Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường THPT 3 Cẩm Thủy một số phương pháp học tập môn Lịch sử có hiệu quả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (137.19 KB, 15 trang )

PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
Lý do chọn đề tài .
Lịch sử là khoa học nghiên cứu, tái hiện lại một cách chân thực quá khứ
của xã hội loài người . Trong phạm vi nhà trường , lịch sử là môn học có tác
dụng tốt nhất trong việc giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước của dân tộc
cho học sinh , hơn thế nữa là sự biết ơn , kính trọng không chỉ đối với cha ông,
các vị anh hùng dân tộc mà còn là sự biết ơn , kính trọng đối với những người có
cống hiến lớn cho nhân loại .
Học tốt lịch sử giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về quá khứ , rút
ra được những kinh nghiệm quý báu cho hiện tại và từ đó đưa ra những dự báo
chính xác cho tương lai . Nhấn mạnh tầm quan trọng của môn lịch sử trong nhà
trường , Tsec nư sepx ki nhà văn dân chủ Nga thế kỷ XIX đã nói : “ … Có thể
không biết , không cảm thấy say mê học toán , tiếng Hi Lạp hoặc chữ La tinh ,
hóa học . Có thể không biết hàng ngàn môn học khác nhưng dù sao đã là người
có giáo dục mà không yêu thích lịch sử thì chỉ có thể là một con người không
phát triển đầy đủ về trí tuệ …”.
Học tốt môn lịch sử giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi học
sinh giỏi, đặc biệt là thi đại học, mở ra một tương lai tươi sáng cho các em.
Xuất phát từ những lý do trên, bản thân tôi một người cũng từng là học
sinh, sinh viên nghành lịch sử, yêu thích môn lịch sử và bây giờ là giáo viên
môn lịch sử trường trung học phổ thông đã rút ra một số phương pháp học tập
cùng với việc tham khảo kinh nghiệm từ các đồng nghiệp trên các diễn đàn và ở
các tài liệu khác để xây dựng đề tài này: “ Hướng dẫn học sinh lớp 12 trường
THPT 3 Cẩm Thuỷ một số phương pháp học tập môn lịch sử có hiệu quả”.
1

PHẦN II
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận.
Có thể nói kết quả học tập môn lịch sử của học sinh cao hay thấp phụ thuộc


vào rất nhiều yếu tố: Thầy có nhiệt tình, tâm huyết hay không, trò có hứng thú,
tích cực hay không và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường có đảm bảo hay
không Tuy nhiên ngoài các yếu tố trên thì phương pháp, cách thức học tập bộ
môn là rất quan trọng. Không có cách thức phương pháp phù hợp thì trò có thể
thấy học sử như lạc trong “mê cung” không lối ra vì sử có quá nhiều sự kiện,
ngày tháng Vì vậy phương pháp học tập là một yếu tố hết sức quan trọng. Có
được phương pháp học tập phù hợp sẽ làm cho kết quả học tập cao hơn, từ đó
học sinh sẽ có cái nhìn khác về bộ môn, không còn “sợ sử” nữa mà sẽ yêu thích
và hứng thú hơn với lịch sử. Như vậy kết quả của môn sử sẽ không còn đáng lo
nữa.
2. Thực trạng vấn đề.
Có một thực tế những năm gần đây trong khi học sinh ở miền xuôi và thành
phố không còn mặn mà với khối C nữa thì ở địa bàn miền núi số học sinh theo
khối C vẫn nhiều . Như trường THPT 3 Cẩm Thuỷ nhiều năm qua số học sinh
theo khối C luôn đông ngang bằng thậm chí là đông hơn khối A và các khối
khác. Trong bối cảnh chất lượng môn lịch sử qua các kỳ thi đại học, cao đẳng
trên cả nước những năm gần đây đang ở mức báo động thì việc học sinh ở
trường theo khối C đông vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với giáo viên bộ
môn khối C nói chung và giáo viên môn lịch sử nói riêng. Vấn đề đặt ra là trong
số các em theo khối C chỉ có một số em có khả năng thực sự, phần lớn còn lại là
vì không thể học được các môn tự nhiên để thi các khối A,B và các em gần như
là chưa có được những phương pháp học tập hiệu quả mà chỉ đơn thuần là học
2
thuộc lòng nhất là môn sử, nên kết quả thường không cao. Do đó nhiệm vụ đặt ra
cho giáo viên dạy lịch sử là phải hướng dẫn, cố vấn cho các em những phương
pháp, những kinh nghiệm quý báu của bản thân, của đồng nghiệp mà mình tích
luỹ được để các em có được kết quả tốt nhất trong học tập cũng như ở các kỳ thi
học sinh giỏi cấp tỉnh, thi đại học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môn
lịch sử đồng thời duy trì và phát triển và khối C vốn là một khối lớn trong nhà
trường.

3. Giải pháp và tổ chức thực hiện.
Trong thời gian công tác ở trường THPT 3 Cẩm Thuỷ chúng tôi đã đúc rút và
tập hợp, hướng dẫn học sinh học tập môn lịch sử theo một số phương pháp
sau( ngoài việc học sinh phải chăm chú và tích cực học tập ở trên lớp)
3.1 Một số phương pháp học tập
3.1.1 Học theo giai đoạn và lập thư mục.
Như chúng ta biết lịch sử là tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ, nhưng
không phải là một chuỗi dài triền miên, đều đều mà có sự thăng trầm của nó. Căn
cứ vào đó các nhà sử học đã chia lịch sử thành các giai đoạn bao gồm cả lịch sử
dân tộc và lịch sử thế giới. Mỗi giai đoạn tương ứng với một nội dung nhất định,
phát triển hoặc suy vong, chiến tranh hoặc hoà bình. Vì vậy trong quá trình học
cần học dứt điểm từng giai đoạn một. Để có thể bao quát và dứt điểm từng giai
đoạn thì nên lập thư mục kiến thức, hay là cây kiến thức.
Ví dụ: Chương trình lịch sử lớp 12, phần lịch sử Việt Nam 1919 – 2000, sách
giáo khoa đã chia ra các giai đoạn như sau: 1919 -1930, 1930 – 1945, 1945-
1954, 1954- 1975, 1975 – 2000.
Trước hết cần xác định nội dung của từng giai đoạn đó.
1919 – 1930 quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1930 - 1945 quá trình vận động, chuẩn bị và tiến hành cách mạng tháng Tám.
1945 – 1954 công cuộc “kháng chiến kiến quốc” chống thực dân Pháp xâm lược.
3
1954 – 1975 Xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống đế quốc
Mĩ xâm lược ở miền Nam.
1975 – 2000 cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Mỗi giai đoạn hướng dẫn học sinh lập thành thư mục kiến thức như sau:

Hội
VN
CM
TN

Việt
Nam
Quốc
dân
Đảng
Hoàn
cảnh,
nội
dung,
ý
nghĩa
sự ra
đời
của
Đảng
-Ở Pháp
-Ở Liên

-Ở TQ
- Vai trò
đối với
cmVN
GIAI ĐOẠN
1930 - 1945
4
GIAI ĐOẠN
1919 - 1930
Chương
trình khai
thác

thuộc địa
lần 2 của
thực dân
Pháp
Hoạt động
đấu tranh
của tư sản
dân tộc và
tiểu tư sản
và công
nhân
Hoạt
động
của
Nguyễn
Ái
Quốc
Các tổ
chức
cách
mạng
Đảng
cộng
sản Việt
Nam ra
đời
Chính
sách
khai
thác

của
Pháp
Tác
động
về
kinh
tế xã
hội
VN
Hoạt
động
đấu
tranh
của
tsdt và
tts
Hoạt
động
đấu
tranh
của
công
nhân
Nội
dung
của
Cươn
g lĩnh
chính
trị

Phong trào
cách mạng
1930 -1931
Phong Trào
giải Phóng
dân tộc
1939 1945
Phong trào
Dân chủ
1936 -
1939

Viết
Nghệ
-
Tĩnh
Hội nghị
lần
1BCHTƯ
Đảng tháng
10 -1930
và Luận
cương
chính trị
Tình
hình thế
giới và
trong
nước
Hội

nghị TƯ
tháng 7
– 1936
của
Đảng
Hoàn
cảnh,
diễn
biến
chính, ý
nghĩa,
bài học
5
Phong trào cách mạng
1930 -1931
Phong trào Dân chủ
1936 -1939
Nét
chính về
diễn
biến,ý
nghĩa,
bài học
Phong trào giải phóng
dân tộc 1939 - 1945
Tình
hình
VN
trong
những

năm
1939 -
1945
Hội
nghị
BCH

tháng
11 năm
1939
Hội
nghị
BCH

tháng 5
năm
1941
Quá
trình
chuẩn bị
của
Đảng từ
sau Hội
nghị TƯ
8
Cao trào
kháng
Nhật
cứu
nước

Cách
mạng
tháng
Tám

6
GIAI ĐOẠN
1945 - 1954
Việt Nam trong
những năm
1945 - 1946
Việt Nam trong
cuộc kháng
chiến toàn quốc
1946 - 1954
Tình
hình
VN
trong
năm đầu
sau CM
Tháng
Tám
Chính
sách ,
biện
pháp
khắc
phục
khó

khăn
của
Đảng
Chủ
trương
biện
pháp
của
Đảng
trong
việc đối
phó với
Pháp -
Tưởng.
Kháng
chiến
toàn quốc
bùng nổ
Chiến
dịch
Việt
Bắc
1947
Chiến
dịch
Biên
Giới
1950
Chiến
cuộc

Đông
xuân
1953 –
1954
và CD
Điện
Biên
Phủ
Hiệp
định
Giơ
ne

Hậu
phương
trong
kháng
chiến
Nguyên
nhân
thắng
lợi, ý
nghĩa
lịch sử
GIAI ĐOẠN
1954 - 1975
Tình hình,
nhiệm vụ sau
hiệp định
Giơ ne vơ

Cách mạng
miền Nam
Cách mạng
miền Bắc
Đấu tranh
ngoại giao và
Hiệp định Pa
ri 1973
Trên đây là thư mục kiến thức ở dạng khái quát. Từ các ý lớn của thư mục này
học sinh sẽ triển khai đến mức chi tiết hơn cho từng giai đoạn một. Tất cả nội
dung một giai đoạn sẽ được xây dựng trên một tờ giấy khổ Ao và treo ở góc học
tập, hoặc một nơi nào dễ quan sát nhất trong nhà để có thể thường xuyên tiếp cận
kiến thức. Khi đã nắm tương đối chắc kiến thức giai đoạn đó rồi thì sẽ đưa nội
dung giai đoạn khác lên. Như vậy bằng cách này sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm
được kiến thức cơ bản ngay từ trong quá trình xây dựng thư mục kiến thức này.
Cũng bằng phương pháp này, học sinh có thể chia và xây dựng thư mục phần
lịch sử thế giới 1945 - 2000 theo các nội dung lớn như sau:
7
Cách mạng
miền Nam
1954 -1975
Phong
Trào
Đồng
Khởi
1959
-1960
Chống
chiến
lược

chiến
tranh
đặc
biệt
Chống
chiến
lược
“chiến
tranh
cục
bộ”
Chống
chiến
lược
“Việt
Nam
hoá
chiến
tranh”
Cách mạng
miền Bắc
1954 -1975
Đại Hội
lần thứ
3 của
Đảng và
kế
hoạch 5
năm
Chống

chiến
tranh
phá hoại
lần 1 và
2
Làm
nghĩa
vụ hậu
phương
và quốc
tế.
Tổng
tiến
công
và nổi
dậy
Xuân
1975
Thống nhất
đất nước về
mặt nhà nước
Công cuộc đổi
mới của Đảng
từ 1986
GIAI ĐOẠN
1975 - 2000
- Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
- Liên Xô, Đông Âu.
- Các nước Á, Phi, Mĩ La tinh.
- Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

- Quan hệ quốc tế.
- Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá.
3.1.2 Thường xuyên đọc và ghi chép.
Nhiều học sinh vẫn cho rằng để nhớ năm tháng diễn ra sự kiện, cách hữu hiệu
nhất là đọc đi, đọc lại nhiều lần. Đây là cách học khá phổ biến vì tính truyền
thống và dễ thực hiện. Tuy nhiên sẽ hiệu quả hơn nếu các em thường xuyên viết
ra những gì mình đã đọc, đã học.
Mỗi ngày các em nên lựa chọn cho mình một bài tập được thầy , cô giao về
nhà hay một câu hỏi trong đề thi đại học các năm trước để làm và củng cố kiến
thức. Hãy đặt mình vào tình huống đang ngồi trong phòng thi và cố động não để
nhớ những gì mình đã học, đã đọc trước đó để viết ra. Sau khi viết song nên đối
chiếu với tài liệu chuẩn nhất để kiểm tra xem mình đã làm đúng, sai chỗ nào và
tự đánh giá bài làm của mình. Các em còn có thể căn giờ xem mình làm câu hỏi
đó trong thời gian bao lâu. Điều này giúp các em biết cách phân bố thời gian
hợp lí khi vào phòng thi thực sự. Thách thức này mặc dù là ảo nhưng chắc chắn
là cách rèn luyện có hiệu quả cho các em yêu thích môn lịch sử và nhất là các em
thi đại học khối C.
3.1.3 Học lịch sử “hai mình”.
Tức là cách học bài cặp đôi. Đây là phương pháp rất dễ thực hiện và hiệu qủa
cho các em học sinh trên địa bàn vì thường thì các em một buổi đi học trên lớp
và một buổi ở nhà “đi trâu”( đi chăn trâu). Khi học bài một mình, các em khó có
thể phát hiện được những lỗ hổng trong kiến thức của mình đang có. Do đó khi
học cùng một người bạn thông qua các hình thức vấn đáp lẫn nhau, tức là một
8
người hỏi, một người trả lời, hoặc là trao đổi, đánh giá, hay tranh luận về một
vấn đề nào đó. Qua đó những sai sót xẽ được nhắc nhở kịp thời, các vấn đề kiến
thức xẽ được sáng tỏ hơn.
Ví dụ: Hai học sinh có thể vấn đáp nhau những câu hỏi đơn giản về một chủ
đề như sau:
- Hỏi : Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên do ai sáng lập và vào thời

gian nào?
- Trả lời: Do Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào tháng 6 năm 1925.
- Hỏi: Sau khi thành lập Hội có những hoạt động gì ?
- Trả lời: Mở các lớp huấn luyện bồi dưỡng cán bộ cách mạng, xuất bản báo
Thanh Niên, xuất bản sách Đường Cách mệnh, thực hiện phong trào “ Vô
sản hoá”
- Hỏi: Hội đã phân hoá như thế nào?
- Trả lời: Năm 1929 Hội phân hoá thành hai tổ chức Cộng sản là Đông
Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
3.1.4 Nhớ một được hai.
Đây là cách liên kết các sự kiện để có thể nhớ được nhiều sự kiện có liên
quân đến nhau .
Ví dụ: Giữa hai sự kiện là ký kết Hiệp định Gơ ne vơ và Hiệp định Pa ri, ta
thấy Hiệp định giơ ne vơ ký ngày 21 tháng 7 năm 1954, chỉ cần đảo lại ngày
tháng ta sẽ có thời gian ký Hiệp định Pa ri 27 tháng 1 năm 1973.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, đảo lại ngày 9
tháng 2 năm 1930 khởi nghĩa Yên Bái.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930 được coi là ngày thành lập Đảng, đảo lại ngày 2
tháng 3 năm 1946 Quốc hội khoá I họp phiên đầu tiên.
Giữa các sự kiện có trùng ngày tháng:
9
Ví dụ: Ngày 19 tháng 12 năm 1946 kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Ngày
19 tháng 12 năm 1947 chiến dịch Việt Bắc kết thúc thắng lợi.
Ngày 6 tháng 1 năm 1930 bắt đầu diễn ra Hội nghị thành lập Đảng. Ngày 6
tháng 1 năm 1946 bầu cử Quốc hội đầu tiên.
Như vậy bằng cách này, chỉ cần chú ý một chút các em sẽ dễ dàng nhớ được
nhiều sự kiện ít nhiều có “liên quan “ đến nhau.
3.1.5 Học lịch sử thông qua giải trí.
Thông qua xem phim, có thể là phim tài liệu hoặc phim truyện có nội dung
lịch sử.Những cuốn phim tài liệu về chiến tranh ở Việt Nam như “Cuộc chiến

mười ngàn ngày”, Phim về chiến dịch Điện Biên Phủ, về chiến dịch Hồ Chí
Minh và nhiều cuốn phim tài liệu cũng như phim truyện khác. Đây là cách tiếp
cận kiến thức thông qua hình ảnh trực quan sinh động và âm thanh. Với cách
này, vừa giúp các em có thể thư giãn, giải trí vừa làm cho lịch sử đi vào trí nhớ
của các em một cách nhẹ nhàng nhưng có ấn tượng mạnh. Vì khi xem phim, tâm
trạng được thoải mái, não không phải căng thẳng sẽ tạo điều kiện để dễ dàng nhớ
mọi thứ. Đồng thời hình ảnh và âm thanh cũng sẽ là một kênh để khắc sâu kiến
thức.
Bên cạnh xem phim, các em có thể sưu tầm, tìm đọc các loại truyện tranh
hoặc các truyện khác có nội dung lịch sử. Đây cũng là phương pháp kết hợp giữa
hình thức học và giải trí, giúp các em nắm bắt và mở rộng được kiến thức của
mình.
3.2 Phương pháp ôn và làm bài thi.
3.2.1 Phương pháp ôn.
Nên chọn và phân bố thời gian học ôn hợp lý nhằm giúp quá trình tự học đạt
kết quả cao và làm cho trí óc bớt căng thẳng.
Ví dụ: Buổi tối nên bắt đầu học từ 19h 30 tới 23h là đi ngủ. Buổi sáng
khoảng 5 giờ thức dậy và học khoảng 1 tiếng đến 6h thì nghỉ. Đây là hai mốc
10
thời gian quan trọng mà các em dễ tự bổ sung kiến thức nhất. Thời gian còn lại
trong ngày, nếu học không vào thì nhất thiết phải thay đổi địa điểm, có thể tìm
những nơi yên tĩnh để học hoặc thư giãn một chút cho khuây khoả rồi học tiếp.
Khi ôn cần bám sát sách giáo khoa, cấu trúc đề thi, chuẩn kiến thức kỹ năng
của Bộ Giáo dục và bài giảng của thầy, cô trên lớp. Hiện nay ngoài thị trường có
nhiều loại sách ôn tập dành cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại
học Tuy nhiên có nhiều tài liệu khi tái bản đã không chỉnh sửa cho phù hợp với
nội dung chương trình mới vì vậy nếu theo các tài liệu này các em sẽ rất dễ mất
oan điểm.
Ngoài việc ôn theo các tài liệu trên, đối với các em có điều kiện có thể dành
thời gian ôn thi qua mạng Internet. Đây là kênh ôn thi có nhiều thông tin phong

phú, rất bổ ích nếu biết khai thác và tận dụng. Qua kênh này có thể khai thác các
đề thi thử trực tuyến hoặc xem các cẩm nang hướng dẫn ôn tập và bí quyết thi
đạt điểm cao của các thủ khoa hay giáo viên bộ môn chia sẻ trên trang mạng.
3.2.2 Phương pháp làm bài.
Để bài thi sử đạt điểm cao, khi làm bài trước hết học sinh phải đảm bảo ba
nguyên tắc sau: một là đúng, hai là đủ và ba là rõ ràng.
Các bước tiến hành làm bài: Trước hết phải đọc và phân tích kỹ đề bài xem
đề yêu cầu như thế nào và yêu cầu những gì. Sau khi phân tích kỹ đề học sinh
cần làm dàn ý, tức là vạch ra những ý cơ bản cần trả lời sau đó mới bắt tay vào
làm bài, như vậy sẽ không bị mất ý trong quá trình làm bài, đồng thời căn cứ số
điểm của từng câu để phân bố thời gian cho hợp lý.
Khi làm bài nên trả lời thẳng vào vấn đề, không nên mất nhiều thời gian suy
nghĩ cho việc mở bài vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề, hơn
nữa một thực tế là kết quả của bài thi đó cao hay không, không phụ thuộc vào
phần mở bài có hay hay không mà vấn đề là bài làm đó có đúng hay không.
Về hình thức: Có thể chữ viết không đẹp, câu văn không hay nhưng hãy cố gắng
11
viết cho rõ ràng, trình bày ngắn gọn mạch lạc, đúng câu, đúng chính tả, bố cục
khoa học và hợp lí. Như thế là đảm bảo.
3.3 Một số lỗi cần tránh khi làm bài:
* Lạc đề, thừa hoặc thiếu kiến thức cơ bản.
Đây là lỗi khá phổ biến. Ví dụ khi trả lời câu hỏi : Trình bày điều kiện bùng
nổ phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam trong những năm 1959 – 1960? Nhiều
học sinh đã trình bày cả bối cảnh thế giới, tình hình miền Bắc. Như vậy là thừa
kiến thức cơ bản.
Hay khi trả lời câu hỏi: Trận “ Điện Biên Phủ trên không” đã diễn ra như thế
nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của sự kiện? Nhiều học sinh lại trình bày chiến dịch
Điện Biên Phủ năm 1954. Như vậy là lạc đề. Hoặc có học sinh chỉ trình bày kết
quả mà không nêu được ý nghĩa. Như vậy là thiếu kiến thức cơ bản.
Để khắc phục tình trạng trên, cần đọc kỹ đề thi, xác định rõ yêu cầu của đề

và làm dàn ý sơ lược trước khi viết bài.
* Lẫn lộn sự kiện giữa các thời kì, các giai đoạn lịch sử khác nhau.
Ví dụ: Nhầm lẫn nội dung, ý nghĩa giữa hai Hội nghị Trung ương Đảng
tháng 11 năm 1939 và 1941 khi trả lời câu hỏi “Trong giai đoạn 1939 -1945 Hội
nghị Trung ương nào đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo cách mạng của
Đảng? Trình bày nội dung của Hội nghị đó ?”. Có học sinh đã trả lời được là Hội
nghị Trung ương tháng 11 năm 1939 nhưng lại trình bày nội dung của Hội nghị
Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941. Có học sinh khẳng định là hội nghị
Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 nhưng lại trình bày nội dung Hội nghị
Trung ương tháng 11 năm 1939.
Nguyên nhân chính là do thiếu sự tỉnh táo, mất bình tĩnh do quá hồi hộp,
không suy xét kỹ trước khi viết. Để khắc phục hiện tượng này cần rèn luyện tâm
lý thi thật tốt bằng việc tham gia nhiều kỳ khảo sát của trường hoặc có thể là các
trường khác.
12
Ngoài các lỗi trên, học sinh còn hay mắc những lỗi như diễn đạt lan man, dài
dòng, viết sai chính tả, gạch, xoá nhiều gây mất thiện cảm với người chấm.
Những bài mắc lỗi này thường khó đạt điểm cao. Do đó trong quá trình làm bài
cần hết sức cẩn thận và tập trung để bài viết thật trúng, đúng và gọn gàng.
4.Kiểm nghiệm
Thông qua việc hướng dẫn học sinh các phương pháp học tập, ôn luyện môn
lịch sử như trên và với việc học sinh vận dụng trong quá trình học tập đã mang
lại những kết quả hết sức khả quan cho bộ môn lịch sử trường THPT 3 Cẩm
Thuỷ trong những năm gần đây ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi đại học
khối C.
Cụ thể về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh : Từ năm 2008 trở về trước khi
còn còn thi theo bảng, miền xuôi riêng, miền núi riêng, trường Cẩm Thuỷ 3 cũng
chỉ đạt một giải cao nhất là giải ba. Nhưng 2009 trở lại đây kết qủa thi học sinh
giỏi cấp tỉnh môn sử của trường đã được cải thiện rất nhiều, không chỉ tăng về số
lượng giải mà cả về chất lượng. Đặc biệt trong kỳ thi học sinh giỏi năm 2012

môn sử trường THPT 3 Cẩm Thuỷ đã được xếp thứ 4 trên tổng số tất cả các
trường THPT toàn tỉnh.
Giải
Thời gian
Nhất Nhì Ba Khuyến
khích
Từ năm 2008 trở về trước. 0 0 1 6
Năm 2009 0 0 1 3
Năm 2010 1 1 3 2
Năm 2011 1 3 2 2
Năm 2012 0 2 6 2
Về kết quả thi đại học: Từ năm 2008 trở về trước điểm 8 trở lên rất ít, hầu
như không có nhưng từ năm 2009 trở lại đây điểm 8 đã xuất hiện nhiều hơn và
đặc biệt có cả điểm cận 9 và 9.
Cụ thể :
13
- Năm 2009 có 1 em đạt 8,5đ môn sử khi thi vào Học viện An ninh.
- Năm 2010 có 1em đạt 8đ, 1em đạt 8,5đ và 1em đạt 8,75đ lần lượt ở các trường
Học viện Hành chính, Học viện Cảnh sát và Đại học Luật. Ngoài ra số lượng
điểm 7 và 7,5 là 10 em.
- Đặc biệt năm 2011 có 1em đạt 9đ khi thi vào Đại học KHXHvà NV Đại học
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh khá ảm đạm của chất lượng môn lịch sử trên phạm vi cả nước
những năm gần đây thì kết quả của trường THPT 3 Cẩm thuỷ có được là rất đáng
phấn khởi.
PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.
Kết luận.
Tóm lại các phương pháp học tập trên có thể không còn là vấn đề mới mẻ
nhưng để tập hợp thành một nhóm phương pháp thì chưa thấy ai làm. Dù vấn đề
không mới song rõ ràng với việc hướng dẫn học sinh các phương pháp học tập

lịch sử phần lịch sử Việt Nam lớp 12 như đã nêu trên đã và sẽ thực sự mang lại
hiệu quả cao trong trong quá trình học tập, ôn luyện và thi cử của các em nhất là
với các kỳ thi mang tính quyết định của học sinh cuối cấp và với phương pháp
hiệu quả, học sinh tích cực hơn trong học tập đã giúp giáo viên bớt được áp lực
công việc và “nhàn” hơn trong quá trình lên lớp.
Đề xuất
Qua quá trình thực hiện đề tài và xuất phát từ thực trạng của việc dạy và học
môn lịch sử, chúng tôi xin có một số đề xuất sau đây.
- Về phía nhà trường tăng cường hoạt động ngoại khoá với chủ đề lịch sử, với
việc sân khấu hoá các sự kiện, các nhân vật các giai thoại lịch sử để thu hút và
kích thích học sinh khám phá lịch sử.
- Đối với Sở Giáo dục có biện pháp đa dạng hoá các tài liệu, phương tiện như
phát hành nhiều truyện tranh về đề tài lịch sử, các phim tư liệu về lịch sử để học
14
sinh dễ dàng tiếp cận với lịch sử một cách nhẹ nhàng . Qua đó hỗ trợ một cách
có hiệu quả công tác dạy và học môn lịch sử trong nhà trường phổ thông.
15

×