Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

BÀI 6- CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 28 trang )
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
TÌNH HUỐNG:
Anh H 18 tuổi nhận được giấy báo khám sức khỏe nghĩa
vụ quân sự. Do đi làm xa nhà, nên anh H không đến địa
phương đúng kì hạn. Chiều thứ 7, anh về nhà dự đinh
sáng thứ hai hôm sau sẽ đến đăng kí, nhưng tối hôm đó,
khoảng 23 giờ Phường đội cử người đến nhà bắt anh H về
phường tạm giam đến trưa ngày chủ nhật mới cho anh về
nhà.
1. Theo em việc làm trên của Phường đội đúng hay sai ? Tại sao ?
2. Việc làm trên của Phường đội đã vi phạm đến quyền tự do cơ bản nào
của công dân ?

(TIẾT 3)

Nội dung bài học:
1. Công dân với các quyền tự do cơ bản :
c. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của
công dân.
d. Quyền được đảm bảo an toàn, bí mật về
thư tín, điện thoại, điện tín.
1.CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
c) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân


Chỗ ở của CD bao gồm
những nơi nào?
Tài sản riêng hoặc tài
sản thuộc quyền sử
dụng của công dân.
Thế nào là
Quyền bất
khả xâm
phạm về
chổ ở của
CD?
- Không ai tự ý vào choã ở của
người khác nếu không được
người đó đồng ý.
- Việc khám, xét chỗ ở cd phải
được pháp luật , cơ quan có
thẩm quyền cho phép .
- Việc khám xét chỗ ở cd theo
đúng trình tự thủ tục do pháp
luật qui định .

* Nội dung quyền bất khả xâm phạm về
chổ ở của CD
Thảo luận nhóm
Nhóm 1:
ĐỌC TÌNH HUỐNG
(TRANG 58 SGK)
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
Nhóm 1:
ĐỌC TÌNH HUỐNG
(TRANG 58 SGK)
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI
Nhóm 2
PHÁP LUẬT CHO PHÉP KHÁM
CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN KHÔNG ?
ĐÓ LÀ CÁC TRƯỜNG HP NÀO?
Nhóm 2
PHÁP LUẬT CHO PHÉP KHÁM
CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN KHÔNG ?
ĐÓ LÀ CÁC TRƯỜNG HP NÀO?
Nhóm3:
NHỮNG AI CÓ QUYỀN KHÁM CHỖ
Ở CỦA CÔNG DÂN? TIẾN HÀNH
NHƯ THẾ NÀO
LÀ ĐÚNG VỚI PHÁP LUẬT?
Nhóm3:
NHỮNG AI CÓ QUYỀN KHÁM CHỖ
Ở CỦA CÔNG DÂN? TIẾN HÀNH
NHƯ THẾ NÀO

LÀ ĐÚNG VỚI PHÁP LUẬT?
Nhóm 4: NÊU Ý NGHĨA
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM
CHỖ CỦA CÔNG DÂN?
Nhóm 4: NÊU Ý NGHĨA
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM
CHỖ CỦA CÔNG DÂN?


* Theo qui định
của pháp luật
mỗi cá nhân tổ
chức , tự tiện
vào chổ ở người
khác , tự tiện
khám chổ ở của
CD là vi phạm
pháp luật .
NHĨM I
ĐỌC TÌNH HUỐNG
(TRANG 58 SGK)
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI


Bộ luật hình sự năm 1999
Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân ( trích)
1. Người nào khám xét trái phép chỗ ở của người khác, đuổi
trái phép người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành
vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm
về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không

giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một
năm.


*Pháp luật cho phép khám xét
chổ ở của CD trong 2 trường hợp :
+ Trường hợp thứ nhất : Khi có căn cứ để
khẳng định chổ ở địa điểm của người nào đó
có công cụ phương tiện để thực hiện tội phạm
hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án .
+ Trường hợp thứ hai: Khi cần bắt người
đang bị truy nã hoặc người phạm tội trốn
tránh ở nhà
NHÓM II

×