Tải bản đầy đủ (.pptx) (26 trang)

báo cáo môn tương thích điện từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ trong hệ thống truyền hình cáp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (351.35 KB, 26 trang )

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ
TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP
Học viên : LÊ PHƯỚC CHUNG
GVHD : PGS.TS. TĂNG TẤN CHIẾN
Chuyên ngành : Kỹ thuật điện tử
Khoá : K26
TIỂU LUẬN TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
TÊN ĐỀ TÀI:
NỘI DUNG TIỂU LUẬN
o
Chương 1: Tổng quan về tương thích điện từ.

Khái niệm

Các nguồn nhiễu tương thích điện từ
o
Chương 2 :giới thiệu về mạng truyền hình cáp

Cấu trúc

Phạm vi tiêu chuẩn

Thiết bị theo tiêu chuẩn

Một số thiết bị
o
Chương 3 : Tình hình sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn trong mạng phân
phối tín hiệu truyền hình cáp tại việt nam.
NỘI DUNG TIỂU LUẬN

Tổng quan hiện trạngCác vấn đề phát sinh (nhiễu)

Nhiễu tương thích điện từ trường (EMC)

Mục đích phép đo tiêu chuẩn

Phương pháp cường độ trường

Phương pháp công suất (phương pháp đo thay thế)

Các giới hạn yêu cầu

Khả năng miễn nhiễm của mạng cáp
o
Kết luận
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
KHÁI NIỆM


 !"#$% &%$'(
)*

Để thực hiện được điều này, ta phải dùng một kỹ thuật như là một phương tiện
cho phép tránh những hiệu ứng không mong muốn mà nhiễu có thể gây ra.
CÁC NGUỒN NHIỄU TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

Nhiễu sinh ra trong kiểu ghép bởi đường dẫn được gọi là nhiễu dẫn.
Đường ghép có thể là tiếp xúc trực tiếp, hoặc dung kháng bởi điện

trường, hoặc cảm kháng bởi điện trường.

Nhiễu sinh ra trong kiểu ghép bởi bức xạ được gọi là nhiễu bức xạ.
Nhiễu thâm nhập vào hệ thống bởi hiệu ứng đồng thời của điện trường
và từ trường dưới dạng sóng điện từ truyền trong không gian.
CHƯƠNG 2 :
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP
+,-./++012345 6748948+:;
;832<=>?6@A45=B-+8-C4
8=DEF-?480=B-+8-C4
MỘT SỐ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH CÁP
MỘT SỐ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH CÁP
Chương 3
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN TRONG MẠNG
PHÂN PHỐI TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH CÁP TẠI VIỆT NAM
TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG

Ở Việt Nam truyền hình cáp hữu tuyến được xây dựng từ năm 1993 ở TP Hồ Chí
Minh và không lâu sau đó ở Hà Nội. Đến nay, truyền hình cáp hữu tuyến đang
phát triển rất mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc với 63/63 tỉnh

Một số đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp như: Trung tâm kỹ thuật truyền
hình cáp Việt Nam (VCTV), truyền hình cáp Hà Nội (HCaTV), truyền hình cáp
Tp Hồ Chí Minh (HTVC), truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), công ty cổ
phần viên thông FPT, Công ty cổ phần truyền hình cáp Sông Thu, truyền hình
cáp Quảng Ninh (QnCTv)…
CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH (NHIỄU)

4(%GHIJKL%GMJN


4(IHOK PQRIIS%"
 TUTVWJRMJ)N

4(K XIHOK JYZT[RR \IPSMJ
)R%I]RT! %R[P& 
&N

4(%$^_2+`H@ 
 !"#$% &%$N
NHIỄU TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG (EMC)

Bức xạ từ máy tính, thiết bị điện gia dụng, lò vi sóng gây nhiễu cho các thiết bị
vô tuyến điện trong nhà (TV, đài thu thanh, điện thoại không dây).

Bức xạ từ các thiết bị ứng dụng trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây
nhiễu cho các thiết bị vô tuyến điện.

Bức xạ do không bảo đảm kỹ thuật tại các điểm tiếp xúc giữa đường dây tải điện
không bao bọc và các trụ sứ gây nhiễu cho các mạng đài vô tuyến điện đặt gần.

Các tín hiệu truyền hình trong mạng truyền hình cáp bị can nhiễu bởi các đài vô
tuyến điện công suất lớn (Phát thanh FM, Truyền hình, bộ đàm Taxi ).

Bộ khuyến đại tín hiệu truyền hình (booster) gây nhiễu cho mạng thông tin di
động.
NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY NHIỄU CÓ HẠI CỦA TRUYỀN HÌNH CÁP

Bảo vệ, che chắn cho thiết bị (khuếch đại, bộ chia, ) không tốt hoặc hỏng;

Chưa tiếp đất hoặc tiếp đất không đảm bảo;


Không gắn tải giả cho các đầu nối chưa sử dụng của bộ khuếch đại, bộ chia;

Hư hỏng kết nối giữa cáp với các thiết bị của mạng truyền hình cáp (bộ khuếch
đại, bộ chia, node quang, );

Cáp đồng trục bị vỡ.
MỤC ĐÍCH PHÉP ĐO TIÊU CHUẨN

2a"aX!T)%R&!)TN

b&((&QR&!)Tc)%$ ^
KL)%$T)%Rd)KL(aKL
)`N

+)TUT Yc)R&J)I&%$
e&)))%$ZT[R&!)Tc
f)&!%#) \&!)T)J c !
"#$g KYPQR)&!N
Phương pháp cường độ trường
o
Các thiết bị :

Máy phân tích phổ thích hợp

Một anten đã được hiệu chuẩn

Một bộ khuếch đại tạp âm thấp đã được hiệu chuẩn

Một cáp anten có đặc tính suy hao/tần số đã được xác định

Phương pháp cường độ trường
o
Thủ tục đo thử :

Anten phải được nối với đầu vào của máy phân tích phổ qua bộ khuếch đại tạp âm thấp
bằng cáp đồng trục được phối hợp trở kháng tốt hoặc che chắn tốt.

Thực hiện thủ tục hiệu chuẩn.

Cần vận hành phương tiện di chuyển chậm dọc theo đường phố, tuỳ theo sư vận hành
máy phân tích phổ để thu được kết quả tổng thể trên màn hình của máy phân tích phổ.
Phương pháp cường độ trường

QLhH
Trong đó
U
L
là mức tương ứng với giới hạn cho phép, tính bằng dB (µV);
E
L
là giới hạn cường độ trường đối với tần số xem xét, tính bằng dB (µV/m);
k
A
là hệ số anten, tính bằng dB;
A
C
là suy hao cáp giữa anten và máy phân tích phổ, tính bằng dB.
Phương pháp công suất (phương pháp đo thay thế)
o
iKLTT)T $"%$& N

o
MH

2"&) jMR ZKM]R'&S"!Q&aM

+)Rg%" KMkl28mnol28m&"Rg RpK
Mnolklll28mN

2""! PR ZKM]R'&SJWM%RQ&aM
q

2"RgT)SJ%crrJRsWtlKEJ!uX)
q

2""JR c)YQRRgT)
Phương pháp công suất (phương pháp đo thay thế)

Công suất nhiễu :

% S
;JWaX!QR&!actvYRcJSPeKE^Tw`q
;
i5t
JWM%RQR"! PPeKE^Tw`q
1
+
JR )TPeKEq
1

JR QR"JR PeKEq

5
1
J!QRRgT)actvYRcJSPeKEN
+)c!M
Khả năng miễn nhiễm của mạng cáp
Nhiễu có thể xâm nhập vào thiết bị mạng cáp do các vấn đề sau đây:

Che chắn của thiết bị thụ động (các đầu nối, các bộ chia…) kém hoặc bị lỗi;

Che chắn của thiết bị tích cực (các bộ khuếch đại, bộ chuyển đổi…) kém hoặc bị
lỗi;

Che chắn của cáp phân phối kém hoặc bị lỗi do các điện áp cảm ứng;

Che chắn của cáp phân phối kém hoặc bị lỗi do các dòng điện cảm ứng;

Trở kháng của các kết nối với đất của các cực đầu vào của các thiết bị thụ động
và tích cực vượt quá giới hạn cho phép;

Việc loại bỏ chưa hết nhiễu sinh ra trên đường từ thiết bị cấp nguồn;

Gắn kết giữa cáp và các bộ nối chưa đảm bảo;

Hỏng lớp che chắn của cáp hoặc các bộ nối.

×