Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

phương pháp hướng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức môn lịch sử ở trường thcs

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (183.57 KB, 11 trang )

Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

1

phòng giáo dục đào tạo huyện Ân Thi
Trờng THCS phạm huy thông
ệệệ










ơ


Sáng kiến kinh nghiệm
một vài hớng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức
lịch sử 9

****************








Ngời thực hiện: Cáp Xuân Hỷ
Tổ: Khoa học x hội
Đơn vị: Trờng THCS Phạm Huy Thông
Năm Học: 2009 - 2010



Ân Thi, tháng 3 năm 2010
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

2
Mục lục

Nội dung Trang
Phần thứ nhất
I. Xuất phát điểm của đề tài
II. Phơng pháp nghiên cứu
Phần thứ hai
Nội dung chính
1. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo thời gian
2. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo chủ đề.

a. Với loại bài thể hiện rõ nội dung và yêu cầu cho sẵn.
b. Loại bài hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề.
c. Lập bảng thống kê các sự kiện cơ bản trong một giai đoạn lịch sử.

Phần thứ ba
Kết quả kiểm chứng


Phần thứ t

Kết luận






1
1



2
2

3
4
6

15


15



Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ


3
Phần mở đầu

I. Lý do chọn đề tài.

1. Cơ sở lý luận.

Giáo dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều
coi trọng là chiến lợc của dân tộc. ví thế trong Đại hội IX Đảng ta trong nghị
quyết " giáo dục là quốc sách hàng đầu", tơng lai của một dân tôc, một quốc
gia phải nhìn vào nền giáo dục của quốc gia đó.

Nói về tầm quan trọng của giáo dục thế hệ trẻ nhân ngày khai trờng
đàu tiên của nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa, Hồ Chí Minh nói: "Non sông
Việt Nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài
vinh quang sánh vai các cờng quốc năm châu hay không, chính là nhờ một
phần công lớn học tập của các em". Trớc khi ngời ra đi trong di chúc Chủ
tịch hồ Chí Minh có dặn:" Phải giáo dục thế hệ trẻ để cho họ trở thành ngời
vừa hồng vừa chuyên "

Trong điều kiện hiện nay khi khoa học kĩ thuật phát triển nhi vũ bão,
nền kinh kế tri thức có tính toàn cầu thì nhiệm vụ của ngành giáo duc vô cùng
to lớn. Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh mà còn phải giúp
học sinh vận dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống vừa mang tính giáo dục
vừa mang tính giáo dỡng

2. Cơ sở thực tiễn

Lập bảng hệ thống hóa lịch sử là một phơng pháp s phạm, có tác dụng
ghi nhớ, lựa chọn những kiến thức cơ bản theo chủ đề nhất định. Qua đó, giúp

học sinh khôi phục bức tranh chung về một sự kiện một thời kì lịch sử, một quá
trình hoạt động của của một nhân vật hay diễn biến của một phong trào. Từ đó
học sinh có sự nhìn nhận khái quát hơn trong toàn bộ quá trình của lịch sử.
Trên thực tế nhiều học sinh đề rất ngại học bộ môn lịch sử, vì các em
đều cho rằng bộ môn này quá nhiều ngày tháng, sự kiện cần phải nhớ và nhiều
sự kiện ngày tháng xa rất khón nhớ. Bên cạnh đó các còn gặp nhiều khó khăn
trong việc xác định một, vài kiến thức cơ bản của một giai đoạn lịch sử
Những năm gần đây trong các đề thi thờng câu hỏi lập bảng hệ thống
kiến thức lịch sử, sự kiện lịch sử
Sách giáo khoa, sách giáo viên và các loại tài liệu khác mới chỉ dừng lại
ở việ định hớng trình bày nội dung, cha hớng dẫn học hinh kĩ năng kiến
thức cơ bản, hện thống hóa kiến thức lịch sử.
Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn đi vào tìm hiểu, nghiên cứu và hớng dẫn
học sinh nắm bắt lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử 9

II.
Phơng pháp nghiên cứu
- Giới thiệu
- Ví dụ minh họa vấn đề.
- Hệ thống hóa số liệu kiểm chứng

Phần thứ hai

Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

4
Nội dung chính


1. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo thời gian


Thể loại này, đối với mỗi học sinh luyện thi học sinh giỏi cần phải làm
tốt việc này. Để làm tốt đợc, học sinh cần phải hình thành một quyển sổ dới
hình thức là một cuốn sổ tay. Trong đố chia làm ba cột: cột 1 là số thứ tự; cột 2
ghi niên đại; cột 3 ghi sự kiện. Bảng hệ thống này mỗi học sinh sẽ hoàn thiện
trong quá trình ôn luyện ( cứ mỗi học thêm một sự kiện nào đó thì học sinh sẽ
ghi vào đó ). Qua bảng thống kê sự kiện theo thời gian này giúp các em học
sinh có một cách nhìn khái quát và hệ thống và cũng giúp học sinh học và ghi
nhớ các sự kiện lịch sử một cách có hệ thống và dễ dàng hơn.

Ví dụ: Bảng hệ thống hóa các sự kiện trong cuộc kháng chiến chống
Pháp từ năm 1946 đến 1954.

STT Thời gian Tên các sự kiện
1


18/12/1946 Mooc- li- e gửi bản tối hậu th buộc chích phủ ta
phải giải tán các lợc lợng tự vệ chiến đấu, giao
vùng kiển soát thủ đô cho chúng
2 Từ ngày 18/12 -
19/12/ 1946
Ban Thờng vụ Trung ơng Đảng họp tại làng Vạn
Phúc, thị xã Hà Đông đã quyết định phát động toàn
quốc kháng chiến.
3 19/12/ 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ơng Đảng
và Chính phủ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
4 17/2/1947 Trung đoàn Thủ đô đợc lệnh rút về căn cứ - Cuộc
chiến đấu ở các đô thị kết thúc.
5


2. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo chủ đề.

ở dạng này, học sinh cần hiểu rõ về các vấn đề đợc đặt ra để lựa chọn
những kiến thức sao cho phù hợp. Khi lập bảng thống kề cần phải chi thành các
cột, mỗi cột là một nội dung, các cột hợp thành một hệ thống, giải quyết chủ đề
đợc đặt ra.

a.Với loại bài thể hiện rõ nội dung và yêu cầu cho sẵn.

Đối với loại bài này, học sinh cần trình bày một cách trình tự các nội
dung yêu cầu đề bài đặt ra.

Ví dụ 1. Lập bảng thống kê các nội dung sau: Chiến lợc cách mạng;
chỉ đạo thực hiện chiến lợc cách mạng; chủ trơng, sách lợc; hình thức
và phơng pháp đấu tranh; hình thức mặt trận thống nhất.

Giai đoạn
Nội dung

1930 - 1931

1936 - 1939

1939 - 1945
Chiến lợc cách
mạng
Dân tộc, dân chủ Dân tộc, dân chủ Dân tộc, dân chủ
Chỉ đạo thực Vấn đề dân tộc Vấn đề dân chủ Vấn đề dân tộc
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ


5
hiện chiến lợc
cách mạng
đợc đặt ngang
hàng với vấn đề
dân chủ
đợc đặt trên vấn
đề dân tộc
đợc đặt trên với
vấn đề dân chủ
Chủ trơng, sách
lợc
- Xác định kẻ
thù: Là đế quốc
và phong kiến.
- Nhiệm vụ cách
mạng: Là chống
đế quốc và phong
kiến để dân tộc
đợc độc lập và
ngời cày có
ruộng
- Xác định kẻ
thù: Là bọn thực
dân phản động
Pháp cùng bè lũ
tay sai
- Nhiệm vụ cách
mạng: Là chủ

nghĩa phát xít,
chống chiến
tranh, bảo vệ hòa
bình, đòi tự do
cơm áo và hòa
bình
- Xác định kẻ
thù: Là đế quốc
và phong kiến (
Vấn đề dân tộc
nguy vọng hơn
lúc nào bằng)
- Nhiệm vụ cách
mạng: Là chống
đế quốc tiến tới
dân tộc độc lập
Hình thức và
phơng pháp đấu
tranh
Chính trị - vũ
trang
Hợp pháp - nửa
hợp pháp
Công khai - nửa
công khai.
- Chính trị kết
hợp với vũ trang.
- Khởi nghĩa
từng phần tiến
tới tổng khởi

nghĩa
Hình thức mặt
trận thống nhất
Hội phản đế đồng
minh Đông
Dơng
- Mặt trận nhân
dân phản đế
Đông Dơng.
- Mặt trận dân
chủ Đông Dơng.
- Mặt trận dân
tộc thống nhất
phản đế Đông
Dơng 1939.
- Mặt trận dân
tộc chống phát
Nhật 1940.
- Mặt trận Việt
Nam độc lập
đồng minh ( Mặt
trận Việt Minh
)1941

b. Loại bài hệ thống hóa kiến thức theo chủ đề.
ở dạng này, học sinh cần hiểu rõ về các vấn đề yêu cầu đặt ra, để từ đó
lựa chọn những đơn vị kiến thức phù hợp. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức cần
phải chia ra thành các cột, nội dung mỗi cột là một đề mục, các cột hợp thành
một hệ thống, giải quyết chủ đề đợc đặt ra.
Ví dụ.

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lợc của
quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng
chiến chống Pháp từ tháng 12/1946 đến tháng 7/1954.

Các lĩnh Số Thời gian Sự kiện
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

6
vực thứ
tự
diễn ra sự
kiện

1
19/12/1946
đến
17/2/1947
Cuộc chiến đấu ở các đô thị ( Đặc biệt là tại
Thủ đô Hà Nội)

2
7/10 đến
19/12/1947
Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947

3
16/10 đến
22/10/1950
Chiến thắng biên giới thu- đông 1950



Quân sự

4
13/3 đến
7/5 /1954
Chiến thắng Điện Biên Phủ

1
Năm 1948 Tại Nam Bộ, lần đầu tiên ta tiến hành bầu cử
Hội đồng nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh.

2
Tháng 6/
1949

Mặt trận việt Minh và Hội liên việt quyết
định tiến tới thống nhất hai tổ chức từ cơ sở
đến trung ơng.

3
2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của
Đảng Cộng sản Đông Dơng.

4
3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt họp
Đại hội đại biểu, quyết ddingj thống nhất
hai tổ chức thành một mặt trận duy nhất -
Mặt trận Liên Việt



5
11/3/1951 Mặt trận Liên Việt, Mặt trận KHơ-me và
Mặt trận Lào đại diện cho nhân dân ba nớc
họp Hội nghị đại biểu, thành lập " Liên
minh nhân dân Việt - Miên - Lào" trên cơ sở
tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng chủ
quyền của nhau.





Chính
trị
6
1/5/1952 Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn
quốc lần thứ nhất tại Căn cứ địa Việt Bắc



1
Tháng
1/1950
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn
sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nớc
nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau lời
tuyên bố đó, chính phủ nhiều nớc chính

thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao
với ta : đầu tiên có Trung Quốc, tiếp đó là
Liên Xô, rồi các nớc dân chủ nhân dân
khác



Ngoại
giao
2
21/7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ đợc kí kết

c. Lập bảng thống kê các sự kiện cơ bản trong một giai đoạn lịch sử.
* Lập bảng thống kê sau đó chọn sự kiện cơ bản.
Ví dụ 1
Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lợc của
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

7
quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng
chiến chống Pháp từ tháng 12/1946 đến tháng 7/1954. Từ đó hãy chọn hai sự
kiện cơ bản, hai sự kiện đó ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó và những giai
đoạn tiếp theo ? Vì sao lại chọn?
+ Trớc tiên học sinh cần phải lập bảng những sự kiện chính trong giai
đoạn của cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1946 đến 1954 ( Khi lập bảng các sự
kiện học sinh có thể chia thành các lĩnh vực cụ thể)

Các lĩnh
vực
Số

thứ
tự
Thời gian
diễn ra sự
kiện
Sự kiện

1
19/12/1946
đến
17/2/1947
Cuộc chiến đấu ở các đô thị ( Đặc biệt là tại
Thủ đô Hà Nội)

2
7/10 đến
19/12/1947
Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947

3
16/10 đến
22/10/1950
Chiến thắng biên giới thu- đông 1950


Quân sự

4
13/3 đến
7/5 /1954

Chiến thắng Điện Biên Phủ

1
Năm 1948 Tại Nam Bộ, lần đầu tiên ta tiến hành bầu cử
Hội đồng nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh.

2
Tháng 6/
1949

Mặt trận việt Minh và Hội liên việt quyết
định tiến tới thống nhất hai tổ chức từ cơ sở
đến trung ơng.

3
2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của
Đảng Cộng sản Đông Dơng.

4
3/3/1951 Mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt họp
Đại hội đại biểu, quyết ddingj thống nhất
hai tổ chức thành một mặt trận duy nhất -
Mặt trận Liên Việt


5
11/3/1951 Mặt trận Liên Việt, Mặt trận KHơ-me và
Mặt trận Lào đại diện cho nhân dân ba nớc
họp Hội nghị đại biểu, thành lập " Liên
minh nhân dân Việt - Miên - Lào" trên cơ sở

tự nguyện, bình đẳng và tôn trọng chủ
quyền của nhau.





Chính
trị
6
1/5/1952 Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn
quốc lần thứ nhất tại Căn cứ địa Việt Bắc



Ngoại
giao



1
Tháng
1/1950
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố sẵn
sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nớc
nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất
và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau lời
tuyên bố đó, chính phủ nhiều nớc chính
thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao

với ta : đầu tiên có Trung Quốc, tiếp đó là
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

8
Liên Xô, rồi các nớc dân chủ nhân dân
khác
2
21/7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ đợc kí kết

+ Sau khi liệt kê sự kiện xong học sinh cần xác định hai sự kiện cơ bản.
Tuy nhiên lúc này học sinh cần chú ý đến những mệnh đề đề đã cho (hai sự
kiện đó ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó và những giai đoạn tiếp theo).
Lúc này học sinh cần phải biết giai đoạn này là giai đoạn nào? ( Kháng chiến
chống Pháp 1946 - 1954 ) và giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở phân tích các sự
kiện học sinh thấy có hai sự kiện đảm bảo các mệnh đề mà đề đã ra. Đó là hai
sự kiện sau: 1. Chiến thắng Điện Biên Phủ ( Với chiến thắng này kế
hoạch Na va của Pháp và Mĩ đ bị phá sản hoàn toàn, tạo điều kiện cho việc
kí kết Hiệp định Giơ- ne- vơ)
2. Hiệp định Giơ- ne- vơ đợc kí kết ( Với sự kiện này Pháp đ phải
thừa nhận sự thất bại của chúng trong cuộc chiến tranh xâm lợc Đông
Dơng- cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc đ hoàn toàn
thắng lợi. Với thắng lợi này miền Bắc nớc ta đợc giải phóng, tọa điều kiện
đa miền Bắc nớc ta tiến lên chủ nghĩa x hội )
Để giải thích cụ thể học sinh cần lấy phần kiến thức ý nghĩa của hai sự
kiện đó để giải thích.

Ví dụ 2
Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lợc của
nhân dân ta trong giai đoạn từ 1930 đến 1945. Từ đó hãy chọn một sự kiện cơ
bản, hai sự kiện đó ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó và những giai đoạn

tiếp theo ? Vì sao lại chọn?

Cũng giống với ví dụ một học sinh cần phải lập bảng thống kê các sự
kiện lịch sử có ý nghĩa chiến lợc trong giai đọ 1930 - 1945, tuy nhiên bảng
thống kê này đơn giản hơn ( nh mẫu dới đây)

STT Thời gian Sự kiện
1 3/2/1930 Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
2 12/9/1930 Cuộc biểu tình của nhân dân huyện Hơng Nguyên-
Thành lập Xô viết Nghệ - Tĩnh
3 10/1930 Hội nghị Trung ơng Đảng lần thứ nhất tại Hơng
Cảng - Trung Quốc
4 3/1935 Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dơng lần thứ nhất tại
Ma Cao - Trung Quốc
5 1/5/1938 Nhân dịp ngày Quốc tế lao động, tại khu Đấu xảo (
Hà Nội ) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ của 2,5
triệu ngời.
6 22/9/1940 Phát xít NHật xâm lợc Lạng Sơn (Việt Nam) mở
đầu cho quá trình xâm lợc Đông Dơng của phát xít
Nhật.
7 27/9/1940 Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn
8 23/11/1940 Cuộc khởi nghĩa Nam Kì
9 13/1/1941 Cuộc binh biến Đô Lơng
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

9
10 28/1/1941
Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc về nớc, trực tiếp lãnh đạo
phong trào cách mạng nớc ta.
11 Từ 10 đến

19/5/1941
Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ơng
Đảng Cộng sản Đông Dơng họp tại Pác Bó ( Cao
Bằng )
12 19/5/1941 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Mặt trận
Việt Minh ) đợc thành lập
13 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đợc
thành lập
14 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp
15 Từ ngày 14
đến 15/8/1945
Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dơng
ở Tân Trào ( Tuyên Quang )
16 Từ ngày 16
đến 17/8/1945
Đại hội quốc dân đợc triệu tập ở Tân Trào
17 19/8/1945 Giành chính quyền ở Hà Nội
18 23/8/1945 Giành chính quyền ở Huế
19 25/8/1945 Giành chính quyền ở Sài Gòn
20 28/8/1945 Giành chính quyền trong cả nớc - Cách mạng tháng
Tám thành công
21 30/8/1945
Vua Bảo Đại trao ấn và Kiếm cho đại diện chính
quyền cách mạng - Chế độ quân chủ đã bị sụp đổ
hoàn toàn ở Việt Nam
22 2/9/1945 Chủ tịch hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời
đọc bản Tuyên ngôn độc lập

Sau khi đã liệt kê các sự kiện cơ bản xong học sinh cần tìm một
kiện ( theo nh yếu cầu của đề bài ). Nhìn vào bảng sự kiện học sinh có thể

nhận thấy có một số sự kiện rất cơ bản: nh Thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam; Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh ( Mặt trận Việt Minh ) đợc thành
lập; Chủ tịch hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn
độc lập; Theo nh yêu cầu của đề thì học sinh chỉ đợc chọn một sự kiện, vậy
thì là sự kiện nào? Sau khi phân tích học sinh nhận thấy sự kiện Thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện đảm bảo đợc những yêu cầu của đề ra.
Còn các sự kiện khác chỉ đảm bảo yêu cầu là có sự ảnh hởng đến giai đoạn
tiếp theo, không đảm bảo đợc yêu cầu là ảnh hởng trực tiếp đến giai đoạn đó
(Đảng đ lnh đạo Cuộc vận đông cách mạng từ 1930 đến 1945. Sau khi
hoàn thành cuộc cách mạng 1930 - 1945 Đảng vẫn tiếp tục sứ mệnh - lnh
đạo cách mạng nớc ta qua nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau). Để giải
thích, lấy kiến thức phần ý nghĩa của sự kiện đó để giải thích.


* Lập bảng thống kế các sự kiện cơ bản trong một giai đoạn lịch sử.

Đối với loại bài này học sinh cần phải xác định đợc những sự kiện cơ
bản .Vậy thì muốn xác định đợc sự kiện cơ bản trong một giai đoạn, học sinh
cần có phơng pháp gì ? Để xác định đợc học sinh cần phải nhớ lại hoặc nháp
nhanh các sự kiện trong giai đoạn đó, sau đó hãy chọn các sự kiện có sự tác
động lớn mang tính chất bớc ngoặt trong giai đoạn đó.


Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

10
Ví dụ. Lập bảng những chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến chống
Pháp 1946 - 1954



Với bài này học sinh cần nhớ lại hoặc nháp nhanh các chiến dịch trong
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954

+ Nháp nhanh các chiến dịch đã đợc học.

1.Cuộc chiến đấu ở các đô thị ( Đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội)
2. Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947.
3. Chiến thắng biên giới thu- đông 1950.
4. Các chiến dịch tiến công địch ở Trung du và Đồng bằng vào cuối năm
1950 -1951.
5. Chiến dịch Hòa Bình từ cuối 1951 đến đầu 1952 .
6. Chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952.
7. Các chiến dịch trong Đông - Xuân 1953 - 1954
8. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

+ Lựa chọn các chiến dịch lớn trong 1 giai đoạn

Trên cơ sở các chiến dịch đã đợc liệt kê học sinh xác định đợc các
chiến dịch lớn là: Chiến thắng việt Bắc thu- đông 1947; Chiến thắng biên giới
thu- đông 1950; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Ba chiến dịch này đã
tạo bớc ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc. Sau
khi xác định đợc các chiến dịch lớn, học sinh xác định kiến thức cơ bản để
chia cột cho phù hợp.

(Phụ lục bản ngang kèm theo)

Phần thứ ba

Kết quả kiểm chứng


Sau mấy năm vừa qua, tôi áp dụng vào việc dạy đại trà và ôn luyện học
sinh giỏi, tôi thống kê một số số liệu để kiểm chứng

Nội dung thống kê Từ năm
2005 - 2008
Năm học
2008 - 2009
Năm học
2009 - 2010
Bài khảo sát định kì Giỏi: 75 %
Khá: 25%
Giỏi: 80%
Khá: 20 %
Giỏi: 78 %
Khá: 23 %
Kết quả thi học sinh
giỏi cấp trờng
Đạt 19/20 HS
dự thi
Đạt 20/20 HS
dự thi
Đạt 20/20 HS
dự thi
Kết quả thi học sinh
giỏi cấp huyện
Đạt 10/10 HS
dự thi
Đạt 10/10 HS
dự thi
Đạt 10/10 HS

dự thi
Kết quả thi học sinh
giỏi cấp tỉnh
Đạt từ 7 đến 8
em /10 em dự
thi
Có cả giải nhất
cá nhân và đồng
đội
Đạt 10/10 HS
dự thi
Đạt giải nhất cá
nhân và nhất
đồng đội
Đạt 10/10 HS
dự thi
Đạt giải nhì cá
nhân và nhì
đồng đội
Sáng kiến kinh nghiệm Cáp Xuân Hỷ

11
Phần thứ t

Kết luận

Tôi có một vài kết luận và đề xuất nh sau
1. Kết luận.
Với sự định hớng này sẽ phát huy đợc tính tích cực, chủ đông, sáng tạo
của chủ thể học sinh trong quá trình nhận thức và lĩnh hội kiến thức, đặc biệt là

đối với học sinh khá, giỏi. Nhờ vậy mà năng cao đợc chất lợng của việc dạy
và học. Học sinh cũng khong còn lạ với những dạng bài có tính chất khái quát
cao.
Đối với những học sinh trung bình trở xuống, tính khái quát còn kém sẽ
lúng túng ở nhiều khâu, đặc biệt là việc xác lập để tìm ra những kiến thức cơ
bản của từng giai đoạn.
Trong quá trình soạn giảng, đòi hỏi gióa viên phải có tính chất khái quát
cao, đa ra đợc những ví dụ cụ thể. Do vậy, sẽ mất nhiều thời gian nghiên cứu
và soạn giảng.

2. Một vài đề xuất.
Cần cung cấp thêm trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những tài liệu có
nhiều câu hỏi có tính chất khái quát trong việc tìm hiểu và nhận biết sự kiện
lịch sử.
Tổ chức những buổi hội thảo chuyên môn hẹp có quy mô cấp huyện. Từ
đó các đồng chí giáo viên có cùng chuyên môn cùng nhau bàn bạc, bổ sung
những kinh nghiệm thiết thực và thực hiện có tính chất hệ thống.

Trên đây là vài ý kiến và thể hiện của tôi về việc hớng dẫn học sinh nắm
bắt lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử 9. Đây là ý kiến vẫn còn mang tính chất
cá nhân. Do vậy không thể tránh khỏi có những hạn chế, tôi rất mong nhận
đợc ý kiến đống góp quý báu cảu các đồng nghiệp xa gần ./.



Ân Thi, ngày 30 tháng 4 năm 2010

Ngời thực hiện






Cáp Xuân Hỷ


×