Tải bản đầy đủ (.doc) (19 trang)

sang kien kinh nghiem , mot so kinh nghiem ve chi dao to chuc hoat dong ngoai gio len lop o truong tieu hoc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.34 MB, 19 trang )









 !"
#$%&'()

 !""#$%&&' (
#)*+",&' -&"-(,./&
,01$%"#23"(,456 -$-&7"
3"89:"# ;9(1$%"#&<)9&!"$3"#






#$%&'(
"*+,-(
=->"?@A>)B
C 1$%"#&<)-9D"#7&-7E A/"##&F"#GE*-9 HID-7E A/"#"#7&#&%J%"JKI
9L"##&M?/ 8 1K-' NO9P)Q" 1"#BR#RII->""S"#9Q79-T J$U"##&;7GV9 7"
G&W"D1X"J)*W" -<9-T D"S"#9Q7-&<)Y&' BBBAZ9Y&W "RJ?/ ?Z -7E A/"#[-:"#
-< -&') 17"#-\"- -"-"-S"9;9-9-7-9N&"-B
./01232456.
]&K&-9N&"- &<)-9"#$%& Q^""R&A'"?]&P)Q"-W#&MQ-99-3&D9-3&-9B
,_H*"#7&-9 HI"-)9>)9-3&J:9`"#9>" -&' K&9;9a?(-9A<?)&9-3&D)&


9-3&A< &'I -)[&'" -O9A<-9 HID-9.9-3&A$U9AQ"ba"?/ 9;9--&-7B2Q)"-M"#
#&%-99c"# -d"#9e9-7E A/"#"#7&#&%J!"JKIA$U99;9a? &'I"-H"?/ 9;9-NQ*N$Q
9;9a? -69-A$U9-;  -69-A$U9?fQD -69-A$U9 HI -<GV9D -69-A$U9 -Q?#&Q9;9-7E
A/"#)&9-3&Yg69-B
-f"# Q -h $@"# $U"#ba?"')-9N&"- &<)-9A'" 1$%"#9-iJ??j&"-&W?V-9
HID?/ A&k) T *')bF*1QJ[-&7#&%-99;9a?Nl[-:"# -< HI 1)"#-9 HIA$U9,
[-F"c"# &'I -)Y&#&F?Nf A$3"#"-&!"9-T J$U"##&;7GV9Nl -TI[m?B2Q)AR9;9
a?Nl9-;"A&-9D[-:"#?)]"A&-9B
.7890:;;<;=>6?.
.,WN&"- 1$%"#DJKIDWN&"-9;"-S"9-$QNE9-NlD9-$Q9R"k"'Ikc"?Z9An"#I-V9B
.;9-7E A/"# HI -<9-$QA&7"k"'ID HI -<GV9#&MQ#&%D?fQ HI -<9-$QAk)D
9-$QAoIB
.7E A/"#/&[' P)F?/ &-7E A/"# 9L"#-E"9-'B
.p' P)F-7E A/"#9qQ 1$%"# 9-iAE  r1)"#Y\"-A'"[-;B
.101;<;@A6.
-M"#"c?#>"AS* 17"#I-$3"#-$K"#9-iAE7 r5/#&;7GV9A7 E7DAs1T P)Q"
S?A'"-7E A/"#"#7&#&%J!"JKIB)*"-&!"?/  -t9 'JA&k)[&W"93N@H 9-T 9qQ
1$%"# &<)-99u"P);"#-X7""DAZ9Y&W  1Q"# -&' Y8I-V9V9-79;9-7E A/"#
"#7&#&%J!"JKI9u" -&')"-&k)B/&"#LQ"-9-ịI-V 1;9-/&?Q"# 6"-[&!?"-&W?6 9R
-%&#&Q"A>) $9-)*!"NS)B;9"/&G)"#D-\"- -O9-7E A/"#9qQ"- 1$%"#9L"#"#-X7
"" v"-E A3"A&W)DA:&[-&?Q"# 6"--\"- -O99-&')JW#&J9RBS*J"-M"#JwG7A<
-T*1x"#9-T J$U"#-7E A/"#"#7&#&%J!"JKI 17"# 1$%"# &<)-99-$QAE -&W)P)F9Q7B
r"-M"#93N@ 1!"9L"#"-$ >?P)Q" 1"#9qQ-7E A/"#"#7&#&%J!"JKID :&b&"
?E"-GE"Akb)T (

#$%&'(''B
S*J?/ ?F"#-7E A/"#JK"9L"#[-R -t9-&W"1T ?7"#Nt 1Q7Ag&w[&'"K&9;9
YE"An"#"#-&WID#RII->"A$Q-7E A/"#"#7&#&%JJ!"JKI@ 1$%"#&<)-99R9-T J$U"#
"#*?/ "S"#9Q7B
 !"# .

$%&'()*+, /012/
"#Q* rA>)"c?-9D :&AsJHI['-7E9--7E A/"#9V -<9-7&W9#&;7GV9"#7&#&%
J!"JKI 1\"-J!"YQ"#&;?-&W)G)*W A<9RNt -]"#"-T  17"#&W9I-]&-UI9-iAE7 g
9-O99;9-7E A/"#9qQ"- 1$%"#D"RA$U99V -<-RQ 17"#YF"I-$3"#-$K"#-7E 
A/"#A$U9 1\"- 1$K9AE&-/&J&!"A/&B
"c?-9yz{y.yz{|JNQ́u &'I V9 -t9-&W"9)/9H"A/"#/34-/5+,67489++:4
);+,<J"c?-9A>) &!" -t9-&W"I-7"# 17 -&A)Q}&'()*+,=>?@+,/A2=/'+
=/4B+C/A2D4+/=E2/2*2<%
1!"93N@ -t9-&W""#-8P)*' 9qQ9;99TID9;9"#"-kJ)H YF7WD9-c?NR9#&;7
GV9 1va?9`"#K&"-M"# -"- 69-AsAE A$U9 17"#"c?-9yz{{.yz{yB9c"9O7
9-$3"# 1\"-I-]&-UI-7E A/"##&;7GV9"#7&#&%J!"JKI9qQI-u"##G.A 9-$3"#
1\"-9:"# ;9A/&I-7"# 17 -&')"-&"c?-9yz{y.yz{|9qQ-AA-)*W" )*I-7"#B
?/ A&k)[-:"# -< -&')A$U9K&['-7E9--7E A/"#"#7&#&%J!"JKIJI-F&9c"9O
7AZ9A&<? \"--\"-[&"- '9-6"- 189qQA8QI-$3"#D9c"9O7-7"9F"-DA8QJwD9;9
-7E A/"#bs-/&9qQA8QI-$3"#AZ9A&<? \"--\"-9qQ"- 1$%"#9qQJ&!"A/&B
1!"93N@"-M"#9c"9O 1!"J&!"A/& 1$%"# &<)-9J&%"-$3"# AsJHIA$U9['-7E9-
-7E A/"#"#7&#&%J!"JKI?/ 9;9-[-;A>*AqD9-& &' I-`-UIK&A&k)[&W"9qQ"-
1$%"#9qQJ&!"A/&B9RJ89--7E A/"#9V -<9-7 r"#"/&G)"#D9S"A]& rA>)"c?-9
A'"9)]&"c?-9D9-f 1"#9;9-7E A/"# 1"# S?9;9-7E A/"# 17"# -%&#&Q"
"#-i-X E&A8QI-$3"#B
-"# )>"D-"# -;"#Ak)9RJ89--7E A/"#9V -<9-79;9JKID9;9[-)t9 1$%"#
9-7 7"J&!"A/&B
"c?-9yz{y.yz{| :&AsJHI['-7E9- -t9-&W"-7E A/"#"#7&#&%J!"JKI"-$NQ)(
/F+,GHI=/*2/4B+2/JK4LMN+4BM2F2/M1+,=/F+,G$IOGO$IPQ
$IOGORS$TU<
- -)~"Y8 g9-O9 ] "#*[-Q&#&F"#"c?-9?K&D#&K& -&W) 1)*k" -]"#9qQ
"- 1$%"#D:"JE& 1)*k" -]"#JKIB
- HI-; D?fQ HI -<D9-iAE79-79;99-&A/& &'"-"-AE&-/&DY>)Y9-9-&A/&
YQ"9;"NtJKIB
- •S*Gt"#"/&G)"#['-7E9-9-7J&!"A/&A< -t9-&W" ] I-7"# 17}bS*Gt"#

1$%"#-9 -S" -&W"D-9N&"- 69-9t9€
/F+,$S -t9-&W"9-qA&<?[•"&W?"#*Y;9-n#h& -$J>"9)]&9`"#9-7"#"-
#&;7GV9{‚{z
[•"&W?"#* -"-JHI-/&J&!"-&WII-V"M,&W Q?yz‚{z<
- #-a#&K& -&W) -$Y;9D -F7J)H"9-qAkJ? -a7}"c?A&k)Y;9-nGE*€
- -t9-&W"9-$3"# 1\"-}$U [-R#&fIYE"$U [-R€
- g9-O9AE&-/&J&!"A/&D9-iAE7 g9-O9-/& -&}9-f"#a?[<9-)*W"kY;9-n€
- c"#[$ -t9-&W"9-)~"?t9AE7AO9-n9-6?&"-ƒA]&K&A/&&!"„
/F+,$$ -t9-&W"9-qA&<?VWX WY"<
- g9-O9I-; A/"#I-7"# 17 -&A)QJHI -"- 69-9-7?r"#"#*yz‚{{B
- g9-O9 -& 1u9-3&GS"#&Q"#&MQ9;9[-]&JKI[-)t9K&"-Q)B
- g9-O9-/&G&+"c"9-7?r"#"#*"-#&;7&W "Q?yz‚{{B
- 1&<"[-Q&9-7A/&&!""-&An"# -t9-&W"9-$3"# 1\"-1JA
/F+,$R -t9-&W"9-qA&<?ZW[\]
X^U<
- g9-O91X"J)*W""k"'I -a7 ;9I-7"#Q"-Y/A/&9V-nDP)S"Nt-RQ 1$%"#-9B
- g9-O9Y)g&"R&9-)*W" 1)*k" -]"#k 1)*k" -]"#9qQP)S"A/&"-S"GS"&W 
"Q?
- -&}Y;7F"-€k 1)*k" -]"#P)S"A/&"-S"GS"&W "Q?P)Q9;9 -%&[\B
- g9-O9 -c?&'"#"#-…Q 1Q"#J&W N†
- g9-O9-/&[-ea-V

& -&ˆ‚{9TI 1$%"#B
/F+,$_R -t9-&W"9-qA&<?-N+4BM+,`(/A2D4+/_D4+/64a+IO$
Mb+,Kc+,Mb+,&;'+<
- g9-O99-7 -&')"&!""-&An"# \?-&<)k 1)*k" -]"#vQ"#9qQAF"#DP)Q
N;9-Y;7D &J&W)…J&!"A/&&' Y& )*!" 1)*k"I-;  1!"A&I-;  -Q"-9qQ
1$%"#B
- 2&"--7E 9V"#G&%‰" c""#-W?r"#AF"#?r"#b)S"
- g9-O9-7E A/"#bS*Gt"# 1$%"#}bQ" NE9 AoI€

- g9-O9[•"&W?"#*|‚y E&J&!"A/&
/F+,T -t9-&W"9-qA&<?-N+4BM+,(d;92=.e/f+gGOT
-N+4BM+,`(=/`+/hieK0`+=+2D/j2/EM4+/RkOT<
- -; A/"#I-7"# 17 -&A)QJHI -"- 69-9-7?r"#"#* -"-JHIA7" "9N-n
9-6?&"-yŠ‚|
- g9-O9"#*-/&};BC0:6?DE/;@F46@G@H;6I€};@F46@G4@JKL€
E&J&!"A/&B
- 2&"--7E c""#-W9-7?r"#"#*‹‚|yŠ‚|B
- -]&-UIK&9-&A7" -Q?P)Q"#&Q7J$)[' "#-…QK&J&!"A/& 1$%"#-Q"
L"#
/F+,P -t9-&W"9-qA&<?lmVZnWo
p\Xqr<
- -; A/"#I-7"# 17 -&A)Q9-7?r"#"#*#&F&I-R"#P)!-$3"#{Œ4{ˆ‚•
"#*#&F&I-R"#-7" 7"?&k""Q?|z‚•B
- g9-O9-/&)&-9 HID -t9-&W"9-qAk}u"# Q*YXYE"€
- &'"-"-9:"#"-H"1X"J)*W"/&&!" -a7JOQ )g& B
- 2&"--7E c""#-W9-7?r"#"#*|z‚•B
/F+,Q -t9-&W"9-qA&<?8F2/j-E+/(a;<
.-; A/"#I-7"# 17 -&A)Q9-7?r"#"#* -"-JHIA/& -&')"&!" &k"I-7"#n
-6Ž&"-{‚"#*N&"-5;9n{ˆ‚
.2$) >? 1Q"-F"-D9;9?^)9-)*W"k -%& -&')"&!"9qQY;9B
.9"-R?D gA<#&fI"-Q):" HID:" -&AE [' P)F ] B
.g9-O9J&%"-7Q"9-;)"#7Q"Y;9-n9TIJ&!"A/&B
/F+,k_s_G -t9-&W"9-qA&<?/t6;4-/uv8wE2/<
- g9-O9Y"#&Q7-N9-79-&A7"[-)I-]{• P)F"JwB
- -]&-UIK&9;9A7" -< 17"#A8QI-$3"#A< g9-O99;9-7E A/"#A/& 1!"A8Q
Y"GS"9$B
NQ)[-&Ak1Q['-7E9--7E A/"#A$U95"- 1$%"#I-!G)*W DA<&W9 -t9-&W"
-7E A/"#9R-&W)P)F9>"I-F& -"-JHIYQ"9-iAE7#n?9R(
{B n"#9-6I-R-&W) 1$@"#ƒ 1$@"#YQ"-7E A/"#"#7&#&%„( 1$@"#YQ"

yB g"#I-V 1;9-A/&(I-RYQ"
|B E&G&W"Y9-9-&A7"( -Q̀nh &!"
•B E&G&W"-/&9-Q?o-9N&"-( -Q̀nh &!"
B E&G&W"9:"#A7""- 1$%"#( -Q̀nh &!"
ŠB &!"A/& 1$@"#( -Q̀nh &!"
ŒB E&G&W"#&;7&!"9;9[-]&JKI( -Q̀nh&!"B
YQ"9-iAE7-II-S"9:"#"-&W?VDA8"-1Q9-'A/N&"--7E 9-iAE7 -t9-&W"
#&;?N; 9;9-7E A/"#9R-&W)P)FB
RO=w2/x2=/*2/4B+
17"#"c?-9 :&"!)1Q?/ N]Y&W"I-;I g9-O9 -t9-&W"9;9-7E A/"#"#7&#&%
J!"JKIARJ-7E A/"# -a79;99-$3"# 1\"-9-qA&<?-7E A/"# 17"#"c? g9-O9
9;9I-7"# 17D9;9-/& -&"-S"9;9"#*J+JK"B
"c?-9yz{y.yz{|J"c? &'I V9 -t9-&W"I-7"# 17;@F46@;4MC96?;@N4I
;<@H6;O;PN@Q4R:ST>M€DI-T"AT) 1@ -"-97""#7Q"D 1u#&e&D9-;)"#7Q"Y;9
-nB
=/*2/4B+2/JKy+zM/A2
}U6?2V@R:ST>M
;@N4I6?W6G@H;O;
 XUMT<6?NY@GZ6?>6
 [6?;@F6RDE2\6N9]6€
9-6"-\H* :&AsJ!"['-7E9- -t9-&W" -a79;99-$3"# 1\"-JK" 17"#"c?(
9-$3"# 1\"-{(<]9;=4MQ6;O6?+;@FCRDEII6B
9-$3"# 1\"-y(4MH6=^6;=@;_]6;=I6?;D/6?2I@B
9-$3"# 1\"-|(G4@GL`I6;9]62]6?W6G@H;O;B
9-$3"# 1\"-•(aUMT<6?NY@GZ6?>64b6?;@F6RDE2\6N9]6.
9-$3"# 1\"-(76S6?;W66?4MH6cC:6M\4;D/6?B
"#7&&W9 g9-O9 -t9-&W""/&G)"#9-$3"# 1\"-A$U9 -t9-&W" 17"#N)] 9F"c?
-9 :&9u" g9-O99-7J&!"A/& -Q?#&Q?/ N]I-7"# 17G79TI 1!" g9-O9"-$(
- -7"# 17['-7E9-"-e , bS*Gt"#P)†&̀ A"a? -S"*!)#&fI-9N&"- "#-X7
$U [-RB

- •S*Gt"#P)†YE""#-X7DP)† \"- -$3"# 17"#J&!"A/&A<#&fIA_9;9YE"9R-7"
9F"-[-R[-c"$3"J!"-9 ] B
- -Q?#&Q9)/9 -&}&'  -$P)]9 ')I)J>" -O•y€
- -Q?#&Q9)/9 -&•9-f"#a?AZ  !"9-7A$%"#GS* $T"-j 1U 1va?€
- g9-O9 -& 1u9-3&GS"#&Q"-/&G&+"c""#-W"-S"G8Iyz‚{{B
- g9-O9-/&[-ea-/& -&ˆ‚{9TI 1$%"# -&}Y;7F"-€"-S"G8Iyy‚{y
- g9-O9P)*!"#RIq"#-/9;9"E""-S"Y89-\?Au@bsP)F"#-F&B
- g9-O9}"#*-/& -•IN;"#$K9?3 -&')"-&&W "Q?€} -&')"-&)&[-ea€
- p&<? 1Q9:"#"-H"9-)*!"-&W) 17"#9 1JAB
{|"}~•"]~€\X"€•Y"%
<"S"#9Q79-T J$U"# -7E A/"#"#7&#&%J!"JKI9R -<9R1T "-&k)Y&W"I-;ID
NQ)AS* :&b&" 1\"-Y*?/ N]Y&W"I-;IJK"B
.aUMT<6?/01G5;c;;=I6?;@F;Rde/f26f 99>;NY6?6?9]@?@V2\62EC.
Ž)]" g9-O9A$U9-7E A/"#"-T  -&' I-F&9RA>) $@?/ ?O9A/"-T A8?-DA:&
[-&9-i9>" ]"[-:"#"-&k) &k"^" -)A$U9 "-M"#[' P)F[-; ] B
I.QGH0@6;=V6?2EC(
,7A>)"c?-9YF" -Q" :& -Q??$) K&5Q"&;?&W)"- 1$%"#1N7; NhQ
NQ"#JE&93N@H 9-T 1$%"#JKIDP)m G" AF?YF7 1$%"#JKI#"#"#NE9-D E7
9F"-P)Q"?:& 1$%"# -S" -&W"B
-iAE79;9JKI G)* 1\ ] &W9WN&"- 1$%"#JKID-"#"#*AF?YF7JKI-9NE9-
Nl -7;"#?; B-Q??$)K&"-  1$%"#D5Q"AE&G&W" -/&I-V-)*"- -)!"#$%&
G"GoI[-)t99R1;9"-&k) B,&W9J?"*[-•9I-V9A$U9 \"- 1E"#-9N&"- &<)
-99u""-eDAZ9Y&W J-9N&"-JKI{DJKIy[-:"#J?NE9- 1$%"#JKIA$U9D[-•9
I-V9A$U9"-M"#-:? -Q*Ag&I-u"#Ag&JKI[-:"#9R"#$%&P)m B&W""Q*9F"-
P)Q"N$I-E?9qQ 1$%"#N7K&9;9 1$%"# 17"#-)*W" -\ 1$%"# &<)-9J&a"-$3"#
9-f"# :&9u"9R"-&k)-E"9-' "-$ : u"# -"-9-$Q[-mI[6" , 9>" E7A&k)[&W"
1n"#9S*bQ"-D#S*Y7"#?; AZ9Y&W "!"9R"-M"#9S*9F"-9S*-7Q E7"!"v
AoIDNt-&-7?; ?vB
,&W9A>) &!"J -Q??$)K&5"- 1$%"#D5-81T"&!"$3"#J?
&W9K&?/ N]-/GS"@#>" 1$%"#-9DP);" 1&W 9-7Y97"-&<)kWN&"-?:&

1$%"# rAR[-:"#O DbF1;9YrQYs& 17"#[-):"&!"9qQ 1$%"#-9D?I-F&Ye
1;9Af"#"3&P)*A8"-B
Ž/ &W99L"#1T P)Q" 1"#ARJ&W9?)QN•? 1Q"-F"-DYF"#I-V ,Y&<) $U"# A<
1Q"# 169-7JKI-9BR"#$%&"R&&1x"#-9N&"- &<)-9Nl -69-A&-9[-&9:#&;7
->*#&;7c"?Z9AoI-3"Y]?o9-f"#D 1$%"#JKIAoI-3""-9-f"#B-$H*&W9
1Q"# 16JKI-9 -Q" -&W"J1T 9>" -&' B)*"-&!"9>" 1Q"# 16 -a7Af"#P)&9;9-
9-T J$U"#9Q7 1;"- E?YU?&+"J9R 1;"-P);"-&k)I-F" ;9GV"#B>"J7E&Ye
"-M"#YF"#Y&<)Yx"#?/  %#&T*G;"-7Z9AR"#7 $%"#?/ 9;9-Ja?"-a?D#&R
YQ*9R -<1;9- -q"#D -[-:"#9R9u"-3"BR -<?)QN•? -!?9-H)9F"-DJ‘"#
-7Q"-tQ 1a779;9#R9JKI E7A$U9[-:"##&Q"JKI-9 -S" -&W" .B
R.e4I0B;=I6?;@F;Rd
Ž/ -7E A/"# -$%"#b)*!"J&!" V9G&+"1Q-"#"#*DAS*J-7E A/"#)&9-3&D
HI -<GV9D?fQNS" 1$%"# 17"##&%1Q9-3&D"!"NS"9-3&Ys& HI9-7-9N&"-J1T
9>" -&' B>" -Q??$)K&A8QI-$3"#45"- 1$%"# , -/&I-V-)*"--9N&"-
NQ"q&NS"NQ)J?NS"9-3&9-7-9N&"-NE9-Nl"k"'IBp-&J?NS"9R -<Je #E9-
-"-A$%"# -d"#A< -)H"JU& 17"#A&k)-"-b'I-"#B!"A;"-GT)8 16AO"# HI
-<GV9D?fQ HI -<AF?YF7b'I-"#rQ"-Q"-rQ9-)~"DAoIBỞ 1$%"#9>"9R
9;9[-)NS"Ys&bQ[-)JKI-9I-V9V9-79;9#&% -<GV9DN&"--7E "#7Q̣i [-RQB
ở 1$%"#9>"[vNS"A;"-9>)J:"#DI-u"#A<[!Y"YR"#Y"?)QN•?Aq9;9 1Q"#
-&' Y89>" -&' I-V9V9-7-7E A/"#A/&BB
9N;9-9L"#J?/ "-)9>)1T 9>" -&' -TIG^"B-&k)"#$%&"->? $@"#-9
N&"- &<)-9[-:"# -69-A9N;9-"-$"#-7" 7""#$U9JE&B>"bS*Gt"#A$U9
?/ I-u"# -$&W"A<9-7-9N&"-A9N;9-A9 1)*W"DY;7-&')"&!"-&An"#B
>"bS*Gt"# 9-7A$U9?/  qN;9- G)"#9-)"#B7[-R[-c"k"#)n"N;9--&W""Q*
qN;9-9qQ 1$%"#9u"1T 6 N;9- -Q?[-F7D9>"?)QN•? -!?kN]YF"N;9-
9-q"#J7E&B,&W9J?"*?Q"#JE&-&W)P)F1T  ] DN]YF"N;9- c"#A;"#[<B
.ie /012/Ce/'+25+,3+/2/‚ e/f=>F2/%
<-7E A/"#"#7&#&%J%"JKI 1@ -"-"k"'IDYQ"I-V 1;9-A/&9>"9R['-7E9-
9V -<B#7&['-7E9-9-iAE79qQ-&W) 1$@"#D['-7E9-"c?-9DA/& 9>"I-S"
9:"#9V -<9;9?F"#-7E A/"#9-79;9Q"-9-8I-V 1;9-D rAR9R93N@A<A$Q9;9

-7E A/"#9-7I-`-UIK&JOQ )g&9qQ9;9a? B1$K9-' 9>"b;9A8"-"/&G)"#9:"#
&W99qQ-7E A/"#"-$WN&"- 1$%"#JKIWN&"-9;"-S"D-7E A/"# HI -<D?fQ-;
HI -<DAn"#G&+" -<GV99;9-7E A/"#)&9-3&D -< -Q7D9;9-7E A/"#"#7E&[-RQD
9;9-7E A/"#/&DNQ7"-&An"#D9-M -HIAeBBB
 >"JHI1Q['-7E9-9V -<9-7 r"# )>"D r"# -;"#D r"#-9[’BR -<JHI['
-7E9--7E A/"# -a79;99-qA&<?B17"# r"# )>"9RJ89-9V -<9-7 r"#"#*DJ?
"-M"##\“J?"-$ -'"7“p'-7E9-"* -:"#P)Q-/&An"#N$I-E?DYQ"#&;?-&W)
A$U9J!"J89--"#"#* -a7J89-9:"# ;9 )>"9qQ"- 1$%"#D rARP)F"Jw9-i
AE79;99-&A/&DJKI"-& An"#-7E A/"# -a7['-7E9-B>"9-""-M"##&;7&!"9R
"c"#Jt99R 1;9-"-&W? -a7G0&G)* 1\-7E A/"#9qQ[-]&B&;7&!" g"#I-V 1;9-
/&J"#$%&I-V 1;9-9-6"- 1;9-"-&W? 1&<"[-Q& -a7G0&A;"-#&;DG)* 1\ K&9;9
9:#&;7I-V 1;9-9;9[-]&B5Q"#&;?-&W)-I#&Q7"-&W?V 1;9-"-&W?9-7 g"#
I-V 1;9-9;9I-V 1;9-@9;9[-]&B>" E7A&k)[&W"I-V9TI -!?-7Z9A/"#&!"
A<9;99:#&;7J? ] -7E A/"#"*B
&!"#k g"#I-V 1;9-9>"9-""-M"##&;7&!"9R[-F"c"#-; ?fQD"R&"c"#
J$)J7; D-Q??)]"N&"--7E "#7E&[-RQD)&9-3&9`"#9;9a?-9N&"-B
."O@fCGE@:2<2Df6?;=96?G]6?9]@6];=DV6? B
7E A/"#"#7&#&%J!"JKIJ?/ -7E A/"#I-7"#I-fAQGE"#"-&k)-\"-"-&k)vB
Ž)]"9R[' P)F ] 9>"I-]&-UIK&9;9Jt92$U"#9F@ 17"#"#7&"- 1$%"#B
I.=96?6];=DV6?B
Žj&#&;7&!"9-q"-&W?9-8) 1;9-"-&W?9-6"-9-7JKI?\"-D9>"P)Q" S?A:"A]9
-$%"#b)*!"A'"9;9a?-9N&"-JKI?\"-I-V 1;9-B
&W""Q*^"9u"-&W" $U"#NQ)#&%-9J#&;7&!"9-q"-&W?kc"I-u"#)]"#
"$K99u"9;9-7E A/"# 17"##&%1Q9-3&9qQ-9N&"-JI-R?Z99-7 g"#I-V 1;9-
/&B')9OA< \"- 1E"#"* -\1T T F9-7 g"#I-V 1;9-/&?-&W)P)F-7E
A/"#A/&[-:"#9Q7Bp-&-9N&"- HI -<GV9An"#G&+"D-Q*?fQ HI -<#&;7&!"
9-q"-&W? 1t9 &'I -a7G0&A:"A]9JKI?\"-B
p-&-9N&"- -Q?#&Q-7E A/"#)&9-3&D -< -Q7#&;7&!"9-q"-&W?99R -<9L"#
-Q?#&QK&-9N&"- -\9;9a?Nl1T  -69- -f-3"A$U9#>"#L&K& ->*9:-3"D
[-&T*9;9 ->*9:#&;7 -t9NtJ"-M"#"#$%& YE"JK"9-•99-•"9-T J$U"#9qQ

9;9AU N&"--7E Nl c"#J!"101W B17"# T 9F9;9-7E A/"##&;7&!"9-q"-&W?I-F&
J"#$%&J):"A&N; D -a7G0&P)F"Jw#&fIA_9;9a??/ 9;9- -$%"#b)*!"J&!" V9B
#7&1Q9;9A7" -< 17"#"- 1$%"#"-$/& -&')"&!".7" -Q"-"&!"D9L"#
#RII->"1T P)Q" 1"# 17"#-7E A/"#"*BE&-/&9-&7"9>"9R['-7E9-DI-S"
9:"#YQ"9-TI-"-I-V 1;9-9;9?F"#-7E A/"#"#7&#&%J!"JKI9`"#I-]&-UI
A;"-#&; -a7G0& -&A)QBT "-&!"K& &<)-9?j&7"&!"9L"#J?/ #&;7&!"
9-q"-&W?"-$"#"#7& 1;9-"-&W?K&JKI?\"-9L"#9>"9R 1;9-"-&W?9-)"#K&
-7E A/"#9qQ"- 1$%"#B
R.?9]@6];=DV6?.
9N&"- &<)-9J"-M"#/&&!" -&')"&!"D"-&An"#"#7&-7E A/"#@ 1$%"#
9e9a?9L"#A$U9 -Q?#&Q"-M"#-7E A/"#@"- E&9;9 1VN@ [-)I-] -Q*9;9#]9
9S*9RY7"#?; I-q[6"B7" -Q"-"&!"9;9[-)I-]P)F"Jw9-iAE79;9a?\H*
9>"9R?]&J&!"-W9-Z 9-l#&MQ"- 1$%"#K&9;99-&A7"9qQ[-)I-] . -
1$%"#9>"9RGQ"-N;9--9N&"-9qQ r"#[-)I-] -a7 r"#JKIA$Qk9;99-&A7"
9;9[-)I-] -a7G0&-7E A/"#9qQ-9N&"-B-]&[' -UIK&YQ"9-TI-"-7"
-Q"-&!"-81T"&!"$3"#D7"p-)-]  g9-O9"#7E&[-RQ)&9-3&9•?
1E&D-/&G&+"c""#-W-7Z9JQ7A/"#9:"#69-P)m G"A$%"#J"#"#0bR?DJ?9e
"#-…Q 1Q"#J&W N…DG& 69-J89-NhB
-]&-UIK&-/&9t)9-&'"Y&"--81T"&!"$3"#D?%&AE&G&W"9t)9-&'"Y&"-
[<9-)*W"kQ"-Y/A/&9VnD"-M"# T?#$3"# -&')"-&GL"#9F?D"-M"# T?
#$3"#Q"--`"#D9;99-&'"N…9;9-?E"#D-Q*9-&'"G89-AE& -•"#?`Qb)S""c?
{ˆŒ”
 -]&-UIK&-/&I-V"M9;9A7" -<[-;9 17"#"- 1$%"#D g9-O99;9-7E
A/"#"#7E&[-RQ)&9-3&D -<GV9 -< -Q79-7-9N&"-D E7A&k)[&W"9-79;9a?
-Q?#&Q#&Q7J$)-9-e& -!?k9;9 1u9-3& HI -<D 1u9-3&GS"#&Q"D9;9Y&-;
HI -<”B
.-4M;=W;g_;<@H6h6Q6FC.
,K&?&-7E A/"#"')[-:"#G)* 1\ g9-O9 -t9-&W" -$%"#b)*!"J&!" V9 -\Nl
[-:"#9R[' P)FAn"# -%&&W9 1&<"[-Q& -$%"#b)*!"#ZI[-R[-c"T FB>"9R
"-M"#P)&A8"--' NO99V -< r"#"#*D r"#Y)g& r"#[-S)9:"#&W9B-:"#

-$%"#"')[-:"#A:"A]9P);"b)*'" -$%"#b)*!"#&;7&!"9-q"-&W?[<9F
"#$%&I-V 1;9-Nl"#E& 17"#&W9 1&<"[-Q&B5Q"#&;?-&W)9>"9R -;&A/9$3"#
P)*' DGO [-7; #&%"7&W9"T*B')[-]&"7D#&;7&!""7Ye 1;9-"-&W?9>"
9RY&W"I-;I9R -<"-•9"-@-7Z99R"-M"#Y&W"I-;I?E"--3"B-t9 '@?/ N]
JKIJ -t9-&W" ] 9;9I-7"# 17G7A/&I-; A/"#D9u"?/ N][-]&JKI9R1T "-&k)
JwG7"-$ -&')Y7"#-7QD &k"H"A/"#A<J?Y7"#[-:"#H"A/"#A$U9DI-V
-)*"-[-:"#P)Q" S?B
>"9RY&W"I-;I#&fIA_9-7"-M"##&;7&!""*9-d"#-E"?%&#&;7&!"JA7"
&!" 1v9R"c"#Jt9 HI 1)"# HI-)T"9;9"/&G)"#9qQ-7E A/"#/&D-7E A/"#
"#7&#&%D9;9Y&-; D?fQ HI -<DY&-;  -a7P)&A8"-B#Q* rA>)"c?-99h
Q"-9-8I-V 1;9-k9;9[-]&JKI #&fIA_ 17"#&YQ )>"A>) -a7 r"#[-]&NQ)AR
9;9[-]& t 1&<"[-Q&B>"9RNt"-•9"-@#&;?N; 9qQYQ"#&;?-&W)D9>"J$)w9R
-;&A/"#-&!? f9GO [-7; "#Q* rA>) E7 -"-?/ "k"'IB,K&9;9-7E A/"#
)&9-3&9R['-7E9- 1&<"[-Q&An"#J7E  17"#-9N&"- 7" 1$%"#9-d"#-E""-$(
"Q?A;9>)D"M"-F*GS*B!)9>)?j&-9N&"- t?)Q9;9GV"#9V HIJ)*W"D9-3&
-"#"#*B
g9-O99-7-9N&"-9-3&9%)Q@ 1$%"#@"-BR -< g9-O9 -"-9;9#&F&
-"- r"#AU  17"#"c?-9D9R -< g9-O979;9"#*J+"#*-/&yz‚{{.ˆ‚{
-7Z9‹‚|DyŠ‚|BBB-"#"c?B#7&1Q9>" E7A&k)[&W" g9-O99-7-9N&"- -Q?#&Q
A;"-YR"#Y"D9>)J7"# g9-O9 -&AT)79;9G8IJ+ ' B
iQj6?;:GH0@6;=DV6?2EC(
>"P);" 1&W A'"9;9#&;7&!"9-q"-&W?#&;7GV99-79;9a?-9N&"-9Rw -O9
#&M#\"WN&"-9-)"#"-$"#[-:"#bm#&T*O #&T*1;9YrQYs&1Q 1$%"#JKIB•h
Jw"#-&!? f9"-M"# 1$%"#-UI&I-E?B-]&[' -UIK&#&;7&!"9-q"-&W?
DI-V-)*"-#&fI9;9a?9R -R&P)a" 17"#WN&"-9;"-S"( •?#&Z  -$%"#b)*!"
AF?YF7#"#"#NE9-Nl -R&P)a"c"?Z9AoID9-F&A>) R9#"#"# 1$K9[-&
A'"JKIBk"#-8#&QA\"-?Q*P)>"bQ"-;7 1•"#D?)QAn -<GV9An"#I-V9 A<
-9N&"-?Z9An"#I-V96 "-T -Q&"#*‚ )>" 17"# &'  -<GV9BŽj&-9N&"- t
YF7P)F"#-'"-tQI-V9V9-7[-Q&#&F"#D9-79%A>) )>"…
iQ?@:9TkN>9N_(

p-:"#9-i -t9-&W" 17"#9;9#&%AE7AO99-6"-[-RQ?9>" -t9-&W"@?&Jf9
?&"3&BŽ)]"H*?j&#&;7&!"9>"J T?#$3"#NQ"#9-7-9N&"-"7& -a7BT?
#$3"# 17"#c""R&b$"#-:B
C?/ N] 1$%"#"#Q*9F 17"#Y;79-69L"#As"!)D#&;7&!"#&"-Q)Yx"#?*
Q7 1$K9?Z -9N&"- -H?9-69F"R& V9 -\J?NQ7?-9N&"-[-:"#Y• 9-$K9
[-:"# tG7T?#$3"# 17"#9$bhP)Q"-WK&?&"#$%&BŽj&#&;7&!"9-q
"-&W?9>"9R -;&A/[!"P)*' K&"-M"#-9N&"-"R& V99-h&YH*D-7Z9A;"-"-Q)B
9N&"- &<)-99u""-e6 9R9;9Y&<)-&W"bT)kAE7AO9N7"#9>"9RY&W"I-;I
"#c"9-Z"#&;7GV9[8I -%&B>"J$)w#&;7GV9AE7AO9JI-F&?&Jf9?&"3&DG7
H*I-]&[' -UIK&9;9Jt9J$U"#"#7&"- 1$%"#J1T 9>" -&' "-T J?j&#&Q
A\"-9qQ?j&a?-9N&"-B
&W""Q*@?/ N]#&QA\"-9R"-M"#Y&<)-&W"AE7AO9[-:"#J"-?E"-"-$YF"
-S"Y]?oDQ"-9-8-9N&"-"R&"c"# -&')c"-RQD-7Z99R"-M"#-"-&&W9
J?&I-E?AE7AO9"-$(A;"-J/"D9-h)"-Q)D9-3&Y&YE9D)n"#1&W)B>"J$)w
K&9;99A]& $U"#J97"a?9;9#&QA\"- 1!"9R -<#ZI#_1&!"# r"##&QA\"- 1Q7
Ag&A<#&F? -&<)NtF"--$@"#9qQ#&QA\"- K&-9N&"-BBBR& R?JE&9>"G)* 1\?/
9;9- -$%"#b)*!""k"'I9;9-7E A/"#"*B
iQ9>;NY6?Y@;@F46@\6l6@NS6?(
g9-O9 -t9-&W" -a7['-7E9-9:"# ;9/& -a79-qAkD9-qA&<?9qQ-7E A/"#
/&B)* 1\-7E A/"# r9;99-&A/&"#Q* rA>)"c?BC?j&[-]&JKI Ak)9RA/&NQ7
Ae -a7G0&k9;9?Z -7E A/"#9qQ9;9JKIDA;"-#&; -a79V -<77 -O-Q&
-"# )>"B•" -&A)Q9qQ9;9JKIK& -&A)Q9qQ#&;7&!"B&Q79-77" -Q"-
"&!" 1t9 &'II-V 1;9-9-iAE79;9-7E A/"#9qQ/&D"#7&1Q9>" g9-O9N&"--7E 
NQ7"-&An"#@9e9JKI{DyD|B`?)]"-Q*[-:"##&;7&!"9-q"-&W?^"J"#$%&
I-V 1;9-9-6"- 17"#9:"# ;9#&;7GV9-$K"#G^"9-79;9a?N&"--7E B
1&<"[-Q&9;9-7E A/"#9qQNQ7A'" r"##&;7&!"9-q"-&W?B2Q)AR-9N&"-Nl
A$U99;9Q"-9-8I-V 1;9-NQ7-$K"#G^" -!?k9;9Y$K9N&"--7E NQ7B
)]&?j& )>"A/&NQ7Ae[' Ng[' P)F9;9-7E A/"#9qQA/&A< )*!"G$3"#9V -<
(-79;9a?"-&An"#"#n&-Q"# #-'GQ"-Gt 7NQ"# -O-Q&A>) )>"B
i9>;NY6?Z;5CNKG]:9>;NY6?J:(

L"# 1&<"[-Q&"#Q* rA>)"c?-9G)* 1\ -"-"k"'I -$%"#b)*!"D -:"#
P)Q9;99-$3"# 1\"-"-$(&'INO99-7a?A'" 1$%"#DH"A/"#G)* 1\N…N]”D-j
1U-9N&"-"#-X7-&')-9"-M"#a?9R-7"9F"-[-R[-c"D -c?-e&A/"#
&!"-9N&"-Y8YW"-D
m.7@n;=IN:6?@:
5T [<-7E A/"#"79L"#9>"[&<? 1QA;"-#&;DAS*J9-O9"c"#93YF"9>" -&' 
17"#9:"# ;9P)F"JwB2Q)[-& 1&<"[-Q&9;9-7E A/"#9>"9R['-7E9-[&<? 1QA;"-
#&;?/ 9;9-"#-&!? f9B#7&[&<? 1QA8"-[’9>"9R[&<? 1QA/ b)T  r"#JKI
r"#9;"-S" 17"#JKIB9;99:"#&W99qQ-7E A/"#"*J?/  17"#"-M"# &!)9-6
-&A)QK&#&;7&!"DK&9;9JKIB]&K&9;"-S" HI -<9-$QAE *!)9>)9>"*!)
9>)9-T"9-i"-"#Q*"-M"#"#* &'I -a7B
 ẦN _ ẾT QUẢ PHỔ BIẾN VÀ ÁP DỤNG THỰC TIỄN
r?/ N]Y&W"I-;I 1!"9R -<1f 1Q?/ N]Y&-9 -&'  -t9A<(•S"#9Q79-T 
J$U"#-7E A/"#"#7&#&%J!"JKI@ 1$%"# &<)-9•B
–)Q"-&k)"c? 1&<"[-Q& -t9-&W"9;9-7E A/"#"#7&#&%J!"JKI9qQ"- 1$%"#
J):"A$U9-u"#&;7V9)*W"D/&n"#/&)*W" , /&n"#/&-81T"
&!"$3"# A;"-#&;b'IJ7E& ] B
.p' P)F#&;7GV9AE7AO99-7-9N&"-(AQN]9;9a?-9N&"-Ak) -t9-&W" ] 
A&k)5;9nGE*DS"#J%& ->*9:#&;7D:"#Y9-Q?oDc""R&b$"#-:Af"#?t9K&
YE"YXB
.,kWN&"- 1$%"#JKID9;"-S"(J):"J):"NE9-Nl 17"#JKI"#7&JKIDY"#-'
17"#I-u"#-9J):"A$U9[!"#Q*"#•"B-&k)"c?"Q*[-:"#9R-&W" $U"#-e"#
#s*Y"#-'B9N&"-c"?Z9#"#"#NE9-NlD
.,kc"-RQc""#-W - -<GV9 -< -Q7("- 1$%"#As?E"-#&E" g9-O9A!?
9:"#G&+"c""#-WK&9-qAk}Žr"#F"#4Žr"#b)S"?K&€"c?yz{| -"-9:"#
B/& -&AX" 1)"# -)-Q"#"c? 1$%"#Ak) -Q?#&Q#&F&D9;9-/& -&[-;9G7"#"-D
/&An"#A/&)*W"-81T" g9-O9Ak) -Q?#&Q ] AE [' P)F9Q7B
{zz—N]-9N&"- -)/99;9Y&-;  -a7P)&A8"-9qQJKI D?fQAk)AoI 17"#[-&
?fQ HI -<B/&[-eaI-`Ag"#"- 1$%"# g9-O9 9;9JKI -Q?#&QN:&"g&AE 
#&F& 9Q7 B&%1Q9-3&9;9-7E A/"#)&9-3&N:&"g&9R"k"'ID"Q?A;9>)."M"-F*

GS*B;9Y)g&1Q9-3& -O-Q&D -O $D -ON;) -\?fQNS" 1$%"# B-OYQD -O"c?
HI -<GV9#&MQ#&%B
>)Y)g&-9NQ)#&%1Q9-3&79;9JKIAk)G)* 1\ ] "k"'I-;  HI -< 1$K9
[-&7-9B
.,k-7E A/"#/&9;9-7E A/"#[-;9(J):" -t9-&W" ] "-&k)"c?AE #&T*
[-a"9qQ)*W"-81T"&!"$3"# B-Q?#&Q/& -&-V 1;9-NQ7
#&e&9TI-)*W" ] ƒ"'))*W" g9-O9„B
.r[' P)F9qQ-7E A/"#"#7&#&%J!"JKID9-T J$U"##&;7GV9 7"G&W"9qQ
1$%"#A$U9b'IJ7E&˜D[-:"#9R-9N&"-9RAE7AO99>"9]#•"#B
 ẦN _}ƒ%
.5Q"#&;?-&W)"- 1$%"#9>"P)Q" S?NS)N•9A'"-7E A/"#"*Dba?-7E 
A/"#"*J-7E A/"#9-6"-N7"#N7"#K&-7E A/"##&F"#GE*-9 HIB
.R['-7E9-9V -<9-& &' A'" r"#"/&G)"#9:"#&W9 r"#"#* r"# )>"D
r"# -;"#D 1&<"[-Q&A'" 7" -<#&;7&!"D-9N&"-BrAR g9-O9 -t9-&W" -a7
['-7E9-DAn"# -%&[&<? 1QA;"-#&; -$%"#b)*!"9FA8"-[’A/ b)T B
.,&W9 g9-O9G)* 1\-7E A/"#9>"G)* 1\?&Jf9?&"3&DI-]&[' -UI9F 17"#
"#7&"- 1$%"#B-]&-UIK&9;9A7" -<[-e9@9;99TI Dp-)I-ốAn"#
-%&9R#ZI#_ 1Q7Ag&Y"Y&W"I-;I#&F&P)*' bS*Gt"# ] I-7"# 17B
.Ž/ &W91T 9>" -&' J -Q??$) K&9;99TI)•F"#D9;99TI9;9"#"-D-/&
9-Q?o-9N&"-A>) $93N@H 9-T  1Q"# -&' Y8I-V9V9-79;9-7E A/"#"#7&
#&%J!"JKI

@\6D/6?l6?]Mo;:6?6
,?@464.=
,;(„+4.=/4+/…>?@+,†+
•o
€q•XUqrQ
C™}š›42œ•€

“ 2žŸŸŽ ¡€


}¢£p¤¥Ž€

}¤˜,¥€
l
¦¤§,¨©2ª«˜¬˜4˜¤€
“ §›Ž,›5-ŸœŽ4˜¤€
}¦Ž2®Ž¯˜€
}¦Ž2Ž˜°€
{‡}[ˆ‰Š^‹^UŒ€q
””””””””””””””””””””””””””””””””BB
””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””””BB
””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””””B
”””””””””””””””””””””””””””””””B
”””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””””””””””BB
””””””””””””””””””””””””””””””BB
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””BB
””””””””””””””””””””””””””””””BB
{‡}[ˆ‰Š^‹^UŒXW
”””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””D”BB
””””””””””””””””””””””””””””””B

””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””BB
”””””””””””””””””””””””””””””BB
”””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””D”BB
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””BB
”””””””””””””””””””””””””””””BB
”””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””D”BB
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””B
””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””””””””””BB
”””””””””””””””””””””””””””””BB

×