Tải bản đầy đủ (.doc) (12 trang)

sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HOA LAN-XÃ EA TRANG – HUYỆN M’ĐRĂK

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (134.92 KB, 12 trang )

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MG HOA LAN-
XÃ EA TRANG – HUYỆN M’ĐRĂK .
A. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Giáo dục Mầm Non nước ta đang bước vào một giai đoạn hết sức
quan trọng và mang tính quyết định đổi mới giáo dục theo chỉ thị của thủ
tướng chính phủ số 239/QĐ – TTg về việc phê duyệt đề án phổ cập giáo
dục Mầm Non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 . Một vấn đề đặt ra là:
Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục cần có những nhà giáo như thế
nào ?hay nói cách khác những yêu cầu về phẩm chất đạo đức , trình độ
năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên để đảm bảo cho
đổi mới giáo dục thành công . Chính vì thế công tác đào tạo bồi dưỡng
giáo viên hiện nay là công việc hết sức quan trọng không phải riêng ngành
giáo dục mà là công việc của Đảng , nhà nước và của toàn xã hội .
Việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược bởi vì đây là công
việc phải làm thường xuyên , liên tục và lâu dài để xây dựng một đội ngũ
giáo viên đủ về số lượng , chất lượng,đẩy mạnh sự phát triển về chuyên
môn nghiệp vụ .
Có thể nói đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói
riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực , đội
ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo
dục . Bởi vậy phải nhanh chóng cũng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
giỏi về chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ tay nghề có phẩm chất đạo
đức tốt , có phong cách sư phạm đẹp mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi
mới của nền giáo dục hiện nay .
Với mục tiêu giáo dục và đào tạo Mầm Non là cuộc hành trình ngàn
dặm “ Khởi đầu là tuổi thơ” Chăm sóc giáo dục trẻ từ 1 – 5 tuổi có chất
lượng để phát triển toàn diện về thể chất , tình cảm , trí tuệ , thẩm mỹ , đặt
nền móng hình thành nhân cách vững chắc cho trẻ bước vào bậc tiểu học .
Đội ngũ giáo viên trong trường Mầm Non là lực lượng chủ yếu quyết
định cho việc chăm sóc giáo dục và quyết định cho sự thành công trong


nhà trường . Với vai trò trọng trách đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải
thường xuyên bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực , ổn định đồng bộ
11
tạo điều kiện cho mỗi giáo viên phát huy khả năng trên từng vị trí công
việc .
Trong giai đoạn hiện nay hệ thống giáo dục mở rộng , số trẻ đến
trường ngày càng tăng , nhu cầu học tập ngày càng phát triển . Do đó
người quản lý cần có biện pháp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
giáo viên ở trường mình .
Là một cán bộ quản lý , tôi được cấp trên phân công bổ nhiệm làm
phó hiệu trưởng phụ trách trường MG Hoa Lan – Xã Ea Trang từ năm học
2008 -2009 . Qua quá trình công tác tôi nhận thấy việc bồi dưỡng chuyên
môn cho giáo viên trong trường là hết sức cần thiết . Nếu làm tốt công tác
này sẽ giúp giáo viên nắm vững phương pháp giảng dạy của từng bộ môn,
có hình thức tổ chức các tiết dạy linh hoạt , sáng tạo , giúp giáo viên bình
tĩnh , tự tin khi lên lớp .từ đó nâng cao trình độ , nghiệp vụ , tay nghề .
Từ nhận thức trên , tôi mạnh dạn chọn đề tài : “ Một số biện pháp bồi
dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường MG Hoa Lan –
Xã Ea Trang – Huyện M’Đrăk”
B. PHẦN NỘI DUNG :
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON :
Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải đảm bảo những
yêu cầu sau đây :
- Phải thống nhất tư tưởng chính trị với chuyên môn nghiệp vụ các nhiệm
vụ đặt ra từ thực tiễn , thu hút giáo viên vào các hình thức hoạt động , tận
dụng những thành tựu của khoa học giáo dục và kinh nghiệm tiên tiến
trong việc bồi dưỡng , chú ý đến nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân , đơn vị
Mẫu giáo , nhà trẻ cần được giải quyết .
- Phải hết lòng yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội, lòng yêu nghề mến trẻ ,

tinh thần trách nhiệm với công việc , có ý thức tổ chức kỹ luật , tinh thần
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có ý thức làm chủ tập thể xây dựng bầu không
khí thân thiện lành mạnh trong nhà trường .
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập chủ yếu học để nâng cao
nghiệp vụ , bồi dưỡng thêm những kiến thức , bồi dưỡng về thể lực , đảm
bảo sức khỏe đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội .
11
Trong những năm qua Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ . Nghị quyết TW2 khóa VIII, luật giáo dục ra
đời mở đường cho công tác giáo dục – đào tạo có những bước phát triển
mới , vị trí , vai trò , trình độ ,năng lực của đội ngũ giáo viên được nâng
cao ngang tầm với nhiệm vụ . Do đó công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
là nhiệm vụ hàng đầu , để khắc phục những yếu kém về phương thức
giảng dạy và học tập . Điều kiện kinh tế ở nhiều địa phương còn khó khăn ,
vị trí , vai trò người giáo viên Mầm Non chưa được chú trọng còn xem nhẹ
ngành học Mầm Non và một số giáo viên chưa thực hiện tốt vai trò trách
nhiệm , chất lượng còn thấp , cơ sở vật chất , trang thiết bị còn thiếu
Hàng loạt các văn bản chỉ đạo của ngành đã ra đời nhằm chỉ đạo từng
bước cho ngành học , cấp học , bậc học đề ra chiến lược lâu dài về nguồn
nhân lực con người trong đó có đội ngũ giáo viên Mầm Non .
III/THỰC TRẠNG :
Trường MG Hoa Lan được thành lập từ tháng 8 năm 2000. Trong
những năm qua . Được sự quan tâm của các cấp , các ngành , chính quyền
địa phương , ngành cấp trên , hội cha mẹ trẻ , tập thể giáo viên trong
trường có tinh thần trách nhiệm cao,yêu nghề mến trẻ ,có ý thức trách
nhiệm không ngừng phấn đấu vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc
giáo dục trẻ góp phần đưa chất lượng nhà trường ngày một đi lên .
Mặc dù thành lập được 10 năm nhưng cơ sở vật chất của trường vẫn
còn thiếu thốn . Đặc biệt năm học 2008 – 2009 nhà trường được đầu tư nhờ
vốn chương trình 135 , có phòng làm việc của BGH , văn phòng nhà

trường từng bước được cải thiện .Tuy vậy so với tình hình thực tế ,điều
kiện CSVC chưa đáp ứng với yêu cầu để phục vụ cho công tác dạy và học
hiện nay .Điều kiện CSVC không thuận lợi , các điểm lẻ nằm rải rác theo
từng buôn rất khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao .Một số
giáo viên nhà ở xa nên việc đi lại rất khó khăn .Trình độ chuyên môn của
giáo viên không đồng đều , một số giáo viên đã lớn tuổi chưa nắm phương
pháp giảng dạy của từng loại tiết , còn lúng túng trong việc tổ chức tiết học
theo hình thức đổi mới nên chưa thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học . Đa
số người dân ở đây là người dân tộc Ê Đê, điều kiện kinh tế còn khó khăn ,
trình độ dân trí thấp , việc am hiểu về chế độ sinh hoạt cũng như việc dạy
và học chưa được phụ huynh chú trọng .
11
IV/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG :
1. Đội ngũ cán bộ giáo viên – CNV :
-Tổng số CBGV – CNV : 15đ/c Nữ : 13 DT: 11 ĐV: 03
Trong đó CBQL : 02đ/c Nữ : 02 DT: 01 ĐV : 02
Giáo viên : 11đ/c
Nhân viên : 02 đ/c
2. Trình độ Văn hóa – Chuyên môn nghiệp vụ :
Năm học GV có trình
độ sơ cấp
GV có trình
độ trung cấp
GV có trình
độ cao đẳng
Gv có trình
độ đại học
2007-2008 02 04 0 0
2009-2010 01 02 08 01
3. Chất lượng đội ngũ giáo viên :

Năm học LĐTT SKKN GVG
Trường
GVG
Huyện
GVG
Tỉnh
Giờ
dạy khá
Giờ dạy
TB
2007-2008 01 0 02 0 0 06 05
2009-2010 03 02 05 03 0 03 02
Hiện nay trường MG Hoa Lan có 11 lớp nằm rải rác ở 11 thôn buôn ,
trường có 3 điểm trường với tổng số trẻ từ 3 -5 tuổi : 219/11 lớp .
Trước thực trạng trong công tác quản lý cũng như công tác giảng
dạy của đội ngũ giáo viên và những đòi hỏi về kiến thức của những con
người mới thế hệ hôm nay đã giúp tôi phải làm như thế nào để có những
biện pháp bồi dưỡng giáo viên nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp
ứng với nhiều yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay .
V/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN :
1. Yêu cầu chuẩn giáo viên Mầm Non theo QĐ số 02/2008 QĐ –
BGD – ĐT ngày 22/01/2008 :
Chuẩn giáo viên Mầm Non mà bộ GD – ĐT mới ban hành gồm có 3
phần: Phẩm chất đạo đức lối sống , kiến thức của người giáo viên , kỹ năng
sư phạm . Mỗi yêu cầu và các tiêu chí cụ thể kèm theo,theo đó người giáo
viên Mầm Non không chỉ là người trông nom trẻ an toàn mà cần có kiến
11
thức về nghiệp vụ sư phạm,dinh dưỡng,y tế Cũng theo chuẩn giáo viên
Mầm Non ban hành người giáo viên Mầm Non phải lập kế hoạch chăm sóc
giáo dục trẻ phù hợp,phải biết cách tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo

hướng tích hợp,tổ chức hoạt động theo nhóm . Đặc biệt người giáo viên
Mầm Non phải có kỹ năng giao tiếp tạo tình cảm thân mật,gần gũi trẻ,có
khả năng xử lý tốt những tình huống bất thường có thể xảy ra . Như vậy để
chuẩn giáo viên Mầm Non thực sự đi vào cuộc sống trước hết cần chú
trọng đến đội ngũ giáo viên,đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định trong
chất lượng giáo dục hiện nay .
2. Giải pháp thực hiện :
2.1 Công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị :
Công tác chính trị tư tưởng, quan điểm và đường lối của đảng, các chủ
trương, chính sách của đảng và địa phương, của ngành là công tác quan
trọng mà mọi giáo viên trước tiên cần phải quan tâm trau dồi. Bởi vì để có
thể thục hiện tốt công tác giảng dạy, trước hết người giáo viên, phải có
định hướng chung và rõ ràng cho mình.Nên trước khi bước vào năm học
mới, phòng giáo dục tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho giáo viên
nhằm nâng cao chất lượng nhận thức tư tưởng, chính trị, 100% giáo viên
thanm gia, cuối khóa có làm thu hoạch và đánh giá xếp loại tương đối cao.
Ngoài ra trường còn tổ chức cho giáo viên tham gia sinh hoạt cùng với địa
phương những hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như : ngày
thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày giải phóng miền nam
30/4, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày thương binh liệt sĩ 27/7
2.2 Công tác bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ:
Để phát huy vai trò và lực lượng quyết định chất lượng chăm sóc giáo
dục trẻ trong nhà trường, đội ngũ giáo viên phải thường xuyên được bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường được
thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra, dựa trên cơ sở nhiệm vụ năm học và
những mục tiêu phấn đấu của ngành mầm non trong những năm qua. Để
công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đạt kết
quả tốt. Tôi đã mạnh dạn đề ra một số vấn đề sau :
+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy :

11
Ngay từ đầu năm học tôi xây dựng kế hoạch hoạt động chung của nhà
trường ,bên cạnh đó tôi chỉ đạo chuyên môn lên kế hoach giảng dạy bám
vào nội dung đã tập huấn của ngành học Mầm Non . Ví dụ : Tháng 9 học
chủ điểm : Trường Mầm Non , trong chủ điểm xây dựng mục tiêu phát
triển qua 5 mặt : Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ , tình cảm-xã hội , thẩm mỹ
.Sau đó lên mạng nội dung , mạng hoạt động . Như vậy trong chủ điểm
Trường Mầm Non giáo viên cần chuẩn bị những gì để phục vụ tốt cho
chuyên môn của mình .
+ Làm đồ dùng dạy học- Đồ dùng đồ chơi :
Đối với trẻ tư duy trực quan hình tượng phải rõ ràng , có độ chính
xác, chính vì thế giáo viên trước khi lên lớp phải chuẩn bị đồ dùng ,đồ chơi
đầy đủ , đồ dùng phải tự các cô làm bằng những nguyên vật liệu sẳn có ở
địa phương ,gần gũi với trẻ như chai,lọ nhựa dùng để làm những con vật
như mèo , chó , gà , vịt hoặc cắt ra làm bộ ấm trà Ngoài ra tôi còn tìm
kiếm một số mẫu đồ dùng học tập, đồ dùng đồ chơi cho giáo viên làm để
phục vụ tốt cho các môn học, tôi còn liên hệ trường bạn cho giáo viên đi
học hỏi cách làm đồ dùng dạy học ,đồ dùng đồ chơi. Qua đó giáo viên thấy
được lợi ích của việc làm đồ dùng dạy học ,đồ dùng đồ chơi rút kinh
nghiệm để trang bị thêm cho mình kiến thức khắc phục dần những hạn chế
của bản thân.
+ Tạo môi trường lớp học :
Một môi trường lớp học thoải mái đem đến cho trẻ sự hứng thú, khả
năng tư duy,sáng tạo , tưởng tượng cao hơn so với một môi trường bừa bãi
không gọn gàng ,Cho nên trường chúng tôi là năm đầu tiên thực hiện
chương trình đổi mới hình thức tổ chức,tôi yêu cầu giáo viên quan tâm
nhiều đến đồ dùng,đồ chơi phục vụ cho hoạt động có chủ đích ,giáo viên
nên trang trí lớp đúng chủ đề, chủ điểm theo từng tháng.Nhất là tạo môi
trường chữ trong lớp học . Như chúng ta biết đối với trẻ Mầm Non lớp học
chính là mái nhà thứ hai của trẻ,cảm giác đầu tiên khi trẻ đến lớp là nhìn

xem xung quanh có những gì và có đẹp không.Vì vậy mãng chính trong
lớp học đó là mãng chủ điểm ,Cho nên tôi đã hướng dẫn cho giáo viên
thống nhất chọn tên của từng góc chơi mỗi khi chuyển chủ điểm mới ,các
mẫu chữ , các tên gọi ,hình ảnh minh họa cho các chủ điểm ,có như thế mới
thu hút được sự chú ý của trẻ .
11
+ Nâng cao chất lượng giờ dạy qua dự giờ :
Tôi có kế hoạch dự giờ nắm chắc tình hình sinh hoạt lớp của mỗi giáo
viên để có biện pháp chỉ đạo sát thực và có hiệu quả.Qua dự giờ các tiết
dạy của giáo viên, tôi giúp giáo viên nắm vững mục tiêu, nội dung, phương
pháp giáo dục trẻ từng độ tuổi, nâng cao khả năng thực hiện chương trình,
đảm bảo thực hiện đúng, đủ và thực hiện có sáng tạo, chính vì xác định
như vậy ngay từ đầu nãm học, sau khi phổ biến kế hoạch, nhiệm vụ nãm
học và sau khi ổn định năm học ở tháng 9, tôi bắt đầu có kế hoạch kiểm tra
cụ thể, trong kế hoạch kiểm tra nội bộ trường, việc thực hiện chương trình,
nề nếp ra vào lớp, việc sử dụng đồ dùng dạy học, vận dụng linh hoạt các
phương pháp, đảm bảo nội dung chương trình và kết quả đạt trên trẻ. Đồng
thời xây dựng bầu không khí thân thiện trong nhà trường và thực hiện mục
tiêu đào tạo một cách đồng bộ.
Với thành công của một tiết dạy trên lớp phụ thuộc rất nhiều vào bước
chuẩn bị, có chuẩn bị tốt thì người giáo viên mới nắm bắt vững vàng tránh
được những khuyết điểm mắc phải. Thông qua việc trao đổi với tập thể
giáo viên, tổ chuyên môn sẽ giúp tôi xác định được ý thức làm việc của
giáo viên và kịp thời giúp đỡ giáo viên mới ra trường, những giáo viên yếu
kém. Ngoài ra nhờ căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá sẽ áp dụng để giúp giáo
viên nâng cao chất lượng trong các tiếp dạy.
Hơn nữa để giúp các giáo viên chưa qua chuẩn nắm vững vàng hơn
trong việc thực hiện chương trình, chính bản thân giáo viên đó sắp xếp giờ
giấc đi dự giờ đồng nghiệp có tay nghề vững vàng. Qua dự giờ, tôi thấy
giáo viên nào dạy tốt chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng tiết dạy mẫu, cho

giáo viên dự giờ góp ý để nắm kỹ phương pháp của tiết đó mới chuyển
sang tiết khác.
Qua đăng ký dạy tốt, dự giờ dạy mẫu, giáo viên ý thức được mức độ ảnh
hưởng đến kết quả tiết dạy, đến công tác thi đua của giáo viên theo từng
tháng , từng học kỳ và suốt một năm học. Do đó tập thể giáo viên khi đến
lớp đã chuẩn bị tốt hơn phần nào về giáo án và đồ dùng dạy học.
+Qua công tác thanh kiểm tra :
Kiểm tra về qui chế chuyên môn , hồ sơ sổ sách ( Bài soạn , sổ chất
lượng , sổ theo dõi trẻ , sổ ghi chép cá nhân về các buổi họp của chuyên
môn , tổ khối ) Phương pháp dạy của bộ môn , cách trang trí lớp để
11
đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn của giáo viên có
đúng như kế hoạch mà nhà trường đã chỉ đạo hay không?
Kiểm tra dự giờ có báo trước và đột xuất về các tiết dạy cũng như các
hoạt động, sau kiểm tra có nhận xét đánh giá , phân tích các ưu điểm ,tồn
tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh , khắc phục những
hạn chế .
+ Tổ chức các hội thi :
Có thể nói bồi dưỡng chuyên môn thông qua các phong trào thi đua , tổ
chức các hội thi , thao giảng thường xuyên sẽ giúp cho giáo viên mạnh
dạn , bình tĩnh tự tin khi lên lớp . Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi giáo
viên phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thật lôi cuốn trẻ , phải chịu khó ,
suy nghĩ ,tìm tòi ,học hỏi đồng nghiệp Từ đó tay nghề của giáo viên được
nâng lên,phong trào thi đua gắn liền với các hội thi làm cho khí thế thi đua
trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến các bậc phụ
huynh .
Năm học 2009-2010 nhà trường tổ chức các hội thi : Thi trang trí lớp ,
thi giáo viên giỏi cấp trường ,thi làm đồ dùng dạy học ,thi viết SKKN, thi
vệ sinh môi trường và sức khỏe trẻ thơ . Việc tổ chức các hội thi trong nhà
trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên.Trong

các hội thi họ có điều kiện khẳng định mình trước tập thể. Song bên cạnh
đó việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan hệ thân ái , giúp đỡ
nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ . Qua tổ chức
thi cấp trường , chọn đội tuyển tham gia thi cấp huyện : đạt giải nhất cấp
huyện hội thi “ Vệ sinh môi trường và sức khỏe trẻ thơ” Đạt 2 giải : A và B
SKKN cấp huyện .
2.3 Công tác bồi dưỡng thực hiện các chuyên đề và trao đổi kinh
nghiệm:
Chuyên đề được hiểu là vấn đề chuyên môn được đi sâu chỉ đạo trong
một thời gian ngắn, nhằm tạo ra những chuyển biến chất lượng góp phần
nâng cao trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
Những năm gần đây, được sư chỉ đạo của ngành học mầm non, với đặc
thù của trường đa số là trẻ người đồng bào tại chỗ, việc tăng cường tiếng
việt cho học sinh đồng bào là việc làm rất cần thiết, chính vì thế trường đã
xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề: “Tăng cường tiếng việt cho học
11
sinh đồng bào” và “Làm quen văn học và chữ viết”. Trên cơ sở tình hình
thực tế và những yêu cầu chỉ đạo của ngành, tôi chọn giáo viên có năng
lực, năng khiếu phù hợp với từng chuyên đề để bồi dưỡng nhằm nhân rộng
ra các lớp khác.
Sau khi bồi dưỡng bằng lý thuyết sẽ được dự một số tiết mẫu để cũng cố
lại mặt lý thuyết và có kỷ năng thực hiện chuyên đề.
Ngay từ đầu năm học tôi có kế hoạch chỉ đạo xây dựng một lớp điểm tại
trung tâm trường chính và một lớp điểm của thôn một, để cho giáo viên
được dự giờ các tiết dạy thao giảng, tiết mẫu để học tập, nhà trường đầu tư
đồ dùng, trang thiết bị giúp giáo viên thực hiện các chuyên đề. Tuy nhiên
chỉ dừng ở mức độ hạn hẹp vì kinh phí nhà trường có hạn, chủ yếu giáo
viên phải tự tạo cho mình những học cụ mới để phục vụ cho việc giảng
dạy. Nhà trường thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện chuyên đề,
để kịp thời khen thưởng những giáo viên có thành tích tốt, đồng thời khích

lệ những giáo viên còn nhiều hạn chế trong việc thực hiên chuyên đề.
Đặc biệt năm học 2009 – 2010. Nhà trường tổ chức thi giáo viên giỏi
cấp trường. Nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về âm nhạc cho giáo viên. Bắt
buộc thi môn nhạc và một môn bốc thăm. Kết quả thi 10 giáo viên đạt 5
giáo viên giỏi cấp trường. Qua đó nhà trường mở hội thảo về trao đổi kinh
nghiệm của những giáo viên giỏi cấp trường có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo
trong quá trình giảng dạy cho các giáo viên học tập. Qua hội thảo giúp cho
bầu không khí trong nhà trường sôi nổi hơn, giáo viên mạnh dạn hơn để
cùng nhau đầu tư vào công tác giảng dạy được tốt hơn. Tôi còn mua thêm
một số tài liệu hướng dẫn về phương pháp làm đồ dùng dạy học và đồ dùng
đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để giáo viên cùng nhau
tham khảo và thực hiện.
2.4 Công tác chăm lo đời sống ,vật chất,tinh thần cho đội ngũ
giáo viên:
Bên cạnh việc quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên trên các mặt cơ bản như trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm,
phẩm chất nghề nghiệp thì việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của
giáo viên là yếu tố cần thiết, làm cho giáo viên thực sự yên tâm với công
việc được giao và xây dựng nhà trường, như xây dựng tổ ấm gia đình của
mỗi người. Trước hết người quản lý cần tăng cường quản lý theo hướng
dân chủ và tự quản. Khuyến khích làm mọi biện pháp tích cực để cải thiện
11
đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên nhưng phải đảm bảo
tính công bằng, công khai và có hiệu quả gắn liền với trách nhiệm nghĩa vụ
được giao, với chế độ tiền lương, động viên khen thưởng kịp thời đối với
giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua.
Sức khỏe là vàng, chăm lo đến sức khỏe giáo viên là việc làm không bao
giờ đủ. Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức cho giáo viên khám sức
khỏe tại trạm xá xã để giáo viên có dịp theo dõi kiểm tra sức khỏe của
mình. Ngoài ra trường còn tạo điều kiện cho chị em đi khám chữa bệnh,

các chế độ thai nghén, phụ sản và những chính sách đối với giáo viên.
Với đặc thù của trường hiện nay có một số giáo viên hoàn cảnh gia đình
hết sức khó khăn nhà trường đã đề xuất lấy ý kiến chung cho cả trường, lập
ra một công quỹ gọi là quỹ tương trợ được trích từ tiền lương mỗi tháng là
200.000 đồng để giúp các cô có hoàn cảnh khó khăn vay trong một thời
gian ngắn quỹ này duy trì trong nhiều năm và thực hiên có hiệu quả cao
giúp được nhiều chị em vượt qua khó khăn và yên tâm giảng dạy. Để việc
chăm lo bồi dưỡng sức khỏe cho giáo viên được tốt thì BGH nhà trường
phải tích cực phát huy uy tín và vai trò lãnh đạo trong quan hệ công tác,
trong sinh hoạt tập thể và trong quan hệ cá nhân, là trung tâm đoàn kết của
tập thể sư phạm là tấm gương sáng để CBGV – CNV học tập noi theo.
Đứng trước thời đại về công nghệ thông tin tại các trường mầm non
trọng điểm, trường chuẩn quốc gia đã đưa vi tính vào trong nhà trường để
giúp trẻ tiếp xúc với máy vi tính.Trong khi đó các trường thuộc vùng nông
thôn nhất là trường tôi, các cô chưa được tiếp xúc phần tin học này. Như
vậy cho ta thấy được sự chênh lệch quá xa giữa các trường vùng sâu vùng
xa với các trường trọng điểm ở huyện. Trường tôi chưa có giáo viên nào
biết sử dụng máy vi tính, cho nên tôi lên kế hoạch động viên khuyến khích
chị em sắp xếp thời gian để đi học, đó là con đường tự học, tự rèn luyện,
trường có một máy vi tính, để tại văn phòng nhà trường, các cô đi dạy cả
ngày, tranh thủ học vi tính vào ban đêm: Điển hình có cô H Bít, cô H
Thơm, cô H Ren, cô Hương, cô Luận. Hiện nay tôi đã lập danh sách 12
giáo viên ở trường động viên các cô học vi tính vào đầu tháng 6 tới , nhà
trường cùng với công đoàn hợp đồng mua máy tính cho các cô để trong
thời gian hè các cô tập soạn giáo án điện tử .
V/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
11
Sau khi áp dụng một số biện pháp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên ở trường mẫu giáo Hoa Lan được nâng lên rõ rệt: Giáo
viên phần nào nắm được phương pháp dạy của từng bộ môn, có hình thức

tổ chức dạy linh hoạt sáng tạo, có tác phong sư phạm tương đối tốt, tự tin
mạnh dạn hơn.
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2009 - 2010
Đầu năm Học kỳ I
Giáo viên XL Tốt 1/11 3/11
Giáo viên XL Khá 2/11 5/11
Giáo viên XL TB 8/11 3/11
- Có được những kết quả trên là do nhà trường luôn đầu tư trang thiết
bị cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các hoạt động của giáo viên.
- BGH luôn đưa ra các biện pháp phù hợp
- Giáo viên nhiệt tình, ham học hỏi, cần cù chịu khó, tích cực trau dồi
về chuyên môn.
- Một số phụ huynh quan tâm đến con em mình, luôn có sự phối kết
hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ,
- Có sự quan tâm của các cấp, các ngành luôn ủng hộ hoạt động của
nhà trường.
C/ KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Để làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
ở trường mẫu giáo Hoa Lan tôi rút ra bài học kinh nghiệm sau:
Người cán bộ quản lý phải nắm rõ yêu cầu của ngành, có tầm nhìn,
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn lâu dài trong từng năm triển
khai kịp thời có hiệu quả các nội dung bồi dưỡng chuyên môn tới giáo
viên, tổ chức tốt các buổi hội thảo, các đợt thao giảng, dạy mẫu tại trường,
tổ chức tham quan, dự giờ học hỏi trường bạn, làm tốt công tác đánh giá
kiểm tra, đặc biệt là chế độ thi đua khen thưởng.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ bé của bản thân tôi với mong
muốn bồi dưỡng chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường
mẫu giáo Hoa Lan. Rất mong được sự đóng góp xây dựng, ý kiến của các
cấp lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp để kinh nghiệm của tôi được hoàn

thiện và hiệu quả hơn.
11
11

×