Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

De kiem tra dai so 7chuong 4 ma tran MOI co dap an

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (116.8 KB, 4 trang )

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG IV
B. Ma trận

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Đơn thức Nhận dạng các
đơn thức, đơn
thức đồng dạng,
bậc của đơn thức
Nhân hai đơn
thức
Cộng, trừ đơn
thức đồng dạng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75
7,5%
1
0,25
2,5%
1
2
20%
1
0,25


2,5%
6
3,25
32,5%
Đa thức Bậc của đa thức Cộng, trừ đa
thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%
2
4
40%
3
4,25
42,5%
Giá trị của
biểu thức đại
số. Nghiêm
của đa thức
một biến
Nghiệm của đa
thức.
Tinh giá trị của
biểu thức
Giá trị của
biểu thức
Số câu

Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5%
1
0,25
2,5%
1
1
10%
1
1
10%
4
2,5
25%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
1,25
12,5%
1
0,25
2,5%
1
2
20%
2

0,5
5%
3
5
50%
1
1
10%
13
10
100%

Ngày kiểm tra: /4/2013
KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG IV
Họ và tên:
Lớp 7A
Điểm Lời phê của thầy cô
I . TRẮC NGHIỆM : ( 2 điểm )
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các biểu thức sau , biểu thức nào là đơn thức :
A. 2x – 3 B. 4(x + y)
2
C. 7(x + y) D. 4
Câu 2. Tích của 3x
2
y
3
và (3xy
2
) là :

A. 6x
3
y
5
B. 3x
2
y .C -9x
3
y
5
D. 9x
3
y
5
Câu 3. Cho các đơn thức A =
yx
2
3
1
; B =
22
3
1
yx
; C = -2x
2
y ; D = xy
2
, ta có :
A. Bốn đơn thức trên đồng dạng C. Hai đơn thức A và B đồng dạng

B. Hai đơn thức A và C đồng dạng D. Hai đơn thức D và C đồng dạng
Câu 4. Đơn thức 3x
2
y
4
z có bậc là :
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 5. Giá trị của biểu thức
1
5
2
x y−
tại x = 2 và y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 6 D. 10
Câu 6. Bậc của đa thức 5x
4
y + 6x
2
y
2
+ 5y
8
+1 là
A. 8 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 7. Hiệu của hai đơn thức 2xyz và 7xyz là
A. 5xyz B. -5xyz C. 9xyz D. -9xyz
Câu 8. Nghiệm của đa thức
1
5
2

x− −

A. 5 B. -5 C. 10 D. -10
II. TỰ LUẬN : ( 8 điểm )
Câu 1(2 điểm): Thu gọn đơn thức sau:
2 2
9
16
x y−
.
3
3
4
xy

Câu 2(5 điểm): Cho hai đa thức : M(x) = 3x
4
– 2x
3
+ 5x
2
– 4x + 1
và N(x) = -3x
4
+ 2x
3
–3x
2
+ 7x + 5
a/ Tính : P(x) = M(x) + N(x)

b/ Tính : Q(x) = M(x) - N(x)
c/ Tính giá trị của biểu của P(x) tại x = -2
Câu 3(1 điểm): Cho đa thức H(x) = x
2
+ ax + b
Xác định các hệ số a và b biết H(1) = 1, H(-1) = 3
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
D. Hướng dẫn chấm
Trắc nghiệm:
Tự luận:
Câu Nội dung Điểm

1
2 2 3
3 5
9 4
= - . .(x .x)(y .y )
16 3
3
= - .y
4
x
 
 ÷
 
1
1
2
a)P(x) = (3x
4
– 2x
3
+ 5x
2
– 4x + 1) +(-3x
4
+ 2x
3
–3x
2
+ 7x + 5)
= (3x

4
- 3x
4
) + (– 2x
3
+ 2x
3
) +(5x
2
–3x
2
) +(-4x + 7x ) + (1 + 5)
= 2x
2
+ 3x + 6
0,5
0,5
1
b) Q(x) = (3x
4
– 2x
3
+ 5x
2
– 4x + 1) - (-3x
4
+ 2x
3
–3x
2

+ 7x + 5)
= (3x
4
+ 3x
4
) + (– 2x
3
- 2x
3
) +(5x
2
+ 3x
2
) +(-4x - 7x ) + (1 - 5)
= 6x
4
- 4x
3
+ 8x
2
- 11x - 4
0,5
0,5
1
c) P(-2) = 2(-2)
2
+ 3(-2) + 6 = 8 – 6 + 6 = 8
1
3
H(1) = 1

a + b = 0 => a = - b (1)
H(-1) = 3
-a + b = 2 (2)
Thay (1) vào (2), ta có
-(-b) + b = 2
2b = 2
b = 1
=> a= - 1
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D B C C A B D

×