Tải bản đầy đủ (.doc) (14 trang)

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học đạt hiệu quả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.97 KB, 14 trang )

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta đang đứng trước những thử
thách lớn, đòi hỏi giáo dục phải thay đổi, chuyển mình để hướng tới xây dựng
một nền giáo dục cho tất cả mọi người, đó là nền giáo dục mang tính toàn diện,
nhân văn, hiện đại.
Trong đó bậc tiểu học được xác định là nền tảng trong hệ thống giáo dục
quốc dân.Sự hình thành và phát triển của bậc học này là cơ sở, điều kiện để phát
triển các bậc học tiếp theo. Mặt khác, đây là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em
từ 6 đến 14 tuổi và là bậc học “ Nhằm giúp đỡ học sinh hình thành những cơ sở
ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng cơ
bản để học sinh tiếp tục học lên cao”.
Với vị trí quan trong như vậy có thể nói đây là bậc học đầu tiên có nhiệm
vụ và xây dựng toàn bộ nền móng cho hệ thống giáo dục phổ thông “Đặt cơ sở
vững chắc cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Vì vậy dạy học và giáo dục ở bậc tiểu học sẽ không chỉ đặt nền móng cho
giáo dục phổ thông mà còn đặt nền móng cho sự hình thành toàn bộ nhân cách
của con người Việt Nam.
Đặc điểm nhân cách của học sinh tiểu học “Nhân cách đang hình thành và
phát triển”cho nên nội dung giáo dục tiểu học cũng được xây dựng gồm những
tri thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tuy nhiên do đặc điểm lao động sư phạm
của bậc tiểu học, thông thường mỗi giáo viên đứng lớp là một giáo viên chủ
nhiệm cho nên giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học có vị trí hết sức quan trọng
trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Để làm tốt điều này đòi
hỏi giáo viên bậc tiểu học phải là những “ Ông thầy tổng thể, là người thầy mẫu
mực, là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. Giáo viên chủ nhiệm là
người thay mặt Hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh quản lí
tập thể học sinh lớp mình, phụ trách phấn đấu học tập và rèn luyện theo mục
tiêu chung của mỗi nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm là những người có kinh
nghiệm và uy tín, có khả năng tổ chức công tác dạy học và giáo dục của một lớp.
Mặt khác , giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động sinh
hoạt, học tập của học sinh, chịu trách nhiệm đối với tình hình học tập, giáo dục


của học sinh. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm trước Hiệu
trưởng về khuynh hướng chính trị, tư tưởng về nội dung và việc tổ chức công tác
giáo dục trong lớp mà nhà trường đã giao phó.
Có thể nói hoạt động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm rất đa dạng và
phong phú nhằm mục đích “phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh” theo
mục tiêu cơ bản của sự nghiệp giáo dục xã hội chũ nghĩa. Để giúp người giáo
viên chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đòi hỏi người cán bộ quản lí
phải quan tâm, chú ý tới việc phát triển và nâng cao chất lượng dạy học, nâng
cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh, xây dựng
được đội ngũ giáo viên có năng lực, có phẩm chất tốt, nhiệt tình với công tác.
Có như vậy mới đáp ứng với nhu cầu của bậc học. Tuy vậy hiện nay ở một số
1
trường Tiểu học còn có cán bộ quản lí và một số ít giáo viên chưa nhận thức
được đầy đủ nhiệm vụ, chức năng của công tác chủ nhiệm lớp nên chưa có sự
quan tâm thỏa đáng tới công tác này, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện của nhà trường. Vì vậy việc nhìn nhận đúng đắn và biện pháp quản lí
nhằm nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học hiện nay là
vấn đề cần thiết.
Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác ở trường tiểu học
cùng với lòng ham thích, muốn tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp
đã thôi thúc tôi viết sáng kiến kinh nghiệm về “ Một số biện pháp chỉ đạo công
tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học đạt hiệu quả.” Với hy vọng góp phần vào việc
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học hiện nay.
B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I/ Thực trạng của vấn đề nghiên cứu
1)Thực trạng
Trường Tiểu học Thiệu Thành nằm ở trung tâm xã. Xã gồm có 8 thôn trong
đó có một thôn theo đạo Thiên Chúa Điều kiện kinh tế, chính trị, An ninh Quốc
phòng tương đối ổn định. Đảng và chính quyền địa phương luôn luôn quan tâm
đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

Trường Tiểu học Thiệu Thành năm học 2013-2014 gồm 11 lớp với 306 học
sinh. Hầu hết các em rất ham tìm tòi hiểu biết, thích tham dự các hoạt động Đội
để rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và hoàn thiện nhân cách. Song song với sự chú ý
về chất lượng học tập của học sinh. Nhà trường cũng đặc biệt coi trọng về giáo
dục đạo đức cho học sinh nhằm đảm bảo mục tiêu “ Giáo dục toàn diện” nhất là
đối với học sinh cá biệt nhà trương luôn theo dõi sát sao và có những biện pháp
chỉ đạo giúp đỡ kịp thời, hạn chế tối đa số học sinh thuộc diện này. Các hoạt
đông tập thể khác trong nhà trường cũng được quan tâm và chú trọng, hầu hết
các lớp có phong trào tương đối đều điều đó chắc cũng phản ánh công tác của
chủ nghiệm lớp, của nhà trường trong những năm gần đây.
Đối với đội ngũ giáo viện chủ nhiệm đa số họ có tinh thần trách nhiệm
cao, nhiệt tình gắn bó với học sinh. Họ nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm,
nhiệm vụ của người thầy phải nắm chắc được mục tiêu công việc được phân
công, năm chắc học sinh lớp mình phụ trách, thực hiện tốt công tác xã hội hóa
giáo dục, xây dựng được mối quan hệ với hội cha mẹ học sinh và các tổ chức
đoàn thể xã hội.
Bên cạnh đó một số ít giáo viện chủ nhiệm còn chưa nhận thúc đươc hết
vai trò quan trọng của công tác chủ nhiệm chỉ chú trọng công tác chuyện môn
giảng dạy mà chưa thật sự chú ý tới các mặt hoạt động khác trong nội dung công
tác chủ nhiệm lớp, chỉ tập trung hoạt động mạnh khi phát động phong trào thi
đua
2) Kết quả, hiệu quả của thực trạng trên.
Ngay từ đầu năm học tôi đã quan tâm tìm hiểu về công tác chủ nhiệm lớp.
Chất lượng nhà trường hai năm vừa qua như sau:
2
Năm học Tổng số lớp Số lớp đạt danh
hiệu tiên tiến
Số lớp đạt danh
hiệu xuất sắc
2011 - 2012 12 8 4

2012 - 2013 11 7 4
Từ thực trạng trên để đạt hiệu quả tốt hơn tôi đã mạnh dạn cải tiến nội dung,
phương pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học Thiệu Thành.
Nhà trường đã phân công giáo viện chủ nhiệm (1 giáo viên/ lớp), Tổng
phụ trách đội (còn kiệm nhiệm) nhưng vẫn phát huy được năng lực công tác của
họ.
Ban giám hiệu đã chú trọng việc lập kế hoạch công tác của nhà trường, có
những nội dung cụ thể về công tác chủ nhiệm lớp, hướng dẫn giáo viện chủ
nhiệm lập kế hoạch công tác (của lớp) theo tuần, tháng, kỳ, năm bám vào lịch
công tác của nhà trường một cách thống nhất, đồng bộ, khoa học.
- Nhà trường đã tổ chức được các chuyên đề có liên quan đến công tác chủ
nhiệm.
- Việc tổ chức các phong trào thi đua, có đánh giá khen thưởng kịp thời
thực sự đã có tác dụng thúc đẩy học sinh chung của nhà trường cũng như tinh
thần trách nhiệm của giáo viên và học sinh.
- Nhà trường đã chú ý tới việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viện chủ nhiệm .
Tuy nhiện trong công việc quản lý công tác chủ nhiệm còn bộc lộ một số
hạn chế như sau :
+ Nội dung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nói chung và bồi dưỡng công tác
chủ nhiệm nói riêng chưa thật phong phú.
+ Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách và các lực lượng
khác chưa được chỉ đạo một cách thường xuyên mà thường chỉ mạnh mỗi khi
phát động phong trào thi đua.
+ Đôi lúc chưa thật chủ đông trong việc phối hợp các lực lượng giáo dục để
cùng giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục học sinh.
Chính vì vậy việc tìm ra một biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm đạt
hiệu quả là việc làm cần thiết của cán bộ quản lý trường học đối với việc thực
hiện mục tiêu hoạt động của nhà trường
II/ Các giải pháp và tổ chức thực hiện
1. Các giải pháp

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viện về công tác chủ nhiệm lớp
trong nhà trường bằng nhiều hình thức.
- Phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội một cách rõ
ràng, hợp lý.
- Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể
trong năm học.
3
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng công
tác chủ nhiệm
-Tăng cường tính pháp chế trong kiểm tra đánh giá công tác của giáo viên
chủ nhiệm lớp.
-Tạo môi trường thuận lợi để giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các tổ chức
đoàn thể trong nhà trường cùng giáo dục học sinh.
-Tạo cơ chế pháp chế hợp lý, tăng cường khả năng phối hợp, huy động
cộng đồng dân cư tham gia giáo dục.
- Coi trọng công tác động viên khen thưởng.
2.Các biện pháp tổ chức thực hiện
*) Biện pháp 1: Trước hết người cán bộ quản lý trường học phải nâng cao
nhận thức và hiểu biết của chính mình về công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu
học thông qua việc nghiện cứu tài liệu sách báo, gần gũi quan tâm đến mọi công
việc của đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
- Nâng cao nhận thức, hiểu biết về công tác chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo
viên bằng nhiều hình thức khác nhau.
Thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cung cấp nhứng tài liệu cần
thiết mà mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp cần phải nắm được như: Mục tiêu cấp học,
chương trình giảng dạy các môn học, kế hoạch năm học của nhà trường, một số
văn bản hướng dẫn có liên quan đến vấn đề giáo dục và dạy học để từ đó giáo
viên thấy rõ được vai trò, trách nhiệm , nhiệm vụ của mình về công tác chủ
nhiệm lớp.
+ Tổ chức tốt các hội nghị viên chức đầu năm để giao chỉ tiêu phấn đấu cho

từng khối lớp và thực hiện ký cam kết giữa giáo viện chủ nhiệm lớp với hiệu
trưởng nhà trường về từng mặt phấn đấu cụ thể (chỉ tiêu về đạo đức, chỉ tiêu
phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp giúp đỡ những học sinh yếu kém,
học sinh cá biệt, học sinh khuyết tật) để từ đó giáo viên có những định hướng và
nhận thức cụ thể về công tác chủ nhiệm lớp.
+ Tổ chức tốt các hội thảo chuyên đề về công tác giáo dục học sinh như tổ
chức xây dựng chuyên đề: “Giáo dục học sinh chậm tiến bộ” hay “xây dựng tập
thể lớp vững mạnh” Từ đó giáo viên chủ nhiệm lớp có điều kiện trao đổi, học
tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh trong nhà
trường.
*) Biện pháp 2: Phân công đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng phụ
trách đội một cách rõ ràng hợp lý.
Khi phân công giáo viện chủ nhiệm lớp cần chú ý tới nhiều yếu tố như:
- Năng lực, trình độ của từng giáo viên
- Điều kiện hoàn cảnh của từng giáo viên.
- Yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo và lợi ích của học sinh.
- Đảm bảo tính kế thừa, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà
trường và chương trình đang được áp dụng.
- Lựa chọn cách phân công hay phối hợp các cách phân công giáo viện chủ
nhiệm phù hợp với điều kiện từng năm học có thể phân công theo lớp, hoặc
4
chuyên sâu, phân công ưu tiên, đổi chéo hoặc phân công ngẫu nhiên một cách
linh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường
Bên cạnh việc phân công, lựa chọn đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp, người
cán bộ quản lý cần phải chú ý lựa chọn giáo viên làm tổng phụ trách đội phải
đảm bảo các điều kiện.
+ Có khả năng nghiệp vụ về công tác đội, tổ chức tốt các hoạt động giáo
dục phù hợp với nhu cầu của trẻ, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục của nhà
trường hiện nay.
+ Biết cách thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh đạt kết

quả tốt.
+ Có khả năng vận động và phối hợp các tổ chức hoạt động ở trong và
ngoài nhà trường.
Xây dựng cơ chế phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với tổng phụ trách
đội trong các nội dung:
- Phối hợp xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động giáo dục của lớp
theo từng tuần, tháng, kỳ, năm học.
- Phối hợp các tác động giáo dục sư phạm đến học sinh.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ tự quản.
- Xây dựng nề nếp học, hoạt động, tổ chức các phong trào như: Hoạt động
văn hóa, văn nghệ, TDTT, vui chơi giải trí
*) Biện pháp 3: Cán bộ quản lý yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lập kế hoạch
chủ nhiệm theo mẫu và sử dụng thống nhất trong toàn trường.
Hướng dẫn giáo viên sử dụng mẫu phiếu điều tra, tổ chức bàn giao công tác
chủ nhiệm giữa giáo viên lớp trước và lớp sau, giáo viên cũ và giáo viên mới
(khi có sự thay đổi) để nắm vững tình hình của học sinh làm căn cứ để lập kế
hoạch đầy đủ, phù hợp.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phải bám sát
với kế hoạch hoạt động trong tháng của nhà trường và yêu cầu giáo viên chủ
nhiệm thường xuyên quan sát về sự phát triển nhân cách của học sinh, sự chuyên
cần của học sinh để hàng tháng báo cáo với ban giám hiệu nhà trường, đề ra
phương hướng hoạt động cụ thể cho tháng sau.
-Yêu cầu giáo viên nghiên cứu, nắm chắc thông tư về việc hướng dẫn đánh
giá xếp loại học sinh hàng tuần, tháng làm căn cứ cho xếp loại cho từng học kỳ
và cả năm.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổng phụ trách đội xây dựng kế
hoạch hoạt động giáo dục theo từng tuần, tháng và theo chủ điểm.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng mạng lưới thông tin thường xuyên
giữa giáo viên với gia đình học sinh, giữa gia đình học sinh với nhà trường và
giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên chủ nhiệm.

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dưng kế hoạch họp phụ huynh học sinh
theo từng kỳ, tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh theo định kỳ.
Sau khi xây dựng kế hoạch chủ nhiệm thông qua tổ chuyên môn, xem xét,
đóng góp ý kiến và trình hiệu trưởng ký duyệt đưa vào thực hiện.
5
*) Biện pháp 4: Việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng
chủ nhiệm lớp cho giáo viên là việc làm cần thiết cho nên người cán bộ quản lý
cần lập kế hoạch bồi dưỡng ngay từ đầu năm học chú ý đến các loại kế hoạch
dài hạn, kế hoạch ngắn hạn.
Nội dung bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp, tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo
viên
- Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm các kỹ năng hoạt động tập
thể, kỹ năng xây dựng tập thể tự quản, kỹ năng phát hiện và phát huy tiềm năng
tích cực của học sinh.
- Bồi dưỡng cập nhật những kiến thức phổ thông, khoa học kỹ thuật, những
kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ như những vấn đề mới về giáo dục được
điều chỉnh trong nội dung chương trình sách giáo khoa.
Ví dụ: Hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học – số
896/BGD&ĐT – GDTH bổ sung những kiến thức mang tính cập nhật.
- Bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng sử dụng phương pháp dạy học theo
hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.
- Bồi dưỡng kỹ năng làm và sử dụng đồ dùng dạy học, biết sử dụng các đồ
dùng, thiết bị được cấp phát có hiệu quả.
- Bồi dưỡng kỹ năng khai thác nội dung các môn học một cách triệt để
nhằm giáo dục học sinh đạt hiệu quả.
- Bồi dưỡng công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cho giáo viên
chủ nhiệm.
- Bồi dưỡng các tri thức cơ bản về tâm lý học, giáo dục học và các kỹ năng
sư phạm như kỹ năng tiếp cận đối tượng học sinh, kỹ năng nghiên cứu tâm lý

lứa tuổi, kỹ năng đánh giá, kỹ năng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp và khả năng
nhạy cảm sư phạm để có dự đoán đúng, chính xác sự phát triển nhân cách của
học sinh.
- Bồi dưỡng để mỗi giáo viên chủ nhiệm trở thành một tuyên truyền viên,
một cố vấn tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các phong trào phù hợp .
- Các hình thức và phương pháp bồi dưỡng
- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ về chuyên môn nghiệp vụ
theo chương trình của Bộ giáo dục – Đào tạo, khuyến khích và tạo điều kiện
thuận lợi cho giáo viên vận dụng vào thực tế giang dạy, giáo dục.
- Bồi dưỡng tại trường thông qua các hình thức thăm lớp, dự giờ, sinh hoạt
tổ chuyên môn theo định kỳ, tổ chức các hội thảo chuyên đề trong nội dung công
tác chủ nhiệm như:
+ Chuyên đề tổ chức các hoạt động Đội, Sao.
+ Chuyên đề tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
+ Chuyên đề cập nhật kiến thức về giáo dục dân số, giáo dục môi trường
+ Các kiến thức về nhà học đường cho giáo viên và học sinh.
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuẩn hóa đội ngũ thông qua các
hình thức kèm cặp, giúp đỡ theo nhóm, tổ chuyên môn hoặc tổ chủ nhiệm.
6
- Tổ chức hội thi hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hằng năm, chú trọng
công tác viết sáng kiến kinh nghiệm về đề tài chủ nhiệm lớp.
- Tổ chức cuộc thi ứng xử sư phạm trong tập thể giáo viên bằng nhiều hình
thức, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao năng lực sư phạm và khă năng giao
tiếp với học sinh.
- Bố trí thời gian cho giáo viên chủ nhiệm có điều kiện đến thư viện tự
nghiên cứu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan các trường trọng điểm, các trường
bạn để học hỏi đúc rút kinh nghiệm.
Đối với những giáo viên lâu năm cần có những biện pháp động viên
khuyến khích tham gia các hoạt động giáo dục một cách tích cực làm cho họ

thấy được ngoài công tác giảng dạy thì công tác chủ nhiệm không kém phần
quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Bên cạnh đó cũng cần có
những biện pháp hành chính thích hợp để bắt buộc họ phải tham gia và các hoạt
động giáo dục trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Để tổ chức bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm có hiệu quả và chất lượng cần
nâng cao khả năng tự học, tự bồi dưỡng trong giáo viên. Đề ra các chuyên đề bồi
dưỡng để giáo viên lưa chọn hoặc cho giáo viên đăng ký những chuyên đề mà
họ thấy cần thiết, tập hợp và lập kế hoạch bồi dưỡng.
Cần căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm của từng
giáo viên từng năm để phân loại, lựa chon nội dung bồi dưỡng, tổ chức các
chuyên đề và bố trí giáo viên tham gia các đợt bồi dưỡng theo chuyên đề phù
hợp.
*) Biện pháp 5: Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, vô tư trong công
tác kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm thì ngay từ đầu năm học người cán bộ
quản lí cần xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá cụ thể dựa trên các
văn bản luật và dưới luật do Bộ GD & ĐT ban hành.
Áp dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kì hoặc đột
xuất để đánh giá đúng thực trạng của công tác chủ nhiệm kịp thời có hướng điều
chỉnh hoặc xử lí khi phát hiện sai lệch.
- Xây dựng chuẩn để đánh giá giáo viên chủ nhiệm giỏi và cho đăng ký
giáo viên chủ nhiệm giỏi để làm căn cứ đánh giá cuối năm.
Ví dụ: Ngoài các tiêu chuẩn về giảng dạy ngoài giờ công, ngày công để đạt
được danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi thì lớp chủ nhiệm phải đạt danh hiệu
lớp tiên tiến, giáo viên chủ nhiệm xuất sắc thì lớp do giáo viên phụ trách phải
đạt lớp xuất sắc.
- Trong kiểm tra đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, công bằng và dân
chủ.
Khi kiểm tra phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh trong công tác chủ
nhiệm của giáo viên thì phải góp ý chân thành tránh mặc cảm, định kiến, đặc
biệt tôn trọng và cần giữ uy tín cho giáo viên. Khi gặp những tình huống cụ thể

có thể giúp đỡ giáo viên một cách trực tiếp hoặc thông qua tập thể tạo cơ hội cho
phát huy những mặt mạnh của mỗi giáo viên, hạn chế mặt yếu kém. Đặc biệt
7
trong xã hội hiện nay, cần lưu ý để phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu
cực trong công tác chủ nhiệm. Sự phân biệt đối xử không công bằng của giáo
viên chủ nhiệm với học sinh, hành động nâng đỡ thiên vị những học sinh được
gia đình nhờ giúp đỡ Đánh giá giáo viên chủ nhiệm phải xem xét công sức của
họ bỏ ra để bồi dưỡng một tập thể lớp từ yếu, trung bình lên khá, tốt, giảm học
sinh yếu hay học học sinh chưa thực hiện đầy đủ năm nhiệm vụ của người học
sinh.
*) Biện pháp 6: Cần phối hợp các lực lượng để giáo dục học sinh
Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường.
Đảm bảo thông tin hai chiều giữa giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu.
Chỉ đạo giáo viên khi xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cần đề ra biện pháp giáo
dục học sinh một cách cụ thể đối với từng đối tượng học sinh, thường xuyên báo
cáo tình hình lớp, kết quả giáo dục, ý chí nguyện vọng của học sinh với Ban
giám hiệu. Đề xuất, xin ý kiến về biện pháp giáo dục và đề nghị với Ban giám
hiệu cùng phối hợp thống nhất tác động sư phạm đối với từng học sinh khi được
giáo viên báo cáo, Ban giám hiệu nhà trường phải nhanh chóng hội ý, cùng tìm
biện pháp giải quyết.
- Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò làm người cố vấn, giúp đỡ, tổ chức, điều
khiển, quản lí các hoạt động còn tổng phụ trách đội đóng vai trò là người bao
quát chỉ đạo phối hợp chung các hoạt động trong nhà trường.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm chủ động đề xuất kế hoạch hoạt động phối
hợp với các lực lượng khác như thư viện, văn thư hành chính, bảo vệ để giáo
dục và cùng với các lực lượng này thống nhất các biện pháp giáo dục học sinh
khi cần thiết.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng quan tâm, chăm lo đời sống cho
giáo viên chủ nhiệm cả về vật chất lẫn tinh thần.

*) Biện pháp 7: Kết quả giáo dục học sinh của lớp chủ nhiệm không chỉ
phụ thuộc vào sự thống nhất tác động sư phạm các lực lượng trong nhà trường
mà còn phụ thuộc vào sự thống nhất tác động giáo dục của gia đình và xã hội.
- Trước hết là gia đình:
+ Gia đình tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm lớp liên kết với gia đình
bằng cách.
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh : Bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh.
Lựa chọn những người có điều kiện, có thời gian, có uy tín trong cộng
đồng dân cư, trong xã hội để có thể quan tâm, giúp đỡ nhà trường về vật
chất, tinh thần và các hoạt động khác của nhà trường và ban đại diện cha
mẹ học sinh.
+ Xây dựng kế hoạch định kỳ cho giáo viên chủ nhiệm thông báo cho gia
đình học sinh biết kết quả học tập, lao động, tu dưỡng Đồng thời yêu cầu gia
đình thông báo kịp thời với giáo viên chủ nhiệm lớp về tinh thần học tập, sinh
hoạt, ứng sử, diễn biến tư tưởng, hành vi của con em mình trong cộng đồng dân
cư để từ đó phối hợp giáo dục các em.
8
- Tạo mối quan hệ mật thiết với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ,các
cơ quan đoàn thể, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể quần chúng bằng các
hình thức như kết nghĩa, bảo trợ.
Nhà trường đã mời các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ
trang đến nói chuyện truyền thống về quê hương đất với các em nhân dịp các
ngày lễ lớn như:22/12; 30/4 Từ đó giáo dục truyền thống yêu quê hương đất
nước cho học sinh.
Nhà trường đã chủ động trong việc phối kết hợpgiáo dục giữa Nhà trường
– Gia đình – Xã hội, tổ chức mạng lưới thông tin để nắm bắt tình hình học sinh
ngay trong cộng đồng, ngoài những giờ các em học tập tại trường để kịp thời
giáo dục học sinh khi phát hiện những vấn đề cần xử lí.
Ví dụ: phối kết hợp với công an xóm, xã
- Tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động xã hội như: Tổ chức các

hoạt động văn hóa, văn nghệ chào, kỷ niệm mừng các ngày lễ lớn, các sự
kiện trọng đại do địa phương tổ chức như:
+ Hội diễn chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2; ngày 2/9
+ Cùng tham gia cổ động cho ngày “ Thanh niên lên đường nhập ngũ.”
+ Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa” Uống nước nhớ nguồn; Áo
lụa tặng bà”.
+ Tham gia các hoạt động từ thiện : Ủng hộ đồng bào bão lụt, giúp đõ trẻ
em khuyết tật, tết vì người nghèo, đông ấm sứ Thanh
+ Tham gia các hoạt động công ích như: Quét dọn nhà bia tưởng niệm, giữ
môi trường xanh - sạch – đẹp.
Qua các hoạt động đó vừa giúp học sinh có thêm những hiểu biết về xã hội,
cuộc sống, vừa góp phần đẩy mạnh hoạt động văn hóa, chính trị ở địa phương,
xây dựng được uy tín trong nhân dân, thu hút sự chú ý của cộng đồng để từ đó
đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động đồng cùng chăm lo, xây dựng
cơ sở vật chất cho nhà trường, xây dựng sân chơi bãi tập cho học sinh nhằm
giúp cho các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả hơn.
*) Biện pháp 8: Với bất cứ hoạt động nào hay công tác nào thì việc động
viên khen thưởng kịp thời của cấp trên là động lực thúc đẩy họ vươn lên trong
mọi hoạt động.
- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp. Người cán bộ quản lý phải luôn luôn
quan tâm tới đội ngũ giáo viên cả về vật chất lẫn tinh thần , động viên chia sẻ
kịp thời với những niềm vui, nỗi buồn, những lo toan, trăn trở trong cuộc sống
cũng như trong công tác.
- Xây dụng những chỉ tiêu và định hướng cho các nội dung giáo dục tùy
theo từng thời kỳ, từng năm học.
- Căn cứ vào các ngày lễ lớn trong năm học để xây dựng chủ đề phát động
các đợt thi đua.
Các tổ chức trong nhà trường như: Ban giám hiệu, Công đoàn, Tổng phụ
trách Đội , Đoàn thanh niên, tập thể giáo viên xây dựng nội dung, tiêu chí đánh
9

giá cụ thể, thống nhất và ban hành ngay từ đầu mỗi đợt thi đua để làm căn cứ
đánh giá cuối mỗi đợt.
Tôn trọng nguyên tắc khen thưởng đúng người, đúng việc đảm bảo nguyên
tắc dân chủ công khai trong đánh giá và khen thưởng.
Qua mỗi đợt thi đua đều có định mức khen thưởng cụ thể cho từng tập thể,
cá nhân học sinh và giáo viên chủ nhiệm. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng cũng tạo
ra những động cơ lành mạnh, kích thích mọi thành viên tự cố vươn lên và tự
khẳng định mình trước tập thể.
- Xây dựng danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, tập thể học sinh tiên tiến,
chi đội vững mạnh.
Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi được đánh giá toàn diện trên các mặt.
- Dạy giỏi.
- Xây dựng tập thể tự quản tốt.
- Giáo viên có công trong việc giảm thiểu học sinh yếu, học sinh chưa thực
hiện đầy đủ năm nhiệm vụ, có phương pháp tốt trong việc giáo dục học sinh cá
biệt.
- Lớp chủ nhiệm đạt danh hiệu lớp tiên tiến
- Ngoài ra còn căn cứ vào ngày công, giờ công, kết quả kiểm tra hồ sơ chủ
nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm và các thành tích của tập thể lớp. Để xây dựng một
nhà trường vững mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong
nhà trường hiện nay thì vai trò của người giáo viên chủ nhiệm vô cùng quan
trọng, bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển nhân cách
của người học sinh. Chính vì vậy người cán bộ quản lý cần phải biết tổ chức
công việc khoa học, phối hợp nhịp nhàng linh hoạt các hoạt động giảng dạy giáo
dục học sinh trong nhà trường nhằm đạt tới mục tiêu giáo dục.
III/ Hiệu quả trong việc triển khai.
Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và bằng thực tiễn công tác tôi khẳng định công
tác chủ nhiệm lớp có vị trí quan trọng ở trường tiểu học, là nhiệm vụ cần thiết
của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Đội ngũ lãnh đạo và tập thể giáo viên chủ
nhiệm lớp phải không ngừng quan tâm, có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nhiệm

vụ quyền hạn của mình trong công tác chủ nhiệm, cần có sự đầu tư về vật chất
cũng như trí tuệ để đem lại chất lượng giáo dục cao. Đặc biệt người Quản lý
phải thực sự coi đây là một mảng quan trọng trong công tác quản lý của mình ở
trường Tiểu học để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm góp phần thực hiện
tốt mục tiêu giáo dục, các cuộc vận động của ngành.
Các biện pháp này được vận dụng đan xen nhau trong quá trình chỉ đạo. Khi
thực hiện đề tài này tôi mạnh dạn đưa ra 8 biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm
lớp ở trường tiểu học Thiệu Thành. Các biện pháp đã và đang được thực hiện ở
đơn vị tôi ngay từ đầu năm học. Sau khi áp dụng các biện pháp thực hiện đổi
mới công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học Thiệu Thành đã đạt được kết quả
ở các khối lớp trong học kì I năm học 2013-2014 như sau:
Tổng số lớp : 11 lớp với 306 học sinh
10
Lớp đạt tiên tiến: 5 lớp
Lớp đạt tiên tiến xuất sắc: 6 lớp
Từ kết quả trên tôi khẳng định chất lượng học sinh toàn diện được nâng lên khá
rõ rệt cụ thể dược đoàn kiểm tra toàn diện của Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh
giá vào trung tuần tháng 3 chất lượng học sinh khá giỏi ở hầu hết các lớp đạt
trên 60% trở lên học sinh yếu còn 2,3%. Đa số các em ngoan, thực hiện tốt
nhiệm vụ của người học sinh.
Các biện pháp chỉ tạo mà tôi đề xuất trên đây là kết quả của việc tổng kết
kinh nghiệm đối chiếu với lý luận và đã áp dụng trong việc chỉ đạo trong năm
học này. Tuy nhiên không còn thời gian để tiếp tục kiểm chứng nhưng những
kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học này cho phép khẳng định sự phù
hợp của biện pháp để tiếp tục áp dụng trong những năm học tới.
C/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết quả
Qua lý luận và thực tiễn kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp cho thấy
thành công của phương pháp giáo dục không phải ở một vài phương pháp, biện
pháp được thực hiện một cách linh hoạt và được áp dụng với từng trường từng

địa bàn mặt khác công tác chủ nhiệm lớp thành công hay không còn phụ thuộc
vào sự quản lý của ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể trong trường, năng
lực và sự nhiệt tình của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tôi đề xuất một số biện pháp chỉ đạo công
tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học hiện nay. Các biện pháp này đã và đang
được áp dụng ở trường tiểu học Thiệu Thành. Về cơ bản các giải pháp này đã
phát huy được hiệu quả cao. Giúp đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp vững vàng,
có trách nhiệm cao trong công tác. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà
trường được nâng lên rõ rệt, nhà trường ngày càng cò uy tín trong cộng đồng
dân cư. Bước đầu có thể khẳng định các giải pháp này có tính khả thi và có thể
áp dụng với các trường Tiểu học có điều kiện hoàn cảnh tương tự như trường
Tiểu học Thiệu Thành.
Tuy nhiên trong thực tế, không có giải pháp nào là tối ưu cái quan trọng
nhất là người cán bộ quản lý nhà trường biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo sẽ đem
lại kết quả cao trong việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp nhằm giáo dục học
sinh theo mục tiêu giáo dục của nhà trường đề ra.
2 .Đề xuất
Hàng năm khi tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên Tiểu học cần lưu
ý bồi dưỡng những nội dung về kỹ năng công tác chủ nhiệm, đặc biệt cần cung
cấp những kiến thức về lý luận quản lý cho giáo viên chủ nhiệm.
Đảng uỷ, các cấp chính quyền địa phương cần đầu tư, chăm lo hơn nữa cho
sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Cụ thể: đầu tư kinh phí để nâng cấp phòng thư
viện, mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo….
11
Ban giám hiệu và giáo viên trong nhà trường cần dành nhiều thời gian, tâm
sức hơn nữa cho công tác chủ nhiệm lớp .
Nâng cao công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hơn nữa mối quan hệ
Nhà trường - Gia đình - Xã hội.
Trong quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp chỉ
đạo công tác chủ nhiệm ở trường Tiểu học đạt hiệu quả” tôi đã tìm đọc và tham

khảo các tài liệu. Cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các đồng chí quản lý trong
cụm, trong huyện. Tuy kết quả có khả quan chất lượng giáo dục trong nhà
trường được nâng lên rõ rệt, nhà trường ngày càng có uy tín trong cộng đồng
dân cư.Song sáng kiến này không tránh khỏi những hạn chế, khiếm khuyết. Rất
mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp, của hội đồng khoa học ngành để
sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Ngô Minh Hiển
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 3 năm 2014
Tôi xin cam đoan SKKN này không copy
của ai.
Người viết SKKN
Lê Thị Thúy Dung
12
MỤC LỤC
Trang
A. Đặt vấn đề 1
B. Giải quyết vấn đề 2
I. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2
1. Thực trang 2
2. Kết quả, hiệu quả của thực trạng 3
II . Các giải pháp tổ chức thực hiện 3
1. Các giải pháp 3
2. Các biện pháp tổ chức thực hiện 4
III. Hiệu quả của việc triển khai 10
C. Kết luận và đề xuất 11
1. Kết quả 11
2. Đề xuất 12

13


14

×