Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trường THCS Quang Trung, TP Vinh giai đoạn 2008-2010

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (137.39 KB, 9 trang )

A- phần mở Đầu
I- lí do chọn đề tài
Chơng trình hoạt động GDNGLL đợc ban hành chính thức ở trờngTHCS bắt đầu
từ năm học 2002-2003, đây là một hoạt động có nhiều nội dung phong phú, cập nhật với
đời sống chính trị, xã hội. Hình thức giáo dục lại đa dạng, dễ hấp dẫn với lứa tuổi. Phạm
vi tiến hành rộng rãi, không bị gò ép trong một khuôn khổ nhất định, dễ dàng tạo những
khả năng liên kết, phối hợp các lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng. Vì vậy nếu
tiến hành tổ chức các hoạt động này một cách khoa học, phù hợp với đặc thù tâm sinh lí
lứa tuổi các em thì hiệu quả giáo dục sẽ rất cao góp phần hoàn thành một cách tốt nhất
mục tiêu đào tạo của cấp học.
Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức các hoạt động GDNGLL ỏ các nhà trờng hiện
nay cha có hiệu quả. Sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trờng cha chặt chẽ, sát sao. Vậy
làm thế nào để nâng cao chất lợng hoạt động GDNGLL ở nhà trờng THCS? Ban giám
hiệu có biện pháp chỉ đạo tổ chức hoạt động này nh thế nào cho có hiệu quả? Với cơng vị
là một cán bộ quản lý tôi rất trăn trở về vấn đề này, vì vậy tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL nhằm tháo gỡ những vớng mắc trong quá trình chỉ
đạo tổ chức hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang Trung nói riêng và các trờng
THCS trên địa bàn Th nh ph Vinh nói chung.
II- Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về chỉ đạo hoạt động GDNGLL , cùng với những
quan điểm chỉ đạo của ngành và tình hình chỉ đạo hoạt động ở trờng THCS Quang Trung
Th nh ph Vinh để tìm ra những biện pháp hữu hiệu chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở tr-
ờng THCS Quang Trung, Vinh giai đoạn 2008-2010, góp phần nâng cao chất lợng của
các hoạt động GDNGLL ở trờng THCS.
III- Nhiệm vụ nghiên cứu: Đề tài có các nhiệm vụ sau.
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS.
- Nghiên cứu thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang
Trung, TP Vinh.
- Nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang Trung,
TP Vinh giai đoạn 2008-2010.
IV- Đối tợng và phạm vi nghiên cứu


Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang Trung, TP Vinh, giai
đoạn 2008-2010.
V- Phơng pháp nghiên cứu: Đề tài đã sử dụng các nhóm phơng pháp sau
- Nhóm phơng pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu văn bản, tài liệu về chơng
trình hoạt động GDNGLL ở trờng THCS để vận dụng vào quá trình nghiên cứu.
- Nhóm phơng pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát qua quá trình thực tế, thu thập
thông tin, khảo sát điều tra tình hình thực tiễn, phân tích và tổng kết kinh nghiệm.
- Nhóm phơng pháp bổ trợ: sử dụng phơng pháp thống kê toán học để phân tích,
tổng hợp số liệu.
VI- Cấu trúc của đề tài: Gồm 3 phần
* Phần mở đầu: Lí do chọn đề tài, mục đích, nhiệm vụ, đối tợng, phạm vi nghiên
cứu, kế hoạch nghiên cứu.
* Phần nội dung
ChơngI: Cơ sở lí luận của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS
Chơng II: Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang
Trung, TP Vinh.
Chơng III: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang Trung,
TP Vinh giai đoạn 2008-2010
* Phần kết luận
B- Phần nội dung
Chơng I: Cơ sở lí luận của vấn đề chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở trờng THCS.
I- Cơ sở lí luận: Đề tài đề cập đến một số khái niệm sau
1. Khái niệm về Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp.
2. Khái niệm về biện pháp.
3. Khái niệm về chỉ đạo.
4. Khái niệm về biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL
Để từ đó đề tài làm rõ: Biện pháp chỉ đạo hoạt động GDNGLL là hớng dẫn cách
làm, cách thực hiện, cách tiến hành chơng trình hoạt động GDNGLL theo qui định của
Bộ GD &ĐT. Qua đó hoàn thiện qui trình s phạm toàn diện thống nhất, góp phần phát

triển nhân cách của ngời học sinh một cách tích cực.
Cùng với việc nghiên cứu những khái niệm trên, đề tài còn đề cập đến những vấn
đề về lý luận của chơng trình hoạt động GDNGLL nh : Mục tiêu, vị trí, vai trò, nhiệm vụ,
nội dung, chơng trình, hình thức, con đờng chủ yếu để thực hiện hoạt động GDNGLL.Vì
thời gian có hạn nên tôi không trình bày đợc hết trong báo cáo này, ở đây tôi chỉ tập trung
đề cập đến cơ sở lý luận về việc chỉ đạo hoạt động GDNGLL hiện nay.
* Các quan điểm chỉ đạo hoạt động GDNGLL hiện nay.
Chơng trình hoạt động GDNGLL đợc đa vào chơng trình THCS theo Quyết định
số 03/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 24 tháng 1 năm 2002 của Bộ trởng Bộ GD & ĐT. Nó đ-
ợc coi là một nh một môn học, có chơng trình, có qui định về số tiết, có sách hớng dẫn...
Thực hiện đổi mới Chơng trình giáo dục phổ thông, năm 2004, Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã ban hành theo quyết định số 14/ 2004/ QĐ - BGD &ĐT, kí ngày 17/ 5 năm
2004 về chơng trình bồi dỡng thờng xuyên cho giáo viên hớng dẫn Hoạt động GDNGLL
THCS chu kì III (2004 - 2007). Chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kì này nhằm góp
phần nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên hớng dẫn Hoạt động GDNGLL, giúp học sinh
thực hiện tốt chơng trình mới THCS.
Hàng năm trong các chỉ thị, quyết định của Bộ GD &ĐT về nhiệm vụ năm học
mới cũng đã nhấn mạnh các nhà trờng phải nâng cao chất lợng hoạt động GDNGLL để
góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đào tạo của cấp học. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT, Phòng
GD có những văn bản hớng dẫn, chỉ đạo thực hiện chơng trình hoạt động GDNGLL cho
các nhà trờng THCS.
* Về nội dung chỉ đạo hoạt động GDNGLL đề tài đề cập đến một số nội dung
sau:
* Ngời giáo viên chủ nhiệm đối với hoạt động GDNGLL
* Ngời cán bộ Tổng phụ trách trong hoạt động GDNGLL
* Ngời hiệu trởng với vai trò là ngời phối kết hợp điều hành quản lí các hoạt động
GDNGLL một cách hiệu quả nhất.
II- Tình hình chung về vấn đề chỉ đạo Hoạt động GDNGLL ở nhà trờng THCS.
Cùng với sự chỉ đạo của các cấp, việc chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS
đã đợc Ban giám hiệu các nhà trờng chú ý, quan tâm. Song hiệu quả của hoạt động cha

cao. Các nhà trờng cha có kế hoạch chơng trình cụ thể cho từng năm học, từng chủ đề .
ở Th nh ph Vinh, tuy Phòng GD đã có công văn hớng dẫn chỉ đạo các nhà tr-
ờng thực hiện chơng trình hoạt động GDNGLL nhng cũng cha cụ thể còn chung chung,
nhiều trờng thực hiện cha đúng kế hoạch, chơng trình mà Bộ GD & ĐT đã qui định. Nhất
là trong những năm đầu thay sách giáo khoa, hầu hết các nhà trờng cha chú ý đến hoạt
động này, thậm chí còn xem nhẹ, bỏ qua, chỉ giao phó cho giáo viên chủ nhiệm và Tổng
phụ trách Đội tự tổ chức. Cũng có một số trờng đã chú ý đến chỉ đạo hoạt động nhng còn
lúng túng hoặc có chăng chỉ là những hoạt động chiếu lệ, hình thức và chỉ đạo thực hiện
chơng trình còn máy móc. Từ năm học 2005 2006 đến nay hoạt động này đợc các cấp
chỉ đạo sát sao hơn, cụ thể hơn nên hoạt động đã đi vào nền nếp và có trờng thực sự tạo đ-
ợc sân chơi bổ ích cho các em qua hoạt động này.
Chơng II: Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng
THCS quang trung, tp vinh
I- Vài nét khái quát về tình hình địa phơng và tình hình nhà trờng
- Phờng Quang Trung, Th nh ph Vinh là một phờng a s dõn c sng khu
chung c Quang Trung c t 30 nm nên điều kiện kinh tế của phờng còn gặp rất nhiều
khó khăn điều này ảnh hởng không ít đến chất lợng giáo dục. Tuy nhiên Đảng và Chính
quyền địa phơng rất quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, đặc biệt phờng đã tạo
điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lợng hoạt động GDNGLL góp phần đẩy mạnh, nâng
cao chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng.Vì vậy mà giáo dục phờng Quang Trung
ngày một tiến lên.
- Trờng THCS Quang Trung nằm trên địa bàn của Phờng Quang Trung. Nhà trờng
có một đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhiệt tình, vững vàng về chuyên môn,
tâm huyết với nghề nghiệp, đoàn kết nhất trí nên đã tạo đợc niềm tin cho nhân dân phờng
Quang Trung. Nhà trờng đã có bề dày về thành tích dạy và học, năm học 2008-2009 trờng
đợc UBND TP a vo l trỡnh xõy dng công nhận trờng chuẩn Quốc gia giai đoạn
2005-2010
II- Thực trạng của vấn đề chỉ đạo hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang
Trung, TP Vinh
1. Đánh giá hoạt động của nhà trờng

Hoạt động GDNGLL ở trờng THCS Quang Trung trong những năm gần đây đã đi
vào nền nếp, nhà trờng đã duy trì đều đặn các hoạt động theo chủ điểm, đặc biệt các hoạt
động cao điểm đã tổ chức khá sôi nổi với nhiều nội dung phong phú, thu hút đợc học sinh
tham gia. Nhà trờng đã huy động đợc các lực lợng giáo dục trong và ngoài nhà trờng tham
gia hoạt động một cách tích cực. Vì vậy, trờng luôn đợc Phòng GD, Hội đồng Đội Th nh
ph Vinh đánh giá là đơn vị có nhiều thành tích về hoạt động Đội, trong đó chơng trình
hoạt động GDNGLL là nòng cốt. Và đợc chọn là đơn vị xây dựng mô hình mẫu cho các
đơn vị trờng bạn học tập. Kết quả trên đã khẳng định đợc những chuyển tích cực trong
công tác chỉ đạo hoạt động GDNGLL của BGH nhà trờng Đây là một cố gắng lớn của
BGH và tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trờng.
2. Các biện pháp chỉ đạo của nhà trờng đã thực hiện trong thời gian qua
Trong những năm qua Ban giám hiệu nhà trờng đã nhận thức đợc sự cần thiết của
chơng trình hoạt động GDNGLL, từ đó để giáo dục nhận thức t tởng cho cán bộ giáo viên
và học sinh trong nhà trờng hiểu để thực hiện nghiêm túc.
Tổ chức hoạt động GDNGLL muốn đạt hiệu quả giáo dục nhất định nhất thiết phải
tuân theo một qui trình cụ thể cho từng bớc thực hiện. Trong những năm qua trờng THCS
Quang Trung đã sử dụng biện pháp chỉ đạo sau đây:
2.1. Xây dựng kế hoạch, chơng trình hoạt động trong cả năm học, kế hoạch
từng tháng, từng chủ điểm phù hợp với điều kiện nhà trờng: BGH xây dựng kế hoạch cụ
thể cho từng hoạt động, thiết kế về nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện
nhà trờng, địa phơng, và các chủ đề trong năm học
2.2.Kiểm tra giám sát, đánh giá, nhận xét các hoạt động, tổ chức rút kinh
nghiệm sau mỗi hoạt động: BGH phân công cụ thể các lực lợng tham gia, kiểm tra theo
dõi từng bộ phận, đánh giá nhận xét, rút kinh nghiệm cho từng bộ phận trong quá trình tổ
chức hoạt động.

×