g(t - 1)
2
mà s''= s - s'
=>s''=
2
1
gt
2
-
2
1
g(t-1)
2
=>s''= gt -
2
1
g
=>63,7= 9,8t- 4.9
Kết luận
 t=
8,9
9,47,63 +
= 7(s)
Vậy thời gian vật bắt đầu rơi
đến khi chạm đất là 7s
b/ Quãng đường vật đi dược là:
S =
2
1

9,8.7
2
= 240,1 (m)
Hoạt động 4 Củng cố, Dặn dò:
Củng cố- Các công thức của chuyển động rơi tự do.
Dặn dò- Chuẩn bò bài tập sau đây cho tiết sau sửa: 12 trang27, 13 trang 34 , 8 trang 38
Phiếu học tập
C©u 1: Mét vËt ®ỵc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 10 m t¹i n¬i cã g = 10 m/s
2
. Thêi gian vËt r¬i lµ:
A. 1s B.
2
s C.
3
s D. 2s
C©u 2: Mét vËt ®ỵc th¶ r¬i tù do tõ ®é cao h = 20 m vËn tèc lóc ch¹m ®Êt lµ:
A. 10 m/s B. 20 m/s C .30m/s D.40m/s.
C©u 3:VËt ®ỵc th¶ r¬i tù do t¹i n¬i cã g = 10m/s
2
.Trong gi©y ci cïng nã ®i ®ỵc 25m.Thêi gian vËt r¬i lµ:
A. 2s B.3s C. 4s D. 5s
C©u 4: C«ng thøc tÝnh vËn tèc vµ qu·ng ®êng ®i ®ỵc cđa vËt r¬i tù do lµ:
A. v = g.t ; s = g.t
2
B. v = g.t ; s =
2
1
g.t
2
C. v = g.t

2
; s =
2
1
g.t
2
D. v =
2
1
g.t ; s =
2
1
g.t

C©u 5: Chun ®éng nµo díi ®©y cã thĨ coi nh lµ chun ®éng r¬i tù do:
A. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc nÐm lªn cao.
B. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc nÐm theo ph¬ng n»m ngang.
C. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc nÐm theo ph¬ng xiªn gãc.
D. Chun ®éng cđa mét hßn sái ®ỵc th¶ r¬i xng.
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n17/09/2011
TiÕt5. chun ®éng trßn ®Ịu
I. Mơc tiªu.
1. KiÕn thøc
- Củng cố kiến thức của chuyển động tròn đều.
2.Kó năng:
- Dựa vào các công thức của chuyển động tròn đều giải được các bài tập có liên quan
3. Th¸i ®é
- nghiªm tóc, chó ý, tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV

1.Giáo viên:
- Các dạng bài tập.
- Phương pháp giải
2.Học sinh:
Thuộc các công thức của chuyển động tròn đều
III. Ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
Mơc tiªu: cđng cè lý thut
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
- ViÕt c¸c thøc cđa chun ®éng
th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu kh«ng cã vËn
tèc ®Çu ?
- Tr¶ lêi c©u 1,2,3 SGK
- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa b¹n.
- §Ỉt c©u hái cho HS.
- Yªu cÇu 1 HS lªn .
- NhËn xÐt c¸c c©u tr¶ lêi.
Ho¹t ®éng2: cđng cè kiÕn thøc lý thut
Mơc tiªu: cđng cè lý thut vỊ sù r¬i tù do
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Néi dung
Nªu chun ®éng trßn ®Ịu
Nªu c¸c c«ng thøc vµ ý nghÜa
cđa c¸c c«ng thøc
Chu k× lµ thêi gian mµ vËt ®i
®ỵc 1 vßng
TÇn sè lµ sè vßng mµ vËt ®i ®-
ỵc trong 1 gi©y
Tr¶ lêi c©u hái
Lµ ®é dµi ®êng ®i vËt ®i ®ỵc

trong mét ®¬n vÞ thêi gian
Gãc mµ vËt qt ®ỵc trong
mét ®¬n vÞ thêi gian
Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa gia tèc h-
íng t©m
I. Lý thut:
Chun ®éng trßn ®Ịu:
Lµ chun ®éng cã q ®¹o lµ ®êng trßn
vµ cã tèc ®é trung b×nh trªn mäi cung trßn
lµ nh nhau
C¸c c«ng thøc:
tèc ®é dµi v =
t
stèc ®é gãc
t∆

=
α
ω
®¬n vÞ rad/s
chu k×, tÇn sè
T=
ω
Π2
(s); f=1/T =
Π2

ω
(hz)
C«ng thøc liªn hƯ gi÷a tèc ®é dµi vµ tèc ®é
gãc v = rω
Gia tèc cđa vËt:
- ph¬ng: ph¸p tun víi q ®¹o
- chiỊu híng vµo t©m cđa c®
- ®é lín a
ht
=
r
v
2
=r
ω
2

Ho¹t ®éng3: VËn dơng vµo bµi tËp
Mơc tiªu: VËn dơng ®ỵc c¸c c«ng thøc vµo c¸c bµi tËp
Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung

chÐp ®Ị
tãm t¾t vµ ph©n tÝch hiƯn tỵng
trong bµi to¸n
chia nhãm lµm bµi tËp
nªu kÕt qu¶
chÐp ®Ị
tãm t¾t
ph©n tÝch bµi to¸n
nªu híng gi¶i

lµ vËt quay ®ỵc 1 gãc 10
Π
rad
trong 2 gi©y
gi¶i bµi tËp
Mét m¸y bay bay bỉ nhµo xng
mơc tiªu råi bay vät lªn theo mét
cung trßn b¸n kÝnh R=500m víi
vËn tèc 800km/h. tÝnh gia tèc cđa
m¸y bay
Nªu l¹i c¸ch ®ỉi ®¬n vÞ
KÕt ln
Mét vËt chun ®éng trßn ®Ịu quay
®ỵc 5vßng trong 2gi©y vµ cã b¸n
kÝnh q ®¹o lµ0,5m. x¸c ®Þnh tèc
®é gãc chu k× tÇn sè vµ gia tèc híng
t©m cđa vËt
Gi¶i thÝch 5vßng trong 2gi©y lµ ntn
II. Bài tập
Bµi1
Tãm t¾t
V=800km/h=
9
2000
m/s
R=500m
a. =?
Gi¶i: ta cã a
ht
=

r
v
2
=r
ω
2
a
ht
=4000000/81.500
=4000/405 m/s
2
Bµi 2:
Tãm t¾t:
5vßng trong2 gi©y
R=0,5m
tÝnh:
ω
,T,f,a
ht
v
Gi¶i:
Ta cã 5vßng trong 2 gi©y tøc vËt
quay ®ỵc10
Π
rad trong 2 gi©y
Tèc ®é gãc cđa vËt
t∆

=
α

ω
=10
Π
/2=5
Π
rad/s
nêu kết quả Kết luận
Chu kì của vật T=

2
=0,4s
Tần số của vật
f=1/T =
2

=2,5Hz
tốc độ dài của vật
v = r=0,5.5

=2,5

m/s
gia tốc hớng tâm của vật
a
ht
=
r
v
2
= r


2
=0,5.(5

)
2

= 125m/s
2
Hoạt động 4: củng cố
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung
- Thảo luận trả lời các câu hỏi
3.2- 3.6 SBTVL10CB
- Trình bầy các bớc cơ bản để giải
một số bài toán?
- Ghi nhận: Các bớc giải bài tập,
vẽ đô thị v t
Nêu câu hỏi . Nhận xét trả lời
của nhóm.

- Nhận xét đánh giá giờ dạy
Rút kinh nghiệm
Phiếu học tập
Câu 1: Chọn câu sai:
Chuyển động tròn đều có:
A. Quỹ đạo là đờng tròn B. Tốc độ dài không đổi
C. Tốc độ góc không đổi D. Véc tơ gia tốc không đổi
Câu 2: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hớng tâm với tốc độ dài của chất
điểm chuyển động tròn đều là:
A. v =

w
.r ; a
ht
= v
2
r B. v =
r
w
; a
ht
=
r
v
2
C. v =
w
.r ; a
ht
=
r
v
2
D. v =
r
w
; a
ht
= v
2
r

Câu 3: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc
w
với chu kỳ T và giữa tốc độ góc
w
tần số f trong chuyển
động tròn đều là:
A.
w
=
T

2
;
w
=

2
f B.
w
=

2
T ;
w
=

2
f
C.
w

=

2
T;
w
=
f

2
D.
w
=
T

2
;
w
=
f

2
Câu 4: Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là :
A. Thời gian để vật đi đợc một vòng B. Thời gian để vật đi đợc 2 vòng
C. Thời gian để vật đi đợc 3 vòng D. Thời gian để vật đi đợc 4 vòng
Câu 5: Một quạt máy quay với tấn số 400 vòng/ phút cánh quạt dài 0,8 m. Tốc độ dài của một điểm ở đầu
cánh quạt là:
A. 31,5 m/s B. 32,5 m/s C. 33,5 m/s D. 34,5 m/s
Ngày soạn 24/09/2011
Tiết.6 Công thức cộng vận tốc


I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
-củng cố kiến thức về tính tơng đối của chuyển động.
2. Kỹ năng;
- vận dụng các công thức cộng vận tốc vào các bài tập
- biết sử dụng phép chiếu vận tốc lên trục toạ độ
3.Thái độ:
- nghiêm túc, chú ý, hoạt động tích cực
II. Chuẩn bị của GV
1. Giáo viên.
- Giải trớc các bài tập để lơng trớc đợc khó khăn, vớng mắc của HS
2. Học sinh
Ôn lại tính tơng đối của chuyển động
III. ph ơng pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm
IV. Tổ chức các hoạt động dạy và học
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ
Mục tiêu: củng cố kiến thức về tính tơng đối của chuyển động
Câu 1: Chọn câu khẳng định đúng
Đứng ở trái đất ta sẽ thấy:
A. Mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời
B. Trái đất đứng yên mặt trời quay quanh trái đất.
C. Trái đất đứng yên, mặt trăng quay quanh trái đất.
D. Cả B và C đều đúng.
Câu 2: Vận tốc tuyệt đối của một vật là vận tốc của vật đó so với:
A. Hệ quy chiếu đứng yên B. Hệ quy chiếu chuyển động
C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai
Câu 3: Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một ô tô có tính tơng đối.
A. Vì chuyển động của ô tô đợc quan sát ở các thời điểm khác nhau.
B. Vì chuyển động của ô tô đợc xác định bởi những ngời quan sát khác nhau đứng bên lề đờng.
C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định.

D. Vì chuyển động của ô tô quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.
Hoạt động2 : Vận dụng vào bài tập
Mục tiêu: vận dụng công thức cộng vận tốc vào giải bài tập và giải thích các hiện tợng thực tế
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
chÐp ®Ị bµi
.Không
.Bằng nhau.
.Cho biết vận tốc của nước
so với bờ là
3
100
m/phút.
.
3
100
h/km2
3
6
3
60.10
h
km
60
1
10
3
100
phút
m
13

==
==
−−
.HS giải theo nhóm, trình
bày kết quả lên bảng, các
nhóm nhận xét.
.Học sinh lên bảng tóm tắt
.Hai trường hợp: cùng chiều
và ngược chiều.
. v

> 0; v

< 0; v
BA
<0
. v

> 0; v

< 0; v
BA
<0

Bài tập 5 SGK trang 38:
Một chiếc thuyền buồm
chạy ngược dòng sông, sau 1
giờ đi được 10 km. Một khúc gỗ
trôi theo dòng sông, sau 1 phút
trôi được

m
3
100
.Vận tốc của
thuyền buồm so với nước bằng
bao nhiêu ?
.Gỗ trôi trên mặt nước, vậy
gỗ có chuyển động so với nước
không ?
.Vậy vận tốc của gỗ so với bờ
và vận tốc của nước so với bờ
như thế nào ?
.Khúc gỗ trôi theo dòng sông,
sau 1 phút trôi được
m
3
100
cho
ta biết cái gì ?
.
3
100
phút
m
= ? km/h
(GV hướng dẫn HS đổi)
.Yêu cầu HS áp dụng công
thức cộng vận tốc để giải.
.Giáo viên nhận xét, sửa
chữa.

Bài tập 8 A ngồi trên một toa
tàu chuyển động với vận tốc
15km/h đang rời ga. B ngồi trên
một toa tàu khác chuyển động
với vận tốc 10km/h đang vào
ga. Hai đường tàu song song với
nhau. Tính vận tốc của B đối
với A.
.Yêu cầu HS tóm tắt.
.Chuyển động của B so với A
có thể xảy ra mấy trường hợp ?
. Nếu chọn chiều dương cùng
chiều chuyển động của A. Hãy
xác đònh dấu của v

, v
BA
và v

trong 2 trhợp?
.Trường hợp B ngược chiều A
?
.Trường hợp B cùng chiều
Tóm tắt:
v
tb
= 10km/h
v
gb
=

3
100
m/phút
v
tn
= ?
Vận tốc của nước đối với bờ bằng
vận tốc trôi của khúc gỗ.
v
nb
=
h/km2
phút
m
3
100
=
Vận tốc của thuyền đối với bờ:
v
tb
=
h/km10
1
10
t
s
==
Áp dụng công thức cộng vận tốc:
v
tb

= v
tn
+ v
nb
(1)
Chọn chiều dương cùng
chuyển động của thuyền: v
tb
> 0 ;
v
nb
<0

(1) ⇒ v
tn
= v
tb
- v
nb
=10 -(- 2) = 12
km/h
Tóm tắt:
v

= 15km/h
v

= 10 km/h
v
BA

= ?
Vận tốc tàu B đối với tàu A :
Ta có công thức cộng vận tốc:
v

= v
BA
+ v

(1)
Chọn chiều dương là chiều chuyển
động của A
Có 2 trường hợp xảy ra: tàu
B chuyển động cùng chiều và
ngược chiều với tàu A
a)Trường hợp tàu B chuyển động
ngược chiều với tàu A thì v

> 0;
v

< 0.
(1)⇔ -10 = v
BA
+ 15
⇒ v
BA
= -10-15 = -25 km/h
(+)
BA

Bd
Ad
(+)
Bd
BA
Ad
Ho¹t ®éng 3: cđng cè
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Củng cố:
- Công thức cộng vận tốc. Cách viết công thức cộng vận tốc
dựa vào đề bài.
- Chọn chiều dương và xác đònh dấu các vận tốc đã biết.
- Biến đổi công thức để tìm đại lượng đề yêu cầu.
Dặn dò:
- Xem lại cách giải.
Giải các bài tập còn lại trong SGK và SBT.
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n28/09/2011
TiÕt7. ¤N TËP
I.Mơc tiªu
1. KiÕn thøc:
-cđng cè kiÕn thøc toµn ch¬ng ®éng häc chÊt ®iĨm
2. Kü n¨ng;
- vËn dơng c¸c c«ng thøc cđa toµn ch¬ng ®Ĩ gi¶I c¸c bµi tËp tõ ®¬n gian ®Õn phøc t¹p
- BiÕt gi¶I c¸c bµi tËp ®å thÞ
3.Th¸i ®é:
- nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV
1. Gi¸o viªn.
- Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ĩ l¬ng tríc ®ỵc khã kh¨n, víng m¾c cđa HS

2. Häc sinh
¤n l¹i toµn bé kiÕn thøc cđa toµn ch¬ng I
III. ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò kÕt hỵp còng cè kiÕn thøc
Trỵ gióp cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs Néi dung
Gv ®a ra c¸c c©u hái gỵi ý ®Ĩ cđng
cè kiÕn thøc:
ThÕ nµo lµ chun ®éng th¼ng ®Ịu,
viÕt c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng
®êng trong chun ®éng th¼ng
®Ịu?
ThÕ nµo lµ c® th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu,
viÕt c«ng thøc tÝnh gia tèc vËn tèc
qu·ng ®êng vµ ph¬ng tr×nh c®
th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu?
ThÕ nµo lµ r¬i tù do? C¸c c«ng
thøc cđa r¬i tù do?
ThÕ nµo lµ c® trßn ®Ịu? ViÕt c¸c
c«ng thøc cđa c® trßn ®Ịu?
Hs tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn
Hs tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn
Hs tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn
Hs tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn
1. chun ®éng th¼ng ®Ịu
§Þnh nghÜa(sgk)
VËn tèc: v=s/t
Qu·ng ®êng: s=v.t
Ptc®: x=x
0

+vt
2.chun ®éng th¼ng biÕn ®ỉi
®Ịu
gia tốc: a=
0
v v
v
t t


=

(t
0
=0)
vận tốc v=v
0
+at
quang đường: s=v
0
t+
1
2
at
2
phương trinh chuyển động
x=x
0
+v
0

t+at
2
3.R¬i tù do
V=g.t ; s=gt
2
/2
Gia tèc r¬i tù do g
4.chun ®éng trßn ®Ịu
tèc ®é dµi v =
t
sViÕt c«ng thøc céng vËn tèc? Häc sinh tr¶ lêi c©u hái cđa gv
tèc ®é gãc
t∆

=
α
ω
®¬n vÞ rad/s
chu k×, tÇn sè
T=
ω
Π2
(s); f=1/T =
Π2
ω
(hz)

C«ng thøc liªn hƯ gi÷a tèc ®é dµi
vµ tèc ®é gãc v = rω
Gia tèc cđa vËt:
- ph¬ng: ph¸p tun víi q ®¹o
- chiỊu híng vµo t©m cđa c®
- ®é lín a
ht
=
r
v
2
=r
ω
2

3,1
v
=

2,1
v
+

3,2
v
Ho¹t ®éng2: Híng dÉn lµm bµi tËp
Trỵ gióp cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs Néi dung
Ra mét sè bµi tËp tỉng h¬p tr¾c
nghiƯm vµ tù ln s¸ch bµi tËp vËt
lý 10cb vµ híng dÉn häc sinh vỊ

nhµ lµm
Häc sinh thùc hiƯn theo híng dÉn
cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng3 Cđng cè ®Ỉn dß
Gv chØ ra kiÕn thøc träng t©m nh©t cđa ch¬ng vµ néi dung kiĨm tra 1 tiªt
Nªu møc ®é yªu cÇu cđa gi¸o viªn
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n 06/10/2011
TiÕt 8 TỔNG HP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :
- Nắm được quy tắc hình bình hành.
- Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm.
2. Kỹ năng : Vận dụng được quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy hoặc để
phân tích một lực thành hai lực đồng quy.
Vận dụng điều kiện cân bằng của chất điểm để giải các bài tập sgk và sbt
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên : Giải trước các bài tập sgk và sbt để dự đoán các tình huốn có thể xảy ra
2. Học sinh : Học bài cũ và giải các bài tập sgk và sbt
III PHƯƠNG PHÁP
Thut gi¶ng, ph¸p vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV T¤ CH¦C HOAT §¤NG DAY HOC
Ho¹t ®éng 1. KiĨm tra bµi cò kÕt hỵp cđng cè kiÕn thøc cho häc sinh
Hoạt động của gv Hoạt động của hs Nội dung
Cho hs trả lời các câu hỏi:
Lực là gì ? tác dụng của lực lên các
vật?
Thế nào là hai lực cân bằng?
Nêu quy tắc hợp lực đồng quy và
các trờng hợp đặc biệt?

điều kiện cân bằng của một chất
điểm?
Hs trả lời lần lợt tất cả các câu hỏi
của gv từ đó hệ thống lại kiến thức
của bài học
Hoạt động 2. Giải các bài tập sgk và sách bài tập
Hoạt động của gv Hoạt động của hs Nội dung
Cho hs giảI các bài tập trắc nghiệm
và tự luận sgk
Bài 6. gv yêu cấuh nêu điều kiện
của độ lớn hợp lực đối với độ lớn
các lực thành phần
Sau khi có đáp án cho hs xác định
góc hợp bởi 2 lc
Bài 6 gv gợi ý góc giữa 2 lực là bao
nhiêu để F = F
1
= F
2
?
Gọi hs lên vẽ hìmh minh hoạ
Bài 7 cho hs lên phân tích lực F
thành 2 thành phần nh sgk
Cho hs vận dụng toán học để đi
tính độ lớn của F
1
và F
2
Bài 8
Gv hớng dẫn các bớc để hs thực

hiện bài giải
- nêu các lực tác dụng lên
vòng nhẫn ? Vẽ hìmh
- xác định lực tổng hợp của
hai dây OA và OB?
- So sánh lực tổng hơp đó với
trọng lực P?
- Xác định số đo các góc
- Hình thành phơng pháp
giải
- Cho hs lên trình bày bài
giải
Hs thực hiện theo hớng dẫn của hs
Suy ra đáp án cần chọn
Hs trả lời
Hs trả lời sau đó suy ra đáp án cần
chọn
Hs thực hiện
Hs lên thực hiện
Hs thực hiện và suy ra đáp án
Hs vẽ hình và trả lời tất cả các câu
hỏi của gv để hình thành phơng
pháp và giảI bài tập
Hs trình bày bài giải
Hoạt động 3 Hớng dẫn về nhà
Gv hớng dẫn cho hs về nhà làm bài tập 9.5 sách bài tập
Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:15/10/2011
Tiết9 . Ba định luật niutơn
I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:
-củng cố kiến thức nội dung của ba định luật niutơn.
- củng cố lý thuyết về trọng lực, quán tính, khối lợng, lực và phản lực
2. Kỹ năng;
- vận dụng các công thức của định luật II niu tơn vào các bài tập
- Biết vận dụng lý thuyết của ba định luật để giải thích các hiện tợng tự nhiên
3.Thái độ:
- nghiêm túc, chú ý, hoạt động tích cực
II. Chuẩn bị của GV
1. Gi¸o viªn.
- Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ĩ l¬ng tríc ®ỵc khã kh¨n, víng m¾c cđa HS
2. Häc sinh
¤n l¹i ba ®Þnh lt niut¬n
III. ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
HS1: Phát biểu đònh luật I Newton.
Phát biểu và viết hệ thức của đònh luật II Newton
HS2: Phát biểu và viết hệ thức của đònh luật III Newton
Nêu những đặc điểm của lực và phản lực trong tương tác giữa hai vật
Ho¹t ®éng2 : cđng cè lÝ thut
Mơc tiªu: cđng cè l¹i c¸c kiÕn thøc vỊ ba ®Þnh lt niu t¬n
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
Nªu c©u tr¶ lêi
1.Định luật I Niu-tơn : Nếu
một vật khơng chịu tác dụng
của lực nào hoặc chịu tác
dụng của các lực có hợp lực
bằng khơng, thì vật giữ
ngun trạng thái đứng n

hoặc chuyển động thẳng đều
2.Đính luật II Niu-tơn : Gia
tốc của một vật ln cùng
hướng với lực tác dụng lên vật
. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ
thuận với độ lớn của lực tác
dụng lên vật và tỉ lệ nghịch
với khối lượng của vật
3.Định luật III Niu-tơn : Nếu
vật A tác dụng lên vật B một
lực
AB
F

thì vật B cũng tác
dụng trở lại vật A một phản
lực
BA
F

(các lực đó gọi là các
lực tương tác ) . Hai vật tương
tác với nhau bằng những lực
trực đối :
BAAB
FF

−=
Nªu c©u hái
ViÕt néi dung chđ u lªn b¶ng

 Định luật I Niu-tơn, Ý nghĩa
2.Đính luật II Niu-tơn, Ý nghĩa
 Quy tắc hợp lực của hai lực
đồng quy :
3.Định luật III Niu-tơn :
1.Định luật I Niu-tơn :
Ý nghĩa : cho thấy mọi vật đều
có xu hướng bảo tồn vận tốc của
mình . Tính chật đó gọi là qn tính
2.Đính luật II Niu-tơn :
a


m
F

=
Ý nghĩa : + vật có khối lượng càng
lớn thì càng khó thay đổi vận tốc ,
tức là có qn tính càng lớn . Vậy
khối lượng là đại lượng đặc trưng
cho mức qn tính của vật

Quy tắc hợp lực của hai lực đồng
quy :
3.Định luật III Niu-tơn :
BAAB
FF

−=

Ho¹t ®éng3 : VËn dơng
Mơc tiªu: vËn dơng c¸c kiÕn thøc vµo bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
chÐp ®Ị
Bài 1: Một xe lăn khối lượng 40
kg , chịu tác dụng của một lực
kéo theo phương ngang và có độ
lớn khơng đổi , chuyển động
khơng có vận tốc ban đầu một
đoạn đường AB hết 20s . Nếu
chất lên một kiện hàng và cũng
kéo xe bằng lực có độ lớn như cũ
thì xe đi đoạn AB hết 35s . Tính
khối lượng của kiện hàng . Bỏ
T ĨM TẮT
m
kg
x
40=

khơng chở hàng xe đi đoạn AB hết t
s20
1
=
chở hàng xe đi đoạn AB hết t
s35
2
=Khối lượng hàng m
h

GIẢI
Gọi chiều dài đoạn đường AB là l ,
.Học sinh lên bảng tóm tắt
.
16
49
20
35
2
2
1
2
2
1
=


=

=
t
t
a
a
.
.
16
49
2
1
==
+
a
a
m
mm
x
hx
.HS giải theo nhóm, trình
bày kết quả lên bảng, các
nhóm nhận xét
.Học sinh lên bảng tóm tắt
.
amF=
.
.
.HS giải theo nhóm, trình
bày kết quả lên bảng, các
nhóm nhận xét
qua các lực cản
.Yêu cầu HS tóm tắt.
.lËp tØ sè gi÷a hai gia tèc
lËp tØ sè gi÷a hai khèi lỵng
. Yêu cầu của đề bài là gì
.làm thế nào để tính được ?
.Giáo viên nhận xét, sửa
chữa.
Bài 2: Một chiếc xe khối lượng
m = 100kg đang chạy với vận tốc
30,6 km/h thì hãm phanh . Biết
lực hãm là 250 N . Tìm qng
đường xe còn chạy thêm trước
khi dừng hẳn .
.Yêu cầu HS tóm tắt.
.tÝnh gia tèc cđa vËt
. Yêu cầu của đề bài là gì
.làm thế nào để tính được ?
.Giáo viên nhận xét, sửa
chữa.
gia tốc của xe trong hai trường hợp
là a
21
,a

, thời gian xe chuyển động
trong mỗi trường hợp là t
21
,t
. Ta có
:
l =
22
2
22
2
11
tata
=
Từ đó :
16
49
20
35
2
2
1
2
2
1
==
=
t
t
a
a
lực kéo trong hai trường hợp là
như nhau Theo định luật hai Niu-tơn
F
21
)( ammam
hxx
+==
Vậy
16
49
2
1
==
+

a
a
m
mm
x
hx
Giải ra ta được : m
kgm
xh
5,82
16
33
==
Tãm t¾t
M=100kg
V
0
=30,6km/f
F=250N
V=0 m/s

S=?
Gi¶i
Lực tác dụng lên xe khi xe hãm
phanh : lực hãm
Theo định luật II Newton :
amF


=


Chiếu phương trình lên hướng
chuyển động : -F = m . a
Gia tốc chuyển động :
a =
2
/5,2 sm
m
F
−=−
Khi xe bắt đầu hãm phanh : v
smhkm /5,8/6,30
0
==
Khi xe dừng : v = 0
Qng đường xe chạy thêm :
s =
m
a
vv
45,14
2
2
0
2
=

Ho¹t ®éng 5: Híng dÉn vỊ nhµ
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
VỊ nhµ «n tËp

Rót kinh nghiƯm
Ngy son:22/10/2011
Tiết10 . Bi tp v lc hp dn
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
-củng cố kiến thức nội dung của bi lc hp dn.
- củng cố lý thuyết về lc hp dn, trng lc
2. Kỹ năng;
- vận dụng các công thức của định luật vn vt hp dnvào các bài tập
3.Thái độ:
- nghiêm túc, chú ý, hoạt động tích cực
II. Chuẩn bị của GV
1. Giáo viên.
- Giải trớc các bài tập để lơng trớc đợc khó khăn, vớng mắc của HS
2. Học sinh
Ôn lại bi lc hp dn
III. ph ơng pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm
IV. Tổ chức các hoạt động dạy và học
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ v cng c kin thc
- nh lut vn vt hp dn
- Vit biu thc ca nh lut
- Vn dng vit cụng thc tinh gia tc ri t do
HS tr li cõu hi
GV cho hs nhn xột v hon thnh ni dung cng c kin thc
Hot ng 2 : Gii bi tp
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung
Thc hin theo yờu cu ca gv Cho hs c 11.1,11.2,11.3
(SBT) Hng dn hc sinh tỡm
hiu tng ni dung i n ỏp
ỏn ỳng

Cho hs c 11.5
Cho hs túm tc
Gv hng dn v gi hs lờn bng
gii
ỏp ỏn
Trỡnh by bi gii

Hot ng 3 : cng c
Cho hs lm mt s bi tp trt nghim
Cõu 1:Cõu no sau õy l ỳng khi núi v lc hp dn do Trỏi t tỏc dng lờn Mt Tri v do Mt Tri tỏc
dng lờn Trỏi t.
a) Hai lc ny cựng phng, cựng chiu. b) Hai lc ny cựng chiu, cựng ln.
c) Hai lc ny cựng phng, ngc chiu, cựng ln.
d) Phng ca hai lc ny luụn thay i v khụng trựng nhau.
Cõu 2:Vi cỏc quy c thụng thng trong SGK, gia tc ri t do ca mt vt gn mt t c tớnh bi
cụng thc :
a)
2
/g GM R=
b)
( )
2
/g GM R h= +
c)
2
/g GMm R=
d)
( )
2
/g GMm R h= +

Cõu 3:n v o hng s hp dn :
a) kgm/s
2
b) Nm
2
/kg
2
c) m/s
2
d) Nm/s
Cõu 4:Mt vt khi lng 1kg, trờn mt t cú trng lng 10N. Khi chuyn vt ti mt im cỏch tõm
Trỏi t 2R (R : bỏn kớnh Trỏi t) thỡ cú trng lng bng :
a) 10N b) 5N c) 2,5N d) 1N
Cõu 5:Gia tc ri t do ca vt cng lờn cao thỡ:
a) cng tng. b) cng gim. c) gim ri tng d) khụng thay i.
Cõu 6:iu no sau õy l sai khi núi v c im ca lc n hi ?
a) Lc n hi xut hin khi vt cú tớnh n hi b bin dng.
b) Khi bin dng ca vt cng ln thỡ lc n hi cng cng ln, giỏ tr ca lc n hi l khụng cú
gii hn.
c) Lc n hi cú ln t l vi bin dng ca vt bin dng.
d) Lc n hi luụn ngc hng vi bin dng.
Rút kinh nghiệm
Ngày soạn:29/10/2011
Tiết11. Bi tp v lc n hi
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
-củng cố kiến thức nội dung của bi lc n hi.
- củng cố lý thuyết về lc n hi ca lũ xo
2. Kỹ năng;
- vận dụng các công thức của lc n hi vo các bài tập

3.Thái độ:
- nghiêm túc, chú ý, hoạt động tích cực
II. Chuẩn bị của GV
1. Giáo viên.
- Giải trớc các bài tập để lơng trớc đợc khó khăn, vớng mắc của HS
2. Học sinh
Ôn lại bi lc n hi
III. ph ơng pháp: thuyết trình, phát vấn, hoạt động nhóm
IV. Tổ chức các hoạt động dạy và học
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ v cng c kin thc
Gv Cau hi
- Lc n hi l gỡ?
- Ni dung nh lut Huc?
- Biu thc v gii thớch cỏc i lng
HS tr li sau ú gv nhn xột ỏnh giỏ b sung hon thin kin thc ca bi
Hoạt động 2 Giải bài tập
Hoạt động của gv Hoạt động của hs Nội dung
Gv cho hs giải các bài tập sau
12.3, 12.4, 12.5 (SBT) theo các
bước sau
Cho hs đọc đề
Cho hs tóm tắc đề
Hướng dẫn sau đó cho học
sinh lên giải
Gv nhận xét đánh giá hồn
thiện bài giải
Hs đọc đề
Hs tóm tắc đề
Lên giải bài tập
Bài giải

Hoạt động 3 Củng cố
Gv cho hs làm một số bài tập sau
Câu 1:Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi ?
a) Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.
b) Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là khơng có giới
hạn.
c) Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng của vật biến dạng.
d) Lực đàn hồi ln ngược hướng với biến dạng.
Câu 2:Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm. Khi lò xo có chiều dài 24cm thì lực dàn hồi của nó bằng 5N.
Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?
a) 22cm b) 28cm c) 40cm d) 48cm
Câu 3:Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng K = 100N/m để lò xo dãn ra
được 10cm ? Lấy g = 10m/s
2

a) 1kg b) 10kg c) 100kg d) 1000kg
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n:4/11/2011
TiÕt12 . Lùc híng t©m
I. Mơc tiªu.
1. KiÕn thøc:
- N¾m ®ỵc néi dung lý thut vỊ lcù híng t©m
2. Kü n¨ng;
- vËn dơng c¸c c«ng thøc cđa ®Þnh lt II niu t¬n, vµ c«ng thøc cđa c¸c lùc ®µn håi, lùc ma s¸t, lùc hÊp dÉn vµo
c¸c bµi tËp cđa chun ®éng trßn ®Ịu
- BiÕt vËn dơng lý thut cđa lùc híng t©m ®Ĩ gi¶i thÝch c¸c chun ®éng trßn trong thùc tÕ
3.Th¸i ®é:
- nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV
1. Gi¸o viªn.

- Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ĩ l¬ng tríc ®ỵc khã kh¨n, víng m¾c cđa HS
2. Häc sinh
¤n l¹i lùc híng t©m
III. ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
HS1: Cho biết đònh nghóa và biểu thức của lực hướng tâm. Cho ví dụ
Ho¹t ®éng2: T×m hiĨu vËn tèc tøc thêi. Chun ®éng th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu
Mơc tiªu: vËn dơng kiÕn thøc lý thut vµo bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
.Học sinh lên bảng tóm tắt
 F
msncđ


F
ht

π
ω
==
2T
1
f
.HS giải theo nhóm, trình
bày kết quả lên bảng, các
nhóm nhận xét
.Học sinh lên bảng tóm tắt
 là lực cân bằng với phản
lực của cầu tác dụng lên ôtô.


.HS giải theo nhóm, trình
bày kết quả lên bảng, các
nhóm nhận xét
Bài tập 2:5/83/SGK
Để vật văng ra khỏi bàn thì
cần điều kiện gì?
Công thức tính tần số vòng là
gì?
.Giáo viên nhận xét, sửa
chữa.
Bµi 5(trang 83-sgk)
Yêu cầu HS cho biết cách đổi
từ km/h sang m/s
 áp lực của ôtô lên cầu là gì?
.Giáo viên nhận xét, sửa
chữa.
Tóm tắt:
m = 20 g = 0,02 kg
f
max
=? để vật không văng ra khỏi
bàn
R = 1m
F
msncđ
= 0,08N
Giải
Để vật không văng ra khỏi bàn thì:
F

msncđ


F
ht
=> F
msncđ


mR
2
ω
)/(
.,
,
srad2
4
1020
080
mR
F
2
mstcđ
2
=ω⇒
=≤ω⇒
≤ω⇒
Mà:
3180
2

2
f
2
f ,
=
π
≤⇒
π
ω

=> f
max
= 0,318 (vòng/s)
Tóm tắt:
m = 1200 kg
v = 36 km/h = 10 m/s
R= 50 m
g = 10 m/s
2
N =?
Giải
p dụng đònh luật II Newton có:
amFFNP
ms




=+++
(1)

Chiếu (1) lên trục hướng tâm ta
được: ma
ht
= P - N
=>N = P - ma
ht
= mg -
R
mv
2
)()( N9600
R
v
gmN
2
=−=⇒
Theo đònh luật III Newton, áp lực
của ôtô lên cầu là N'=N=9600(N)
Ho¹t ®éng 4: VËn dơng cđng cè
Mơc tiªu:cđng cè c¸c kiÕn thøc cÇn nhí
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
Phép phân tích lực
-Chú ý điểm đặt của các lực và
cách chiếu
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n:11/11/2011
TiÕt13 . chun ®éng nÐm ngang
I. Mơc tiªu.
1. KiÕn thøc:
-Nắm được cách phân tích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp.

-Lập phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang
-Các công thức tính thời gian chuyển động và tầm ném xa
2. Kü n¨ng;
-Dùng phương pháp toạ độ để khảo sát chuyển động ném ngang
-Vẽ được quỹ đạo của vật ném ngang từ phương trình quỹ đạo
3.Th¸i ®é:
- nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV
1. Gi¸o viªn.
- Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ĩ l¬ng tríc ®ỵc khã kh¨n, víng m¾c cđa HS
2. Häc sinh
¤n l¹i lùc híng t©m
III. ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
HS1:Viết các phương trìnhcủa hai chuyển độngthành phần cảu chuyển động ném ngang và cho
biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.
HS 2: Lấp pt q đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động và
tầm ném xa.
Ho¹t ®éng2 : VËn dơng
Mơc tiªu: vËn dơng kiÕn thøc lý thut vµo bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
chÐp ®Ị, tãm t¾t bµi to¸n
 HS có thể trả lời:
-Từ hai PTCĐ: tìm t từ y và
thế vào x
-Từ pt quỹ đạo
 HS tóm tắt đổi đơn vò và
giải bài toán tương tự như
trên

Bµi1: Một vật ném theo phương
ngang với vận tóc ban đầu v
0

độ cao 20m. Vật rơi xuống đát
cách chỗ ném theo phương
ngang 12m. Bỏ qua sức cản của
không khí. Tìm v
0
.
 Có thể tìm v
0
như thế nào?
Bài tập 5 trang 88 SGK.
 Để vẽ quỹ đạo ta cần biết
gì?
Tóm tắt:
h = y = 20m
L = x
max
= 12m
g = 10m/s
2
v
0
= ?
Giải:
Thời gian chuyển động của vật:
s2
10

202
g
h2
t ===
.
Vận tốc ban đầu:
sm6
2
12
t
L
v
0
/===
Tóm tắt:
h = 10km= 10
4
m
v
0
= 720km/h = 200m/s
g = 10m/s
2
L = ?
 Ta cần tìm PT quỹ đạo có
dạng :
2
0
2
v2

gx
y =
Vẽ dạng q đạo gần đúng
Giải:
Thời gian chuyển động của vật:
s7244
10
100002
g
h2
t ,
.
===
Tầm ném xa của vật
L = v
0
t = 200. 44,72 = 5944 m
Phương trình quỹ đạo của vật
80000
x
v2
gx
y
2
2
0
2
==
* x = 0 => y= 0=> O(0,0)
* x = 20 => y=1/20=> A(20,1/20)

* x = 40 => y= 1/5=> B(40,1/5)
Ho¹t ®éng 4: VËn dơng cđng cè
Mơc tiªu:cđng cè c¸c kiÕn thøc cÇn nhí
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
Nªu l¹i ®Ỉc ®iĨm cđa chun
®éng nÐm ngang
Nªu l¹i ph¬ng ph¸p ®éng lùc häc
Rót kinh nghiƯm
Ngµy so¹n:18/11/2011
TiÕt14. Điều kiện cân bằng của một vật
I. Mơc tiªu.
1. KiÕn thøc: -§iỊu kiƯn c©n b»ng cđa mét vËt khi chÞu t¸c dơng cđa hai lùc ,ba lùc cã gi¸ ®ång quy.Quy t¾c
tỉng hỵp lùc.
2. Kü n¨ng;
X¸c ®Þnh ®iỊu kiƯn c©n b»ng cđa mét vËt r¾n khi kh«ng quay.¸p dơng vµo c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n.
3.Th¸i ®é: - nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV
1. Gi¸o viªn.
- Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ĩ l¬ng tríc ®ỵc khã kh¨n, víng m¾c cđa HS
2. Häc sinh
¤n l¹i lùc híng t©m
III. ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
HS1: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy và trọng tâm của một số vật đồng chất
Ho¹t ®éng2 : VËn dơng
Mơc tiªu: vËn dơng kiÕn thøc lý thut vµo bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
Quan s¸t c¸c h×nh vÏ x¸c
®Þnh c¸c lùc t¸c dơng lªn vËt .

Nªu ®k c©n b»ng cđa c¸c vËt
r¾n trªn.
H×nh a .Träng lùc c©n b»ng
víi ph¶n lùc

P
=
N

Quan s¸t thÝ nghiƯm sau cho nhËn xÐt vỊ
c¸c lùc t¸c dơng lªn vËt
h×nh a
H×nh b . Träng lùc c©n b»ng
víi søc c¨ng sỵi d©y.
P
=
T

H×nh c. Hai vËt nỈng b»ng
nhau nªn hai träng lùc b»ng
nhau.nªn hai søc c¨ng còng
b»ng nhau.
1
P
=
2
P
=>
1
T

=
2
T
=
T
Hai vËt n»ng c©n b»ng.
Kl. ®iỊu kiƯn c©n b»ng cđa vËt
r¾n khi chÞu t¸c dơng cđa hai
lùc lµ

1
F
= -
2
F
 HS lên bảng tóm tắt,vẽ
hình và phân tích các lực tác
dụng vào vật
 Từ m và g tìm được P
 Tìm T và N dựa vào
điều kiện cân bằng của vật
và α
với α còn là góc hợp
bởi
PvàN

(góc có cạnh tương ứng
vuông góc)
 Qủa cầu cân bằng dưới
tác dụng của ba lực có giá

đồng quy tại G :
TNP

,,
 α còn hợp bởi
TvàP


H×nh c
Em h·y nªu c¸c kÕt ln vỊ sù c©n b»ng
cđa vËt r¾n khi chÞu hai lùc t¸c dơng.
 Bài toán cho biết gì và yêu cầu tìm
gì? Vật chòu tác dụng của những lực
nào?
 Bài toán cho m và g , ta tìm được
độ lớn của đại lượng nào?
 Tìm T và N thế nào?
 Qủa cầu cân bằng dưới tác dụng
của những lực nào? Chúng có đặc điểm
gì?
 α còn hợp bởi hai lực nào ?
h×nh b
h×nhc
Bµi 6 100/SGK
Tóm tắt:
m = 2 kg
0
30=α
g = 9,8 m/s
2

a/ T=?
b/ N=?
Giải
* Điều kiện cân bằng của vật là:

PNT
0PNT




−=+⇔
=++
* Theo hình vẽ ta có:
T = Psinα = mgsin 30
0

 T = 2. 9,8 .0,5= 9,8 (N)
N = Pcosα = mg cos 30
0

=> N = 2. 9,8.
2
3
= 17 (N)
Bµi 7 100/SGK
Tóm tắt:
m = 3kg
α = 20
0

g = 9,8 m/s
2
T = ?
Giải
* Điều kiện cân bằng của vật:

TNP
0TNP


−=+⇔
=++
• Theo hình vẽ ta có:
Lực căng:
0
20
893mgP
T
cos
,.
coscos
=
α
=
α
=
=> T = 31,3 (N)
Ho¹t ®éng 4( phót): VËn dơng cđng cè
Mơc tiªu:cđng cè c¸c kiÕn thøc cÇn nhí
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung

Nªu l¹i ®iỊu kiƯn c©n b»ng cđa
vËt chÞu t¸c dơng cđa ba lùc
kh«ng song song cđa vËt
Rót kinh nghiƯm
-
Ngµy so¹n:25/11/2011
TiÕt15 Bài tập Momen lực
I. Mơc tiªu.
1. KiÕn thøc:
- Nªu ®ỵc ®iỊu kiƯn c©n b»ng cđa mét vËt khi chÞu t¸c dơng cđa hai lùc ,ba lùc cã gi¸ ®ång quy.Quy t¾c tỉng
hỵp lùc.
Nªu ®ỵc ®iỊu kiƯn c©n b»ng cđa mét vËt r¾n chÞu t¸c dơng cđa hai lùc song song
Nªu ®ỵc quy t¾c m« men lùc
2. Kü n¨ng;
X¸c ®Þnh ®iỊu kiƯn c©n b»ng cđa mét vËt r¾n khi kh«ng quay, ¸p dơng vµo c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n.
3.Th¸i ®é: - nghiªm tóc, chó ý, ho¹t ®éng tÝch cùc
II. Chn bÞ cđa GV
1. Gi¸o viªn.
- Gi¶i tríc c¸c bµi tËp ®Ĩ l¬ng tríc ®ỵc khã kh¨n, víng m¾c cđa HS
2. Häc sinh
C¸c bµi vỊ c©n b»ng
III. ph ¬ng ph¸p: thut tr×nh, ph¸t vÊn, ho¹t ®éng nhãm
IV. Tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng1: KiĨm tra bµi cò
HS1: Phát biểu quy tắc m« men lùc
Ho¹t ®éng2 : VËn dơng
Mơc tiªu: vËn dơng kiÕn thøc lý thut vµo bµi tËp
Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Néi dung
F và F
ms

Đòn cân có trục quay qua O
Nó cân bằng dưới tác dụng
của 2 lực: trọng lượng quả cân
và trọng lượng hàng
Búa là vật có trục quay tạm thời qua
O, cân bằng dưới tác dụng của
những lực nào?
Vật có trục quay là vật nào?
Vật cân bằng dưới tác dụng của 2 lực
gây momen nào?
HD: Trong phÇn 1 c¸c lùc t¸c dơng lªn
thanh
Bµi 4 100/103
Quy tắc momen:
F.d
1
= F
ms
.d
2
=>
)( N1000100
2
20
F
d
d
F
2
1

ms
===
Bµi 5 100/103
Áp dụng quy tắc momen cho đòn
bẩy:
P
h
.d
h
= P
c
.d
c


m
h
.g.d
h
= m
c
.g.d
c
Vì d
h
= d
c
nên m
h
= m

c
Bµi 2
Mét thanh AB ®ång chÊt dµi 60 cm
cã ®Çu B ®ỵc g¾n vµo
bøc têng th¼ng®øng cßn ®Çu A treo
vµo c¸i ®inh C b»ng sỵi d©y

×