Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

skkn tổ chức hoạt động dạy học giải quyết vấn đề chƣơng “chất khí”, vật lí 10 thpt với sự hỗ trợ của bảng tƣơng tác

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.31 MB, 30 trang )

1SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
Đơn vị: Trƣờng THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM





SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT
VẤN ĐỀ CHƢƠNG “CHẤT KHÍ”, VẬT LÍ 10 THPT
VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BẢNG TƢƠNG TÁC


Ngi thc hin: TRẦN MINH THUẬN

-  
- VẬT LÝ 

- 


Có đính kèm:
 Mô hình      
- 2014
2

SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. TRẦN MINH THUẬN
2. 
3. 
4. 
5.  (CQ)/ 

6. Fax: E-mail:
7. 
8. 
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
- 
- 
- 
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
- 
- 
- 




3

Tên SKKN:
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƢƠNG “CHẤT KHÍ”, VẬT LÍ 10 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ
CỦA BẢNG TƢƠNG TÁC
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 


DH 

viên (GV)               




(HS) khó h




“Học đi đôi với
hành”  




DH , 

Long Thành, 
4

 
DH 



.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lí luận
 
  (PPDH) 




;



 trong DH 


 - -
 
        

  (QTHT)





5










 



 



              





             ctivprimary




(Activboard), bút 
ò
vô cùng 
6

   mà còn cho ph       
.

+ 
 
+ Các 


+ 

+  


+ 


+ 



+ GV có trò chơi ô chữ, ghép hình, thậm chí cả chơi cờ cá
ngựa
+ 


 

 

7

 G


+ 
+ 


+ 
2. Cơ sở thực tiễn

 





 chúng tôi có

 






tr





8

 

 


+ GV             
  









 





TN 
TN 
               

3. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài
B           


9





BTT








BTT 
 
Bước 1: 

ác tình

Bước 2: 

Bước 3: 
Bước 4: 
Bước 5: 



 Hệ thống câu hỏi định hướng
Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

vì sao?
10






 
buông tay th










ng?


Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle – Mariotte







    

11


áp s
(p,V), (V,T) và
(p,T).
 
Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Charles









             (p,T), (V,T) và
(p,V).



Bài 31. Phƣơng trình trạng thái của khí lí tƣởng









12

 
(V,T), (p,V) và (p,T).


 Tư liệu hình ảnh
n hóa các



công cấu tạo chất
tìm kiếm
hình ảnhtìm kiếm
enter


    Save Picture As       Save

Image As
            
.


Hình 1: 
 Tư liệu phim thí nghiệm
13

 

             

 




.
              
the kinetic molecular theory
Boyle’s lawisothermal processCharles’s lawGay – Lussac’s law
Videotìm kiếmenter





Hình 2: 
 Tư liệu phần mềm



DH

14


 

ActivInspire dùn


 




kh

Hình 3: 
3.1. Sử dụng phần mềm ActivInspire trong pha đề xuất vấn đề (Tổ chức TH
CVĐ)



 
  

Ví dụ 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa áp suất và thể tích khi nhiệt độ không đổi
15











Hình 4: 
Ví dụ 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ khi thể tích không đổi




Hình 5: 
Ví dụ 3: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


  


16


Hình 6: 
3.2. Sử dụng phần mềm ActivInspire trong pha giải quyết vấn đề











, TN .


Ví dụ 1: So sánh các thể rắn, thể lỏng và thể khí





Hình 7: 
17

Ví dụ 2: Xây dựng định luật Charles




Hình 8: 
Ví dụ 3: Xây dựng định luật Boyle – Mariotte
 




Hình 9: 
3.3. Sử dụng phần mềm ActivInspire trong pha kiểm tra và vận dụng kiến
thức


+   

+ 

Hình 10: - 
18

+ 
+ 


Hình 11: - 
+ 

+              


Hình 12: - 
4. Giới thiệu giáo án
BÀI 28. CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
- 
- 

- 
2. Kĩ năng
- 

- nhóm.
19

3. Thái độ
- 
- Nghiêm túc, h
B. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- 
- 
- 
- Phân nhóm HS: chia nhóm theo bàn
2. Học sinh
- 
C. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét về phần Nhiệt học và chƣơng Chất khí.
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo chất
 Giai đoạn: Tạo tình huống có vấn đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS







         
       

         


 


 
       

+ HS quan sát.




+ Chú ý theo dõi.


20


         
       
       



      

 Giai đoạn: Giải quyết vấn đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
        
S




        
cá        


        

         
        

+ Yêu 





CĐ pt khí.mp4
CĐ nhiệt của phân tử khí.mp4









+ 





21

    

+ M




      

        

nhóm.
        
Plasma.


The Kinetic Molecular Theory.mp4

+ Nhóm HS quan sát và hoàn thành






 Giai đoạn: Củng cố - Vận dụng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS



      

2. Hoạt động 2: Tìm hiểu thuyết động học phân tử chất khí
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
         
        




 



       
thích       

22





3. Hoạt động 3: Củng cố - Vận dụng – Giao nhiệm vụ về nhà
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
    

 


+ 





PHIẾU HỌC TẬP


THỂ KHÍ
THỂ LỎNG
THỂ RẮN
Loại phân tửKhoảng cáchLực tương tác phân tửChuyển động phân tửHình dạngThể tích


BÀI 29. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
- 
- 
-  Mariotte.
- 
2. Kĩ năng
- 
 
23

- 
-  Mariotte .
- 
3. Thái độ
-  
- 

B. Chuẩn bị
1. Giáo viên
-  Mariotte .
- 
- Phân nhóm HS: chia nhóm theo bàn
2. Học sinh
- 
- 
C. Tổ chức hoạt động dạy học

1. Hoạt động 1: Xây dựng định luật Boyle – Mariotte (30 phút)
 Giai đoạn: Tạo tình huống có vấn đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
        








  

     ân công.



TN vui.mp4
BOYLE'S BALLOON - ENGLISH - 10 MB.mp4

       

         
 
        

24


       
   
t

+       







 Giai đoạn: Giải quyết vấn đề
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS


và V.


         


        







 




 ra

TN.


+ Ghi 

       





        




thành 


25


         






và Mariotte.

 


ghi bài.




 





        
 Mariotte.

 GV.


2. Hoạt động 2: Xác định dạng của đường đẳng nhiệt (10 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS




  







        











+ HS xem phim

×