Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (381.91 KB, 33 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC & DAO TAO

TIỂU LUẬN
HOÀN THÀNH KHOÁ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ 50
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP
QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ
NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HOÀI
THU
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – TP HUẾ
H NI, THNG 3 - NM 2006
MC LC
Trang
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu 4
3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
4. Đối tợng nghiên cứu 4
5. Phơng pháp nghiên cứu 4
phần nội dung
Chơng 1: Cơ sở Khoa học của vấn đề nghiên cứu
1.1. Cơ sở lý luận 5
1.2. Cơ sở pháp lý 10
1.3. Cơ sở thực tiễn 11
Chơng 2: Thực trạng quản lý đổi mới PPDH
2.1. Một số kết quả đạt đợc về đổi mới PPDH 12


2.2. Thực trạng đổi mới PPDH 13
2.3. Thực trạng quản lý PPDH 14
2.4. Nhận định chung về thực trạng QL đổi mới PPDH 15
Chơng 3: Một số biện pháp QL nhằm đổi mới PPDH 17
3.1. Biện pháp 1: Tăng cờng QL hoạt động của tổ CM 17
3.2. Biện pháp 2: Tăng cờng QL hoạt động của tổ CN 19
3.3. Biện pháp 3: Tăng cờng QL hoạt động dạy học 20
3.4. Biện pháp 4: Tăng cờng QL hoạt động học tập của học sinh 22 3.5.
Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ hoạt động của Hội 23
3.6. Biện pháp 6: Đảm bảo các điều kiện thiết yếu về CSVC 23
3.7. Biện pháp 7: Tăng cờng việc tạo động lực 23
Kết luận và khuyến nghị 24
tài liệu tham khảo 26
2
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Loài người đang chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng và sâu sắc về mọi
mặt của xã hội. Vấn đề đặt ra cho giáo dục là cần phải đổi mới chiến
lược đào tạo con người, đặc biệt cần đổi mới phương pháp dạy học(
PPDH), theo hướng đào tạo nguồn nhân lực năng động sáng tạo, nhằm
tạo ra năng lực nội sinh cho mỗi con người, đồng thời tạo nên động lực
cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Luật giáo dục, điều 24.2 đã ghi rõ: “Phương pháp giáo dục(PPGD) phổ
thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học
sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng
phương pháp (PP) tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh.
Trong những năm học gần đây Bộ GD & ĐT đều có chỉ thị về nhiệm vụ
của toàn nghành nêu rõ một trong các nội dung cần tập trung chỉ đạo

thực hiện là: “Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, PPGD
ở tất cả các bậc học, ngành học”.
Mặc dầu đã có nhiều cố gắng, nhưng đến nay sự chuyển biến về PPDH
ở các trường THPT trong thành phố Huế nói chung và trường THPT Hai
Bà Trưng nói riêng vẫn còn rất chậm chạp. Phổ biến vẫn là cách dạy
truyền thụ một chiều phối hợp với giảng giải xen kẽ vấn đáp. Học sinh
vẫn đang là những thực thể thụ động, nghe, ghi nhớ, và tái hiện.
Có nhiều nguyên nhân làm hạn chế quá trình đổi mới PPDH, song
chúng tôi cho rằng ngyuên nhân chính không phải do đội ngũ giáo viên
chưa nhận thức đúng về vấn đề này. Tiếp cận với đội ngũ giáo viên có
thể thấy đa số họ đều tâm huyết, mong muốn đổi mới, nhưng lại lúng
túng không biết nên đổi mới cái gì, đổi mới như thế nào và bắt đầu từ đâu?
Hơn nữa, quá trình đổi mới nhà trường cũng như đổi mới PPDH chịu sự
tác động trực tiếp cách thức quản lý của hiệu trưởng.
3
Tiếp cận từ góc độ quản lý, chúng tôi nhận thấy rằng Hiệu trưởng phần
lớn mới dừng lại ở chủ trương mà còn thiếu những biện pháp cụ thể để
tác động và lên kết được người dạy và người học, chưa tạo được động
lực của việc dạy học, chưa lựa chọn những nội dung đổi mới thiết thực
và có trọng tâm, chưa tổ chức quá trình đổi mới một cách khoa học và
hữu hiệu.
Vì thế chưa đủ để tạo nên một bước chuyển biến thực sự về đổi mới
PPDH.
Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu là: “ Một số biện
pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới PPDH ở trường THPT
Hai Bà Trưng – TP Huế trong giai đoạn hiện nay”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm đổi mới PPDH
ở trường THPT Hai Bà Trưng – TP Huế.
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý dạy học, quản lý đổi mới
PPDH của Hiệu trưởng trường THPT.
3.2. Nghiên cứu thực trạng đổi mới PPDH và thực trạng quản lý
PPDH của Hiệu trưởng trường THPT.
3.3. Đề xuất một số biện pháp chủ yếu của hiệu trưởng nhằm đổi mới
PPDH ở trường THPT Hai Bà Trưng – TP Huế.
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Mối quan hệ, sự tương tác giữa chức năng quản lý, nhiệm vụ, phương
tiện,…quản lý của Hiệu trưởng và PPDH ở trường THPT.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1. Các PP nghiên cứu lý thuyết: Phân tích , tổng hợp, phân loại và
hệ thống hoá lý thuyết.
5.2. Các PP nghiên cứu thực tiễn: PP quan sát sư phạm, PP chuyên
gia, PP tổng kết kinh nhiệm.
5.3. PP thống kê.
4
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU
TRƯỞNG NHẰM ĐỔI MỚI PPDH Ở TRƯỜNG THPT
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.1. Lịch sử vấn đề
Dạy học là một hoạt động lao động xã hội. Quản lý PPDH là quản lý một
quá trình xã hội đặc thù, có vai trò cần thiết và quan trọng. Thực tiễn và lý
luận về quản lý PPDH được hình thành và phát triển cùng với sự hình
thành và phát triển của lịch sử xã hội loài người.
Ngay từ thời cổ đại, tư tưởng quản lý PPDH đã được thể hiện trong những
quan điểm của các nhà triết học đồng thời là những nhà giáo dục. Xôcơrat (
469 – 399 trước CN) một trong những nhà triết học phương Tây, đã đề xuất
và thực hiện một PPDH mà người đời gọi là “ PP Xôcơrat”, đó chính là PP
đàm thoại trong dạy học dang được sử dụng cho đến ngày nay. Khổng Tử (

551 – 479 trước CN ) một nhà triết học – nhà giáo dục phương Đông lại rất
coi trọng tính tich cực của học sinh trong dạy học. Ông nói : “ Không giận
vì muốn biết thì không gợi mở cho, không bực vì không rõ thì không bày
vẽ cho. Vật có bốn góc, bảo cho biết một góc mà không suy ra được ba góc
kia thì không dạy nữa”. Những tư tưởng trên đây còn nguyên giá trị cho các
chủ thể quản lý PPDH trong thời đại ngày nay.
Thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa
hocj và công nghệ ( KH & CN), giáo dục thế giới đã trải qua ba cuộc cải
cách, theo đó là các cuộc cải cách về PPDH. Đặc biệt cuộc cải cách lần hai
vào những năm 50 và cuộc cải cách lần ba vào những năm 80 đã nhấn
mạnh nhiều đến vấ đề đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo của người học.
5
Ở Việt nam ngay từ những ngày đầu của nền giáo dục Cách mạng, trong
thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã
viết: “ Từ giờ phút này trở đi, các cháu bắt đầu được hưởng một nền giáo
dục hoàn toàn Việt Nam…làm phát triển hoàn toàn năng lực sẵn có của
các cháu”. Bức thư của người chính là cương lĩnh của nền giáo dục Việt
Nam mới, là định hướng cho PPDH - dạy học cần làm phát triển năng lực
sẵn có của người học.
1.1.2. Một só khái niệm:
Quản lý: Là một quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ
thể quản lý lên khách thể quản lý bằng việc vận dụng các chức năng quản
lý, nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng và cơ hội của tổ chức để
đạt được mục tiêu đề ra. Đối với giáo dục – nhà trường, quản lý thực chất
là sự tác động một cách khoa học của chủ thể quản lý đếm hệ thống giáo
dục nhằm làm cho hệ vận hành đến một trạng thái mới có chất lượng cao
hơn.
Quản lý phương pháp dạy học (PPDH) :
+ PPDH là một trong các thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Cùng

một nội dung dạy học, trong những hoàn cảnh và điều kiện tương tự nhau,
nhưng có học sinh thích thú, tích cực học tập hay không, có để lại dấu ấn
đậm nét trong tâm hồn và khơi dậy trong lòng học sinh những tình cảm
sáng tạo hay không..., phần lớn phụ thuộc vào PPDH.
PPDH là tổ hợp các cách thức cộng tác, hoạt động cùng nhau của người
dạy và người học nhằm đạt được mục đích, mục tiêu của dạy học .
Quản lý PPDH ở trường phổ thông chính là quá trình tác động có tổ
chức, có hướng đích của Hiệu trưởng đến cách thức làm việc của Thầy –
Trò trong dạy học.
PPDH luôn được đặt trong mối quan hệ giữa các thành tố của quá trình dạy
học, đó là mối quan hệ giữa Mục tiêu - Nội dung – Phương pháp – Phương
6
tiện – Hình thức - Kết quả, đặc biệt là mối quan hệ Thầy – Trò trong dạy
học.
Vì vậy, việc quản lý PPDH cần quản lý đồng bộ các thành tố của quá trình
dạy học, tạo được động lực của quá trình dạy học.
Quản lý PPDH là nội dung trọng tâm trong hệ thống quản lý của nhà
trường, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ từ quản lý cơ sở vật chất, trang thiết
bị dạy học, quản lý đội ngũ sư phạm, quản lý điều kiện và môi trường làm
việc đến cơ chế hoạt động, tổ chức và điều hành, kiểm tra, đánh giá, phối
hợp các lực lượng ngoài nhà trường.
1.1.2. Chức năng, phương tiện và yêu cầu của Hiệu trưởng trường
THPT đối với công tác quản lý PPDH
Chức năng Quản lý của Hiệu trưởng trường THPT
Xuất phát từ quan điểm: “ Phương tiện của quản lý là những gì chủ thể
quản lý sử dụng trong hoạt động quản lý để đạt được mục tiêu quản lý”.
Do đó các phương tiện quản lý PPDH chủ yếu của Hiệu trưởng bao gồm:
chế định GD – ĐT (Luật giáo dục, Chiến lược phát triển GD – ĐT, chính
sách, chế độ, điều lệ, qui chế, chỉ thị năm học ...), bộ máy tổ chức và nhân
lực dạy học, nguồn tài lực - vật lực dạy học, hệ thống thông tin và môi

trường dạy học.
Hoạt động QL PPDH phụ thuộc vào việc Hiệu trưởng sử dụng các yếu tố
phương tiện quản lý, đó là: hiệu lực của chế định GD – ĐT, năng lực hoạt
động của bộ máy tổ chức và nhân lực dạy học, giá trị và tác dụng của
nguồn tài lực – vật lực dạy học, chất lượng của hệ thống thông tin và môi
trường dạy học.
• Yêu cầu đối với Hiệu trưởng:
Với những nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định trong luật
giáo dục và điều lệ trường THPT, người Hiệu trưởng phải thể hiện tốt vai
trò sau đây:
7
+ Là nhà quản lý, là người đại diện nhà nước về mặt hành chính, thực thi
các hoạt động quản lý trường học dựa trên cở sở của pháp luật.
+ Là người tổ chức trong thực tiễn, luôn tìm tòi đổi mới hoạt động quản lý,
đổi mới các hoạt động sư phạm của nhà trường.
+ Là nhà sư phạm, nhà giáo dục.
+ Là nhà hoạt động chính trị, xã hội và là nhà văn hoá.
+ Là nhà ngoại giao...
Để làm tôt các chức năng của mình, người Hiệu trưởng phải thể hiện tốt
các vai trò đó.
1.1.3. Nội dung đổi mới PPDH ở trường THPT
Đổi mới PPDH đang là trọng tâm chú ý của các cấp quản lý cũng như Hiệu
trưởng nhà trường. Trong thời đại ngày nay, khi KH &CN đang phát triển
mạnh mẽ, khi hội nhập đang trở thành xu thế toàn cầu, thì việc đào tạo
nguồn nhân lực năng lực, sáng tạo là điều kiện tồn tại của mỗi quốc gia,
mỗi dân tộc. Vì vậy, “Đổi mới dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng
lực tự đào tạo của người học là tư tưởng chiến lược đào tạo con người của
Giáo dục Việt nam.
Đổi mới không phải là thay đổi toàn bộ PPDH đã có, mà phải trên cơ sở
phát huy những yếu tố tích cực của PPDH hiện nay, từng bước áp dụng

những PPDH tiên tiến và phương tiện dạy học phù hợp nhằm thay đổi cách
thức dạy học, thay đổi PP học tập của học sinh, chuyển từ học tập thụ động
sang tích cực, chủ động, sáng tạo, từng bước chuyển dần PPDH theo hướng
biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, biến quá trình dạy học
thành quá trình tự học.
Hoạt động đổi mới PPDH diễn ra dài lâu, là hoạt động sáng tạo hàng ngày
của cả thầy và trò và vì vậy, để đảm bảo đổi mới PPDH có kết quả, phải có
định hưởng đúng.
Nội dung cơ bản về đổi mới PPDH hiện nay là đổi mới cách dạy của thầy,
đổi mới cách học của trò, đổi mới mối quan hệ thầy trò trong dạy học, tăng
8
cường mối quan hệ giữa trí tuệ và tâm hồn, giữa tư duy và cảm xúc trong
dạy học. Cụ thể trước mắt, trong mỗi tiết học cần phải làm cho học sinh
được : Hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, suy
nghĩ nhiều hơn.
1.1.4. Những yếu tố cơ bản của quá trình quản lý PPDH của Hiệu
trưởng trường THPT
Các yếu tố cơ bản của quá trình Quản lý PPDH bao gồm:
+ Mục tiêu QL PPDH:
+ Mục tiêu về phát triển số lượng.
+ Mục tiêu về nâng cao chất lượng đào tạo.
+ Mục tiêu về xây dựng đội ngũ trở thành tập thể dân chủ, đồng thuận, có
kỷ luật và trách nhiệm cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và không
ngừng được nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;
+ Mục tiêu về xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo
dục khác;
+ Mục tiêu về xây dựng hệ thống chính trị trường học vững mạnh, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý;
+ Mục tiêu về xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường và các lực lượng xã
hội tham gia giáo dục, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục trên địa

bàn.
Trong đó mục tiêu nâng cao chất lượng GD – ĐT là mục tiêu trọng tâm, cơ
bản của nhà trường, hiện nay cần được ưu tiên trước nhất. Tuy nhiên, muốn
đạt được nó thì cần phải thực hiện một cách đồng bộ các mục tiêu khác.
• Nội dung quản lý PPDH
Bằng việc sử dụng các phương tiện quản lý và thực hiện tôt các chức năng
quản lý, Hiệu trưởng có thể thông qua tổ chức để quản lý con người và
quản lý công việc. Hiệu trưởng có thể thông qua các tổ chức sau đây để
quản lý PPDH:
+ Tổ chuyên môn;
9
+ Tổ chủ nhiệm và các đoàn thể khác trong nhà trường;
+ Đội ngũ giáo viên
+ Tập thể học sinh;
+ Hội cha mẹ học sinh và các lực lượng khác ngoài nhà trường;
Tuy nhiên, khi triển khai hoạt động của các tổ chức, thực tế công việc của
Hiệu trưởng thường diễn ra như sau:
+ Soạn thảo kế hoạch, phổ biến kế hoạch, tổ chức cho các đơn vị lập kế
hoạch;
+ Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch;
+ Kiểm tra, đánh giá.
Bảng 1.1.Nội dung quản lý PPDH của Hiệu trưởng
Đối tượng QL hoạt
động của tổ
CM
QL hoạt
động của tổ
CN, các ĐT
QL Hoạt
động của

GV
QL hoạt
động của HS
QL hoạt
động của
Hội cha mẹ
hs
Xây dựng
KH
- KH thực
hiện CT
- KH triển
khai các
chuyên đề về
đổi mới
- KH bồi
dưỡng GV
- KH hoạt
động của tổ,
đoàn thể
- KH phối
hợp các lực
lượng khác
trong việc
GD hs.
-Soạn bài;
Lên lớp; Dự
giờ; Kiểm
tra, đánh giá
hs; Tự bồi

dưỡng.
- Nề nếp tự
quản; nề nếp
học tập; KH
hưởng ứng
các phong
trào thi đua.
- KH phối
hợp quản lý
nề nếp học
tập, rèn luyện
của hs
Tổ chức chỉ
đạo thực
hiện
- Dự giờ,
thực tập, thao
giảng; Tổ
chức hội thi
về: Giảng
dạy; Sử dụng
& tự làm đồ
dùng dạy
học; Tổng kết
sáng kiến
kinh nghiệm.
- Nề nếp sinh
hoạt tổ; Nề
nếp quản lý
HS; Tổ chức

các câu lạc
bộ, sinh hoạt
ngoại khoá.
- Bồi dưỡng
nhận thức, kỹ
năng chung;
Bồi dưỡng kỹ
năng nghiệp
vụ dạy học;
Chỉ đạo việc
tự bồi dưỡng.
Phát động
phong trào thi
đua; Bồi
dưỡng PP tự
học; Tham
gia ngoại
khoá, dã
ngoại, giải trí
bổ ích.
Địng kỳ họp,
tổ chức các
biện pháp hỗ
trợ nhà
trường;
Thông tin hai
chiều; Hội
nghị tư vấn
về PP dạy HS
tự học; PP

giáo dục đạo
đức.
Kiểm tra
đánh giá
Kiểm tra
chéo giữa các
tổ;Kiểm tra
đánh giá GV
- Kiểm tra
đánh giá thi
đua tập thể,
các nhân hs.
Kiểm tra toàn
diện; Kiểm
tra theo
chuyên đề.
- Đánh giá,
tổng kết thi
đua, khen
thưởng.
- Tổ chức báo
cáo điển hình
về PP dạy
con tự học
Tạo động lực:
10
+ Tôn vinh người có thành tích, động viên khích lệ tinh thần, niềm đam mê
và khao khát cống hiên của họ.
+ Khen thưởng, đãi ngộ bằng vật chất một cách thích đáng;
Điều kiện:

+ Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật và thiết bị
dạy học phục vụ cho việc đổi mới PPDH;
• Phương pháp quản lý:
Lĩnh vực PP là lĩnh vực sáng tạo của mỗi người quản lý. Tuy nhiên, trong
quá trình quản lý Hiệu trưởng thường phối hợp linh hoạt các PP quản lý
chung sau đây:
+ PP hành chính - tổ chức nắm bắt, buộc các thành viên phải thực hiện
đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
+ PP thuyết phục;
+ PP kinh tế;
+ PP tâm lý – GD.
1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý PPDH:
* Các yếu tố chủ quan:
• Trình độ, năng lực, phẩm chất của Hiệu trưởng.
• Trình độ năng lực, phẩm chất của giáo viên;
• Phẩm chất, năng lực của học sinh.
* Các yếu tố khách quan
• Chính sách, chủ trương về đổi mới PPDH.
• Điều kiện dạy học thực tế của nhà trường;
• Gia đình, cộng đồng xã hội.
Các yếu tố chủ quan được xem là nội lực. Các yếu tố khách quan được xem
là ngoại lực. Theo qui luật của sự phát triển: ngoại lực là nhân tố hỗ trợ,
thúc đẩy, tạo điều kiện, nội lực là nhân tố quyết định.
1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ
11
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2005 – 2006 của Bộ GD&ĐT
(6744/BGD&ĐT – GDTH)(14-8-2005): “ Tăng cường chỉ đạo đổi mới
PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập của
học sinh, tạo điều kiện cần thiết và yêu cầu giáo viên vận dụng sáng tạo các
PPDH. Việc đổi mới càn gắn với khai thác, sử dụng thiết bị giaó dục trên

cơ sở bám sát nội dung sách giáo khoa, yêu cầu bộ môn về kiến thức kỹ
năng”.
“…Đối với các bộ môn khoa học thực nghiệm phải bảo đảm thực hiện đầy
đủ các bài thí nghiệm, thực hành qui định theo chương trình, sách giáo
khoa.”
- Điều 28 Luật giáo dục qui định: “ Phương pháp giảng dạy phổ thông phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học,
khả năng làm theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực
tế; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học
sinh”.
- Điều lệ trường THPT qui định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:
Tổ chức bộ máy nhà trường :
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
+ Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, quản lý chuyen môn, phân công
công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân
viên;
+ Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;
+ Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường;
+ Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân
viên, học sinh, tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà
trường.
12
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX - Đảng cộng sản Việt nam: “
Đổi mới PP dạy và học, phat huy tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo
của người học”.
- Mục tiêu giáo dục đến năm 2010: “ Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương
pháp, chương trình giáo dục các cấp, bậc học và trình độ đào tạo; Phát triển
đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu vừa tăng qui mô, vừa nâng cao chất
lượng, hiệu quả và đổi mới PP dạy - học; Đổi mới quản lý giáo dục đào tạo,

tạo cơ sở pháp lý và phát huy nội lực phát triển giáo dục”.
- Chỉ thị 40 – CT/TƯ về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà
giáo va cán bộ quản lý giáo dục: “ Đặc biệt đổi mới mạnh mẽ và cơ bản
PPGD nhằm khắc phục lối truyền thụ một chiều, nặng lý thuyết, ít khuyến
khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự giải
quyết vấn đề, phát triển năng lực thực hành sáng tạo cho người học,…Tích
cực áp dụng một cách sáng tạo phương pháp tiên tiến hiện đại, ứng dụng
công nghệ thông tin vào dạy học”.
- Mục tiêu đào tạo trường THPT
- Chương trình giáo dục THPT
- Sách giáo khoa và hướng dẫn các môn học.
- Các quy chế:
+ Kế hoạch năm học;
+ Kế hoạch chuyên môn…
13

×