Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

giáo án công dân với các quyền tự do cơ bản

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (331.72 KB, 22 trang )Bài 6
CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
(4 TIẾT)
Tieát 3:
3. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
4. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện
thoại, điện tín
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20


a. Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
của công dân ?
Chỗ ở của công dân bao gồm: Nhà riêng ở thành phố,
nông thôn, căn hộ trong khu chung cư hay trong khu tập
thể : Đó là tài sản riêng hoặc tài sản thuộc quyền sử dụng
của công dân, là nơi thờ cúng tổ tiên, là nơi sum họp nghỉ
ngơi của mỗi gia đình.
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


b.Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
b.Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

Theo quy định của pháp luật, việc cá nhân, tổ chức tự tiện
vaò chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của công
dân là vi phạm pháp luật
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ IVề nguyên tắc, không ai
được tự ý vào chỗ ở của
người khác nếu không
được người đó cho phép.
Tự tiện vào chỗ ở của
người khác là vi phạm
pháp luật, tuỳ theo mức
độ vi phạm khác nhau
mà có thể bò xử lí theo
pháp luật.
*
Có thể tự ý vào chỗ
ở của người khác khi
chưa được người đó
đồng ý hay khơng ?
Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công
Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công
dân? Đó là các trường hơp nào?
dân? Đó là các trường hơp nào?

Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của một người
trong hai trường hợp:

+Khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của
người đó có công cụ phương tiện để thực hiện tội
phạm hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án.


+Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm
tội đang lẩn tránh ở đó.
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Gia cư
bất khả
xâm
phạm
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Trong cả hai trường hợp được phép khám xét chỗ
Trong cả hai trường hợp được phép khám xét chỗ
hoặc nơi làm việc của công dân thì việc khám xét
hoặc nơi làm việc của công dân thì việc khám xét
cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật:
cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật:
* Chỉ được tiến hành trong trường hợp thật cần thiết và chỉ
những người do pháp luật quy đònh thuộc Viện Kiểm sát,
Toà án nhân dân, Cơ quan điều tra mới có thẩm quyền ra
lệnh khám.
* Khi khám chỗ ở, đòa điểm phải có mặt chủ nhà hoặc người
đã thành niên trong gia đình, có đại diện của chiùnh quyền
xã (phường, thò trấn) và người láng giềng chứng kiến.
Không được khám vào ban đêm, trừ trường hợp không thể
trì hoãn được, nhưng phải ghi rõ lí do vào biên bản.
Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ ITình huống:
Tình huống:

Ông A mất một chiếc quạt điện. Do nghi ngờ con ông
B lấy trộm nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà
khám xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng
con trai cứ tự tiện xông vào nhà để khám. Theo em,
hành vi của bố con ông A có vi phạm quyền bất khả
xâm phạm về chỗ ở của công dân hay không? Giải
thích vì sao?
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Kết luận tình huống:
Kết luận tình huống:

Hành vi của bố con ông A là vi phạm quyền bất khả xâm
phạm về chỗ ở của công dân, vì:

Chỉ có người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
thuộc tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra mới có
quyềnkhams chỗ ở của công dân. Bố con ông A không có
quyền này.

Việc khám xét phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục
(như hướng dẫn trên đây), mà không được tự tiện xông vào
nhà để khám)
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ Ic
c
.
.
Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về
Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về
chỗ ở của cơng dân
chỗ ở của cơng dân

Nhằm đảm bảo cho công dân – con người có được
cuộc sống tự do trong một xã hội dân chủ, văn
minh.

Tránh mọi hành vi tự tiện của bất kì ai, cũng như
hành vi lạm dụng quyền hạn của các cơ quan và
cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành công
vụ.
Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


IV
IV
Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật
Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật
thư tín, điện thọai, điện tín
thư tín, điện thọai, điện tín

Thế nào là bí mật, an toàn thư tín của công dân?

Thế nào là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật

thư tín?
Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


GV kết luận:
GV kết luận:

. + Thư tín, điện thoại, điện tín là phương tiện sinh hoạt
thuộc đời sống tinh thần của mỗi con người, thuộc bí mật
đời tư của cá nhân, cần phải được bảo đảm an toàn và bí
mật
Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín l
Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín l
à:
à:

Khơng ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện
tín của người khác.

Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp
luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới có quyền kiểm
sốt thư, điện tín, điện thoai của người khác.

Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư, điện tín của
người khác sẽ bị xử lý theo pháp luật ( xử phạt hành chính
hoặc truy cứu theo trách nhiệm hình sự)
Giáo án mơn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ IC
C
âu hỏi:
âu hỏi:

Nếu có ai đó tự tiện bóc thư của em ra xem, em sẽ làm gì
để bảo vệ quyền của mình?
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Kết luận:
Kết luận:

Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện
thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để đảm bảo đời
sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội. Trên cơ
sở quyền này, công dân có một đời sống thoải mái mà
không ai được tuỳ tiện xâm phạm tới.
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


CỦNG CỐ:
Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi
phạm pháp luật dưới đây:
1.Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác:
a.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
b.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
c.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm

d.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
e.Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,
điện tín
c.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm


Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi
phạm pháp luật dưới đây:
2.Đánh người gây thương tích
a.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
b.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
c.Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm
d.Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
e.Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện
thoại, điện tín
b. Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khoẻ


CỦNG CỐ:
Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:
S
T
T
Hành vi
Vi phạm
quyền bất
khả xâm
phạm về thân
thể của công
dân

Vi phạm
quyền được
pháp luật bảo
hộ về tính
mạng, sức
khỏe
Vi phạm
quyền được
pháp luật
bảo hộ về
danh dự,
nhân phẩm
Vi phạm
quyền bất
khả xâm
phạm về chỗ
ở của công
dân
Vi phạm
quyền được
bảo đảm an
toàn và bí
mật thư tín,
điện thoại,
điện tín
1
Đặt điều
nói xấu, vu
cáo người
khác

2
Đánh người
gây thương
tích
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


S
T
T
Hành vi
Vi phạm
quyền bất
khả xâm
phạm về
thân thể
của công
dân
Vi phạm
quyền được
pháp luật
bảo hộ về
tính mạng,
sức khỏe
Vi phạm
quyền được
pháp luật
bảo hộ về
danh dự,
nhân phẩm

Vi phạm
quyền bất
khả xâm
phạm về
chỗ ở của
công dân
Vi phạm
quyền được
bảo đảm an
toàn và bí
mật thư tín,
điện thoại,
điện tín
3
Công dân bắt
giam người vì
nghi là lấy
trộm xe máy
4
Đi xe máy gây
tai nạn cho
người khác
5
Giam giữ
người quá thời
hạn quy định
6
Xúc phạm
người khác
trước mặt

nhiều người
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


S
T
T
Hành vi
Vi phạm
quyền bất
khả xâm
phạm về
thân thể của
công dân
Vi phạm
quyền
được pháp
luật bảo hộ
về tính
mạng, sức
khỏe
Vi phạm
quyền được
pháp luật
bảo hộ về
danh dự,
nhân phẩm
Vi phạm
quyền bất
khả xâm

phạm về chỗ
ở của công
dân
Vi phạm quyền
được bảo đảm
an toàn và bí
mật thư tín,
điện thoại,
điện tín
7 Tự ý bóc
thư của
người khác
8
Nghe trộm
điệ thoại của
người khác
9
Tự tiện
khám chỗ ở
của công
dân
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ I


Dặn dò:
Dặn dò:

Trả lời câu hỏi số11sách giáo khoa trang 67.

Đọc trước phần Tự do ngôn luận và Trách nhiệm của

Nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực
hiện các quyền tự do cơ bản của công dân
Giáo án môn GDCD lớp 12- Năm học 2008 – 2009*Tuần 20 - tiết 20 - Học kỳ
I


×