Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị ở trường thcs Mường Than, tỉnh Lai Châu_tiểu luận tốt nghiệp lớp nghiệp vụ sư phạm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (216.6 KB, 30 trang )

Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài tôi luôn nhận
được sự quan tâm, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, của tập thể các thầy cô
giáo phòng bồi dưỡng - Trung tâm GDTX tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là sự giúp
đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Thạc sĩ Vũ Thành Vĩnh đã giúp đỡ tôi
hoàn thành Tiệu luận này. Tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc
tới tất cảc các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp trong lớp bồi dưỡng
NVSP trường Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và TTGDTX tỉnh Lào Cai.
Tôi xin chân thành biết ơn Ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên,
nhân viên, học sinh trường THCS Mường Than - huyện Than Uyên - tỉnh Lai
Châu đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề
tài này.
Với kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn, mặt khác
lần đầu tiên bước vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nên đề tài không tránh
khỏi những thiếu sót. Tôi rất kính mong sự góp ý các thầy cô giáo Trung tâm
giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai và các đồng nghiệp, để đề tài của tôi
được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cám ơn!
1
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
MỤC LỤC
TT
Nội dung
Trang
A – Phần mở đầu:
1 Lý do chọn đề tài. 5-6
2 Mục đích nghiên cứu. 6
3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. 7
4 Phương pháp nghiên cứu. 7
B – Phần nội dung


Chương I: Cơ sở lý luận về công tác quản lý Cơ sở vật chất – Thiết bị
trường học.
I Những vấn đề chung.
1 Các khái niệm. 8 - 9
1.1 Khái niệm về cơ sở vật chất- thiết bị trường học: 8
1.2 Khái niệm quản lý. 8
1.3 Khái niệm quản lý cơ sở vật chất 8
1.4 Khái niệm xã hội hoá. 8 - 9
1.5 Khái niệm xã hội hoá giáo dục. 9
2.
Vị trí, vai trò của cơ sở vật chất - thiết bị trường
học.
9 -10
2.1. Vị trí. 9
2.2. Vai trò của cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 10
II.
Yêu cầu và nội dung về quản lý Cơ sở vật chất - thiết bị
trường học.
1 1-12
1.
Mục tiêu, yêu cầu quản lý cơ sở vật chất - thiết bị
trường học.
11
2. Nội dung quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học. 11-12
Chương II: Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị tại nhà
trường THCS Mường Than - Than Uyên - Lai Châu
I.
Khái quát chung về tình hình địa phương và nhà
trường.
12 -14

1. Tình hình địa phương. 12
2. Tình hình nhà trường. 13-14
II. Thực trạng công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết bị tại
nhà trường THCS Mường Than - Than Uyên - Lai
14 - 17
2
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Châu.
1.
Thực trạng cơ sở vật chất chung của toàn trường
năm học 2009 - 2010.
14 - 15
2. Ưu điểm. 15 -16
3. Nhược điểm. 16-17
Chương III: Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật
chất - trang thiết bị tại trường THCS Mường Than - Than Uyên - Lai
Châu
Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về công tác sử dụng, bảo quản
cơ sở vật chất - thiết bị nhà trường.
17 -18
Biện pháp 2. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy
động các nguồn lực tham gia xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị dạy
học.
18 - 21
Biện pháp 3: Tham mưu tốt với chính quyền địa phương và cấp
trên, cấp kinh phí xây dựng cơ sở trường học.
21 - 22
Biện pháp 4: Xây dựng kế hoạch kịp thời, khoa để mua sắm
trang thiết bị dạy và học trong nhà trường.
22 - 24

Biện pháp 5: Công tác xây dựng đi đôi với tu sửa và bảo quản. 24 - 25
*) Kết quả của việc thực hiện các biện pháp 25
C – Kết luận
I. Kết luận chung 26 - 28
II. Bài học kinh nghiệm 28 - 29
III. Đề xuất - khuyến nghị 29
D. Tài liệu tham khảo 30
3
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
A – PHẦN MỞ ĐẦU:
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập
với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển
ngày càng cao của xã hội hiện nay, phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng nguồn
nhân lực. Thế kỷ XXI thế kỉ của nền văn minh trí tuệ, thế kỉ mà sự cạnh tranh
chất xám sẽ diễn ra gây gắt. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là
quốc sách hàng đầu trong đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước,
4
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài với mục tiêu:
“Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức
khỏe và thẩm mỹ, phát triển được năng lực của cá nhân". Có như vậy mới đáp
ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp
Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Để đáp ứng yêu cầu ấy cơ sở vật
chất - thiết bị trường học đóng vai trò hết sức quan trọng. Cơ sở vật chất thiết
bị trường lớp tác động trực tiếp đến quá trình dạy học góp phần quyết định
vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện
nay, cơ sở vật chất thiết bị trường học là nhân tố quan trọng trong quá trình
xây dựng và phát triển một nền giáo dục hiện đại, nó là điều kiện cần thiết để
đổi mới phương pháp và nội dung chương trình sách giáo khoa. Trong thực

tiễn giáo dục hiện nay việc quản lý cơ sở vật chất thiết bị trường học còn
nhiều hạn chế. Dẫn đến tình trạng hư hỏng xuống cấp, không sử dụng hết giá
trị sử dụng của cơ sở vật chất - thiết bị, không kịp thời xây dựng, mua sắm cơ
sở vật chất - thiết bị đẫn đến tình trang thiếu thốn cơ sở vật chất thiết bị, ảnh
hưởng lớn đến quá trình dạy học. Qua thực tế cho thấy, ở nơi nào cơ sở
vật chất nghèo nàn, trường học không đúng qui cách, trang thiết bị phục
vụ dạy và học còn thiếu thốn, thì ở nơi đó ý thức học tập và chất lượng
giáo dục sẽ không cao và ngược lại nơi nào có cơ sở vật chất - thiết bị
tốt thì chất lượng dạy và học sẽ cao.
Các trường THCS trên địa bàn huyện Than Uyên nói chung và
trường THCS Mường Than nói riêng cũng không nằm ngoài thực trạng
đó. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo
đặc biệt là chính quyền và nhân dân địa phương, cơ sở vật chất nhà
trường đã từng bước được xây dựng kiên cố hoá, khuôn viên nhà trường
ngày càng xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên với cơ sở chất như hiện nay mới
chỉ đáp ứng mức độ tối thiểu nhu cầu dạy và học của nhà trường, chưa
5
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
đáp ứng được nhu cầu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn một.
Việc quản lý cơ sở vật chất - thiết bị trường học còn nhiều hạn chế và
chưa khoa học dẫn đến chất lượng dạy và học chưa cao.
Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao đó tôi chọn đề tài:
"Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất - thiết
bị ở trường THCS Mường Than, tỉnh Lai Châu". Với mong muốn góp
phần nhỏ của mình vào việc đưa ra được các giải pháp phù hợp và hiệu
quả nhằm phục vụ tốt công tác dạy và học đáp ứng được nhu cầu đòi
hỏi đổi mới hiện nay của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm ra các biện pháp để chỉ
đạo quản lý cơ sở vật chất - thiết bị có hiệu quả ở trường THCS Mường

Than- Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Từ một trường có cơ sở vật chất còn
chưa đủ, chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu dạy và học trong giai
đoạn hiện nay thành một trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia
giai một, đảm bảo tốt công tác dạy và học nhằm từng bước nâng cao
chất lượng giáo dục phấn đấu đến năm học 2011-2012 nhà trường đạt
chuẩn quốc gia giai đoạn một .
3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là biện pháp quản lý cơ sở vật chất -
thiết bị trường học.
Đề tài giới hạn tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý cơ sở
vật chất - thiết bị từ thực tiễn trường THCS Mường Than - Than Uyên,
tỉnh Lai Châu.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
6
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên
cứu:
a. Phương pháp quan sát.
b. Phương pháp thống kê, thu thập số liệu.
c. Phương pháp phân tích.
d. Phương pháp thực nghiệm và tổng kết kinh nghiệm.
B – PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN
LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
1.1. Khái niệm về cơ sở vật chất- thiết bị trường học:
7
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai

Cơ sở vật chất - thiết bị trường học là tất cả các phương tiện vật
chất kỹ thuật được giáo viên và học sinh sử dụng vào hoạt động dạy
học, giáo dục nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.
1.2. Khái niệm quản lý.
Quản lý là quá trình tác động có định hướng, có tổ chức lựa chọn trong
số những tác động có thể có, dựa trên thông tin về thực trạng của đối tượng
được ổn định và làm cho nó phát triển tới mục đích đã định.
Quản lý nhằm phối hợp sự nỗ lực của nhiều người sao cho mục
tiêu của từng cá nhân biến thành những thành tựu chung.
1.3. Khái niệm quản lý cơ sở vật chất
Quản lý cơ sở vật chất là sự tác động của người quản lý đến các
tối tượng như: Người xây dựng cơ sở vật chất, cũng như người sử
dụng cơ sở vật chất, tổ chức phối hợp hoạt động của các đối tượng
sao cho duy trì và phát triển cơ sở vật chất nhằm đạt được mục đích
nhất định.
1.4. Khái niệm xã hội hoá.
Xã hội hoá được dùng với 2 nội dung:
Nội dung 1: Xã hội hoá chỉ sự tăng cường chú ý quan tâm của xã
hội đến một vấn đề, một sự kiện cụ thể nào đó mà trước đây chỉ có bộ
phận xã hội có trách nhiệm quan tâm đó chính là quá trình xã hội hoá
các vấn đề sự kiện như ; xã hội hoá giáo dục, y tế, thể dục - thể thao
Nội dung 2: Xã hội hoá được sử dụng trong xã hội học để chỉ quá
trình chuyển biến từ cụ thể sự vật có bản chất xã hội với các tiền đề tự
nhiên đến một chỉnh thể đại diện của xã hội loài người, đây chính là xã
hội hoá cá nhân.
1.5. Khái niệm xã hội hoá giáo dục.
8
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Xã hội hoá giáo dục là một phương thức, phương châm, hay chiến
lược để ta thực hiện nó.

Xã hội hoá công tác giáo dục được đặt ra ở tầm phương thức tức là
phương pháp, cách thức, cách làm với nghĩa rộng trừu tượng hơn, khái
quát hơn, mang tính chất của một quan điểm, tư tưởng nhằm chỉ đạo
các việc làm cụ thể.
Với quan niệm phương thức sẽ mở rộng khả năng sáng tạo cho các
địa phương về nội dung hoạt động chứ không hạn chế trong một số
công việc cụ thể. Văn kiện IV, khoá VII của Đảng có ghi: " Xã hội hoá
công tác giáo dục là huy động toàn xã hội làm công tác giáo dục, động
viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền giáo dục quốc dân
dưới sự quản lý của nhà nước ".
2. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG
HỌC
2.1. Vị trí.
Cơ sở vật chất sư phạm là một bộ phận cấu thành của quá trình giáo
dục, nó quan hệ tương hỗ với các thành tố khác trong quá trình dạy học như
mục tiêu, phương pháp, nội dung, thầy giáo, học sinh trong quá trình dạy học,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ khi nào giải quyết hài hoà các
mối quan hệ nói trên thì việc dạy học mới đạt hiệu quả.
2.2. Vai trò của cơ sở vật chất - thiết bị trường học.
Cơ sở vật chất - thiết bị trường học là yếu tố tác động trực tiếp đến quá
trình dạy học. Đặc biệt trong tình hình hiện nay để hưởng ứng các cuộc vận
động: " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo
dục"; "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" thì cơ sở vật chất
thiết bị cũng đóng một vai trò quan trọng. Không có trường lớp tốt thì không
có trường học thân thiện, không có thiết bị dạy học thì chất lượng dạy học
9
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
kém và không có học sinh tích cực. Cơ sở vật chất - thiết bị là phương tiện để
tác động lên tâm hồn học sinh, là phương tiện để làm sáng tỏ lý thuyết, để
người học kiểm nghiệm lại lý thuyết, tự chiếm lĩnh tri thức khám phá tri thức

mới. Nó cho phép trình bầy các vấn đề trừu tượng một cách sinh động, tăng
tốc độ truyền tải và tăng chất lượng thông tin, bồi dưỡng khả năng tự học, tạo
hứng thú và lôi cuốn người học, tiết kiệm thời gian lên lớp, cải tiến các hình
thức lao động sư phạm và là nhân tố góp phần quan trọng vào việc đổi mới
nội dung chương trình và phương pháp dạy học.
Đặc biệt trong quá trình hội nhập giáo dục theo xu hướng hiện đại hoá
nền giáo dục nước nhà, nếu cơ sở vật chất - thiết bị dạy học yếu kém, lạc hậu
thì không thể đào tạo con người phát triển toàn diện để theo kịp bước tiến của
nền kinh tế và các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong bối cảnh quốc tế
về giáo dục, tiếp nhận giáo dục xuyên biên giới từ nhiều nguồn khác nhau, với
phương thức đa dạng thì việc đảm bảo chất lượng là mối quan tâm hàng đầu
của mỗi quốc gia. Vì vậy trong nhiều công việc phải làm thì việc làm trước
tiên là phải đổi mới hoàn thiện cơ sở vật chất - thiết bị trường lớp, góp phần
xây dựng đẳng cấp, thương hiệu và tăng năng lực cạnh tranh giáo dục trong
các nhà trường.
II. YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ
CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
1. MỤC TIÊU, YÊU CẦU QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ
TRƯỜNG HỌC.
Mục tiêu quản lý cơ sở vật chất - thiết bị là huy động tối đa và phát huy
vai trò cơ sở vật chất của nhà trường, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập
nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra. Yêu cầu của quản lý cơ sở vật chất - thiết
bị trường học là: nắm vững thực tế cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của nhà
trường mình cũng như tình hình chung về kinh tế, xã hội của địa phương nơi
10
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
trường đóng. Nắm được phương pháp giảng dạy và phương pháp giảng dạy
riêng của từng môn học và mối quan hệ giữa cơ sở vật chất - thiết bị với các
hoạt động giảng dạy và học tập. Nắm được chức năng và nội dung quản lý các
nhóm cơ sở vật chất - thiết bị.Để luôn có ý thức bảo quản, xây dựng, đổi mới

và biết huy động mọi tiềm năng cho công tác xây dựng và phát triển cơ sở vật
chất - thiết bị của nhà trường.
2. NỘI DUNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ TRƯỜNG
HỌC.
Xây dựng và bổ sung để hình thành một hệ thống cơ sở vật chất - thiết
bị hoàn chỉnh trong trường THCS như: trường lớp học, cảnh quan môi trường,
sách, thư viện, trang thiết bị dạy học học. Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất -
thiết bị dạy học. Duy trì và bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất - thiết bị đó.
Nắm vững cơ sở vật chất của nhà trường mình quản lí và điều kiệu kinh
tế, cơ sở vật chất của địa phương nơi trường đóng. Nắm được phương pháp
giảng dạy chung và phương pháp giảng dạy riêng của trong môn học hay
nhóm học. Mối quan hệ giữa cơ sở vật chất với các hoạt động giảng dạy giáo
dục. Không bằng lòng với cơ sở vật chất hiện có. Luôn luôn có ý tưởng xây
dựng, đổi mới cơ sở vật chất và thực hiện ý tưởng đó bằng kế hoạch khả thi
( bộ phận hay tổng thể). Biết huy động mọi tiềm năng của tập thể sư phạm và
cộng đồng cho công tác xây dựng và phát triển cơ sở vật chất.
Bố trí hợp lí các yếu tố của cơ sở vật chất trong khu vực nhà trường.
Địa điểm đặt trường phải là vị trí tối ưu trong khu vực dân cư. Làm cho quá
trình giảng dạy, giáo dục của giáo viên và việc đi lại của học sinh đạt hiệu quả
cao nhất. Tạo ra môi trường vật chất mang tính sư phạm. đảm bảo các điều
kiện: an toàn, vệ sinh, sức khoẻ, điều kiện thẩm mĩ, làm cho nhà trường luôn
luôn sạch đẹp, yên tĩnh, trong sáng cần thiết cho một cơ sở giáo dục.
11
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CƠ
SỞ VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ TẠI TRƯỜNG
THCS MƯỜNG THAN
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ
NHÀ TRƯỜNG.

1. TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG.
Xã Mường Than nằm ở phía Tây Bắc huyện Than Uyên, có diện
tích 3543,2 ha, toàn xã có 19 Thôn bản, Tổng số hộ là 856 hộ và 7358
nhân khẩu, là xã nghèo 135 giao thông đi lại giữa làng này với làng
khác cũng khó khăn, có làng cách xa trung tâm xã tới 4 km.
Kinh tế của nhân dân trong xã chủ yếu dựa vào thu nhập từ sản
xuất nông nghiệp; một bộ phận nhỏ lao động tự do và buôn bán nhỏ bởi
vậy nguồn thu nhập thêm của nhân dân hầu như rất hạn chế .
Đa số người là người dân tộc thiểu số chiếm 85% nên trình độ dân
trí của nhân dân trong xã còn chưa cao, trình độ hiểu biết về giáo dục
còn hạn chế, bởi vậy tinh thần tự giác chủ động trong việc đóng góp
xây dựng trường, lớp còn hạn chế.
2. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
Nhà trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn với đầy đủ
các bộ môn. Tập thể Sư phạm nhà trường có sự đoàn kết nhất trí cao, có năng
lực sư phạm đồng đều, có ý thức trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, hết lòng
vì học sinh. Ban giám hiệu nhà trường năng động, có trình độ chuyên môn
vững vàng, đoàn kết thống nhất trong công tác quản lý.
12
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học đặc biệt là thiết
bị dạy học, đồ thí nghiệm, các phòng chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm
chưa có, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của nhà
trường. Phong trào học tập tuy đã có sự phát triển nhưng vẫn chưa bám kịp
được phong trào chung của xã hội. Vẫn còn có những hộ gia đình chưa ý thức
đầy đủ việc học tập của con em mình. Tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn còn cao chiêm
25%, sự chênh lệch về mặt bằng kinh tế giữa các làng, các hộ gia đình còn
khá cao vì vậy ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giáo dục của nhà trường.
Quy mô trường lớp:
* Tổng số cán bộ giáo viên: 32 - Đảng viên: 21

Trongđó: - Quản lí: 02
- GV đứng lớp: 25
- Thư viện: 01
- Thiết bị thí nghiệm: 01
- Cán bộ Y tế : 01
- Văn phòng : 0
- Kế toán: 01
- Nhân viên phục vụ: 01
* Tổng số học sinh: 545
- Số lớp:20 .Trong đó:
+ Khối 6: 5 lớp + Khối 7: 5 lớp
+ Khối 8: 5 lớp + Khối 9: 5 lớp
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT -
THIẾT BỊ TẠI NHÀ TRƯỜNG.
1. Thực trạng cơ sở vật chất chung của toàn trường năm học
2010 - 2011.
13
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Bảng số 1: Thống kê thực trạng trường THCS
tháng 10 /2009
TT Danh mục cơ sỏ vật chất Số lượng
Chất lượng Ghi
chú
Đạt Không
1
Tổng diện tích khu trường(m
2
)
- Xây dựng các loại công trình
- Sân chơi bãi tập

11200m
2
5
2
2
Phòng làm việc
- Ban giám hiệu
- Hội đồng giáo dục
- Nhà bảo vệ
02
1
1
Đ
Đ
1
3 Phòng lớp học 25 14 0
4
Trang thiết bị làm việc
-Bàn ghế, Phòng làm việc (bộ)
-Bàn ghế BGH
-Tủ hồ sơ tài liệu (Cái)
5
5
12
Đ
Đ
Đ
5
Trang thiết bị dạy học
- Bàn ghế học sinh (Bộ)

-Bàn ghế giáo viên
-Bảng lớp (cái)
-Sách giáo khoa tài liệu (Bộ)
- Đồ dùng dạy học
40
20
20
526
125
256
20
20
526
125
72
6
Phòng thiết bị:
- Thư viên
- Thiết bị
- Thực hành, thí nghiệm
- Chức năng
1
1
03
1
1
1
(Nguồn số liệu điều tra năm 2011 trong sổ tài
sản nhà trường)
Căn cứ vào bảng thống kê cơ sở vật chất của trường THCS Mường

Than trên, BGH nhà trường thấy rằng số phòng học, trang thiết bị dạy
học chỉ đảm bảo mức độ tối thiểu phục vụ cho việc dạy và học. Các
14
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
phòng học bộ môn thiếu vì vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong
công tác giảng dạy các môn học đặc thù.
Bảng 2: Thống kê thực trạng cơ sở vật chất trường THCS
Mường Than - Than Uyên - Lai Châu
Năm học
Phòng học
Phòng làm
việc
Bàn ghế Bảng đen
Bộ thí
nghiệm
Sách
giáo
viên
Sách
học
sinh
tran
h tre
Cấp
4
tranh
tre
Cấp 4
Học
sinh

(bộ)
Giáo
viên
(bộ)
Tổng
số
Không
đủ quy
cách
2010-2011 6 0 04 400 30 20 0 160 150 405
(Nguồn số liệu điều tra 2011)
Kết quả đánh giá của giáo viên về thực trạng quản lý cơ sở vật
chất ở trường THCS Mường Than - Than Uyên.
2. ƯU ĐIỂM.
Nhờ có sự lỗ lực của cấp Uỷ Đảng, Chính quyền địa phương và
BGH nhà trường đã có một số hạng mục công trình và các thiết bị dạy
học đạt tiêu chuẩn, đủ cho việc học hai buổi. Khuôn viên được quy
hoạch khoa học, xanh, sạch, đẹp. Nhà trường có biện pháp để quản lý
và sử dụng cơ sở vật chất - thiết bị tương đối tốt. Ý thức sử dụng bảo
quản và phát huy tác dụng của cơ sở vật chất - thiết bị dạy học của học
sinh và giáo viên được cải thiện. Công tác xã hội hoá trong việc xây
dựng cơ sở vật chất thực hiện có hiệu quả rõ rệt.
3. NHƯỢC ĐIỂM.
Cơ sở vật chất chỉ đủ để đáp ứng những nhu cầu căn bản cho việc
dạy và học. Một số hạng mục còn thiếu hoặc tạm bợ như các phòng học
chức năng, phòng nghe nhìn, thư viện đạt chuẩn, nhà vệ sinh
Một bộ phận nhỏ giáo viên và học sinh chưa có ý cao trong việc sử
dụng và bảo quản cơ sở vật chất - thiết bị trường lớp. Chưa phát huy
15
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai

được vai trò và tác dụng của nó trong dạy học, sử dụng đối phó hoặc
không sử dụng vì tâm lý "ngại" dẫn đến tình trạng dạy chay hoặc để
"thừa" cơ sở vật chất - thiết bị dạy học. Công tác quản lý đôi chỗ còn
lỏng lẻo chưa sát sao, việc xây dựng còn chắp vá thiếu quy hoạch đồng
bộ.
*) Nguyên nhân
- Nguồn thu ngân sách của địa phương cho xây dựng trường học
còn ít. Do điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn.
- Nguồn kinh phí của Nhà nước đầu tư cho xây dựng có nhưng
không đáng kể.
- Công tác tham mưu của nhà trường đối với địa phương về việc
xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường chưa tốt. Sự quan tâm của
chính quyền địa phương đối với nhà trường còn hạn chế.
- Việc bảo quản sử dụng trang thiết bị của nhà trường chưa tốt do
chưa có phòng thiết bị thư viện đạt yêu cầu chuẩn, ý thức bảo quản của
một số ít cá nhân còn kém.
- Công tác vân đông nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh và
nhân dân địa phương về công tác bảo vệ của công it dẫn đến hiện tương
chộm cắp phá hại sản nhà trương vẫn còn xảy ra.
- Công tác xã hội hoá giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập chưa
mang lại hiệu quả cao.
CHƯƠNG III
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ
TẠI TRƯỜNG THCS MƯƠNG THAN
16
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
BIỆN PHÁP 1: NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC SỬ DỤNG,
BẢO QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT - THIẾT BỊ NHÀ TRƯỜNG.
a. Mục tiêu :

Làm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường hiểu rõ
quan điểm và những yêu cầu về công tác quản lý và xây dựng cơ sở vật
chất - thiết bị dạy dạy học. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể
trong nhà trường về việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất thiết bị
trường học.
b. Nội dung tiến hành
Phải nhận thức đầy đủ về vai trò lãnh chỉ đạo của Đảng đối với
chính quyền cụ thể: Hàng tháng Chi bộ chỉ đạo ban giám hiệu và các
đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động chặt chẽ, sát sao chú trọng hàng
đầu đến chất lượng giáo dục và vấn đề sử dụng, bảo quản và xây dựng
cơ sở vật chất một cách sâu rộng và hiệu quả . Hàng năm ngay từ ngày
đầu bước vào năm học phải hoàn thiện xây dựng kế hoạch năm học và
xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu phấn đấu trong năm học. Xây dựng kế
hoạch dự giờ thăm lớp để nắm bắt tình hình năng lực chuyên môn và ý
thức sử dụng trang thiết bị dạy học của từng đồng chí giáo viên nhằm
nắm bắt được chất lượng học tập và ý thức của học sinh ở các khối lớp
về vấn đề này.
Thông qua các cuộc họp hàng tháng của chi bộ, xây dựng ý thức
trách nhiệm, vị trí công tác của mỗi đồng chí cán bộ giáo viên, nâng
cao nhận thức cho các cán bộ đảng, giáo viên trong nhà trường thấm
nhuần các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đồng thời bàn bạc thống nhất
với ban giám hiệu, công đoàn, đoàn TNCS Hồ chí Minh, hội phụ huynh
học sinh thống nhất kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất cho từng năm
học.
17
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở
cơ sở và có biện pháp kế hoạch phối kết hợp để mọi người hiểu được
tình hình, thực trạng hoạt động của nhà trường nhất là công tác xây
dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học.

Hàng tháng dưới sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường, ban giám hiệu
đề ra kế hoạch hoạt động của nhà trường, của các đoàn thể một cách
chặt chẽ, sát sao từng ngày, từng tháng, từng kỳ, có kiểm tra đôn đốc
thường xuyên.
Thực tế cho thấy nếu làm tốt công tác tổ chức và nâng cao nhận
thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, dưới sự lãnh đạo của
Chi bộ Đảng, thì vị trí nhà trường ngày càng được củng cố như được
tiếp thêm sức mạnh, tăng thêm sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo. Chất
lượng dạy học ngày càng được nâng cao và đi vào thế ổn định và phát
triển.
BIỆN PHÁP 2. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC
NHẰM HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC THAM GIA XÂY DỰNG CƠ SỞ
VẬT CHẤT - THIẾT BỊ DẠY HỌC.
a. Mục tiêu:
Nhằm huy động nguồn vốn một cách có hiệu quả vào công tác xây
dựng cơ sở vật chất - thiết bị của nhà trường, tuy nhiên khi thực hiện
công tác này phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế địa phương
mới có tính khả thi cao và đạt được mục tiêu đề ra.
b. Nội dung tiến hành
Trong luật giáo dục (ở điểm D, điều 84, trang 55) có nêu trách
nhiệm của xã hội phải đóng góp nhân lực, tài lực, vật lực, cho sự
nghiệp của giáo dục tuỳ theo khả năng của mình.
18
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Thấm nhuần quan điểm trên của BGH nhà trường luôn có sự kết
hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, ban thường trực hội cha mẹ học
sinh, vận động các lực lượng xã hội, cha mẹ học sinh xây dựng cơ sở
vật chất - thiết bị. Đặc biệt là các cựu học sinh nhà trường, các doanh
nghiệp trên địa bàn, các nhà hảo tâm Thường sau thời gian nghỉ hè,
hàng năm phải tiến hành tu sửa cải tạo, xây dựng lớp học nhằm phục vụ

tốt cho công tác dạy và học trong năm học mới. Muốn làm tốt điều này
sau khi kết thúc năm học, ban giám hiệu cùng lãnh đạo địa phương, tổ
chức họp cùng các các trưởng ban, hội cha mẹ học sinh và cán bộ, giáo
viên để đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất nhà trường, tìm ra nguyên
nhân và cách tháo gỡ, những thuận lợi, khó khăn của địa phương, của
nhà trường, sau đó bàn kế hoạch tu sửa cho năm học sau. Đồng thời Ban
giám hiệu họp với ban đại diện cha mẹ học sinh để có sự thống nhất
trong việc xác định tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở vật chất nhà
trường đưa vào kế hoạch năm học, lập tờ trình lên uỷ ban nhân dân xã
xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.
Ban giám hiệu tham mưu cho Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, HĐND
xã xây dựng kế hoạch xây dựng trường lớp theo từng năm học, định
hướng cho phụ huynh tham gia xây dựng cơ sở vật chất theo nguyên tắc
tự nguyện.
Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, nâng cao tính
thuyết phục để dân hiểu tầm quan trọng của công tác giáo dục, tình hình
bức xúc của việc xây dựng cơ sở vật chất", tận dụng mọi nguồn đầu tư
của các dự án xây dựng trường học của Nhà nước. Nêu những khó khăn
của địa phương, vị trí của nhà trường trong giai đoạn lịch sử, từ đó cha
mẹ học sinh tự nguyện đóng góp xây dựng trường.
19
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Ban thường trực hội cha mẹ của nhà trường là những thành viên
tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm cùng nhà trường quan tâm việc xây
dựng cơ sở vật chất trường học. Qua các tổ chức xã hội của địa phương,
nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng để mọi người hiểu được tầm
quan trọng của bậc học THCS. Hiểu được quy mô giáo dục trong nhà
trường cũng như yêu cầu phát triển giáo dục trong thời đại mới hiện
nayđặc biệt đạt được mục tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai
đoạn 1 (2009 - 2012). Trong đó yêu cầu bức xúc về việc xây dựng cơ sở

vật chất của nhà trường. Họ được mắt thấy, tai nghe, thực trạng của nhà
trường, từ đó thấy rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp cần phải quan
tâm đến công tác giáo dục, quan tâm đến việc học tập của con em mình,
thấy việc làm cần thiết phải xây dựng cơ sở vật chất. Nếu không có cơ
sở vật chất tốt sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con em mình. Chi bộ,
Ban giám hiệu nhà trường cần nhận thức một cách đầy đủ lời dạy của
Bác Hồ:
" Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong "
Với phương châm trên trong những năm vừa qua nhà trường đã đạt
được thành quả nhất định đó là:
Năm học 2009-2010 huy động nhân dân đóng góp 20 triệu đồng.
Năm học 2010-2011 nhân dân đóng góp 22 triệu đồng.
Năm học 2011-2012 nhân dân đóng góp 28 triệu đồng.
Đặc biệt là sự quan tâm của uỷ ban nhân dân huyện, uỷ ban nhân
dân xã, nhà trường được dự án xây thêm 1 phòng học kiên cố trong năm
học 2011 - 2012.
20
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Kinh nghiệm cho thấy muốn đạt được hiệu quả cao trong công tác
quản lý và xây dựng cơ sở vật chất - thiết bị cần chú trọng các điểm sau
trong quá trình tổ chức thực hiện đó là:
- Phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng hạng mục cho từng
công trình.
- Các tầng lớp nhân dân và các đoàn thể phải được bàn bặc, thảo luận.
- Trong mỗi công trình của nhà trường đều có sự tham gia, giám sát
của hội phụ huynh vàthực hiện tốt nguyên tắc công khai tài chính.
Biện pháp trên thực sự đã có hiệu quả, những cố gắng đó là sự
quan tâm sâu sắc của đảng uỷ, uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể và
nhân dân xã nhà. Đặc biệt là sự tuyên truyền của các thầy, cô giáo

trong nhà trường.
BIỆN PHÁP 3: THAM MƯU TỐT VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG VÀ CẤP TRÊN VỀ CẤP KINH PHÍ XÂY DỰNG CƠ SỞ
TRƯỜNG HỌC.
a. Mục tiêu :
Tranh thủ được các nguồn vốn do dự án cấp cho huyện phục vụ cho giáo
dục, dự án xây dựng kiên cố trường học, dự án nước ngoài tài trợ
b. Nội dung thực hiện
Qua thực tế cho thấy, việc xây dựng cơ sở vật chất trường học là
việc làm đòi hỏi phải có nguồn lực kinh phí rất lớn, trong đó nguồn
đóng góp của nhân dân không đáng kể, nhân dân còn nghèo, còn gặp
nhiều khó khăn, kinh tế tự cung tự cấp, trình độ dân trí chưa cao đặc
biệt là nông thôn vùng sâu, vùng xa.
Theo kế hoạch xây dựng hàng năm của nhà trường dự toán mức
đóng góp là bao nhiêu sau đó làm tờ trình, có ý kiến với hội phụ huynh,
trình hội đồng nhân dân, UBND xã, huyện sau đó được các cấp có thẩm
21
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
quyền ra quyết định cho nhà trường thu bao nhiêu tiền trong năm để
đầu năm trình cho các bậc phụ huynh nắm được nội dung thu chi trong
năm học đúng, đủ, chính xác và hợp lý.
Hàng năm ban giám hiệu lập dự toán kinh phí xây dựng hạng mục
các công trình, có xác nhận của uỷ ban nhân dân xã.
Căn cứ vào tờ trình của nhà trường, UBND xã phê duyệt, nhà
trường trình cấp trên (Phòng giáo dục đào tạo, uỷ ban nhân dân huyện)
xin kinh phí xây dựng.
c. Kết quả :
Áp dụng các biện pháp trên mà những năm vừa qua nhà trường đã
xin được nguồn kinh phí cấp trên một cách đáng kế, cụ thể:
Năm học 2009 - 2010, xin được từ nguồn kinh phí Nhà nước xây

dựng 6 phòng học kiên cố.
Năm học 2010 - 2011, xin được từ nguồn kinh phí Nhà nước xây
dựng 4 phòng học kiên cố.
Năm học 2011 - 2012, xin được từ nguồn kinh phí Nhà nước xây
dựng 1 phòng học đa năng.
Xây dựng tường bao, sân trường và hiện nay đang chờ kinh phí xây
bê tông hoá sân trường.

BIỆN PHÁP 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KỊP THỜI, KHOA HỌC ĐỂ
MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG.
a. Mục tiêu :
Trang bị đầy đủ các thiết bị phụ vụ cho các hoạt động giáo dục
trong nhà trường.
b. Nội dung
22
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Hàng năm vào cuối năm học, ban giám hiệu chỉ đạo bộ phận quản
lý tài sản kiểm tra toàn bộ tài sản của nhà trường: SGK, sách tham
khảo, các đồ dùng dạy học, bàn ghế,bảng có biên bản kiểm tra, có
danh mục chủng loại đồ dùng. Lập bảng dự trù báo cáo với ban thường
trực hội phụ huynh xin trích từ quỹ hội mua bổ sung thiết bị mới và kế
hoạch tu sửa các thiết bị hư hỏng.
Năm 2009-2010 nhà trường được cấp các thiết bị thuộc các môn lớp
6.
Năm 2010 - 2011 nhà trường được cấp các bộ thiết bị thuộc môn
học lớp 7.
Năm 2011 - 2012 nhà trường được cấp các bộ thiết bị thuộc môn
học lớp 7 - 8 -9
Ngoài ra, được cấp trên cấp một số tài liệu tham khảo, sách tranh
truyện thiếu niên, thanh niên

Hàng năm, nhà trường còn trích từ quỹ câu lạc bộ mua một số tài
liệu tham khảo thuộc các môn học.
Mỗi năm vận động học sinh đóng góp 2000đ xây dựng tủ sách dùng
chung.
Qua các kỳ thi làm đồ dùng dạy học thi vẽ tranh của giáo viên và
học sinh cũng đã đóng góp cho thư viện đặc biệt là tủ sách nhà trường
thêm phong phú.
Ngoài ra, những đồ dùng cần thiết phục vụ cho việc dạy và học, các
thiết bị dạy và học cho phong trào bề nổi như : Phông, tăng âm, ảnh
tượng Bác trường lập dự toán thông qua hội phụ huynh vận động các
cha mẹ học sinh ủng hộ việc mua bán những dụng cụ cần thiết. Tổng hợp
năm học này số sách của giáo viên và học sinh cũng tương đối đầy đủ:
23
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
( sách truyện, đồ dùng tranh ảnh vv) trên 40 chủng loại tất cả đều sử
dụng có hiệu quả
Có được thành quả trên là do:
+ Sự lãnh chỉ đạo sát sao của Cấp uỷ, Ban giám hiệu nha trường.
+ Có được sự ủng hộ nhất trí cao của cha mẹ học sinh
+ Có nguồn kinh phí nhất định và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương.
BIỆN PHÁP 5: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐI ĐÔI VỚI TU SỬA VÀ BẢO
QUẢN.
a. Mục tiêu :
- Giáo dục học sinh biết quý trọng giữ gìn của công
- Các trang thiết bị về cơ sở vật chất được bảo quản, tu sửa kịp thời
b. Nội dung :
Khi cơ sở vật chất nhà trường đã ổn định, nhà trường lồng ghép
hoạt động ngoài giờ nhằm giáo dục các em có tinh thần giữ gìn và bảo
vệ trường lớp, hàng tuần có kế hoạch lao động cho các em dọn dẹp vệ
sinh, tạo cảnh quan cho môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

Mặt khác cuối năm học nhà trường tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản,
đánh giá chất lượng( còn bao nhiêu % ) trước khi nghỉ hè, bàn giao cho
bảo vệ có trách nhiệm bảo quản trông coi.
Khi các lớp học, ngói vỡ, lớp dột bảo vệ phải kịp thời kiểm tra thay
thế vật liệu do nhà trường chi trả.
Với phương châm hàng đầu, sửa lấy, xây dựng đi đôi với bảo vệ.
Những bàn ghế hư hỏng, được kịp thời sửa chữa ngay.
Hàng năm vào đầu năm học mới, nhà trường tổ chức bàn giao lớp
học, bàn, ghế cho giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm bảo quản, sử
dụng và kịp thời báo cáo tu sửa cơ sở vật chất - thiết bị hư hỏng.
24
Hà Mạnh Thức - Tiêu luận tốt nghiệp lớp NVSP Lào Cai
Tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm nhà trường triển khai mẫu trang
trí lớp học theo quy định của bộ giáo dục đào tạo, lớp có khăn trải bàn,
lọ hoa giá để chậu rửa tay, chổi quét, thùng đựng rác để học sinh làm
công tác vệ sinh đúng quy định. Tất cả các mẫu trang trí phải thống
nhất một mẫu, một khuôn, nguồn kinh phí trang trí, giáo viên chủ
nhiệm lớp dự toán bàn thống nhất với chi hội phụ huynh trích quỹ lớp
ra để trang trí.
Các dụng cụ phục vụ cho việc dạy học, học tập và cho phong trào,
hết năm phải bàn giao cho nhà trường, bảo vệ có trách nhiệm trông coi
bảo quản.
Tất cả tài sản của nhà trường đều được ghi vào sổ tài sản của nhà
trường. Thường xuyên có sự kiểm tra bổ sung, có biên bản kiểm tra xác
nhận của ban giám hiệu nhà trường. Chính vì vậy, tài sản của nhà trường
không bị thất thoát, phòng học luôn bảo đảm vững chắc bền đẹp.
Kế hoạch mở rộng đất trường theo hướng:
- Xây dựng theo tiêu chuẩn : Trường chuẩn quốc gia : 10 m2/1 học
sinh.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể làm tờ trình đề nghị các cấp có

thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, xây dựng cơ sở vật chất và kế hoạch
xây dựng trường chuẩn Quốc gia, nhằm từng bước đáp ứng được nhu
cầu đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay theo xu thế hội
nhập khu vực và trên thế giới.
*) KẾT QUẢ CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP
Sau khi thực hiện áp dụng 5 biện pháp trên (có sự tham khảo trưng
cầu ý kiến giáo viên - thể hiện qua phần phụ lục), trường THCS Mường
Than - Than Uyên đã thu được các kết quả đáng khích lệ trong việc xây
dựng cơ sở vật chất, trường lớp và sử dụng cơ sở vật chất của nhà
25

×