Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (714.97 KB, 67 trang )

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 1
Chọn phương án (A hoặc B, C, D
     
   
    
   
   
Chọn phương án (A hoặc B, C, D
!   "#
$ #  
%""   &
'"   
( # 
Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
)*+, ///////////
   
"///////////0
 #  
///////////"12
    
3&/////""45#6
  # #
 4"///////////.#-
   
!76#///////////
#   
$)1#///////////1
 " #
%-".-##1///////////
  8 
'4&-///////////#


  " 
(4///////////"
   
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D)
9"""4
"#4"#:;/////9:;//////
#48""#"#+
2"3"")
""7"#".:;///////"
4":;////"#)".
2#4""#": ;////
"#)"#4
4":!;///////////4##:$;//////
"#-:%;/////////"42
4"##:';//////////42
 ""#:(;////////"
#   #
8 " 
 "  
 
  1 " "1
!   #
$ "#  #
%" "  
'   #
( " " 
Văn phạm: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
+% !///////////3<
"# "#
"## ##

4"///////////(
#   
+#///////////
# ## # #
4#///////////#
   
 ).///////////#
#  ###
!*///////////7##
# ## 
$4///////////
   
%)##///////////0
"# # #"#
'3#///////////
  ##
(-##""0
+.18///////////
 " 
///////////6"-#
   
-1=4>///////////
0 0 )0 60
3///////////
'$ .,.'$  '$ ..'$
+#?"
4?#"
4?#"
-#?"
-#?"

 ,#=46##''>
 ,#6###''
,#6###''
,#6##''
,#6###''
!)///////////0-'%
## ####
## ###
$)1/////////0" ###
1
%414#
)#.
1.1#
4#1
4#
'4#"///////////##
) ) ) 4
(##4#///////////
# 
 
"///////////.
#"# #""# #"
)##"0///-1#-
@  " ,"
-1"=///////////>
+1- +--1 +-
-#"8-///////////
# ## ## #
*1#"//////////////////////
A A# A##A#

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ / cụm từ có gạch chân sửa trong
các câu sau:
!3<66."+3&.#
" 
$*B C"1&"

%1"#.1#"#

'4!CC###
 
!(-"##

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu
 ,!((.7"""
#"7
### (."#"
@##"+"(!!5!((.
7.".7###&##
".7##"
&.#:##;..#4.
"7##"
#"#.7#
".##
 .%(""#
##74C#"#17.#
7".#.#..
#""C4#$((7
#.#"".
"#
!)"0

4@"7D
47
4&"7
4"7"#4
!&##7##7#0
(!! # ( "!(("!((
!#.""##"7
##&
#+
!4#=>!##""
   
! 4#="#>$""
# # ### &##
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu
3"#"""#*
9#"".
#"#4###
."##"#..#.#
"#@&.""#
###.#...
#4#"##
?"#&
#1##"#"#
#1
!!4#"
##"
####
###E"#
##"##
!$#.##"

# "##?#
## 1
!%9###..#
""###
##?"#
""#"
#"
!'#""#"#

#""#""#
"#"""#"F
"# "#
###"#
$()""0
9###."#
4&#"#"#
<#"#"#
4"##"
2
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu

4##"
4"
4#"
-

--# --#
-" 6#

-#81""# 

-#81""#
-##81""# 
-81""#
 
-".-" -"".
.-"-".
!"
-# -
- -#
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với các câu tốt nhất:
$!,A"A"
 3""
-.-""
#.""
-.""
$$-AA/#A"&A
  -/#"&
-/#"&#
 -/#"&#
-/#"&#
$%9#A#AAAA
##.
##.#
##"#.
###.#

$'4AAA#A&#
 4##&#
4##&#
4##&#

4##&#
%(-1#A"AAAA4G
 -1#""4G 
-1#""4G
-1#""4G
-1#""4G
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2
Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác:
1.  &
2.  # ##
3.#   #
4.  # "
5.8 ?  
Chọn đáp án để hoàn thành câu:
6.)#""
#   &
7.-.#HHHH
  
8."HH"""#""
#   
'4###-HHHH
   
10.4#"".#HHHH
    
11.4 (HHHHHH
  &  
12.*"IDHHHH
  # 
13.3##HHHHHHHH&#
#   #

14.48"#HHHHHHHH""
 # &  
15.4&"H"
 # # # #
16."JBHHHH#
8 #  
17.6"HH
 # &  
18."##HHH
 #  # 
19.4#-HHHH
    
20.C-"0C+.HHHHD
 "  # "#
21.4HHHHH""
  
 
22.HHHH".###
 4 )  )#
23.6"(JBHHHH
 # 
 #
24.9HHHH#"
 # "# "# #
25.-K"HHHH#
    
3
26.-#"J-HHH-8##
  " 
27.*HHH-"#.###

 ## #
# #
28.)"-J--HHHHH
 ## # ##
29.9"4G#HHH#
    
30.3"#HHHHH#""
   # 
31.4.=9>BHHH
#  # 
32.)"".""#"HHH 
   
33."-#""H"
 # # 
34.,#.HHHHHH
 ""3 3#
3"# 
35.HHHHH##
 +- +#-
+- +#-
Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống:
):!;////#"
4#/
  :$;///      #        4      
###.:%;//3""#"
:';/////.##
"
4##:(;////"#
###?6
".&#.:;//.#/8

/""4?"
""".#:;//8"#.
#4.:;////
##
:;/////.#""#?#
"""""#: ;///
36.   
37.   
38.   
39."# "#
"# "#
40.  " 
41. " 
42. "  
43.   
44.3 B 4" 6"
45.   
Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống:
9#""
:!;///  .                    :$;//.    
####""-".
#"#"#6#.:%;///
"#.:';///////".#
#"
: (;///.##@.
#?##: ;////
##"#3""#: ;///-
##.: ;/////.""##"#
##": ;/////"#
4.#": ;

///////###8"
46. #   
47. +< ? 6
48.   
49. & & &# &
50. -# @&
,# 
51. "   
52. ## #
53. # #
# #
54.   #"" 
55.  
 
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
 "#"""#
  #  #        #    "  "#    
.  @  ".  #  "  #      '!(  #  '$(  " "#
"&""3##
I #  7#" #. # < #
4####/
  ?  ##        #

(

#"#.
."#.#"#"
##"-"."
#""####
"

#@. ## cuisine
        .  "          
##"""#
56.@"#.@".#"#HHH
 #"56
#
 "
7#
4
57.)""#cuisine0
 "  
58.)#""0
#"
@"#"&
3##I"#"7
4####
56
59.)""0
(

.""##56
#.".#""#
#
"""(


@#"##"
60."#"HHH

##C

"

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi
 4#""#
8L#"
##.
 4###"""
##-!

."M.-.?"
-@.#""M#""
M.####
#8
6#8.###"
-$

.@"#"
##"+.@##
+4###.8
##"
4##"-'

.D6#
"#"*
##"#C#4"
""##
#"*#""
#."##"#

61.""#M&HH

"#8 -
#""@ ##
62.4###"HH
@# -#
@##-# @#
63.""#D6&
HHH
 "#
##"
#"

64.4#"".D##"
"0
*##+ *#&"
*&## *#"#
65.4##HHH
 ""#
&"
##"
#""
Chon phần gạch chân cần được sửa:
66.GD.
"

67.*C""##
C""## 
68.#".###.#
#
"  # 
69.7#.#.#"

#"8
 #"
70.4"#".#
###"
4"
Chọn câu có nghĩa gần với câu cho sẵn:
71.
#&
 
72.B#
 4#
-#.#
 -"##.##
,"#
73.-#-###
 6-#
 6##-#
 -####
 -#.##
74.=3-.0>#
 4#
4#
 4#"

5
75.2#3"#
 =)##..30>#2
=)##.0>#2
=)#3.0>#2
=)#..30>#2

Chọn câu được viết tốt nhất với các từ cho sẵn:
76.)A"#AAAAA#
)"#"#
)"#"##
)"###
)"#"#
77.-AA"A&AA
 -""&
-""&
-""&
-""&
78.A"A"A
4"#""
4"""
4"#""
4"""
79.-AAAA"AA#A"
-#"-##"

-#"-##
"
-"-#"
-#"-#
"
80.*#A-AAA#AA
 *##-#
*#-##
*##-####
*#-##
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 3

Chọn (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với
các từ còn lại trong câu:
1." " " "
2." " #" ""
3.   
4.# "  #
5.   
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm
tiết có vị trí khác với ba từ còn lại :
6.&  #" #
7. "  # 
8.   
9.  " 
10.   #
Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
11.)-.////
 # "# # 
12.4///////////#
 8   
13.3///////////-#
    
14.4///////////"#
  " 
15."3"///////////
 ## ## # #
16.B#///////////-#"
    
17.4#///////////
 "  " 
18.9#"///////////

  # # 
19.///////////.#"
  6  
20.)8#///////////
 #  #
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặcB,C,D)cho mỗi chỗ trống:
 D  . ,  5    #
*.#:;///////#-
:;////////-":;////////##".
8.":;////////#B
"#  "  : ;  ///////////  #  B      :!;  ///////////  
?"#
 B#:$;///////////,5".
#    .    .  #  #    "  B    :%;
///////////",5,".
&.:';///////////-":(;///////////
.#"-#
"#"#"
21. #  
22." " " 
23.  " 
24.  ## 
25.   
26. "#  
27.8   
28. #  #
29.    
30.##  # 
Văn phạm: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
31.-"-///////////-#

   
32.6##///////////#
   # 
6
33.2///////////D
   ##
34.4#"#.////////
" "  
35.*8#///////////
   
36.4-8///////////
 #  ##
37.4"///////////"#
## # ####
38.-2///////////"
#   
39.46.((
44//////
  # ###
40.*#///////////#
 - -## -#-#
41.///////////-.-
 3 )  *
42.-///////////
----
43.///////////.-
) 9 4"" 
44.)#0=///////////>
+ + + +
45.3+.///////////

- - --
46.///////////&""#.#
"##"
 3"  #"3"
47.*#.=-"-#.-#>
-#N
*#"##.#
*#"##.#
*#"##.-#
*#"##.#
48.#///////////"0
  # 
49.)///////////#""
 ""  
50.+'!(///////////
# ##
## #
51.9
-N
4#
9#
-#
9#
52.)#06-////&
" "# "# "
53.*#&///////////
####
###
####
"####

54.////////90
   
55.2///////////"
# # # #
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ /cụm từ có gạch chân cần phải sửa:
56.2###"
#
  " #
57.3##""N("
  "
58.4"..#"#
D##9
  # 
59.-"##

60.4"C#"#

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu:
 -4#""#"
"0B#
#""N..&C.
##.H-"####
"##....
""
#"?-"
#.
#
61.6"
4" 4"""
7 *0

62.#.""
"" 
 #
63.)#0
M#
3"C#
9##
#""
64.@.
4"
)#"
+
)##.
7
65.=-#""">
.
"
"##"
""
"#
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi câu
 4""M##-
EE##"4###"
#"
 "#D##
"#+..
##6####
 # "+"# ,  
"####,
#

 4""+##"3#
#"#"
66.-M.#"
"# 4#"
#" ""
67.4"=#>
   ?
68.-#"##
"# 
"4 "
69.
 
# +
70.,#"##
   +"
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu
71.)#= >"#""
##
4 #
 "
4#" #
# 
72.-##"
-8" 4#"
4#-" -##
73.-##-#
6-# 6-#
6#-#6#-#
74.+##"#
#""

<.#"
#".#
<"#

75.-.D+B
+BD
D#/#+B
+B##D
+BD
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ưng với các câu tốt nhất được tạo ra bằng
những từ cho sẵn:
76.3A#AAAA
3# 
3#"
3#"
3##"
77.A-A#AAA
-##
"-#.#
-#.
"-#.
78.-"AAA-AAA
-"##.-#
-"##.-##
*##.-#
-"##.-#
79.)AA"A*30
)*30
)"*30
)*30

)*30
80.-AAAA#A
-#
-#
-#
-#
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 4
Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác:
1.  ## 
2.   "
3.#"   
4. "  
5. "   
Chọn đáp án để hoàn thành câu:
6.D"HHHH
## ## # #
7.4#"#HHHH
   
8.4"HH####
 & 
9.-HH"#
" &# 
10.)HHH"#"
# #  
8
11.HH#.##&
"-# #-##
12.):;HHHHHJ*
 " # 
13.-"#H

   
14.*HHHHHHH
   
15.HH"#.""#
 # 
16.HHH#8#4#
+" +" +"+"
17.-#.-HHH
## # #
18.-##&#.H("
# #
 
19.4##HH#"#
# #  "
20.HHHH.#"#
 6
 6
21.-"HHHHH
 
 
22.-##HHHHHH0
   
23.,".#HHHH
   #
24.-HHHH"-##"
 # #
25.4#HHHH
8# 8#
8# 8#
Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống:

-":!;//////#.
"  #    "              #  #    
:$;/////"##@##".
:%;/////##C
"#:';//////
M#.:(;/////."#
8":;/////""
"8-#"
       :;/////        
##  .        #          "  ##  
:;/////3"##
  :;//////            #.
#"#          #    0  -  #    -    
: ;//////
26. ##C## 
27. " " 
28. # ""
29.#  #
30."   "&
31. #  
32.7  *
33. "" 
34."  
35.  ""
Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống:
64
:!;////-#.:$;////#"
#.".9#.
#:%;/////#-".#
.:';///////)#

#":(;/////...
.#
:;////#   #     - 4G  # 
###:;//////#

#:;//////.
G."*#-.#
:;///////.#""#"
# #  " 
: ;////
36. # " 
37.   
38.    #
39.  
40. # # # ###
41. 97& , 
42.    
43.     ∅
44.  
45. 8 ?# 
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
 D#"##
"###"##
"#)#""
C#..#"#"####
"#
 #### .
#"#"#"
,    "        #      "    "  #  #
#  4        #       

@&.##"
#".4. $
#"C#"#""""

9
 +."##
""#"##
46.)##0
 " 4"
9 7#
47."##"H
 #"#"#
"##

#"#
48.4#%&"HHH
#"#"
#"#
"#
#"
49.4#%&H
##" # # "#
50.""0
# 
6# "
51.4%&"HHH
#"
#""#"
""###
"#"

52.4#%$&H
#  " 
53.)"""#"0
4"#""#

7
4"###
4"#"
54.4#%"&H
  ? "
55.4##"#"#"HH
   
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
6#?"-
"#
'.&##
"/#
?"##
&#
".#.=B
">.6#4
.=#>/#6
###&##
4#".# .
#.".
#."/
#
4#"##
#?C"
.#.

##.#
56.)"0
4&" 
4#""#
4?""
4"
57.4"
H
 &###
#### #"
58.4&=B">#H
#""#
"#"#
#"""#
#"""7#6
59.#"HH
 
C? 
60.)""##"0
"
"
""
"8
61.)##"0
# ##
*## 6###
62.)#""##
0
4# 4"
4"4"#

63.4#%#&H
##  # #
64.4%%"HH
  
 "
65.4#%&H
  " 
Chọn phần gạch chân cần được sửa:
66.4"6.##"#"

 # # "
67.)""#.-"
# ) "  #
68.-"#?
"   ?
10
69.4####"#.-
#
#  ##
70.4"###-#

4###
Chọn câu có nghĩa gần với câu cho sẵn:
71.4"
4#"
4"#
4#"
4"
72.4#&
4&###

4#&
4.?.#&
4#&
73.*# #"#.#

+##
,#"?#
@###?
6#"##."
74.4#"#.=D">
4#""##
4##"#"#
4#-#""##
4#"#"#
75.3"
3"#
*"3
*"#3
3"""
Chọn câu được viết tốt nhất với các từ cho sẵn:
$!@AA#AA (OA
@#" (O"
@##" (O"
@#" (O"
@#" (O"
77.+AAAAAAA#
+"#
+"#
+"#
+"#

78.6AAA-A#AA-A
6"-#-
6"-#-
6-#-
6-#-
79.6AAAAA
6#
6# # 

6##
6#
80.*AAAAAA#
 *##
*#
*##
*#
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 5
Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác:
1.  # 
2.#   "
3.  #""
4.   # #
5.  " 
Chọn đáp án để hoàn thành câu:
6. -HHH
# ## ##"
7.-"."""HHHH
#   "
8.4#CC#HHH""#"#
   

9.HHHHH.#"
?@  3
10.-HH4
#
  # 
11.+"HHH*
 # 
12.4#HH"(("
&# 
13.-HHH"#0
#&# &
&#  &
14.-HHHHH8.#-
"" ""#
""# ""
15.)0-"
HHH.#"
 #  
16.B#JBHHHH
# ##
17.7""HHHH#""
   
18.HHH"##"
+  +"+ +"
11
19.-.HH

#   
20.)H####
 " " 

21.)#HHHHHHH"+B
##" #"
"## "##
22.HHHH..M#
 ) " )
23.4HHHHH"
   
24.4#HH'!(
 "  #
25.#3.HHHHH0
""#""#
#""#""
Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống:
3"#:!;HHH""
.#"
:$;HH#.###-"#
:%;HHH."&..#+
#":';HHH
          #  .        
:(;HHH"#""
#:;HHHH""4
#".#
#":;HHH"""#
",##.:;
HHH"""4":;HHHH
": ;HH
26.## ## ### ##
27.   
28." "" " "
29.   

30.4## 4# ###
31.  
32.  
33. "" ##
34.# 
35."" " "
Đọc bài văn, chọn đáp án điền vào chỗ trống:
 <#.  .    #        :!;HHH"
  :$;HHH    #  "    #      "
*.?:%;HHH"#"
  "          #  #  :';HHHH"    
4#:(;HHHH##"
 +#:;HHH"#
4"":;HHHH#
4:;HHHH####
4 :;HHHH"##"
##""#
: ;HH    "     .    ##         
#""..##
36." " 
37.6# 4"# 6## 4"##
38.# ##
39. ""
40.# # ###
41."#" "#"
42" 
43.  ""
44.#   
45. # ##
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

<#intake""#
4 cavity-causing #
4"#
"##"
"?"#.".
#""
"#7"")."#
"...scrape off ?.
##""#

46.)##0
# @#"
6# 4#
47.)##"0
###
-#
6#
6"
48.-"#""#"H
 &  
49.#""#"HH

&
?"

50.4"###
HHH
" "
" "
51.4#HH

#" " " 
52 4#CHH
" #  &
53.4#"HH
  ""  #
12
54.4#""HH
    #
55.""#&
HHH
 "# #"
#!"#"
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
 -###.""#4"C
...7.#I.##".M#
"".#
#"-#.""#.
"""""
@##.#&"#.""
"#"#@# #  # 4
""###"#
)    " "  #   
#")"#"C"#..
"######
4 " #.#  #  #.     #
#"#4?#"
.#3#
"#"
56.4""0
# 

 
57.4#=">HH
" # 8 
58.""##"&HH
   7
59.4=#>HH
"## ##
60.4"""#"&HH
""" ##
# 
61.4#=>HH
?#" ##"  "
62.)""""#"C"#0
4 4
4# 4?
63.D"##HH
" "##
 "#"#
64.4=>"HH
##"#"# #"#
""#
#".#.####
65.4#"#HHH
# "
" &
Chọn phần gạch chân cần được sửa
66.)##.#
"
  # 
67.4"?&.#

"? &  
68.-#"##

- " ## 
69.<#.
#
   #
70.-&#"""###
#
- &#"" "# #
Chọn một câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn:
71.4".K
*"
"
*#K"#K
4."
72.6#"#"#
6
6"#
6#
6#"##
73.4P . (-P. (
-"
4-
-8"
-#"#"
74.3"".#
3"#K".#
"#K#.#
@"K"8.#

@#.#
75.-"-#K##-#
-"-#
-#-##
"#K"
-##-#K
Chọn câu được viết tốt nhất với các từ cho sẵn:
76.#AAAA
4#"
4#"
4#"

4#"
13
77robots / use / slaves , therefore ,/ free / people/do/ more of the things / want.
<#."."#"
< # #  ."."  #   " 

<##."."#"

<."."#""

78.AA#"AA"#AA#"&
#""##"
&
#"#"."##"
&
#""##"
&
"#""##"

&
79.AAAAA#
"
#
                    
#
"
#
#
80.A"AA#A#
#"#
#
-"##
3""##
3.".##
#
ĐỀ SỐ 6
Questions 1-5. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs
 # #""  #
 #  8 
    
   # 
    
Questions 6 - 35. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer
!<+7BF@<-7+6#
#" ?
#" "
$8#0
   "
%"#.M98

" "# # #
'-KJ-##K
#   
(-#K"
   
*
" " " "
4K#"
   
*K6#
K  K K
4&#
 # # #
 *K
# #
# #
!3"'!('%(
## # # #
$)#
   
%#.-K
 #  
'G#".-
##"-#
"   8
("".28""

"   
4"#4G##
  " 8

9".#
#
 #  
39"F#
   8
4#.#
.K"#
# "# # #
 -".-#""
   
!4-23
<# # @ #
$,7.""#.#K
    
%)"#M.#""
""
   #
'-"####K-#
"  # " 
(3#?#
"######
  # 
M#"
"    
14
3"."#
"
  # 
)-8#.-"##""#".
-#HH

   
".""
""
# "#  #
 )-#
  &## 
Questions 36 - 45. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D
4-#<"
"6' (.K:!;##
.#:$;##"
:%;"M###"
"##"(.
#56:';K&.#
@7#:(;'$(
##""(
.#:;Q
#Q4#:;
Q"Q.#4#
:;6"#
#.##4"
'%(##"##:;
#..#".#
##..#: ;#
! "   
$   & 
%    
'  "  "#
(  # # 
 ## ##  #
 ##  ## #

 #   #
   & &
  #  # &
Questions 46 -55.Read and mark the letter A,B,C,or D to indicate the best answer.
###C#""
8.#""#"-.
##""".
###"##
#"##4"#
C#."

-".&"##
"?"
4"&#"#"8
 they&4#"
#.##"*#"
###""#"
?"C#".#.
#
*C""&
"""4"""
""-#
"#
#"#"K#."
?.&"##4
#"".##
"#.captures"6..
##"#Once
#.#"&")
?##"."##"

#-"?#.
#.#.##.###4
&#,".C"#
C##"
task "C.C
!("")
4# 4?##
4 4"
$*"+
"
"" ##"
" ?""
%,they,
" #  8
'*frame buffers
"
## &"
## "
(*""+

#
"
?"#""

,captures,"
  # 
,Once,"
"  " 
*"+)
4&C##

4#C#"
4C
4#&"
4#QtaskQ
   8
15
(")
##"
-".###
##?#
#"#
Questions 56 - 65. Read and mark the letter A, B, C, or D to indicate the best
answer to each of the following questions.
4"##"##
"+#"#""enhance
""".Q#"Q
#"#9##
###
#"#..?".
&#""
"""""
##3.ptarmigans..#
#.""#"<#
&#"##"""#
-.7.zigzag"""
"#"#
""#,
###"C"C##.
#"#"."?
"#":peregrines#

"#;
?#""""C#Q"Q
*.alarmed""##Q"Q
6#&#.#""
"#"Q@Q#in particular
"#orthopteran.8#
-.Q"Q##"
#M#&""##
#.)
"..##&#.#
6."###"
K"Q"?6
Q"Q#4###
8
!,enhance,
   
$4#"KQzigzagQ

 "  #
%-"
""#
"#""
"
##"
'#".+"
 7
" "
!(.+"
)
4""

4"
4"#
4##""
!4#QalarmedQ
 # "# &#
!*,flash,#"
-/0-1
" 
# "
!,in particular,
 #"" & "?
!""

#""""7
#" "
! (""grasshopper")
4,flash,,freeze,
&",flash,#
48"#
&"#"flash"
Questions 66 - 70. Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that.
!!#". .#


!$6)#9".#

!%#"."#.#"

!'###"


$("&"#

#
Questions 71 - 75. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence
$("."""#"##
*#""##
*#K#"#K#"
""##
)"##
$('2
 )<#""
)<#"
 )<#"#
-#K<#"
$("2#"2
*#K""K.#K#
16
)##"K
-"##."K#
-"#K#.##"K
$"".
-#
*##-#
+#-#
6#-#
$ (#"#""
"#".-
-##".-
".-
#".-

Questions 76 - 80. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the best sentence
built from the given words or phrases.
$!3333#
)-#.##"
)-.##"
)-#.#"
)-.##"
$$333$"3
-"".&
-"".&
-"".#&
-"".#&
$%43333
 6###
6#
 6#
6##
$'333"3
)J-##
)J-#
)J-#
)J-#
%(533.33#
,""
,""
,""
,""
ĐỀ SỐ 7
I. Choose one word whose stress pattern is different from the other.
 "   &

   " ##
   
 # " # 
 &   C

II. Choose the best answer to complete each unfinished sentence
!@.#//////////?"
# # #"" #
$=*#.20> =-1#//////////=
#1  "
%4""/////////#-#&#
   "
'41///////////"
#   "#
(*.##///
  # 
/////.#P((#
5  9## 
-///////////#%N(
   
-#///////////
# # ## #
-///////////8##0
"" "  
 +#///////////
  & 
!4#""#"
///////////31"#
 "" " 
$*"//////////L18"C

  #  
%4//////////""&
 # # ##
'=-C"&#>=////////////=
41# 
##0 -1"
(C)#"0>
C=*//////////"#//////////>
""A ""A
""A# ""A#
-#/////////##"
#
"" 4
7 -"
"#/////////""#
###
"   
N0 N+.//////////)1#
 -#  
-1-1//////////"#"
   
 -//////////#
   # 
!4###//////////
  ? 
$4##""?."4#////////#
 "  "
17
%-1##"-8#1//////
   ""

'-#
///    #
(##///"#7.20
 #  
/////////0
   
4#""#1///////////
  " #
=1"#-#>=/////////////=
B.-1 +.-
B.- +.-1
=*#D"0>=/////////////=
=B.1> =-1"=
=--#1> =B>
 )"##"&////////>#>
 C #C C C
!>B#">=//////////////=
6 4-1
-# ,"
III. Choose the underlined word or phrase in each of the sentences
$  :; ## #:; " :; ## .#:;
&"
%"  " :; #  :;   #  :;
#:;"
'?:;"##:;:;#:;
(:;##:;7:;:;
&
:;"#:; "13
:;":;"#
IV. Read the passage and choose A, B, C, D for each of the following blanks

*#""0-"
#   #?.     "
   "#.   :;  ////      #       "  
:;////-K.".."&
#,K""C#."
#":;////-##.
#-K-: ;///-#
:!;//////"K-K"
.":$;//////."0-
"##80)
#":%;//////#.
"####?,
."&.-.#-#
."33#."
:';//////)K.#)K
: ;/////###".
##.##,#.K: ;
//////#.##
#K#
    #
   " 
 #  8 
  8# # # "
!    
$   ? 
%    
'    #
(    
    
V.TEXT 1.  ##.'("

#
"#"7&#
##""""#?"
B#"#
," #"
""####""
""""#&#&#
"#&"#
#"
-"#"#.#
  #     # #  #     
-".###
"..-"."###
4evacuate?."
###8
#""inflated#8.##
&##"")#.#
"?.#
)"0
##
#""
#""
"
4#&##"0
 "&
" """
#.#"""HH
" #""##
## "#
#.&#"

""H
"##
1

#"
18
!-"#""
""CCCCCCCCCCCC
# "
#1 #"
$#""7R794
& """"
?" 
%4#=>#///////
# #  "
'4#="#>#///////
"# &## &## #
!()#"#0
*
)
)"
*#""
Text 2: -#?4"
..""#.#
4.".###4
####""N#
#"##L#
##"#
Descendants "  "C    #        #
##"#.#

#""##"""
##L#

3"""##.
"###LC##
They#"##.##
"#""""")#.
###.##
.""#"
!,"."
 "  #
!@##""
   "
!-#".?#
   #
!4#=##>!
## "" ## 
! 4"#
  8 
!!&"1##"
 C#
# 
!$"##
 "#"
"## "##
!%4"##""
#
###
?##
#

!'4#=4>"
  ###
$(4####
"

#"
"#
VII. Choose the sentence among A, B, C, D that is closest meaning
$*#
+
*#.
##
)
$-"#"
B##"
*###.#1"
,"##"
B#""
$4####
6####
6####
6####
6##.##
$-""
4""
4""
4#""
4#""
$ 4K""#"#
 4###""K

4##""K
 4#"#K
4#""#K
VIII. Choose (A, B, C, D) that is best written based on the words provided.
$!@A#AA#AA
4"##"#
4"##"#
4"##"#
4"##"#
$$A#A#AAA"
<#.#"
<#.#"
4#"#
4##"
19
$%A#AA
3"#
3#
3"#
3"#1
$'AAAAA#
#.#
-#.#
-#.#
##
%(AA&AA
6#&"#
6.&"#
6#&""#
6#&"#

THI THỬ ĐẠI HỌC
B. Put an accent mark over the main stressed syllable of the following words:
  " 9 ##
 ##   ##
 #   
  " # 
 "   
II. Choose the best answer:
!-#////////////
""   
$@#"".#
////    
%)##"////////////
# " # 
'4####////////////"≤(.((("
   
(:;////////////#.#
#.#
   
D##////////////
# # " 
4"#2#&4#""////////
 "" # #
*////////////#."
"## "# # #
-"#3#.".##
/////// # #  
 B#////////////"#
   
!4"##////////////

 ""  
$///////#1#
) 4 ) *
%4"C///"F#
# "# # #
'///##""?"#
+ + *# 2
(  4          "  .    #    ##
////////"
#   
2///////"#"#*#
"#
   
B#///////
"   ##
""/////////////
 # "" 
)1"//////#0
 " " #
 /////"".####
#
  , -#
!////#"
< 9  5
$)"#""#.
=//////////>
  , 2
%KK-K#0 QQ
 6
* )

'Q3#Q QQ
-##K -#K#
4 ).0
(=-1&0> C=//////////>
A. B.& +.&
B.1& +.&
Q)#""0Q QQ
B. +.-#1 B. +
+6#.
"# #"
"#" "#"
4-////////////
 #
# 
<2///////"#
2 #2 2 2
 /////###.#""
 ) 4 6 ,"
III. Choose the underlined word or phrase in each of the sentences
!4#".#.####
   
$,""."
 
20
".((("5#6

%4##

#


'8@."..#.
$('##". 
D
40. 6##1###1#
A B C D
IV. Read the passage and choose A, B, C, D for each of the following blanks
HOW WE READ
)#####.###0
&##"#
"1:;//////////0:;//////////
?##=#>E:;////////
.#
#:;//////////#E#"#1#E
".&#
7"#""#
""#C&#"?: ;
//////////"".
"9#:!;////////
#:$;////////##"
"""4:%;//////////
".##6"#
:';//////////#L: (;//////////#
&"
##N#.
#
 #  
  # "
8   &
 #  
    

!# # # 
$ "" # #
%8   
'   
( #  
IV. Read The following passage and choose the best answer:
4"#""##
##".
#"..".
 #)#
#"#L#.#
unlimited?
""##
.."."
#"###"
."#...#.
"
&.###""##
4#"C.#
##.""7#
#C.#
"""C
)#0
" #
 
#.
   
4#=>"
   
4#=>##

  # &
)#0
& 
 ##
!4"
 #
#"# &"
$4#=#>##""0
   #""
%*##"0
 -""#"
 -##"##
 -..#.

 ".#
#"
'4"""#&
#? 
#C 
!(4#=>
 8  
TEXT 2.N4".C
.#4#"
#""
6-
#"#"L###4
"C

-"#C"#
-"""."

C,.
"C
DC###"
#-"###C
21
#
#
!4"#
4#""#C
*
4".
*
!4"###""#
#

#"
#

!4&=#>##
" "" ## 
!#."0
6 
6C DC
! #."C0
@
#
"#
)#C
!!4#=> '##
#   

!$4#=>'#
2"  2" 
!%""C7R794

#"
-"
"
!'4&=>##
 "   
$(-"#".""
""#.
" 
C C
VII. Choose the sentence among A, B, C, D that is closest meaning

4"#.#
4"#.1#
4#"#.##1
-""#.#1
"
-""#
*".-"#"#
-"#"#"#
*"#."#
6"#""
##"#
4"##
*###.#1"#
-"##.#1"#
$$""

4&&##1#
*&1#
-&##&
-1#&&#
!#""#7".
##?
*##?
*##?
*##?
VIII. Choose (A, B, C, D) that is best written based on the words provided.
$!AAAAA
4#
4#
-#
4#
$$3A"A+9A
3+9#"
3"+9
3"+9
3"+9
$%4AA#A&
4"#"&
4#"#&
4##&#
4##&
$'#A#AA#
##.#
*#.#
)#.#
#.#

%(7A#"AAA#A
7#"##
7#"#
7#"#
7#""#
ĐỀ 8
ĐỀ THI GỒM CÓ 80 CÂU
I. Mark A,B,C or D to indicate the word that is pronounced differently from the
rest.
  
 D. agent 
#  
D. sweet 
22
 B. rival 
# 
. A. broad # #
 
   C. ensure

II. Mark A,B,C or D to indicate the word whose main stress differs from the
rest.
!" # C. inherit
 
$ # #
# 
% B. contribute 
  
'#  C. develop
# 

( # C. envy

III.Mark A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following
questions.
4#///////
#  " C. deliver
# 
4&//////////.#-##"-#
means    #
6##16//////

"   
with
4##&////////////
  C. by himself 
 -.-1-1"////////
A. tongue  #

!////////.-
5 B. Unused 
5" 5?#
$-"#18./////////////"
  
C. could buy #
%B1/////////-1""
A. miss 
" &
'4##""?."4#/////////////#

  #"

D. came up with 
(4#/////"##&##
 B. inactive 
 #
)#//////////////."
  
# D. were seated
)///""#"
  C.
up  "" 
#"/////////#
  
 D. whatever
-1#/////////*1#""
A. get on   
 
 -"#///////."
 B. genuine 
" 
!*#"/////////
 B. in  
 
$*/////////".##1
#
A. came into  
 #
%*/////////////////6#
 B. every other 
 
'///////////.#&.."##"


 B. To survive )
 6
()#1////////////#

  
## 
IV. Read the passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to
indicate
the correct answer to each of the questions from 31 to 40.
.5#6##
#"".#
.#.ban".#.
."6"
#)7#.6#D6
"#supported"#
".#)D#M#)#9.
#"#?C
9.""#
##4#primarily
####"
23
))##%! .@#@"#
##%!%#%$(##suffrage
##.""##
##-%!')4###
##".#"
1""##%$%.it
"#'(.+##


)#0
4)4  
4@##

# D. Women’s suffrage.
4#=>
  C. prohibit 
#.##0
A. To improve the conditions of life that existed at the time.
47#6"#
4#""
4#"-##
4#=#>!##
###  #
D. acknowledged
 4#=>'
A. above all.  "

!)##")0
4)4##5
1""##
4##"
D. Black people were granted the right to vote.
$4#="">##""0
 

C. the right to vote "#
"#
%4#=>!"
A. bill  

+#
')#+#0
G" "

C. Voting rights for women "

()#5#60
"%!! "%$( "%$% D.
After 1920
V. Mark the letter A, B, C, or D to show the underlined part that needs
correction.
6"wants?#"# :  
;
B
###must drink"#.
8
B 

"A#:##E
6525+4-G73,,;

"C
is#

C 
":;

..they"
1
A

:STUthey;

 @#were"":
;
B
VI. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the
correct
word for each of the blanks from 46 to 55.
:!;///."
#"#.
###:$;//////,"#
##
-.:%;////#"""&
:';////##4#&
#,".
#: (;//////&3#
##: ;////////##
4: ;/////#".
#&#: ;///////
##1-.: ;////////.
#D"
: ;///////
! B. at 
 "
$" ""
C. afford ""
%  
? D. so
' B. as
 

24
 (took 
# 
  
C. ordinary 
  B. similar
 
 # #
C. ordered #
  
# 
    C. as well  
VII. Mark the letter A, B, C or D to complete each of the following sentences.
 !4#////////////////////////
"# B. he gives little
or no homework to do.
"#  1
"
 $3<".///////////////////
#""  B. as well as an
effective teacher.
###  
#
 %-##////////////
#
#  B. that she
remembered
##  ##

 '6#8.#//////////////

A. nearly doubled  

  8

!(*##"".///////////////////////////
 #""" "

  D. she was unable to
arrive on time.
IX. Mark A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to
each of the following questions.
!."
+"-#
7"-#1
C. Neither of the books I read was interesting.
4-#1
!88#
#".
*###"
+###"
D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me
as well.
! (#..#
 -"##
 -"##
 C. If we book tickets in advance we can avoid waiting
 -"#"##
!."
*#""#
B. What surprised me was his lack of confidence.

4""##
4#""##
! *#
.#
4.#
4#.
D. The older he gets, the less he wants to travel.
!!4$.
 6#"&#""
".##1"#&#"
C. Only after a few months working for him did she feel relaxed.
-""##"&#
!$-#$""
5&#.##1
7&#
C. Contrary to everyone’s expectation, she lost the tournament.
41&.
!%(#"""
)
4""
C. The items you want have been out of stock
@.
!'#
-"#""
-""
-1""#
D. All are correct
$("
 ,""# 
B. I had no intention of offending you.

-"""#
)-""##
VIII. Read the passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct
answer to
each of the questions from 71 to 80.
4   " "    1
#""@8#
#."   of no
25

×